کپی رایت

قوانین کپی رایت به مؤلفان و هنرمندان و سایر مبتکران برای آفرینش های ادبی و هنری و آنچه در اصطلاح کلی «اثر» نامیده می شود، حمایت اعطا می¬ کند. زمینه ¬ها و حوزه¬ هایی که ارتباط بسیار نزدیکی به کپی رایت دارند «حقوق مرتبط» یا حقوق وابسته به کپی رایت هستند که دربردارنده حقوقی مشابه و یکسان با کپی رایت می باشند، تنها با این تفاوت که بعضاً محدودتر بوده و دوره حمایتی کوتاه تری دارند

کپی رایت بیشتر بخوانید »