خلاصه ­ای از معاهده بوداپست در مورد شناسایی بین المللی  سپرده ­گذاری میکروارگانیسم­ ها برای روند ثبت اختراع (1977)

ویژگی اصلی معاهده بوداپست این است که کشورهای عضوی که برای مراحل ثبت اختراع سپرده­ گذاری میکروارگانیسم­ ها را ضروری می­ دانند یا اجازه می­ دهند، به یک «نهاد امین بین المللی » اختیار پذیرفتن نمونه میکروارگانیسم­ ها را می ­دهند، صرف نظر از این که این نهاد در داخل یا خارج از قلمرو کشور مذکور ­باشد.

خلاصه ­ای از معاهده بوداپست در مورد شناسایی بین المللی  سپرده ­گذاری میکروارگانیسم­ ها برای روند ثبت اختراع (1977) بیشتر بخوانید »