مروری اجمالی بر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (1883)

کنوانسیون پاریس در مورد مالکیت صنعتی به معنای وسیع آن است که دربردارنده موارد زیر است: حق اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، مدل ¬های مصرفی (یک نوع «حق اختراع کوچک» که توسط برخی کشورها پیش-بینی شده است)، علائم خدماتی، نام های تجاری، نشان های جغرافیایی (نشان منبع و اسم مبدأ) و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه.
مقررات اساسی این کنوانسیون به سه دسته اصلی تقسیم می شود: رفتار ملی، حق تقدم و قوانین مشترک.

مروری اجمالی بر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (1883) بیشتر بخوانید »