آيين نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال

وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۵ /۱۱ /۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۷۲۳۶ /۰۲۰ مورخ ۲ /۳ /۱۳۸۶ وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (14) قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال بیشتر بخوانید »