خلاصه ­ای از معاهده حقوق اختراع (1994)(PLT)

هدف معاهده حقوق اختراع (PLT) هماهنگ کردن و ساده ­سازی فرآیند اداری تقاضانامه ثبت اختراع و حق اختراعات ملی و منطقه ­ای و در نتیجه، کاربر پسندکردن چنین فرآیند­هایی است. این معاهده ضمن تأیید استثنای مربوط به الزامات تاریخ ثبت اظهارنامه، حداکثر ضرورت های ادارات کشورهای عضو برای اجرا را مقرر کرده است. این به آن معنا است که کشورهای عضو مجازند شرایطی را که از نظر متقاضیان یا صاحبان حق اختراع مناسبتر و سهل تر است، مقرر کنند، اما الزامات مندرج در این معاهده، حداکثر میزانی است که ادارات می­توانند از متقاضیان و صاحبان حق اختراعات مطالبه کنند. معاهده به ویژه شامل مقرراتی در مورد مسائل زیر است:

خلاصه ­ای از معاهده حقوق اختراع (1994)(PLT) بیشتر بخوانید »