مروری اجمالی بر کنوانسیون بروکسل در خصوص پخش سیگنال ­های حامل برنامه بوسیله ماهواره (1974)

کنوانسیون ماهواره ها یا کنوانسیون بروکسل کشورهای عضو را متعهد می کند که با استفاده از ابزارهای مناسب از پخش غیرمجاز سیگنال ¬های حامل برنامه از طریق ماهواره از داخل یا از فراز قلمرو آن جلوگیری کنند. زمانی توزیع، غیرمجاز و غیرقانونی محسوب می شود که تحت نظارت سازمان -معمولاً سازمان پخش رادیو تلویزیون- که در مورد محتوای برنامه ها تصمیم می گیرد، نباشد. این تعهد در مورد سازمان ¬هایی است که تبعه دولت متعهد باشند.
کنوانسیون محدودیت های معینی را نسبت به حمایت اجازه داده است. توزیع سیگنال های حامل برنامه توسط اشخاص غیرمجاز زمانی مجاز شمرده می¬ شود که سیگنال ¬ها قطعه کوتاهی شامل گزارش حوادث روزمره بوده یا به عنوان نقل قول گزیده ای از برنامه های پخش شده با حذف بخش هایی از آن باشد یا در مورد کشورهای درحال¬ توسعه اگر سیگنال ¬های توزیع شده منحصراً به منظور آموزش ازجمله آموزش بزرگسالان یا تحقیقات علمی باشد. کنوانسیون دوره حمایتی را مقرر نکرده و تصمیم گیری در مورد آن را به قوانین داخلی هر کشور سپرده است.
با این حال، قوانین و مفاد این کنوانسیون در مواردی که توزیع سیگنال ها مستقیما از یک ماهواره پخش رادیو-تلویزیونی باشد، قابل اجرا نیست.
کنوانسیون اتحادیه، نهاد اجرایی یا بودجه ¬ای ایجاد نکرده است.
الحاق به کنواسیون برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و آژانس ¬های وابسته به سیستم سازمان های ملل متحد آزاد است.
اسناد تصویب، پذیرش و الحاق باید به دبیرکل سازمان ملل داده شود.

مروری اجمالی بر کنوانسیون بروکسل در خصوص پخش سیگنال ­های حامل برنامه بوسیله ماهواره (1974) بیشتر بخوانید »