قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء شده در استکهلم به‌تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی برابر با بیست و چهارم تیر ماه سال 1346 هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979 میلادی برابر با‌هفتم آبان ماه سال 1358 هجری شمسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست ملحق شده اسناد مربوط را تسلیم نماید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضاء‌شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه سال1346 هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979 میلادی برابر با هفتم آبانماه سال 1358 هجری شمسی
طرفهای متعاهد،
با تمایل به مشارکت در تفاهم و همکاری بهتر بین دولتها در جهت منافع مشترک براساس احترام حاکمیت و برابری آنها؛
با تمایل به ارتقای حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا، به منظور تشویق فعالیت خلاق؛
با تمایل به روز کردن و کارایی بیشتر مدیریت اتحادیه‌هایی که در زمینه‌های حمایت مالکیت صنعتی، به حمایت از آثار ادبی و هنری تأسیس شده‌اند و
با ‌رعایت احترام کامل نسبت به استقلال هر یک از اتحادیه‌ها؛ به شرح زیر توافق نمودند:

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی بیشتر بخوانید »