آیین نامه ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (با اصلاحات بعدی مورخ 14/12/1379) این آیین نامه در تاریخ 06/10/1350 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. فصل اول: مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر ماده 1 ثبت اثر طبق درخواست ‌نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه […]

آیین نامه ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بیشتر بخوانید »