خلاصه معاهده اجراها و فنوگرام های وایپو (WPPT) (1996)

معاهده اجراها و فنوگرا های وایپو به حقوق دو دسته از ذینفعان، به طور ویژه در محیط دیجیتالی، می­پردازد: (1) اجراکنندگان (بازیگران، خوانندگان، نوازندگان و غیره) و (2) تولیدکنندگان فنوگرام (افراد یا اشخاص حقوقی که پیش­قدم بوده و مسؤولیت ضبط صداها را برعهده دارند). این حقوق در یک سند واحد مطرح شدند؛ چرا که اکثر حقوق اعطایی توسط معاهده به اجراکنندگان، حقوق مرتبط به ضبط آنها و اجراهای صرفاً صوتی است (که موضوع فنوگرام­ ها هستند).

 در قسمت مرتبط به اجراکنندگان، معاهده حقوق مالی (مادی) را برای اجراکنندگان در رابطه به اجرایشان که در فنوگرام ضبط شده مقرر کرده است (ضبط صوتی-تصویری مثل انیمیشن مشمول این امر نیست): (1) حق تکثیر؛ (2) حق توزیع و پخش؛ (3) حق اجاره و (4) حق در دسترس­ساختن.

خلاصه معاهده اجراها و فنوگرام های وایپو (WPPT) (1996) بیشتر بخوانید »