‌قانون ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال

‌ماده ۱
به موجب اين قانون وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور‌حفاظت از منافع ملي، ساماندهي امر كنترل و گواهي بذر و نهال و حفظ حقوق مالكيت‌ معنوي به نژادگران، نسبت به شناسائي و ثبت ارقام جديد گياهي و كنترل و نظارت بر امور‌بذر و نهال كشور اقدام نمايد.
‌ماده ۲
براي اجراي مفاد اين قانون، مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال (‌كه از اين پس «‌ مؤسسه» ناميده مي‌شود) در سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و با ‌استفاده از امكانات فيزيكي و كاركنان موجود وزارت جهاد كشاورزي و زير نظر هيأت امناء‌سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي تأسيس مي‌شود. شناسائي، ثبت ارقام گياهي و‌كنترل و گواهي بذر و نهال در كشور منحصراً توسط اين مؤسسه انجام خواهد شد.

‌قانون ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال بیشتر بخوانید »