رویۀ قضایی

مبنای اعتبار رویۀ قضایی در ایرانِ امروز

پرسش اصلی بحث این است که آیا امروزه رویۀ قضایی در ایران می تواند به عنوان یکی از منابع حقوق، معتبر و قابل اعتنا باشد؟ هدف نویسنده ایجاد پرسش بالا در ذهن خواننده است و بیش از آنکه به دنبال ارائه پاسخی علمی به آن باشد، در پی گستراندن زمینه ای است که خواننده با […]

مبنای اعتبار رویۀ قضایی در ایرانِ امروز بیشتر بخوانید »