مقررات ملی مالکیت صنعتی

طرح های صنعتی

قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی

این قانون در تاریخ 07/11/1383 در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب شد‌ و در تاریخ‌ 31/1/1384 به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید. فصل‌ اول‌:  تعاریف‌ ماده‌ 1   اصطلاحات‌ به‌کار برده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند: الف‌ – نشانه‌ جغرافیایی‌ نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبدأ کالایی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از کشور منتسب‌ […]

قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی بیشتر بخوانید »

طرح های صنعتی

قانون ثبت علائم و اختراعات

قانون در تاریخ 01/04/1310  به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسید. فصل اول: ثبت علائم تجارتی ‌ماده 1 علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و‌ تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می‌شود. ‌ممکن است یک

قانون ثبت علائم و اختراعات بیشتر بخوانید »

طرح های صنعتی

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

این قانون در تاریخ 07/08/1386 به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و در تاریخ 03/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. فصل اول: اختراعات ماده ١ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فن‌آوری، صنعت و

قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا