مقررات خاص

اصلاحیه ماده (24) آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

این اصلاحیه در تاریخ 24/08/1389 انجام شده است. وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 18/5/1389 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب1379ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند: متن زیر جایگزین ماده […]

اصلاحیه ماده (24) آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای بیشتر بخوانید »

آیین‌نامه اجرایی مواد (2 ) و (17) قانون حمایت از حقوق  پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

این آیین‌نامه در تاریخ 21/04/1383 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. قسمت اول:  ثبت نرم‌افزار بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار ماده 1 در این آیین‌نامه منظور از کلمه “قانون‌”، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب 1379 ـ می‌باشد. ماده 2 نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای‌، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و

آیین‌نامه اجرایی مواد (2 ) و (17) قانون حمایت از حقوق  پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای بیشتر بخوانید »

قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای 

این قانون در تاریخ 04/10/1379 به تصویب مجلس و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌ماده 1 حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدید‌آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی

قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای  بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا