مقرارات ملی مالکیت فکری

آیین­ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

مصوب 30/05/1398 ماده ۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­روند: ۱ـ قانون: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ مصوب ۱۳۹۶ 2ـ وزارت: هر یک از وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد  ۳ـ مؤسسه: هر […]

آیین­ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی بیشتر بخوانید »

اصلاحیه ماده (24) آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

این اصلاحیه در تاریخ 24/08/1389 انجام شده است. وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 18/5/1389 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب1379ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند: متن زیر جایگزین ماده

اصلاحیه ماده (24) آیین‌نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی مواد 48، 79 و 32 قانون تجارت الکترونیکی

این آیین‌نامه در تاریخ 11/06/1386 به تصویب هیدت وزیران رسیده است. ماده 1 در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ؛ ب ـ شورا: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه؛ پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مواد 48، 79 و 32 قانون تجارت الکترونیکی بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا