معرفی مقررات مالکیت ادبی و هنری

مروری اجمالی بر معاهده مراکش راجع به تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا به آثار منتشر شده (MVT) (2013)

معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا به آثار چاپ شده، آخرین مقرره در میان معاهدات کپی رایت است که توسط وایپو اجرا می شود. این معاهده دارای ابعاد روشن بشردوستانه و توسعه اجتماعی بوده و هدف اصلی آن ایجاد مجموعه ای از محدودیت ها و استثنائات الزامی به نفع افراد نابینا و کم بینا است.
این معاهده کشورهای عضو را ملزم به ایجاد مجموعه مقررات استاندارد برای اعمال محدودیت ها و استثائات بر قواعد کپی رایت به منظور مجاز کردن تکثیر، توزیع و دسترسی به کارهای چاپ شده به شکل قابل استفاده برای افراد نابینا و کم بینا می¬کند. همچنین اجازه تبادل این آثار به خارج از مرزها را از طریق سازمان هایی که به این ذی نفعان ارایه خدمت میکنند، می دهد.

مروری اجمالی بر معاهده مراکش راجع به تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم بینا به آثار منتشر شده (MVT) (2013) بیشتر بخوانید »

خلاصه معاهده کپی ­رایت وایپو (WCT) (1996)

این نوشته آموزشی ترجمه متن زیر است. World Intellectual Property Organization, Summaries of Conventions, Treaties and Agreements Administered by WIPO, 2013, P. 45-46 معاهده کپی ­رایت وایپو یک توافق خاص تحت کنوانسیون برن است که به حمایت از آثار و حقوق پدیدآورندگان آنها در فضای مجازی می ­پردازد. همه کشورهای عضو -حتی اگر عضو کنوانسیون

خلاصه معاهده کپی ­رایت وایپو (WCT) (1996) بیشتر بخوانید »

خلاصه معاهده پکن در مورد اجراهای دیداری- شنیداری (2012)

معاهده پکن در مورد اجراهای دیداری-شنیداری توسط کنفرانس دیپلماتیک پیرامون حمایت از اجراهای دیداری-شنیداری اتخاذ شد که در شهر پکن از 20 تا 26 ژوین2012 برگزار گردید. معاهده به حقوق مالکیت فکری اجراکنندگان در اجراهای دیداری- شنیداری می ¬پردازد.
معاهده چهار نوع حقوق مالی را برای اجراهای ضبط شده دیداری-شنیداری مانند نقاشی متحرک را شناسایی کرده است: (1) حق تکثیر؛ (2) حق توزیع؛ (3) حق اجاره و (4) حق در دسترس ساختن.

خلاصه معاهده پکن در مورد اجراهای دیداری- شنیداری (2012) بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا