مدل مصرفی (نمونه اشیاء مفید)

مدل مصرفی (نمونه اشیاء مفید) یک حق انحصاری است که نسبت به یک اختراع اعطا می شود و به صاحب آن این حق را می دهد تا دیگران را از استفاده تجاری غیرمجاز از اختراع خود برای مدت زمان محدود منع کند.

بر اساس مفهوم اولیه آن که در هر کشور متفاوت از کشور دیگر است (البته کشورهایی که دارای این نظام حقوقی هستند)، نمونه اشیاء مصرفی مشابه حق اختراع است. در حقیقت گاهی اوقات به نمونه اشیاء مصرفی “حق اختراع فرعی” و یا “حق اختراع نوآوری” نیز گفته می شود.

مدل مصرفی (نمونه اشیاء مفید) بیشتر بخوانید »