اسرار تجاری

به ¬طور کلی هر گونه اطلاعات محرمانه تجاری که به یک بنگاه توان رقابتی می دهد، می تواند سر تجاری باشد. اسرار تجاری شامل اسرار تولیدی یا صنعتی و اسرار بازرگانی می شود. استفاده بدون مجوز از چنین اطلاعاتی توسط افرادی غیر از صاحب آن، رویه غیر منصفانه و یا نقض اسرار تجاری قلمداد می شود.
بسته به نظام حقوقی، حمایت از اسرار تجاری بخشی از مفهوم کلی حمایت در برار رقابت نامشروع به شمار می رود و یا بر اساس مقررات ویژه و یا حقوق موردی در خصوص حمایت از اطلاعات محرمانه قانونمند می شود.
موضوع اسرار تجاری معمولاً بصورت کلی تعریف می شود و شامل شیوه های فروش، شیوه های توزیع، اطلاعات مصرف کنندگان، سازوکارهای تبلیغاتی، لیست تأمین کنندگان و مشتریان و فرآیندهای تولید می شود. از آنجایی¬که شرایط خاص هر مورد در نهایت تعیین می کند که چه اطلاعاتی مشمول اسرار تجاری هستند، روشن است که رویه های غیرمنصفانه در خصوص اطلاعات سری شامل جاسوسی صنعتی و تجاری، نقض قرارداد و نقض محرمانگی محسوب می شود.

اسرار تجاری بیشتر بخوانید »