اختراع

حق اختراع حق انحصاری اعطا شده برای یک اختراع- یک محصول یا یک فرآیند (روش جدید انجام یک کار)- است که یک راه حل فنی جدید برای حل یک مسأله ارائه می دهد.

حق اختراع از ابداعات و اختراعات دارنده آن حمایت می کند. دوره حمایت از اختراع محدود و معمولاً بیست سال است.

اختراع بیشتر بخوانید »