موافقتنامه‌ مادريد راجع به ثبت بين‌المللی علائم و پروتكل مربوط به آن

جدول محتوا

موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مصوب ۲۵‌فروردين 1270 ( 14 آوريل ۱۸۹۱) بازنگري شده در بروكسل به تاريخ ۲۳ آذر ۱۲۷9 ( 14 دسامبر 1900)، در واشنگتن‌به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۲۹۰ (۲ ژوئن ۱۹۱۱)، در لاهه به تاريخ ۱۵ آبان ۱۳۰۴ (۶ نوامبر۱۹۲۵)، در لندن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ (۲ ژوئن ۱۹۳۴)، در نيس به تاريخ ۲۵خرداد۱۳۳۶ (۱۵ ژوئن ۱۹۵۷) و در استكهلم به تاريخ ۲۳ تير ۱۳۴۶ (۱۴ ژوئيه ۱۹۶۷) و ‌اصلاح شده به تاريخ ۶ مهر ۱۳۵۸ (۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹).

ماده 1)

تأسيس اتحاديه‌اي ويژه، تشكيل پرونده براي ثبت علائم در دفتر بين‌المللي،‌تعريف كشور مبدأ

۱ –  كشورهايي كه اين موافقتنامه نسبت به آنها اعمال مي‌شود اتحاديه‌اي ويژه براي ‌ثبت بين‌المللي علائم تشكيل مي‌دهند.
۲ –  اتباع هر كشور متعاهد مي‌توانند در تمام كشورهاي ديگر طرف اين موافقتنامه‌حمايت ازعلائم قابل استفاده براي كالاها و خدمات خود را كه در كشور مبدأ به ثبت ‌رسيده‌اند تضمين كنند و اين كاررا با تشكيل پرونده براي ثبت علائم مزبور در دفتر‌بين‌المللي مالكيت معنوي (كه از اين پس «دفتر بين‌المللي» خوانده مي‌شود) مذكور در‌كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس «سازمان» خوانده‌ مي‌شود) از طريق اداره مربوط در كشور مبدأ مذكور انجام دهند.

۳ –  كشوري در اتحاديه ويژه به عنوان كشور مبدأ شناخته مي‌شود كه متقاضي در‌آنجا داراي مقر واقعي و مؤثر صنعتي و تجاري باشد، اگر وي داراي چنان مقري در يك ‌كشور عضو اتحاديه ويژه نباشد، كشوري از اتحاديه كه اقامتگاه وي در آنجا قراردارد كشور‌مبدأ خواهد بود، اگر وي فاقد اقامتگاه در كشورهاي عضو اتحاديه ويژه بوده ولي تبعه يكي ‌از كشورهاي عضو اتحاديه باشد، كشور متبوع وي كشور مبدأ خواهد بود.

ماده 2)

ارجاع‌ به ماده ۳» كنوانسيون پاريس «‌ رفتار با گروههاي معيني از‌اشخاص، مشابه رفتاري كه نسبت به اتباع كشورهاي عضو اتحاديه اتخاذ مي‌شود.

در مورد اتباع كشورهايي كه به اين موافقتنامه ملحق نشده‌اند و در قلمرو اتحاديه‌ ويژه كه توسط موافقتنامه مذكور ايجاد شده است واجد شرايط مقرر در ماده (۳) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي هستند، همان رفتار معمول در مورد‌اتباع كشورهاي متعاهد اتخاذ خواهد شد.

ماده 3)

مفاد تقاضانامه براي ثبت بين‌المللي

۱ –  هر تقاضا براي ثبت بين‌المللي بايد در فرمي كه آيين‌نامه تعيين مي‌كند ارائه‌ شوداداره كشور مبدأ علامت، مطابقت مشخصاتي كه در چنين تقاضانامه‌اي وارد مي‌شود ‌با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملي را گواهي و همچنين تاريخ‌ها و شماره‌هاي تشكيل ‌پرونده و ثبت علامت در كشور مبدأ و نيز تاريخ تقاضانامه براي ثبت بين‌المللي را ذكر‌خواهد كرد.

۲ –  متقاضي بايد كالاها يا خدماتي را كه براي آنها حمايت از علامت درخواست‌ شده است و نيز درصورت امكان، طبقه يا طبقات مربوط را برحسب طبقه‌بندي موافقتنامه ‌نيس راجع به طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، قيد كنداگر‌متقاضي چنين مشخصاتي را قيد نكند، دفتر بين‌المللي، كالاها يا خدمات را در طبقات‌ مناسب طبقه‌بندي مذكور طبقه‌بندي خواهد كرددفتر بين‌المللي، طبقات اعلام شده از‌سوي متقاضي را با همكاري اداره ملي كنترل خواهد كرددر صورت بروز اختلاف بين‌اداره ملي و دفتر بين‌المللي، نظر دفتر بين‌المللي ارجحيت خواهد داشت.

۳ – اگر متقاضي رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نمايد، از‌او درخواست خواهد شد كه:

الف –  مراتب را قيد كرده و اطلاعيه‌اي كه در آن رنگ يا تركيب رنگهاي‌ مورد درخواست مشخص شده است به تقاضانامه خود منضم نمايد.

ب –  به تقاضانامه خود نسخه‌هاي رنگي از علامت مذكور را ضميمه كند تا به‌اطلاعيه‌هايي كه از سوي دفتر بين‌المللي داده مي‌شود پيوست گردد. تعداد نسخه‌هاي ‌مزبور در آيين‌نامه تعيين خواهد شد.۴ –  دفتر بين‌المللي علائمي را كه براي آنها طبق ماده (۱) تشكيل پرونده داده شده‌است بلافاصله به ثبت خواهد رساند. ثبت مزبور داراي همان تاريخ تقاضانامه براي ثبت‌بين‌المللي در كشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر اينكه دفتر بين‌المللي طي مدت دو ماه ‌پس از اين تاريخ تقاضانامه را دريافت كرده باشد. اگر تقاضانامه در مدت مزبور دريافت‌ نشده باشد، دفتر بين‌المللي تاريخي را براي ثبت منظور خواهد كرد كه در آن تاريخ ‌تقاضانامه را دريافت كرده است. دفتر بين‌المللي بدون تأخير، مراتب ثبت را به اطلاع ‌ادارات ذي‌نفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در نشريه‌اي ادواري كه دفتر بين‌المللي‌ منتشر مي‌كند به چاپ خواهد رسيد. چاپ علائم برمبناي مشخصاتي خواهد

بود كه در‌تقاضانامه ثبت درج مي‌شوددر مورد علائم داراي عنصر تصويري يا داراي يك فرم خاص‌ مكتوب، ارائه يا عدم ارائه يك متن چاپي از سوي متقاضي در آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

۵ –  به‌منظور مطلع كردن عموم در كشورهاي متعاهد از علائم ثبت شده، هر اداره به‌ نسبت تعداد واحدهاي مذكور در جزء (الف) بند (4)ماده (۱۶) كنوانسيون پاريس براي‌ حمايت از مالكيت صنعتي تعدادي از نسخه‌هاي نشريه پيش گفته را به طور رايگان و‌تعدادي را همراه با تخفيف، تحت شرايطي كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، از دفتر‌بين‌المللي دريافت خواهد كرداطلاعيه عمومي مزبور در تمام كشورهاي متعاهد كفايت‌ مي‌كند و هيچ اطلاعيه عمومي ديگري را نمي‌توان از متقاضي درخواست كرد.

ماده ۳ مكرر)

محدوديت مربوط به قلمرو حمايت

۱ –  هر كشور متعاهد مي‌تواند در هر زماني كتباً به مديركل سازمان (كه از اين پس «مديركل» خوانده مي‌شود) اطلاع دهد كه حمايت ناشي از ثبت بين‌المللي فقط هنگامي به‌آن كشور گسترش خواهد يافت كه مالك علامت صراحتاً چنين درخواستي را به‌عمل آورد.

۲ –  اين اطلاعيه تا شش ماه پس از تاريخ اعلام مطلب مزبور از سوي مديركل به‌ ساير كشورهاي متعاهد نافذ نخواهد بود.

ماده ۳ ثالث)

درخواست براي گسترش قلمرو حمايت

۱ –  هر درخواستي براي گسترش حمايت ناشي از ثبت بين‌المللي به كشوري كه از‌حق مذكور در ماده (۳ مكرر) بهره‌مند شده است بايد به‌طور خاص در تقاضانامه اشاره‌شده در بند (۱) ماده (۳) ذكر شود.

2 –  هر درخواستي براي گسترش قلمرو حمايت پس از ثبت بين‌المللي بايد از طريق‌ اداره كشور مبدأ در فرم تعيين شده در آيين‌نامه ارائه شوددفتر بين‌المللي درخواست مزبور‌را بلافاصله ثبت خواهد كرد و مراتب را بدون تأخير به اداره يا ادارات ذي‌نفع اطلاع‌ خواهد داددرخواست مزبور بايد در نشريه ادواري كه دفتر بين‌المللي منتشر مي‌كند چاپ‌گردد. اين گسترش قلمرو از تاريخي نافذ خواهد بود كه در دفتر ثبت بين‌المللي به ثبت‌رسيده است، اعتبار ثبت مزبور همراه با انقضاي ثبت بين‌المللي علامتي كه به آن مرتبط ‌است، خاتمه خواهد يافت.

‌ماده 4)

آثار ثبت بين‌المللي

۱-  از تاريخ ثبتي كه طبق مقررات ماده (۳) و ماده (۳ ثالث) در دفتر بين‌المللي‌انجام مي‌شود، حمايت از علامت در هر يك از كشورهاي متعاهد ذي‌مدخل به همان ‌نحوي خواهد بود كه در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقيم در آن كشور، وجود ‌مي‌داشت.ذكر طبقات كالاها يا خدمات مذكور در ماده (۳) تعهدي براي كشورهاي‌ متعاهد در مورد تعيين محدوده حمايت از علامت به وجود نخواهد آورد.

‌ماده ۴ مكرر)

جانشيني ثبت بين‌المللي به جاي ثبت ملي يا منطقه‌اي

۱هرگاه علامت موضوع ثبت ملي يا منطقه‌اي در اداره يك طرف متعاهد،‌موضوع ثبت بين‌المللي نيز قرار بگيرد و هر دو ثبت به‌نام شخص واحدي باشند، چنين‌تلقي مي‌شود كه ثبت بين‌المللي جانشين ثبت ملي يا منطقه‌اي شده است، بدون اينكه‌هيچگونه لطمه‌اي به حقوقي كه به دليل ثبت‌هاي مذكور كسب شده‌اند وارد شود، مشروط ‌بر اينكه :

‌يك – حمايت ناشي از ثبت بين‌المللي شامل طرف متعاهد مذكور طبق بندهاي (۱) و (۲) ماده (۳ ثالث) باشد،

‌دو – تمام كالاها و خدمات مندرج در ثبت ملي يا منطقه‌اي، همچنين در ارتباط با‌طرف متعاهد مذكور در ثبت بين‌المللي درج شده باشند،

‌سه – اين گسترش حمايت، از تاريخ ثبت ملي يا منطقه‌اي نافذ شود.

۲به مجرد درخواست، اداره مذكور در بند (۱) ملزم خواهد بود كه ثبت‌بين‌المللي را در دفاتر ثبتي خود، قيد كند.

‌ماده ۵)

رد و بي‌اعتباركردن آثار ثبت بين‌المللي

‌در ارتباط با برخي از طرفهاي متعاهد

۱در مواردي كه قوانين حاكم اجازه دهند، هر اداره طرف متعاهدي كه توسط دفتر‌بين‌المللي از گسترش حمايت ناشي از ثبت بين‌المللي به قلمرو اين طرف متعاهد طبق‌بندهاي (۱) يا (۲) ماده (۳ ثالث) مطلع شده است، از اين حق برخوردار خواهد بود كه ‌طي اطلاعيه‌اي مبني‌بر رد حمايت اعلام كند كه نمي‌توان حمايت مزبور را در قلمرو اين‌طرف متعاهد به علامتي اعطا كرد كه مشمول گسترش موردنظر است. رد حمايت مذكور‌فقط مي‌تواند بر دلايلي مبتني باشد كه طبق كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت‌صنعتي، در مورد علامتي اعمال مي‌شود كه به طور مستقيم به اداره‌اي سپرده شده كه رد‌موردنظر را اعلام مي‌كند. باوجود اين، نمي‌توان فقط به اين دليل كه قوانين حاكم، ثبت را‌فقط در مورد تعداد محدودي از طبقات يا براي تعداد محدودي از كالاها يا خدمات اجازه‌مي‌دهد، حمايت را كلاً يا حتي جزئاً رد كرد.

۲

‌الف – هر اداره‌اي كه مايل به اعمال حق مذكور است بايد مراتب رد را به دفتر‌بين‌المللي، همراه با توضيح كليه دلايل رد، طي مدت مقرر در قانون حاكم بر آن اداره و با‌رعايت مفاد جزء‌هاي (ب) و (ج)، حداكثر تا قبل از انقضاي يك سال از تاريخي كه دفتر‌بين‌المللي اطلاعيه گسترش اشاره شده در بند (۱) را براي آن اداره ارسال كرده است،‌اطلاع بدهد.

ب – علي‌رغم جزء (‌الف)، هر طرف متعاهد مي‌تواند اعلام كند كه براي ثبتهاي‌ بين‌المللي انجام شده طبق اين‌پروتكل، به جاي مهلت يك ساله اشاره شده در جزء (‌الف)،‌هجده ماه درنظر گرفته مي‌شود.

ج – در اعلاميه مزبور همچنين ممكن است تصريح شود كه هرگاه رد حمايت ناشي‌از اعتراض به اعطاي حمايت باشد، اداره طرف متعاهد مذكور مي‌تواند رد مزبور را پس از‌انقضاي مهلت هجده‌ماهه، براي دفتر بين‌المللي ارسال كند. اين اداره در مورد هر ثبت‌بين‌المللي معين مي‌تواند رد حمايت را پس از انقضاي مهلت هجده‌ماهه، فقط به شرط‌رعايت مراتب زير اطلاع دهد :

‌يك – اگر قبل از انقضاي مهلت هجده‌ماهه، به دفتر بين‌المللي اطلاع داده باشد كه‌پس از انقضاي مهلت هجده ماهه نيز امكان اعتراض وجود دارد،

‌دو – اگر اطلاعيه رد حمايت مبتني بر اعتراضي باشد كه ظرف حداكثر هفت ماه‌پس از آغاز مدت اعتراض، ابلاغ شده است، چنانچه مدت اعتراض قبل از مهلت هفت‌ماهه مذكور خاتمه يابد، اطلاعيه را بايد ظرف يك ماه پس از انقضاء مدت اعتراض ابلاغ‌ گردد.

‌د – هر اعلاميه‌اي طبق جزء‌هاي (ب) يا (ج) را مي‌توان در اسناد اشاره شده در بند (۲) ماده (۱۴) صادر كرد و تاريخ نافذشدن اعلاميه مزبور همان تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن‌اين پروتكل در مورد كشور يا سازمان بين‌الدولي صادركننده اعلاميه خواهد بود. اين‌اعلاميه را مي‌توان بعداً نيز صادر نمود كه در اين صورت تاريخ نافذشدن آن در مورد هر‌ثبت بين‌المللي كه تاريخ آن همان تاريخ نافذشدن اعلاميه يا تاريخي بعد از آن باشد، سه‌ماه پس از وصول آن از سوي مديركل سازمان (‌كه از اين پس «‌مديركل» خوانده مي‌شود) يا‌هر تاريخ بعدي مذكور در اعلاميه خواهد بود.

‌هـ – به مجرد انقضاي مدت ده سال از لازم‌الاجراء‌شدن اين پروتكل، مجمع‌عمومي عملكرد سيستم ايجاد شده در جزء‌هاي (‌الف) تا (‌د) را بررسي خواهد كرد. پس از‌آن، مي‌توان مفاد جزء‌هاي مزبور را با تصميم مجمع عمومي كه به اتفاق آراء گرفته مي‌شود ‌اصلاح كرد.

۳دفتر بين‌المللي بدون تأخير، نسخه‌اي از اطلاعيه رد حمايت را براي مالك ثبت‌بين‌المللي ارسال خواهد كرد. مالك مزبور از همان طرق جبراني برخوردار خواهد بود كه ‌در صورت تسليم علامت مزبور به طور مستقيم به اداره‌اي كه نظر رد خود را به اطلاع وي ‌رسانده است وجود مي‌داشت. در مواردي كه دفتر بين‌المللي اطلاعاتي را طبق جزء (‌يك) جزء (ج) بند (۲) دريافت كرده باشد، بدون تأخير، اطلاعات مذكور را براي مالك ثبت ‌بين‌المللي ارسال خواهد كرد.

۴دفتر بين‌المللي دلايل رد يك علامت را به اطلاع هر طرف ذي‌نفعي كه چنين ‌درخواستي را به‌عمل آورده است، خواهد رساند.

۵هر اداره‌اي كه درخصوص يك ثبت بين‌المللي معين، مراتب رد موقت يا قطعي‌را طبق بندهاي (۱) و (۲) به اطلاع دفتر بين‌المللي نرسانده است در مورد آن ثبت‌بين‌المللي، مزاياي ناشي از حق مقرر در بند (۱) را از دست خواهد داد.

۶مراجع ذي‌صلاح يك طرف متعاهد نمي‌توانند آثار يك ثبت بين‌المللي در‌قلمرو اين طرف متعاهد را بي‌اعتبار اعلام كنند، مگر اينكه قبلاً مراتب در زمان مناسب‌به‌اطلاع مالك اين ثبت بين‌المللي برسد و به او فرصتي براي دفاع از حقوقش داده شود. رد‌ اعتبار به دفتر بين‌المللي اطلاع داده خواهد شد.

‌ماده ۵ مكرر)

مدارك كتبي در مورد قانوني بودن استفاده از برخي عناصر علامت ‌مدارك كتبي درمورد قانوني بودن استفاده از برخي عناصر گنجانده شده در يك‌علامت، مانند نشانهاي نجابت خانوادگي، تمثالها، امتيازات افتخاري، القاب، اسامي‌تجاري، اسامي اشخاصي غيرازاسم متقاضي يا ديگر عناوين مشابه كه ممكن است‌ ادارات طرفهاي متعاهد درخواست كنند از هرگونه تسجيل يا تصديق، جز در مواردي كه از‌سوي اداره كشور مبدأ انجام مي‌شوند، معاف خواهند بود.

‌ماده ۵ ثالث)

رونوشتهاي مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بين‌المللي، جستجو براي‌ موارد قابل پيش‌بيني، خلاصه‌هائي از دفتر ثبت بين‌المللي

۱دفتر بين‌المللي به مجرد پرداخت وجهي كه درآيين‌نامه تعيين مي‌شود،‌رونوشتي از مطالب ثبت شده در دفتر ثبت بين‌المللي راجع به يك علامت مشخص را‌براي هر شخص درخواست كننده‌اي صادر خواهد كرد.

۲دفتر بين‌المللي در صورت پرداخت هزينه، همچنين مي‌تواند جستجوهائي را‌دربين علائمي كه موضوع ثبت بين‌المللي هستند براي موارد قابل پيش‌بيني انجام دهد.

۳خلاصه‌هائي از دفتر ثبت بين‌المللي كه به منظور ارائه به يكي از طرفهاي‌ متعاهد درخواست مي‌شوند از هرگونه تسجيلي معاف خواهند بود.

‌ماده ۶)

مدت اعتبار ثبت بين‌المللي، وابستگي و استقلال ثبت بين‌المللي

۱ثبت علامت در دفتر بين‌المللي براي مدت ده سال معتبر است و امكان‌ تجديد ثبت طبق شرايط مقرر در ماده (۷) وجود دارد.

۲به محض انقضاي يك دوره پنج ساله از تاريخ ثبت بين‌المللي، مشروط به ‌رعايت موارد زير، ثبت مزبور از تقاضانامه اصلي يا ثبت ناشي از آن، يا از ثبت اصلي، بسته‌ به مورد، با رعايت مقررات آتي مستقل مي‌گردد.

۳اگر قبل از انقضاي پنج سال از تاريخ ثبت بين‌المللي، تقاضانامه اصلي يا ثبت‌ ناشي از آن، يا ثبت اصلي، حسب مورد، پس گرفته شده، منقضي شده، صرفنظر شده يا‌مشمول يك تصميم قطعي مبني ‌بر رد، فسخ، لغو يا ابطال در ارتباط با تمام يا بعضي از‌كالاها و خدمات مندرج در ثبت بين‌المللي قرار گرفته باشد، حمايت ناشي از ثبت‌ بين‌المللي، اعم از اينكه موضوع انتقال واقع شده يا نشده باشد، ديگر قابل استناد نخواهد‌بود. اگر در مواردي ؛

‌يك – تقاضاي تجديدنظر در مورد تصميم رد آثار تقاضانامه اصلي،

‌دو – دعوائي كه موضوع آن پس گرفتن تقاضانامه اصلي يا فسخ، لغو يا ابطال ثبت‌ ناشي از تقاضانامه اصلي يا ثبت اصلي است ، يا.

‌سه – اعتراض به تقاضانامه اصلي،

‌پس از انقضاي دوره پنج ساله، منجر به يك تصميم قطعي مبني‌ بررد، فسخ، لغو، ابطال، يا ‌حكم مبني‌بر پس گرفتن تقاضانامه اصلي يا ثبت ناشي از آن يا ثبت اصلي، بسته به مورد، ‌شده باشد به همين ترتيب عمل مي‌شود، مشروط بر اينكه اين تقاضاي تجديدنظر، دعوي‌ يا اعتراض پيش از انقضاي دوره مذكور آغاز شده باشد. همچنين اين موضوع ناظر بر‌مواردي است كه اگر تقاضانامه اصلي پس گرفته شود يا از ثبت ناشي از تقاضانامه اصلي يا‌ثبت اصلي پس از انقضاي دوره پنج ساله صرفنظر شود، مشروط بر اينكه در زمان پس‌گرفتن يا صرفنظركردن، تقاضانامه يا ثبت مذكور موضوع رسيدگي‌هاي اشاره شده در‌جزء‌هاي (‌يك)، (‌دو) يا (‌سه) بوده و چنين رسيدگي‌هايي قبل از انقضاي دوره مذكور آغاز‌شده باشد.

۴اداره مبدأ، آن گونه كه در آيين‌نامه مشخص شده است، واقعيتها و تصميمات‌ مربوط طبق بند (۳) را به اطلاع دفتر بين‌المللي خواهد رساند و دفتر بين‌المللي طبق‌آيين‌نامه مراتب را به طرفهاي ذي‌نفع اطلاع خواهد داد و اطلاعات واصله را منتشر خواهد‌كرد. اداره مبدأ در مواردي كه عملي باشد از دفتر بين‌المللي خواهد خواست كه‌ حتي‌الامكان ثبت بين‌المللي را لغو كند و دفتر بين‌المللي طبق درخواست مزبور اقدام ‌خواهد كرد.

‌ماده ۷)

تجديد ثبت بين‌المللي

۱هر ثبت بين‌المللي را مي‌توان براي مدت ده سال پس از انقضاي مدت پيشين‌ تجديد كرد. اين كار صرفاً از طريق پرداخت هزينه اصلي و با رعايت بند )۷( ماده (۸)، از‌طريق پرداخت هزينه‌هاي تبعي و تكميلي مقرر در بند (۲) ماده (۸) انجام مي‌شود.

۲تجديد ثبت نمي‌تواند هيچگونه تغييري در آخرين شكل ثبت بين‌المللي‌ به ‌وجود آورد.

۳شش ماه قبل از انقضاي دوره حمايت، دفتر بين‌المللي با ارسال يادداشتي‌غيررسمي براي مالك ثبت بين‌المللي و در صورت وجود، نماينده او، تاريخ دقيق انقضاء را ‌يادآوري خواهد كرد.

۴درصورت پرداخت هزينه اضافي تعيين شده در آيين‌نامه، اجازه استفاده از يك ‌مهلت شش ماهه براي تجديد ثبت بين‌المللي اعطاء خواهد شد.

‌ماده ۸)

هزينه‌هاي تقاضانامه و ثبت بين‌المللي

۱اداره مبدأ به صلاحديد خود مي‌تواند هزينه‌اي را كه متقاضيان ثبت بين‌المللي‌ يا دارندگان ثبت بين‌المللي درخصوص تسليم تقاضانامه‌هاي بين‌المللي يا تجديد ثبت‌بين‌المللي پرداخت كند تعيين كرده و به نفع خود از آنها وصول نمايد.

۲ثبت علامت در دفتر بين‌المللي موكول به پيش‌پرداخت هزينه‌اي بين‌المللي‌ خواهد بود كه با رعايت مفاد جزء (‌الف) بند (۷) شامل موارد زير خواهد بود:

‌يك – هزينه اصلي.

‌دو – هزينه تبعي براي هر طبقه از طبقه‌بندي بين‌المللي، بيش از سه طبقه، كه كالاها ‌يا خدمات موضوع علامت در آن طبقات جاي مي‌گيرند.

‌سه – هزينه تكميلي براي هردرخواست گسترش حمايت طبق ماده (۳ ثالث)

۳باوجود اين، هزينه تبعي مذكور در جزء (‌دو) بند (۲) مي‌تواند بدون واردكردن‌هيچگونه خدشه‌اي به تاريخ ثبت بين‌المللي، ظرف مدت تعيين شده در آيين‌نامه پرداخت‌ گردد، مشروط بر اينكه دفتر بين‌المللي تعداد طبقات كالاها يا خدمات را به‌طور قطعي‌ تعيين كرده يا مورد بحث قرار داده باشد. اگر به محض انقضاي دوره مذكور، هزينه تبعي‌ پرداخت نشده يا متقاضي فهرست كالاها يا خدمات را به ميزان موردنظر كاهش نداده‌ باشد، چنين تلقي خواهد شد كه از پيگيري تقاضانامه بين‌المللي انصراف حاصل شده‌است.

۴دفتر بين‌المللي درآمدهاي سالانه از محل وصولي‌هاي گوناگون ناشي از ثبت‌بين‌المللي، به استثناي وصولي‌هاي حاصل از هزينه‌هاي مذكور در جزء‌هاي (‌دو) و (‌سه) ‌بند (۲) را پس از كسر مخارج و هزينه‌هاي ضروري براي اجراي اين پروتكل، ميان طرفهاي‌ متعاهد به طور مساوي تقسيم خواهد كرد.

۵مبالغ حاصل از هزينه‌هاي تبعي مقرر در جزء (‌دو) بند (۲)، در پايان هر سال‌بين طرفهاي متعاهد ذي‌نفع تقسيم خواهد شد. اين تقسيم به نسبت تعداد علائمي خواهد‌بود كه در هر يك از طرفهاي مزبور براي حمايت از آنها طي سال موردنظر تقاضانامه داده‌شده است. در مورد طرفهاي متعاهدي كه در آنجا بررسي صورت مي‌گيرد تعداد فوق ‌ضرب در عدد ثابتي مي‌گردد كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

۶مبالغ حاصل از هزينه‌هاي تكميلي مقرر در جزء (‌سه) بند (۲)، طبق همان‌قواعد پيش‌بيني شده در بند (۵) تقسيم خواهد شد.

۷

‌الف – هر طرف متعاهدي مي‌تواند اعلام كند كه در ارتباط با هر ثبت بين‌المللي كه‌ نامش طبق ماده (۳ ثالث) در آن ثبت ذكر شده است و در ارتباط با تجديد اينگونه ثبت‌ بين‌المللي، مايل است به جاي سهم خود از درآمد حاصل از هزينه‌هاي تبعي و تكميلي،‌ مبلغي را دريافت كند (‌كه از اين پس «‌هزينه جداگانه» خوانده مي‌شود) كه ميزان آن در‌اعلاميه مزبور مشخص خواهد شد و در اعلاميه‌هاي بعدي قابل تغيير است، ولي اين‌ميزان نمي‌تواند بيشتر از معادل مبلغي باشد كه اداره طرف متعاهد مذكور حق دريافت آن‌ را از متقاضي براي يك ثبت ده ساله دارد يا بيشتر از معادل مبلغي باشد كه اداره طرف ‌متعاهد حق دريافت آن را از مالك ثبت براي تجديد ده ساله ثبت علامت در دفتر ثبت آن‌اداره دارد. مبلغ ذخيره شده حاصل از اين رويه بين‌المللي از مبلغ فوق‌الذكر كسر مي‌شود.‌در مواردي كه اين هزينه جداگانه پرداخت مي‌شود،

‌يك – هيچ گونه هزينه تبعي مذكور در جزء (‌دو) بند (۲) قابل پرداخت نخواهد بود،‌ تنها به اين شرط كه اسامي طرفهاي متعاهدي كه به‌موجب اين جزء اعلاميه‌اي صادر‌كرده‌اند طبق ماده (۳ ثالث) ذكر شده باشد،

‌دو – هيچ گونه هزينه تكميلي مذكور در جزء (‌سه) بند (۲) در رابطه با هر طرف‌ متعاهدي كه اعلاميه‌اي را به موجب اين جزء صادر كرده‌است، قابل پرداخت نخواهد بود.

ب – هر اعلاميه‌اي كه طبق جزء (‌الف) صادر مي‌شود مي‌تواند در اسناد اشاره‌شده ‌در بند (۲) ماده (۱۴) درج گردد و تاريخ نافذشدن اعلاميه مزبور همان تاريخ‌لازم‌الاجراء‌شدن اين پروتكل درخصوص كشور يا سازمان بين‌الدولي صادركننده اعلاميه ‌مزبور خواهد بود. چنين اعلاميه‌اي را مي‌توان بعداً نيز صادر كرد كه در اين صورت،‌ اعلاميه مزبور سه ماه پس از وصول آن توسط مديركل، يا در هر تاريخ مؤخري كه در‌اعلاميه ذكر شود، در مورد هر ثبت بين‌المللي كه تاريخ آن همان تاريخ نافذشدن اعلاميه يا‌بعد از آن است، نافذ خواهد شد.

‌ماده ۹)

ثبت تغيير در مالكيت ثبت بين‌المللي

‌دفتر بين‌المللي به درخواست شخصي كه ثبت بين‌المللي به نام او صورت گرفته، يا‌به‌درخواست اداره ذي‌نفع به‌اعتبار سمت آن يا به درخواست يك شخص ذي‌نفع، هرگونه‌تغيير در مالكيت ثبت را در مورد تمام يا برخي از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو آنها، ثبت‌مذكور نافذ است و در مورد تمام يا برخي از كالاها و خدماتي كه در فهرست ثبت ذكر‌شده‌اند، در دفتر ثبت بين‌المللي ثبت خواهد كرد، مشروط بر اينكه مالك جديد شخصي‌باشد كه طبق بند (۱) ماده (۲)، حق تسليم تقاضانامه‌هاي بين‌المللي را داشته باشد.

‌ماده ۹ مكرر)

ثبت موضوعات خاص راجع به ثبت بين‌المللي

‌دفتر بين‌المللي در دفتر ثبت بين‌المللي موارد زير را ثبت خواهد كرد :

‌يك – هر تغيير در نام يا نشاني مالك ثبت بين‌المللي،

‌دو – تعيين نماينده براي مالك ثبت بين‌المللي و هرگونه اطلاعات مربوط ديگر‌راجع به نماينده مذكور،

‌سه – هرگونه محدوديت در مورد كالاها يا خدمات مندرج در ثبت بين‌المللي در‌ارتباط با تمام يا برخي از طرفهاي متعاهد،

‌چهار – هرگونه صرف‌ نظر كردن، لغو يا ابطال ثبت بين‌المللي در ارتباط با تمام يا‌برخي از طرفهاي متعاهد،

‌پنج – هرگونه اطلاعات مربوط ديگري كه در آيين‌نامه تصريح شده و راجع به‌حقوق علامتي است كه موضوع ثبت بين‌المللي قرار گرفته است.

‌ماده ۹ ثالث)

هزينه‌هاي ثبت موارد خاص

‌هرگونه ثبتي طبق ماده (۹) يا ماده (۹ مكرر) ممكن است مشمول پرداخت هزينه‌اي‌ گردد.

‌ماده ۹ رابع)

اداره مشترك براي چند كشور متعاهد .

۱اگر چند كشور متعاهد توافق كنند كه مقررات داخلي خود درباره علائم را‌يكسان نمايند، مي‌توانند به اطلاع مديركل برسانند كه :

‌يك – اداره مشتركي جانشين ادارات ملي هر يك از آنها خواهد شد و

‌دو – كل قلمروهاي مربوط به آنها، از نظر اعمال تمام يا بخشي از مقرراتي كه قبل از‌اين ماده ذكر شده‌اند، و همچنين از نظر مقررات مواد (۹ خامس) و (۹ سادس)، به عنوان‌يك كشور واحد تلقي خواهد شد.

۲اطلاعيه مذكور پس از سه ماه از تاريخي كه مديركل آن را براي ساير طرفهاي ‌متعاهد ارسال كرد، نافذ خواهد بود.

‌ماده ۹ خامس)

تبديل ثبت بين‌المللي به تقاضانامه‌هاي ملي يا منطقه‌اي

‌در مواردي كه ثبت بين‌المللي به درخواست اداره مبدأ طبق بند (۴) ماده (۶) براي‌ تمام يا بخشي از كالاها و خدمات مندرج در ثبت مذكور باطل مي‌گردد، اگر شخصي كه‌ مالك ثبت بين‌المللي بوده است، جهت ثبت همان علامت تقاضانامه‌اي به اداره هر يك از‌طرفهاي متعاهد كه در قلمرو آن ثبت بين‌المللي اعتبار داشت تسليم كند، تقاضانامه مزبور‌به نحوي تلقي خواهد شد كه گويي در تاريخ ثبت بين‌المللي طبق بند (۴) ماده (۳) يا در‌تاريخ ثبت گسترش قلمرو حمايت طبق بند (۲) ماده (۳ ثالث) تسليم شده است و اگر ثبت‌بين‌المللي داراي حق تقدم بوده باشد، ثبت اخير از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌مشروط بر اينكه ؛

‌يك – تقاضانامه مزبور ظرف سه ماه پس از تاريخ ابطال ثبت بين‌المللي تسليم شده‌باشد،

‌دو – كالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست كالاها و خدمات‌مشمول ثبت بين‌المللي در ارتباط با طرف متعاهد مربوط باشند.

‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاكم، از جمله شرايط راجع به‌پرداخت هزينه‌ها رعايت شده باشند.

‌ماده ۹ سادس)

 حمايت از موافقتنامه مادريد (‌استكهلم)

۱در مواردي كه درخصوص يك تقاضانامه بين‌المللي يا يك ثبت بين‌المللي‌معين، اداره مبدأ، اداره كشوري است كه هم عضو اين پروتكل و هم عضو موافقتنامه‌مادريد (‌استكهلم) است، مقررات اين پروتكل در قلمرو هيچ كشور ديگري كه عضو اين‌پروتكل و همچنين عضو موافقتنامه مادريد (‌استكهلم) است، تأثيري نخواهد داشت.

۲مجمع مي‌تواند پس از انقضاي ده سال از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين پروتكل‌ولي نه قبل از انقضاي پنج سال از تاريخي كه در آن اكثريت كشورهاي طرف موافقتنامه‌ مادريد (‌استكهلم) عضو اين پروتكل شده‌اند، با اكثريت سه‌چهارم آراء، مشمول بند (۱)‌ فوق را لغو يا حوزه آن را محدود كند. تنها آن دسته از كشورهائي كه هم در موافقتنامه‌ مذكور و هم در اين پروتكل عضويت دارند مي‌توانند در رأي‌ گيري مجمع شركت كنند.

‌ماده ۱۰)

مجمع

۱

‌الف – طرفهاي متعاهد در همان مجمعي عضويت خواهند داشت كه كشورهاي‌متعاهد موافقتنامه مادريد (‌استكهلم) عضو آن هستند.

ب – هر طرف متعاهد داراي يك نماينده در مجمع خواهد بود كه مي‌تواند ازياري‌ نمايندگان علي‌البدل، مشاورين و كارشناسان بهره‌مند شود.

ج – هزينه‌هاي هر هيئت نمايندگي به عهده طرف متعاهدي خواهد بود كه آن را‌منصوب كرده است، مگر هزينه‌هاي مسافرت و مدد معاش تنها يك نماينده هر طرف‌ متعاهد كه از صندوق اتحاديه پرداخت خواهد شد.

۲مجمع علاوه بر وظايفي كه طبق موافقتنامه مادريد (‌استكهلم) به عهده دارد، ‌همچنين به امور زير خواهد پرداخت :

‌يك – انجام كليه امور راجع به اجراي اين پروتكل.

‌دو – دادن دستوراتي به دفتر بين‌المللي راجع به تدارك فراهمايي‌هاي بازنگري اين‌پروتكل، باتوجه مقتضي به اظهارنظرهاي آن دسته از كشورهاي عضو اتحاديه كه عضو اين‌پروتكل نيستند.

‌سه – تصويب و اصلاح مقررات آيين‌نامه مربوط به اجراي اين پروتكل.

‌چهار – انجام وظايف ديگري كه طبق اين پروتكل مقتضي باشد.

۳

‌الف – هر طرف متعاهدي داراي يك رأي در مجمع خواهد بود. در اموري كه صرفاً‌به كشورهاي عضو موافقتنامه مادريد (‌استكهلم) مربوط مي‌شود، طرفهاي متعاهدي كه‌عضو موافقتنامه مزبور نيستند حق رأي نخواهند داشت. از سوي ديگر در موضوعاتي كه ‌صرفاً راجع به طرفهاي متعاهد است، فقط طرفهاي اخيرالذكر حق رأي خواهند داشت.

ب – نصف اعضاي مجمع كه داراي حق رأي در موضوع موردنظر باشند،‌حدنصاب لازم براي رأي‌گيري در مورد آن موضوع خاص را تشكيل مي‌دهند.

ج – قطع نظر از مقررات جزء بند (ب) اگر در هر جلسه مجمع، تعداد اعضاي مجمع‌كه حق رأي در موضوع موردنظر دارند، كمتر از نصف ولي مساوي يا بيشتر از ثلث اعضاي‌مجمع باشند كه در آن موضوع موردنظر داراي حق رأي هستند، مجمع مي‌تواند به استثناي‌تصميمات راجع به آيين‌كار خود در ساير موارد تصميم‌گيري كند. كليه تصميمات مزبور‌تنها در صورتي نافذ خواهند بود كه شرايطي كه از اين پس مقرر مي‌شوند رعايت شده‌باشند. دفتر بين‌المللي تصميمات مذكور را براي آن دسته از كشورهاي عضو مجمع كه‌داراي حق رأي در آن موضوع هستند ولي نمايندگان آنها در جلسه حاضر نبوده‌اند ارسال‌خواهد كرد و از آنها خواهد خواست كه ظرف سه ماه از تاريخ ارسال، رأي مثبت يا منفي يا‌ممتنع خود را كتباً اعلام كنند. اگر پس از انقضاي مدت مزبور تعداد اعضايي كه به طريق‌فوق رأي مثبت يا منفي يا ممتنع خود را اعلام داشته‌اند به تعدادي برسد كه صرفاً دستيابي‌به حدنصاب در جلسه كمبود وجود داشته است، تصميمات مزبور نافذ خواهند بود،‌مشروط بر اينكه در همان زمان، اكثريت موردنياز هنوز هم با اين تعداد حاصل باشد.

‌د – با رعايت مقررات جزء (‌هـ) بند (۲) ماده (۵) و بند (۲) ماده (۹ سادس)، ماده(۱۲) و بند (۲) ماده (۱۳)، تصميم‌گيري‌ها در مجمع براساس دوسوم آراء داده شده‌خواهد بود.

‌هـ- آراء ممتنع به عنوان رأي محاسبه نخواهند شد.

‌و – يك نماينده معرف يك عضو مجمع بوده و تنها مي‌تواند يك رأي به نام آن‌بدهد.

۴مجمع علاوه بر اجلاسهاي عادي و فوق‌العاده به نحو مقرر در موافقتنامه‌ مادريد (‌استكهلم)، به درخواست يك چهارم اعضاي مجمع كه داراي حق رأي در مورد‌موضوعات پيشنهادي براي درج در دستور اجلاس هستند، به دعوت مديركل اجلاس‌فوق‌العاده تشكيل خواهد داد. دستور كار اجلاس فوق‌العاده را مديركل تهيه خواهد كرد.

‌ماده ۱۱)

دفتر بين‌المللي

۱انجام ثبت بين‌المللي و وظايف مرتبط به آن، همچنين ساير تكاليف اداري،‌به‌موجب اين پروتكل يا راجع به آن به عهده دفتر بين‌المللي خواهد بود.

۲

‌الف – دفتر بين‌المللي طبق دستورات مجمع، برگزاري فراهمايي‌هاي بازنگري اين‌پروتكل را تدارك خواهد كرد.

ب – دفتر بين‌المللي مي‌تواند درباره تدارك فراهمايي‌هاي بازنگري، با سازمانهاي‌بين‌الدولي و سازمانهاي بين‌المللي غيردولتي مشورت كند.

ج – مديركل و اشخاصي كه از سوي او تعيين مي‌شوند، بدون داشتن حق رأي در‌مباحثات فراهمايي‌هاي مزبور شركت خواهند كرد.

۳دفتر بين‌المللي ساير وظايف محوله در ارتباط با اين پروتكل را انجام خواهد‌داد.

‌ماده ۱۲)

امور مالي

‌تا آنجا كه به طرفهاي متعاهد مربوط مي‌شود، امور مالي اتحاديه تابع همان مقررات ‌مندرج در ماده (۱۲) موافقتنامه مادريد (‌استكهلم) خواهد بود، مشروط بر اينكه هرگونه ‌ارجاع به ماده (۸) موافقتنامه مزبور به عنوان ارجاع به ماده (۸) اين پروتكل تلقي شود. به‌علاوه از لحاظ جزء (ب) بند (۶) ماده (۱۲) موافقتنامه مزبور، سازمانهاي متعاهد به‌شرط ‌تصميم به اتفاق آراي مغاير از سوي مجمع، در رديف كشورهاي داراي سهم‌الشركه طبقه ۱(‌يك) طبق كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تلقي خواهند شد.

‌ماده ۱۳)

اصلاح بعضي از مواد پروتكل

۱پيشنهادهاي مربوط به اصلاح مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) و ماده حاضر مي‌تواند‌ به ابتكار هر طرف متعاهد يا مديركل باشد. مديركل پيشنهادهاي مزبور را حداقل شش ماه‌قبل از بررسي آنها در مجمع، براي طرفهاي متعاهد ارسال خواهد كرد.

۲اصلاحات مواد مذكور در بند (۱) فوق به تصويب مجمع خواهد رسيد. اين‌تصويب نيازمند رأي سه‌چهارم آراي داده شده خواهد بود، مشروط بر اينكه هرگونه‌اصلاح ماده (۱۰) و بند حاضر بر مبناي چهارپنجم آراي داده شده باشد.

۳هرگونه اصلاح مواد مذكور در بند (۱) فوق، يك ماه پس از اينكه مديركل‌اطلاعيه‌هاي كتبي قبولي را كه طبق روندهاي قانون اساسي كشورهاي مربوط صادر‌مي‌شوند، از سوي سه‌چهارم كشورها و سازمانهاي بين‌المللي مزبور كه در زمان تصويب‌اصلاحيه عضو مجمع و داراي حق رأي نسبت به اصلاحيه بوده‌اند دريافت كرد،‌لازم‌الاجراء خواهد شد. هرگونه اصلاح اين مواد كه به نحو مزبور قبول شود، تمام كشورها‌و سازمانهاي بين‌الدولي را كه در زمان لازم‌الاجراء‌شدن اصلاحيه يا در تاريخ مؤخري،‌طرف متعاهد محسوب مي‌شوند ملزم خواهد ساخت.

‌ماده ۱۴)

عضويت در پروتكل، لازم‌الاجراء‌شدن

۱

‌الف – هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي مي‌تواند‌به عضويت اين پروتكل درآيد.

ب – به علاوه، هر سازمان بين‌الدولي نيز مي‌تواند در صورت رعايت شرايط زير‌به‌عضويت اين پروتكل درآيد :

‌يك – حداقل يكي از كشورهاي عضو آن سازمان، عضو كنوانسيون پاريس براي‌حمايت از مالكيت صنعتي باشد،

‌دو – آن سازمان براي ثبت علائمي كه داراي اثر قانوني در قلمرو سازمان مزبور‌هستند يك اداره منطقه‌اي داشته باشد، مشروط بر اينكه اداره مزبور مشمول اطلاعيه‌مندرج در ماده (۹ رابع) نباشد.

۲هر كشور يا سازمان اشاره شده در بند (۱) فوق مي‌تواند اين پروتكل را‌امضاء‌كند. كشور يا سازمان مزبور در صورت امضاي اين پروتكل مي‌تواند سند تصويب،‌قبولي يا تأييد اين پروتكل را بسپارد يا اگر اين پروتكل را امضاء نكرده است سند الحاق به‌اين پروتكل را بسپارد.

۳اسناد اشاره شده در بند (۲) فوق به دبيركل سپرده خواهند شد.

۴

‌الف – اين پروتكل سه ماه پس از اين كه اسناد تصويب، قبولي، تأييد يا الحاق‌سپرده شدند، لازم‌الاجراء خواهد گرديد، مشروط بر اينكه حداقل يكي از اسناد مزبور را‌يك كشور عضو موافقتنامه مادريد (‌استكهلم) و حداقل يكي ديگر از اسناد مزبور را‌كشوري كه عضو موافقتنامه مادريد (‌استكهلم) نيست يا هر يك از سازمانهاي اشاره شده ‌در جزء (ب) بند (۱) سپرده باشد.

ب – درخصوص هركشور يا سازمان ديگر اشاره شده در بند (۱)، اين پروتكل سه‌ماه پس از اينكه موضوع تصويب، قبولي، تأييد يا الحاق آن كشور يا سازمان به مديركل‌اطلاع داده شد، لازم‌الاجرا خواهد گرديد.

۵هر كشور يا سازمان اشاره شده در بند (۱) فوق مي‌تواند به هنگام سپردن اسناد‌تصويب، قبولي يا تأييد يا الحاق خود به اين پروتكل اعلام كند كه حمايت ناشي از هر ثبت‌بين‌المللي را كه طبق اين پروتكل و قبل از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن پروتكل مزبور براي آن‌كشور انجام شده است را نمي‌توان به كشور مزبور تسري داد.

‌ماده ۱۵)

 لغو

۱اين پروتكل بدون محدوديت زماني معتبر خواهد بود.

۲هر طرف متعاهدي مي‌تواند با صدور اطلاعيه‌اي خطاب به مديركل اين‌پروتكل را لغو كند.

۳لغو، يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط مديركل اعتبار قانوني خواهد‌يافت.

۴هيچ طرف متعاهدي حق لغو مذكور در اين ماده را پيش از انقضاي پنج سال از‌تاريخي كه پروتكل حاضر در مورد آن طرف متعاهد لازم‌الاجراء شده است، اعمال ‌نخواهد كرد.

۵

‌الف – در مواردي كه علامت موضوع ثبت بين‌المللي، در تاريخ نافذشدن لغو در‌كشور يا سازمان بين‌الدولي لغوكننده معتبر باشد، مالك آن ثبت مي‌تواند جهت ثبت همان‌علامت، تقاضانامه‌اي به اداره كشور يا سازمان بين‌الدولي لغوكننده تسليم كند. تقاضانامه‌به نحوي تلقي خواهد شد كه گويي در تاريخ ثبت بين‌المللي طبق بند (۴) ماده (۳) يا در‌تاريخ ثبت گسترش قلمرو حمايت طبق بند (۲) ماده (۳ ثالث) تسليم شده است و اگر ثبت‌بين‌المللي داراي حق تقدم باشد، ثبت اخير از همان حق تقدم بهره‌مند خواهد بود،‌مشروط بر اينكه :

‌يك – تقاضانامه مزبور ظرف مدت دو سال از تاريخ نافذشدن لغو، تسليم شده‌باشد.

‌دو – كالاها و خدمات مندرج در تقاضانامه در واقع جزو فهرست كالاها و خدمات‌مشمول ثبت بين‌المللي در ارتباط با كشور يا سازمان بين‌الدولي لغوكننده باشند.

‌سه – در تقاضانامه مزبور تمام الزامات قانون حاكم، از جمله شرايط راجع به‌پرداخت هزينه‌ها رعايت شده باشد.

ب – مقررات جزء (‌الف) فوق همچنين در مورد هر علامتي اعمال خواهد شد كه‌موضوع يك ثبت بين‌المللي نافذ در قلمرو طرفهاي متعاهد غير از كشور يا سازمان‌بين‌الدولي لغوكننده در تاريخي باشد كه لغو اعتبار قانوني مي‌يابد و مالك آن به دليل لغو،‌ديگر حق تسليم تقاضانامه‌هاي بين‌المللي طبق بند (۱) ماده (۲) را ندارد.

‌ماده ۱۶)

امضاء، زبانها، وظايف نگهدارنده سند

۱

‌الف – اين پروتكل در نسخه‌اي واحد به زبانهاي انگليسي و فرانسه و اسپانيايي‌امضاء خواهد شد و پس از خاتمه دوره افتتاح آن براي امضاء در مادريد، نزد مديركل‌سپرده خواهد شد. متون به هر سه زبان اعتبار يكسان خواهند داشت.

ب – مديركل متون رسمي اين پروتكل را، پس از مشاوره با حكومت‌ها و‌سازمانهاي ذي‌نفع، به زبانهاي عربي، چيني، آلماني، ايتاليايي، ژاپني، پرتغالي و روسي و‌به زبانهاي ديگري كه ممكن است مجمع تعيين كند، تهيه خواهد كرد.

۲اين پروتكل تا تاريخ ۱۰ دي ۱۳۶۸ (۳۱ دسامبر ۱۹۸۹) در مادريد براي امضاء‌مفتوح خواهد ماند.

۳مديركل دو نسخه از متن امضاء شده اين پروتكل را كه دولت اسپانيا تصديق‌كرده است براي تمام دولتها و سازمانهاي بين‌الدولي كه به عضويت اين پروتكل در مي‌آيند‌ارسال خواهد كرد.

۴مديركل اين پروتكل را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.

۵مديركل مراتب امضاء، سپردن اسناد تصويب، قبولي، تأييد يا الحاق،‌لازم‌الاجراشدن اين پروتكل و اصلاحات آن، هر اطلاعيه لغو و هر اعلاميه پيش‌بيني شده‌ در اين پروتكل را به اطلاع تمام دولتها و سازمانهاي بين‌المللي كه ممكن است به عضويت‌اين پروتكل در آيند يا عضو آن هستند، خواهد رساند.

آيين‌نامه مشترك ‌موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل ‌مربوط به موافقتنامه مذكور

(قابل اجراء از دهم آبانماه ۱۳۷۹ (‌اول نوامبر ۲۰۰۰))

فهرست مواد

‌فصل اول – مقررات عمومي

‌ماده اول – اصلاحات اختصاري

‌ماده دوم – مكاتبات با دفتر بين‌المللي

‌ماده سوم – نمايندگي در دفتر بين‌المللي

‌ماده چهارم – محاسبه محدوديت‌هاي زماني

‌ماده پنجم – خدمات نامنظم و نامرتب پستي و تحويل

‌ماده ششم – زبانها

‌ماده هفتم – ابلاغ برخي مدارك و شرايط لازم

‌فصل دوم – اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي

‌ماده هشتم – متقاضيان متعدد

‌ماده نهم – مدارك لازم براي اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي

‌ماده دهم – هزينه‌هاي قانوني مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي

‌ماده يازدهم – نقص‌هاي مربوط به مواردي غير از موارد مربوط به طبقه‌بندي كالاها‌و خدمات و نحوه درج آنها

‌ماده دوازدهم – نقص‌هاي مربوط به طبقه‌بندي كالاها يا خدمات

‌ماده سيزدهم – نقص‌هاي مربوط به نحوه درج كالاها و خدمات

‌فصل سوم – ثبت بين‌المللي

‌ماده چهاردهم – ثبت علامت در دفاتر ثبت بين‌المللي

‌ماده پانزدهم – تاريخ ثبت بين‌المللي در موارد خاص

‌فصل چهارم – شرايط و مقتضيات حاكم در كشورهاي متعاهد كه برثبت بين‌المللي تأثير ‌مي‌گذارد

‌ماده شانزدهم – مهلت اعلام مردوديت موقت در صورت وصول اعتراض

‌ماده هفدهم – رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمايت

‌ماده هجدهم – اخطارهاي ناقص مبني‌بر رد موقت

‌ماده نوزدهم – ابطال در كشورهاي متعاهد تعيين شده

‌ماده بيستم – محدوديت حق تصرف مالك ثبت

‌ماده بيستم مكرر – واگذاري حق اجازه استفاده

‌ماده بيست و يكم – جايگزين كردن يك ثبت ملي يا منطقه‌اي با يك ثبت بين‌المللي

‌ماده بيست و دوم – ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبدأ، ختم اعتبار ثبت حاصل از‌اظهارنامه مبدأ، يا ختم اعتبار ثبت مبدأ

‌ماده بيست و سوم – تقسيم يا ادغام اظهارنامه ثبت مبدأ، تقسيم يا ادغام ثبت‌هاي‌بين‌المللي حاصل از آنها، يا تقسيم يا ادغام ثبت مبدأ

‌فصل پنجم – تعيين متعاقب يك يا چند كشور، تغييرات

‌ماده بيست و چهارم – تعيين يك كشور يا چند كشور پس از ثبت بين‌المللي

‌ماده بيست و پنجم – درخواست ثبت تغيير، درخواست ثبت ابطال

‌ماده بيست و ششم – نقص‌هاي مربوط به درخواست ثبت تغيير و ثبت ابطال ثبت

‌ماده بيست و هفتم – ثبت و ابلاغ تغيير يا ابطال ثبت، ادغام ثبت بين‌المللي،‌اعلاميه‌اي مبني‌بر اينكه تغيير در مالكيت يا محدوديت فاقد اعتبار است

‌ماده بيست و هشتم – تصحيح دفاتر ثبت بين‌المللي

‌فصل ششم – تمديدمدت

‌ماده بيست و نهم – اعلام غيررسمي انقضاء مدت

‌ماده سي‌ام – جزئيات مربوط به تمديد مدت

‌ماده سي و يكم – ثبت تمديد مدت، ابلاغ آن و گواهينامه آن

‌فصل هفتم – مجله و بانك اطلاعاتي

‌ماده سي و دوم – مجله

‌ماده سي و سوم – بانك اطلاعاتي الكترونيكي

‌فصل هشتم – هزينه‌هاي رسمي

‌ماده سي و چهارم – مبلغ و نحوه پرداخت هزينه‌ها

‌ماده سي و پنجم – وجه رايج براي پرداخت هزينه‌ها

‌ماده سي و ششم – معافيت از پرداخت

‌ماده سي و هفتم – توزيع هزينه‌هاي متمم (در روزنامه رسمي ]متم[ آمده است) و هزينه‌هاي تكميلي

‌ماده سي و هشتم – واريز هزينه‌هاي انفرادي به حسابهاي كشورهاي متعاهد‌ مربوطه

‌فصل نهم – موارد متفرقه

‌ماده سي و نهم – استمرار اعتبار ثبت‌هاي بين‌المللي در برخي دولتهاي جانشين

‌ماده چهلم – لازم‌الاجراء‌شدن، مقررات انتقالي

‌ماده چهل‌و يكم – دستورالعمل‌هاي اداري

فصل اول – مقررات عمومي

‌ماده يكم)

 اصطلاحات اختصاري

‌در اين آيين‌نامه :

۱ «موافقتنامه» يعني موافقتنامه مادريد درخصوص ثبت بين‌المللي علائم مورخ ۲۵ فروردين ۱۲۷۰ (۱۴ آوريل ۱۸۹۱)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ ۲۳ تير۱۳۴۶ (۱۴ ژوئيه ۱۹۶۷) و اصلاح شده در تاريخ ۶ مهر۱۳۵۸ (‌دوم اكتبر ۱۹۷۹)

۲«پروتكل» يعني پروتكل مربوط به موافقتنامه مادريد درخصوص ثبت‌بين‌المللي علائم مصوب ۶ تير ۱۳۶۸ (۲۷ ژوئن ۱۹۸۹) در مادريد.

۳ – ‌«عضو متعاهد» يعني هر كشوري كه در موافقتنامه عضويت دارد يا هر دولت يا‌سازمان بين دولتي كه در پروتكل عضويت دارد.

۴ – ‌«كشور متعاهد» يعني عضو متعاهد كه يك كشور است.

۵ – ‌«سازمان متعاهد» يعني عضو متعاهدي كه يك سازمان بين‌الدولي است.

۶ – ‌«ثبت بين‌المللي» يعني ثبت يك علامت تجاري كه حسب مورد تحت‌موافقتنامه يا پروتكل يا هر دو آنها انجام شده باشد.

۷ – ‌«اظهارنامه ثبت بين‌المللي» يعني اظهارنامه‌اي براي ثبت بين‌المللي كه بر‌حسب مورد تحت موافقتنامه يا پروتكل يا هر دو آنها تسليم شده است.

۸ – ‌«اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه است» يعني اظهارنامه ‌بين‌المللي كه اداره مبدأ آن عبارت است از اداره :

 كشوري كه مقيد به رعايت مفاد موافقتنامه مي‌باشد ولي مكلف به رعايت مفاد‌پروتكل نمي‌باشد يا،

 كشوري كه مقيد به رعايت مفاد موافقتنامه و پروتكل مي‌باشد اگر كليه كشورهاي‌ تعيين شده در اظهارنامه ثبت بين‌المللي مكلف به رعايت مفاد موافقتنامه باشند (‌اعم از‌اينكه كشورهاي مذكور مكلف به رعايت مفاد پروتكل باشند يا خير)

۹ -‌«اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل است» يعني اظهارنامه‌ بين‌المللي كه اداره مبدأ آن عبارت است از اداره:

 كشوري كه مكلف به رعايت مفاد پروتكل است و مكلف به رعايت مفاد‌موافقتنامه نمي‌باشد، يا

 متعلق به يك سازمان متعاهد است.

 متعلق به كشوري كه مكلف به رعايت مفاد موافقتنامه و همچنين پروتكل است‌اگر در اظهارنامه ثبت بين‌المللي مراتب تعيين كشوري كه مكلف به رعايت موافقتنامه است‌ قيد نشده باشد،

۱۰ – ‌«اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه تابع موافقتنامه و پروتكل است» يعني اظهارنامه ‌بين‌المللي كه اداره مبدأ آن اداره كشوري است كه مكلف به رعايت مفاد موافقتنامه و‌همچنين پروتكل است و اظهارنامه مذكور براساس يك ثبت تقاضا شده است و حاوي‌ مراتب تعيين كشورهاي زير است :

 تعيين حداقل يك كشور مقيد به رعايت مفاد موافقتنامه (‌اعم از اينكه كشور‌مذكور ملزم و متعهد به رعايت مفاد پروتكل باشد يا خير)

 تعيين حداقل يك كشور كه مكلف به رعايت مفاد پروتكل باشد ولي مكلف به‌ رعايت مفاد موافقتنامه نباشد يا تعيين حداقل يك سازمان متعاهد.

۱۱ «متقاضي» يعني يك شخصيت حقوقي كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي به‌ نام او‌تسليم شده است.

۱۲ «شخصيت حقوقي» يعني يك شركت، مؤسسه يا ساير گروهها يا سازمانها كه ‌تحت قوانين حاكم بر آن، قادر به تحصيل حقوق، قبول مسؤوليت و طرح دعوي در‌دادگاههاي قانوني باشد يا بتوان عليه آنها اقامه دعوي نمود.

۱۳«اظهارنامه مبدأ» يعني اظهارنامه ثبت يك علامت كه در اداره يك عضو‌متعاهد تسليم شده و مبناي اظهارنامه ثبت بين‌المللي علائم است.

۱۴«ثبت مبدأ» يعني ثبت يك علامت تجاري كه توسط اداره يك عضو متعاهد‌انجام شده و مبناي اظهارنامه ثبت بين‌المللي آن علامت مي‌باشد.

۱۵«تعيين» يعني تقاضاي توسعه حيطه حمايت (‌توسعه منطقه‌اي) طبق بند يك‌ يا دو ماده (۳ مكرر) موافقتنامه يا بند يك يا دو ماده (۳ مكرر) پروتكل، كلمه مذكور به‌ معناي توسعه‌اي كه در دفاتر ثبت بين‌المللي ذكر شده است نيز مي‌باشد.

۱۶ -‌«عضو متعاهد تعيين شده» يعني عضو متعاهدي كه طبق بندهاي يك يا دو‌ماده (۳ مكرر) موافقتنامه يا بندهاي يك يا دو ماده (۳ مكرر) پروتكل براي آن تقاضاي‌توسعه حمايت (‌توسعه منطقه‌اي) شده باشد و مراتب در دفتر ثبت بين‌المللي منعكس‌شده باشد.

۱۷ -‌«عضو متعاهد كه طبق موافقتنامه تعيين شده است» يعني يك عضو متعاهد‌تعيين شده كه طبق بندهاي يك يا دو ماده (۳ مكرر) موافقتنامه براي آن تقاضاي حمايت (‌توسعه منطقه‌اي) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بين‌المللي منعكس شده باشد.

۱۷ مكرر – «‌عضو متعاهد كه مراتب تعيين آن تابع موافقتنامه است» يعني كشور‌متعاهدي كه طبق موافقتنامه تعيين شده است يا هرگاه تغيير در مالكيت ثبت شده باشد و‌كشور متعاهد مالك تابع موافقتنامه باشد، كشور متعاهد تعيين شده‌اي كه تابع موافقتنامه‌ است.

۱۸ – ‌«عضو متعاهد كه طبق پروتكل تعيين شده است» يعني عضو متعاهد تعيين‌شده كه طبق بندهاي يك يا دو ماده (۳ مكرر) پروتكل براي آن تقاضاي حمايت (‌توسعه‌منطقه‌اي) شده باشد و مراتب در دفاتر ثبت بين‌المللي منعكس شده باشد.

۱۹ -‌«اخطار رد موقت» يعني اعلاميه صادرشده توسط اداره عضو تعيين شده طبق‌بند يك ماده (۵) موافقتنامه يا بند يك ماده (۵) پروتكل.

۱۹ مكرر – «‌ابطال» يعني تصميم اتخاذ شده توسط مقام صلاحيتدار (‌اعم از اداري‌يا قضايي) يك عضو متعاهد تعيين شده مبني بر ابطال و رفع اثر يك ثبت بين‌المللي‌درخصوص كليه يا بخشي از كالاها يا خدمات مشمول تعيين آن عضو متعاهد و در قلمرو‌آن.

۲۰ -‌«مجله» يعني مجله ادواري كه در ماده (۳۲) آيين‌نامه به آن اشاره شده است.

۲۱ -‌«مالك» يعني شخصيت حقوقي يا حقيقي كه ثبت بين‌المللي به‌نام او در دفاتر‌ثبتي بين‌المللي انجام شده است.

۲۲ – ‌«طبقه‌بندي بين‌المللي عناصر تصويري» يعني طبقه‌بندي تحت موافقتنامه ‌وين براي طبقه‌بندي بين‌المللي عناصر تصويري علائم مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۵۲ (‌دوازدهم‌ژوئن ۱۹۷۳)

۲۳ – ‌«طبقه‌بندي بين‌المللي كالا و خدمات» يعني طبقه‌بندي تحت موافقتنامه نيس‌ درخصوص طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم مورخ ۲۵ خرداد۱۳۳۶ (۱۵ ژوئن ۱۹۵۷)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ ۲۳ تير ۱۳۴۶ (۱۴ ژوئيه۱۹۶۷) و درژنو به تاريخ ۲۳ ارديبهشت۱۳۵۶ (۱۳ مه ۱۹۷۷).

 ۲۴ – ‌«دفتر ثبت بين‌المللي» يعني مجموعه رسمي داده‌هاي مربوط به ثبتهاي ‌بين‌المللي كه توسط دفتر بين‌المللي نگهداري مي‌شوند كه داده‌هاي مذكور بدون توجه به‌ وسائلي كه در آن ذخيره مي‌شوند، به اجازه يا تجويز موافقتنامه، پروتكل يا آيين‌نامه‌اجرائي آنها ضبط و ثبت شده‌اند.

۲۵ – ‌«اداره» يعني اداره عضو متعاهد كه مسؤوليت ثبت علائم را به‌عهده دارد، يا‌اداره مشترك كه در ماده (۹ رابع) موافقتنامه يا ماده (۹ رابع) پروتكل يا هر دو آنها به آن‌اشاره شده است.

۲۶ – ‌«اداره مبدأ» يعني اداره كشور مبدأ مندرج در بند (۳) ماده (۱) موافقتنامه و ‌بند (۲) ماده (۲) پروتكل يا هر دو آنها برحسب مورد.

۲۶ مكرر – «‌كشور عضو متعاهد مالك» يعني؛

 كشور متعاهدي كه اداره آن كشور همان اداره مالك است، يا

 هرگاه تغيير مالكيت ثبت شده باشد كشور متعاهد يا يكي از كشورهاي متعاهدي ‌كه در مورد آن مالك توانسته باشد شرايط مندرج در بند (۲) ماده (۱) و ماده (۲) موافقتنامه ‌و يا ماده (۲) پروتكل را جهت احراز مالكيت ثبت بين‌المللي رعايت كرده باشد.

۲۷ -‌«فرم رسمي» يعني فرمي كه توسط دفتر بين‌المللي تهيه شده است يا هر فرم‌ديگري كه داراي همان چارچوب و محتويات است.

۲۸ – ‌«هزينه‌هاي مقرره» يعني هزينه‌هاي مربوطه كه در ليست هزينه‌ها درج ‌شده‌اند.

۲۹ – ‌«دبيركل» يعني دبيركل سازمان جهاني مالكيت معنوي.

۳۰ – ‌«دفتر بين‌المللي» يعني دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي.

۳۱ – ‌«دستورالعمل‌هاي اداري» يعني دستورالعمل‌هاي مندرج در ماده (۴۱)‌ آيين‌نامه.

‌ماده ۲)

مكاتبات با دفتر بين‌المللي

‌كليه مكاتبات ارسالي به دفتر بين‌المللي طبق شرايط مندرج در دستورالعمل‌هاي‌اداري انجام خواهند شد.

‌ماده ۳)

نمايندگي در دفتر بين‌المللي

۱ ) نماينده، نشاني نماينده، تعداد نمايندگان

‌الف – متقاضي يا مالك مي‌تواند نماينده‌اي در دفتر بين‌المللي داشته باشد.

ب – نشاني نماينده :

1) درخصوص اظهارنامه‌هاي بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه هستند در‌حيطه قلمرو عضو متعاهد كه ملزم به رعايت مفاد موافقتنامه است، خواهد بود.

2) درخصوص اظهارنامه‌هاي بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل هستند در‌حيطه قلمرو عضو متعاهد كه ملزم به رعايت مفاد پروتكل است، خواهد بود.

3) درخصوص اظهارنامه‌هاي بين‌المللي كه تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل‌هستند در حيطه قلمرو يك عضو متعاهد خواهد بود.

4) درخصوص يك ثبت بين‌المللي، درحيطه قلمرو يك عضو متعاهد خواهد‌بود.

ج – متقاضي يا مالك مي‌توانند فقط يك نماينده داشته باشند. هرگاه چندين‌نماينده منصوب شده باشند، فقط اولين نماينده‌اي كه در فهرست مربوطه ذكر شده است‌به عنوان نماينده تلقي و در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد.

‌د – هرگاه يك شركت يا اداره متشكل از چندين وكيل يا عامل ثبت علائم و‌اختراعات به‌عنوان نماينده به دفتر بين‌المللي معرفي شده باشد، شركت يا اداره مذكور‌به‌عنوان نماينده تلقي خواهد شد.

2) منصوب كردن نماينده

‌الف – نصب نماينده مي‌تواند در اظهارنامه بين‌المللي انجام شود يا مي‌توان اين كار‌را هنگام تعيين متعاقب يا از طريق درخواستي طبق ماده (۲۵) آيين‌نامه انجام داد.

ب – نصب نماينده مي‌تواند از طريق مكاتبات جداگانه كه ممكن است به يك يا‌چند اظهارنامه بين‌المللي يا ثبت بين‌المللي خاص و يا به كليه اظهارنامه‌هاي بين‌المللي يا‌ثبت بين‌المللي آتي متقاضي يا مالك مربوط باشند، انجام گيرد. مكاتبات ذكر شده بايد از‌طريق افراد زير به دفتر بين‌المللي تسليم شوند :

1) توسط متقاضي، مالك يا نماينده تعيين شده.

2) توسط اداره كشور متعاهد مالك، يا مكاتبات يادشده بايد توسط متقاضي، يا مالك يا اداره‌اي كه از طريق آن تسليم‌ مي‌گردد امضاء شده باشد.

3) منصوب كردن نماينده به صورت ناقص يا خلاف قاعده

‌الف – هرگاه نشاني نماينده در محدوده قلمرو ذكرشده در بند (۱) (ب( اين ماده ‌نباشد، دفتر بين‌المللي مراتب تعيين نماينده را باطل اعلام خواهد كرد و مراتب را به‌متقاضي يا مالك، نماينده مذكورواگر فرستنده يا ارسال كننده درخواست ثبت نمايندگي‌يك اداره باشد، به اداره مذكور عيناً اطلاع خواهد داد.

ب – هرگاه دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه مراتب نصب يك نماينده مفاد بند (۲)‌فوق را رعايت نكرده است، مراتب را به متقاضي يا مالك، نماينده مذكور و اگر فرستنده‌درخواست ثبت نمايندگي يك اداره باشد، به اداره مذكور عيناً اطلاع خواهد داد.

ج – مادامي كه الزامات مربوطه طبق مفاد بند (۱) (ب) و همچنين بند (۲) اين ماده ‌رعايت نشده باشد، دفتر بين‌المللي كليه مكاتبات لازم را به شخص متقاضي يا مالك‌ارسال خواهد كرد.

۴ )ثبت و اعلام ثبت نصب يك نماينده، تاريخ آغاز اعتبار نصب نمايندگي

‌الف – هرگاه دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه مراتب نصب نمايندگي با رعايت‌كليه شرايط مربوط انجام شده است، مراتب نصب نمايندگي توسط مالك يا متقاضي را با‌ذكر نام و نشاني نماينده در دفاتر ثبت بين‌المللي ثبت خواهد كرد. در اينگونه موارد، تاريخ‌آغاز اعتبار نمايندگي تاريخي خواهد بود كه دفتر بين‌المللي اظهارنامه ثبت بين‌المللي،‌مراتب «‌تعيين متعاقب» يا درخواست يا هرگونه مكاتبات جداگانه كه در آنها نماينده نصب‌شده است را در آن تاريخ دريافت كرده است.

ب – دفتر بين‌المللي مراتب ثبت ذكر شده در جزء (‌الف) را عيناً به متقاضي يا مالك‌و همچنين نماينده او اطلاع خواهد داد. هرگاه مراتب نصب نماينده از طريق مكاتبات‌ جداگانه ارسالي توسط يك اداره صورت گرفته باشد، دفتر بين‌المللي مراتب ثبت‌نمايندگي را به اداره مذكور نيز ابلاغ خواهد كرد.

۵ )تأثير نصب يك نماينده

‌الف – به غير از مواردي كه در اين آيين‌نامه خلاف آن مقرر شده باشد، امضاء يك‌نماينده ثبت شده طبق بند (۴) (ب) اين ماده، به منزله امضاء متقاضي يا مالك خواهد بود.

ب – به غير از مواردي كه در اين آيين‌نامه صريحاً ذكر شده است دعوت‌نامه،‌اخطاريه يا هرگونه مكاتبات ديگر بايد به متقاضي يا مالك و همچنين نماينده او ارسال‌گردد، دفتر بين‌المللي هرگونه دعوت‌نامه، اخطاريه يا هرگونه مكاتبات ديگر كه در غياب‌نماينده قانوني بايد به متقاضي يا مالك ارسال مي‌شد را به نماينده قانوني مذكور در بند(۴)(‌الف) اين ماده ارسال خواهد كرد، هرگونه دعوت‌نامه، اخطاريه يا هرگونه مكاتبات ديگر‌كه به اين ترتيب به نماينده قانوني ابلاغ و ارسال گردد داراي همان تأثير و اعتباري است كه‌هنگام ارسال و ابلاغ به مالك يا متقاضي خواهد داشت.

ج – كليه مكاتبات كه از جانب نماينده‌اي كه طبق بند (۴) (‌الف) اين ماده ثبت شده‌است به دفتر بين‌المللي ارسال مي‌گردد، داراي همان تأثير و اعتباري است كه اگر از جانب‌مالك يا متقاضي ارسال مي‌شد، از آن برخوردار مي‌گرديد.

۶ ) ابطال ثبت، تاريخ اجراي ابطال

‌الف – هرگونه نمايندگي كه طبق بند (۴) (‌الف) اين ماده ثبت شده است درصورت‌وصول درخواست كتبي از جانب متقاضي، مالك يا نماينده قانوني كه توسط آنها امضاء‌شده باشد، باطل خواهد شد. هرگاه نماينده جديدي منصوب شود يا درصورتي كه‌تغييري در مالكيت ثبت ايجاد شود و نماينده‌اي توسط مالك جديد ثبت بين‌المللي‌منصوب نشده باشد، مراتب نمايندگي توسط دفتر بين‌المللي به‌اعتبار مقام و سمت آن،‌ باطل خواهد شد.

ب – مشروط بر رعايت جزء (ج)، مراتب ابطال نمايندگي از تاريخ دريافت‌مكاتبات مربوط توسط دفتر بين‌المللي معتبر و نافذ خواهد بود.

ج – هرگاه مراتب ابطال نمايندگي توسط نماينده درخواست گردد، ابطال از يكي از‌تاريخ‌هاي زير كه مقدم بر ديگري باشد، معتبر و نافذ خواهد بود.

1) تاريخي كه در آن تاريخ دفتر بين‌المللي مكاتبات مبني بر نصب نماينده جديد‌را دريافت نمايد.

2) تاريخ انقضاء مدت دو ماه پس از دريافت درخواستي از جانب نماينده‌مبني‌بر تقاضاي ابطال نمايندگي.

‌تا تاريخ ابطال نمايندگي، كليه مراسلات و مكاتبات مذكور در بند (۵) (ب) اين ماده‌توسط دفتر بين‌المللي به متقاضي يا مالك و همچنين نماينده او ارسال خواهد شد.

‌د – بلافاصله پس از دريافت درخواست ابطال نمايندگي از جانب نماينده، دفتر‌بين‌المللي مراتب را عيناً به متقاضي يا مالك اعلام خواهد كرد و نسخه‌هائي از كليه‌مكاتبات ارسال شده به نماينده و همچنين ارسال شده از جانب دفتر بين‌المللي به نماينده‌را كه ظرف مدت شش ماه قبل از تاريخ اعلاميه مذكور ارسال شده‌اند به اين اعلاميه‌ ضميمه كرده و ارسال خواهد كرد.

‌هـ- پس از مشخص‌شدن تاريخ ثبت ابطال نمايندگي، دفتر بين‌المللي مراتب ابطال‌نمايندگي را عيناً به نماينده‌اي كه نمايندگي او باطل شده است، به متقاضي و مالك مربوط‌وهرگاه مراتب نصب نماينده توسط اداره‌اي انجام شده باشد، به آن اداره ابلاغ خواهد كرد.

‌ماده ۴)

محاسبه محدوديتهاي زماني

۱) دوره‌هاي زماني كه به صورت سال ذكر مي‌شوند) هر دوره زماني كه به صورت‌سال ذكر شده است در سال بعدي، در ماهي با همان نام و روزي با همان عدد كه واقعه‌مربوطه در آن ماه و روز اتفاق افتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است، منقضي‌خواهد گرديد. به استثناء مواردي كه آغاز دوره زماني ۲۹ فوريه باشد و در سال بعدي ماه‌فوريه ۲۸ روزه باشد، در اين صورت دوره زماني مذكور در تاريخ ۲۸ فوريه برابر با ۹ اسفند ‌منقضي خواهد شد.

۲ ) دوره‌هاي زماني كه به‌صورت ماه ذكر مي‌شوند) هر دوره زماني كه به صورت‌ماه ذكر شده است در ماه بعدي و در روزي با همان عدد روزي كه واقعه در آن روز اتفاق‌افتاده و مدت زمان مقرر از آن روز آغاز شده است منقضي خواهد گرديد به استثناء‌مواردي كه ماه بعدي داراي روزي با همان عدد نباشد، در اين صورت دوره مذكور در پايان‌آن ماه منقضي خواهد شد.

۳ ) دوره‌هاي زماني كه به روز ذكر مي‌شوند) محاسبه هر دوره زماني كه به روز ذكر‌مي‌شود از يك روز پس از روزي كه رويداد مربوطه اتفاق افتاده است آغاز و پس از گذشت‌تعداد روزهاي تعيين شده پايان خواهد يافت.

۴) انقضاء در روزي كه در آن روز دفتر بين‌المللي يا يك اداره براي عموم تعطيل‌است) اگر دوره‌اي زماني در روزي خاتمه يابد كه در آن روز دفتر بين‌المللي يا اداره مربوطه‌براي عموم تعطيل است، دوره مذكور، با وجود بندهاي (۱) الي (۳) اين ماده، در اولين‌روز كاري پس از تعطيلي مذكور، منقضي خواهد شد.

۵) ذكر تاريخ انقضاء) در كليه مكاتباتي كه در آنها دفتر بين‌المللي يك محدوده يا‌دوره زماني را ابلاغ مي‌نمايد، دفتر مذكور بايد تاريخ انقضاء مدت مذكور را طبق بندهاي (۱) الي (۳) اين ماده قيد نمايد.

‌ماده ۵)

خدمات نامنظم و نامرتب پستي و تحويل

۱) مراسلات و مكاتباتي كه از طريق پست ارسال مي‌شوند.

‌هرگاه يك شخص ذي‌نفع قادر نباشد ظرف مدت مقررمكاتباتي يا مراسلاتي را‌براي دفتر بين‌المللي از طريق پست ارسال نمايد، اگر شخص مذكور بتواند دلايل و مدارك‌ كافي دال بر وجود موارد زير را به دفتر بين‌المللي ارائه نمايد، مراتب تأخير وي عفو خواهد‌شد:

1) مدارك و دلايلي دال بر اينكه مكاتبات مربوطه حداقل پنج روز قبل ازانقضاء‌ مهلت مقرر ارسال شده‌اند يا مدارك و دلايلي دال بر اينكه ظرف ده روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر، خدمات پستي مربوطه به دليل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،‌بلاياي طبيعي يا دلايل مشابه فعاليت خود را متوقف كرده است و اينكه مكاتبات مربوطه‌حداكثر قبل از پايان پنج روز پس از آغاز خدمات پستي ارسال شده‌اند،

2) مداركي دال بر اينكه اطلاعات مربوط به ارسال مكاتبات يا مراسلات توسط‌خدمات پستي در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده‌اند.

3) هنگامي كه كليه خدمات پستي در مواقع عادي ظرف مدت دو روز از تاريخ ‌ارسال به دست دفتر بين‌المللي نمي‌رسند، مدارك دال بر اينكه مكاتبات مربوط از طريق‌خدمات پستي ارسال شده است كه از طريق آن عموماً ظرف مدت دو روز از تاريخ ارسال‌به دست دفتر بين‌المللي مي‌رسد يا اينكه به وسيله پست هوائي ارسال شده‌اند.

2) مراسلات و مكاتباتي كه از طريق سيستم تحويل فوري ارسال مي‌شوند.

‌هرگاه يك شخص ذي‌نفع قادر نباشد ظرف مدت مقرر مكاتباتي يا مراسلاتي را‌براي دفتر بين‌المللي از طريق «‌يك سيستم خدمات تحويل فوري» ارسال نمايد، اگر‌شخص مذكور بتواند دلايل و مدارك كافي دال بر وجود موارد زير را به دفتر بين‌المللي ارائه‌نمايد، مراتب تأخير وي عفو خواهد شد:

1) مدارك و دلايلي دال بر اينكه مكاتبات مربوط حداقل پنج روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر ارسال شده‌اند يا مدارك و دلايلي دال بر اينكه ظرف ده روز قبل از انقضاء‌مهلت مقرر، خدمات تحويل فوري به دليل بروز جنگ، انقلاب، اغتشاش، اعتصاب،‌بلاياي طبيعي يا دلايل مشابه فعاليت خود را متوقف كرده است و اينكه مكاتبات مربوطه‌حداكثر قبل از پايان پنج روز پس از آغاز خدمات پستي ارسال شده‌اند.

2) مداركي دال بر اينكه اطلاعات مربوط به ارسال مكاتبات يا مراسلات توسط‌ خدمات پستي در هنگام ارسال آنها در دفاتر مربوطه ثبت شده‌اند.

۳) محدوديت زماني براي عفو) عدم رعايت مهلت‌هاي مقرر شده در اين ماده‌تنها در مواردي بخشوده مي‌شوند كه مدارك يا مستندات مذكور در بندهاي (۱) يا (۲) و‌مكاتبات و نامه‌ها يا نسخه‌هاي ثاني آنها حداكثر قبل از شش ماه پس از انقضاء مهلت مقرر‌توسط دفتر بين‌المللي دريافت گردد.

۴) اظهارنامه ثبت بين‌المللي و مراتب تعيين متعاقب) هرگاه دفتر بين‌المللي‌اظهارنامه ثبت بين‌المللي يا مراتب تعيين متعاقب را پس از انقضاء مدت دو ماهه مندرج ‌در بند (۴) ماده (۳) موافقتنامه، بند (۴) ماده (۳ ) پروتكل و بند (۶) (ب) ماده (۲۴) اين‌آيين‌نامه دريافت نمايد، و اداره مربوطه اعلام نمايد كه تأخير در دريافت در نتيجه شرايط و‌مقتضيات مندرج در بندهاي (۱) يا (۲) اين ماده صورت گرفته است، مفاد بندهاي (۱) يا (۲) يا (۳) صادق خواهند بود.

‌ماده ۶)

زبانها

۱) اظهارنامه ثبت بين‌المللي

‌الف – كليه اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه هستند به زبان‌فرانسه تنظيم خواهند شد.

ب – كليه اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل يا پروتكل و‌همچنين موافقتنامه هستند بنابر تصميم اداره مبدأ به زبان فرانسه يا انگليسي تنظيم‌خواهند شد يعني به عبارت ديگر اداره مبدأ اجازه خواهد داد متقاضي يكي از دو زبان‌فرانسه يا انگليسي را انتخاب نمايد.

۲) ساير مكاتبات به غير از اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي

‌الف – كليه مكاتبات مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع ‌موافقتنامه هستند يا ثبتهاي بين‌المللي ناشي از اينگونه اظهارنامه‌ها، مشروط بر رعايت‌مفاد بند (۲) (۵) ماده (۱۷) و بند (۳) همان ماده اين آيين‌نامه، به زبان فرانسه خواهد بود‌ به استثناء مواردي كه ثبت بين‌المللي ناشي از اظهارنامه بين‌المللي كه منحصراً تابع‌موافقتنامه بوده است مشمول تعيين متعاقب طبق پروتكل باشد، در اين صورت مفاد جزء (ب) همين بند صادق خواهد بود.

ب – هرگونه مكاتبات انجام شده مرتبط با اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً‌ تابع پروتكل يا پروتكل و همچنين موافقتنامه هستند يا ثبت بين‌المللي ناشي از آن، ‌مشروط به رعايت بند (۲) (۵) ماده (۱۷) و بند (۳) همان ماده اين آيين‌نامه ؛

1) هرگاه مكاتبات مذكور توسط متقاضي يا مالك يا از طريق يك اداره به دفتر‌بين‌المللي ارسال شده باشد به زبان انگليسي يا فرانسه خواهد بود.

2) هرگاه مكاتبات انجام شده حاوي اعلاميه‌اي مبني‌بر قصد استفاده از علامت‌باشد كه طبق بند (۵) (‌و) ماده (۹) آيين‌نامه به اظهارنامه ثبت بين‌المللي يا طبق شق (ب)(۱) بند (۳) ماده (۲۴) آيين‌نامه به درخواست تعيين متعاقب ضميمه مي‌گردد، مكاتبات‌مذكور بايد به هر زباني كه در بند (۲) ماده (۷) آيين‌نامه مقرر شده است تنظيم شوند.

3) هرگاه مكاتبات انجام شده اعلاميه‌اي يا اخطاريه‌اي باشد كه توسط دفتر‌بين‌المللي صادر و به اداره‌اي خطاب شده است، مكاتبات مذكور بايد به همان زباني‌تنظيم شوند كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي تنظيم شده است مگر اينكه اداره مذكور به دفتر‌بين‌المللي اعلام كرده باشد كه كليه اخطارها بايد به زبان انگليسي باشند يا كليه اخطارها‌بايد به زبان فرانسه باشند، هرگاه اخطار يا اعلاميه‌اي كه دفتر بين‌المللي صادركرده است در‌مورد ثبت بين‌المللي يك علامت در دفاتر ثبتي بين‌المللي باشد، اعلاميه مذكور زباني كه‌اظهارنامه بين‌المللي به آن زبان توسط دفتر بين‌المللي دريافت شده است را منعكس‌ خواهد كرد.

۴ ) هرگاه مكاتبات انجام شده اعلاميه يا اخطاري باشد كه توسط دفتر بين‌المللي‌صادر و به متقاضي يا مالك خطاب شده است، مكاتبات مذكور بايد به همان زباني تنظيم‌شوند كه اظهارنامه بين‌المللي تنظيم شده است مگر اينكه باوجود اينكه اظهارنامه‌بين‌المللي به زبان فرانسه تنظيم شده است متقاضي يا مالك صريحاً اعلام كرده باشد كه‌مايل است چنين مكاتبات (‌اعلاميه يا اخطار) را به زبان انگليسي دريافت كند، يا برعكس‌يعني باوجود اينكه اظهارنامه بين‌المللي به زبان انگليسي تنظيم شده است، متقاضي يا‌مالك صريحاً اعلام كرده باشد كه مايل است چنين مكاتبات (‌اعلاميه يا اخطار) را به زبان‌فرانسه دريافت كند.

۳) ثبت و انتشار آگهي

‌الف – هرگاه اظهارنامه بين‌المللي منحصراً تابع موافقتنامه باشد، مراتب ثبت در‌دفاتر ثبتي بين‌المللي، انتشار آگهي ثبت بين‌المللي حاصل از آن در مجله و هرگونه‌داده‌هاي ديگر كه طبق اين آيين‌نامه درخصوص ثبت بين‌المللي مذكور بايد آگهي شوند، به ‌زبان فرانسه خواهند بود.

ب – هرگاه اظهارنامه بين‌المللي منحصراً تابع پروتكل يا پروتكل و همچنين‌ موافقتنامه باشد، مراتب ثبت در دفاتر ثبتي بين‌المللي و انتشار آگهي ثبت بين‌المللي‌حاصل از آن در مجله و هرگونه داده‌هاي ديگر كه طبق اين آيين‌نامه درخصوص ثبت‌بين‌المللي مذكور بايد آگهي شوند به زبان فرانسه و انگليسي خواهند بود. مراتب ثبت و‌آگهي ثبت بين‌المللي زباني كه به آن زبان اظهارنامه بين‌المللي مذكور توسط دفتر بين‌المللي‌دريافت شده است را منعكس خواهد كرد.

ج – اگر مراتب تعيين متعاقب كه طبق پروتكل انجام شده است، اولين تعيين ‌متعاقب است كه طبق پروتكل در خصوص ثبت بين‌المللي معين انجام پذيرفته است، دفتر‌بين‌المللي به همراه انتشار آگهي مراتب مذكور در مجله، ثبت بين‌المللي را به زبان انگليسي‌منتشر خواهد كرد و ثبت بين‌المللي را مجدداً به زبان فرانسه منتشر خواهد كرد. پس از آن،‌مراتب تعيين متعاقب در دفاتر ثبت بين‌المللي به زبان فرانسه و انگليسي ثبت خواهد شد.‌ مراتب ثبت در دفتر ثبت بين‌المللي و همچنين انتشار هرگونه داده‌هائي كه بايد تحت اين‌آيين‌نامه درخصوص ثبت بين‌المللي ثبت و سپس در مجله منتشر شوند، به زبانهاي ‌انگليسي و فرانسه انجام خواهند شد.

۴) ترجمه

‌الف – مدارك و اسنادي كه براي تهيه اخطاريه يا اعلاميه‌هاي موضوع بند (۲) (ب)(۳) و (۴) اين ماده و همچنين براي ثبت و نشر آگهي طبق بند (۳) (ب) و (ج) اين ماده‌ ضروري هستند، توسط دفتر بين‌المللي از زبان فرانسه به انگليسي يا از انگليسي به فرانسه‌ ترجمه خواهند شد. متقاضي يا مالك، مي‌تواند يك نسخه ترجمه پيشنهادي از هر متني كه‌در اظهارنامه بين‌المللي يا تقاضاي تعيين متعاقب ذكر شده است تهيه و به اظهارنامه يا‌تقاضاي مزبور ضميمه نمايد اگر به نظر دفتر بين‌المللي ترجمه پيشنهادي مذكور صحيح‌نباشد، دفتر بين‌المللي از متقاضي يا مالك دعوت خواهد كرد تا نظر خود را در مورد‌ تصحيحات لازم ارائه نمايد و ظرف يك ماه پس از دعوت مذكور نسبت به اصلاح ترجمه‌ اقدام خواهد كرد.

ب – باوجود جزء (‌الف) فوق، دفتر بين‌المللي علامت را ترجمه نخواهد كرد.‌هرگاه، طبق بند (۴) ب (۳) ماده (۹) يا بند (۳) (ج) ماده (۲۴) اين آيين‌نامه، متقاضي يا‌مالك ترجمه يا ترجمه‌هائي از علامت را ارائه دهد، دفتر بين‌المللي صحت چنين‌ترجمه‌هائي را كنترل نخواهد كرد.

‌ماده ۷)

ابلاغ برخي شرايط و مدارك لازم

۱) حذف شد.

۲) قصد استفاده از علامت

‌هرگاه يك عضو متعاهد، به عنوان كشور عضوي كه طبق پروتكل تعيين شده است،‌اعلاميه‌اي مبني‌بر قصد استفاده از علامت را درخواست نمايد، مراتب مذكور را به دبيركل‌اعلام خواهد كرد. هرگاه كشور عضو مذكور اعلام نمايد كه درخواست مزبور بايد روي فرم‌رسمي جداگانه‌اي تنظيم و توسط شخص متقاضي امضاء شود و به اظهارنامه بين‌المللي‌ضميمه گردد، هنگام اعلام مراتب مذكور به دبيركل، بايد طي نامه‌اي متن دقيق اعلاميه‌مورددرخواست را نيز به دبيركل تسليم نمايد. هرگاه آن كشور عضو اعلام نمايد كه باوجود‌اينكه اظهارنامه بين‌المللي به زبان فرانسه تنظيم شده است، اعلاميه فوق بايد به زبان‌انگليسي باشد و يا برعكس، باوجود اينكه اظهارنامه بين‌المللي به زبان انگليسي تنظيم‌شده است، اعلاميه فوق بايد به زبان فرانسه تنظيم گردد، زبان موردنظر بايد در اعلاميه‌تحويلي به دبيركل مشخص گردد.

۳) ابلاغ

‌الف – هرنوع ابلاغيه مندرج در بند (۲) فوق ممكن است هنگام تحويل سند‌الحاق، پذيرش يا امضاء پروتكل توسط كشور عضو تسليم گردد و تاريخ آغاز اعتبار ابلاغيه‌مذكور همان تاريخ لازم‌الاجراشدن پروتكل درخصوص كشور عضوي است كه ابلاغيه ‌مذكور را تحويل داده است. اين ابلاغيه را مي‌توان متعاقباً نيز تحويل داد كه در اين صورت‌تاريخ آغاز اعتبار و اجراي آن سه ماه پس از دريافت آن توسط دبيركل درخصوص ثبت‌بين‌المللي كه تاريخ آن همان تاريخ يا بعد از تاريخ آغاز اعتبار ابلاغيه توسط دبيركل است‌يا هر تاريخ ديگري كه در ابلاغيه ذكر شده باشد، خواهد بود.

ب – هر نوع ابلاغيه كه طبق بند (۱) كه قبل از ۱۲ مهر ماه ۱۳۸۰ (۴ اكتبر ۲۰۰۱)‌ معتبر بوده يا طبق بند(۲) تنظيم شده است را مي‌توان در صورت تمايل در هر زمان مسترد‌نمود. اعلاميه استرداد به دبيركل ارسال خواهد شد. مراتب استرداد پس از دريافت‌اعلاميه استرداد توسط دبيركل يا در هر تاريخ ديگري كه در اعلاميه مذكور ذكر شده است،‌معتبر خواهد بود.

‌فصل دوم – اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي

‌ماده ۸)

متقاضيان متعدد

۱) دو يا چند متقاضي كه منحصراً به تابعيت از موافقتنامه يا به تبعيت از‌موافقتنامه و همچنين پروتكل اظهارنامه‌اي را تسليم مي‌كنند.

‌دو يا چند متقاضي مي‌توانند متفقاً اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه به تابعيت از‌موافقتنامه يا موافقتنامه و همچنين پروتكل را تسليم نمايند به شرطي كه ثبت مبدأ علامت‌متعلق به همه آنها باشد و اينكه، طبق بند (۳) ماده (۱) موافقتنامه، كشور مبدأ كليه‌ متقاضيان يك كشور باشد.

۲) دو يا چند متقاضي كه منحصراً طبق مفاد پروتكل اظهارنامه‌اي را تقاضا‌مي‌كنند.

‌دو يا چند متقاضي مي‌توانند اظهارنامه ثبت بين‌المللي را منحصراً به تابعيت از‌پروتكل تقاضانمايند به شرطي كه اظهارنامه مبدأ توسط آنها به صورت متفق تسليم شده‌باشد يا ثبت مبدأ متعلق به همه آنها باشد و به شرطي كه هر يك از آنها، درخصوص عضو‌متعاهدي كه اداره آن اداره مبدأ است، طبق مفاد بند (۱) ماده (۲) پروتكل، صلاحيت ‌تسليم اظهارنامه بين‌المللي را داشته باشد.

‌ماده 9)

مدارك لازم براي تسليم اظهارنامه ثبت بين‌المللي

۱) تسليم مدارك

‌اظهارنامه ثبت بين‌المللي توسط اداره مبدأ به دفتر بين‌المللي تسليم خواهد شد.

۲) فرم و امضاء

‌الف – اظهارنامه ثبت بين‌المللي روي فرم رسمي تنظيم و در يك نسخه تسليم ‌خواهد شد.

ب – اظهارنامه ثبت بين‌المللي توسط اداره مبدأ امضاء و هرگاه اداره مبدأ مقتضي‌ بداند متقاضي نيز آن را امضاء مي‌نمايد. هرگاه اداره مبدأ امضاء اظهارنامه ثبت بين‌المللي‌توسط متقاضي را ضروري تشخيص ندهد ولي اجازه دهد كه نامبرده نيز آن را امضاء كند،‌متقاضي مي‌تواند اظهارنامه را امضاء نمايد.

۳) هزينه‌ها

‌هزينه‌هاي مقرر مربوط به اظهارنامه ثبت بين‌المللي طبق مفاد مواد (۱۰)، (۳۴) و(۳۵) اين آيين‌نامه پرداخت خواهد شد.

۴) محتويات اظهارنامه‌هاي بين‌المللي

‌الف – اظهارنامه ثبت بين‌المللي حاوي مطالب زير خواهد بود:

1) نام متقاضي، طبق مفاد دستورالعمل‌هاي اداري.

2) نشاني متقاضي، طبق مفاد دستورالعمل‌هاي اداري.

3) نام و نشاني نماينده يا وكيل، (‌اگر وكيل يا نماينده‌اي وجود داشته باشد.)،‌ طبق مفاد دستورالعمل‌هاي اداري.

4) هرگاه طبق كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، متقاضي مايل‌باشد از مزاياي حق تقدم اظهارنامه مقدم استفاده نمايد، اعلاميه‌اي مبني‌بر ادعاي حق‌تقدم اظهارنامه مقدم كه در آن نام اداره‌اي كه در آن اداره اظهارنامه مذكور تسليم شده به‌همراه شماره و تاريخ آن ذكر خواهد شد، در صورتي كه كالاها و خدمات اظهارنامه مقدم‌كه حق تقدم آن ادعا شده است كمتر از كالا و خدمات اظهارنامه بين‌المللي باشد، كالاها و‌خدماتي كه حق تقدم آنها ادعا شده است نيز در اظهارنامه بين‌المللي قيد مي‌گردد.

5) نمونه‌اي از علامت كه در كادر مربوطه در فرم رسمي قرار مي‌گيرد، نمونه‌مذكور كاملاً روشن و واضح خواهد بود و رنگي يا سياه و سفيدبودن آن به اين نكته بستگي‌دارد كه آيا علامت مذكور در اظهارنامه مبدأ و يا ثبت مبدأ به‌صورت رنگي يا سياه و سفيد‌بوده است. اگر در اظهارنامه يا ثبت مبدأ رنگي باشد، در اظهارنامه بين‌المللي نيز به صورت‌رنگي خواهد بود و اگر در اظهارنامه يا ثبت مبدأ به‌صورت سياه و سفيد باشد در اظهارنامه‌بين‌المللي نيز به صورت سياه و سفيد درج خواهد شد.

6) هرگاه متقاضي مايل باشد كه علامت موردنظر با حروف استاندارد و‌مشخصي درج شود، مراتب بايد در اظهارنامه بين‌المللي عيناً قيد شود.

7) هرگاه رنگ به عنوان صفت مشخصه علامت ادعا شود يا هرگاه متقاضي رنگ‌بخصوصي را به عنوان ويژگي خاص علامت ادعا كند و آن علامت در اظهارنامه مبدأ يا‌ثبت مبدأ بصورت رنگي باشد، مراتب مذكور بايد در اظهارنامه منعكس شود و همچنين‌رنگ يا تركيبي از رنگهاي ادعا شده نيز به حروف در اظهارنامه بين‌المللي درج خواهند شد‌و هرگاه نمونه علامت كه طبق بند (۵) فوق تسليم شده است به صورت سياه و سفيد‌ باشد، يك نمونه رنگي آن در اظهارنامه الصاق خواهد شد.

۷مكرر) هرگاه علامت موضوع اظهارنامه مبدأ يا ثبت مبدأ حاوي رنگ يا تركيبي‌از رنگها باشد مراتب عيناً قيد خواهد شد.

8) هرگاه اظهارنامه مبدأ يا تصديق ثبت مبدأ مربوط به يك علامت سه بعدي‌باشد، عبارت «‌سه بعدي» در اظهارنامه بين‌المللي ذكر خواهد شد.

9) هرگاه اظهارنامه مبدأ يا تصديق ثبت مبدأ به يك علامت صوتي مربوط باشد،‌عبارت «‌علامت صوتي» در اظهارنامه بين‌المللي ذكر خواهد شد.

10) هرگاه اظهارنامه مبدأ يا تصديق ثبت مبدأ به يك «‌علامت جمعي» يا«‌علامت گواهي‌كننده» يا «‌علامت ضمانت» مربوط باشد، مراتب عيناً در اظهارنامه‌ بين‌المللي ذكر خواهد شد.

11) هرگاه در اظهارنامه مبدأ يا تصديق ثبت مبدأ علامت با استفاده از حروف‌توصيف شده باشد، و متقاضي مايل باشد آن توصيف در اظهارنامه بين‌المللي نيز درج‌شود يا اداره مبدأ درج آن را درخواست نمايد، توصيف مذكور عيناً در اظهارنامه بين‌المللي‌درج خواهد شد، هرگاه توصيف مذكور در اظهارنامه مبدأ به زباني غير از زباني كه با آن‌اظهارنامه بين‌المللي تنظيم شده است درج شده باشد، توصيف موردنظر در اظهارنامه‌بين‌المللي به زباني درج خواهد شد كه اظهارنامه بين‌المللي به آن زبان تنظيم شده است.

12) هرگاه علامت متشكل باشد از يا حاوي مطالبي باشد كه با حروفي غير از‌حروف لاتين نوشته شده‌اند يا حاوي اعدادي به‌غيرازاعداد عربي يا رومي باشد، ‌نويسه‌گرداني (‌آوانويسي) مطالب فوق به حروف لاتين يا اعداد عربي در اظهارنامه مذكور‌درج خواهد شد، نويسه گرداني به حروف لاتين به پيروي از قوانين آوائي و صوتي زباني ‌خواهد بود كه به آن زبان اظهارنامه بين‌المللي تنظيم شده است.

13) نام كالاها و خدماتي كه براي آنها ثبت بين‌المللي علامت درخواست‌مي‌گردد، كالاها و خدمات مزبور بايد در يك طبقه مناسب طبق طبقه‌بندي بين‌المللي‌كالاها و خدمات طبقه‌بندي شوند و عددي كه نمايانگر هر طبقه است قبل از كالاها يا‌خدمات آن ذكر خواهد شد و كالاها و خدمات با رعايت ترتيب طبقات طبقه‌بندي‌بين‌المللي درج خواهند شد، كالاها و خدمات دقيقاً درج خواهند شد كه اين كار ترجيحاً با‌استفاده از فهرست طبقه‌بندي بين‌المللي كه به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است انجام‌خواهد شد، اظهارنامه بين‌المللي مي‌تواند حاوي مراتب محدوديت كالاها يا خدمات‌موردنظر براي يك يا چند عضو متعاهد تعيين شده باشد، مراتب محدوديت كالاها يا‌خدمات براي هر عضو متعاهد مي‌تواند متفاوت باشد،

14) مبلغ هزينه‌هاي قانوني پرداخت شده و روش پرداخت آن، يا دستورات‌مربوطه مبني‌بر اينكه مبلغ موردنظر به حسابي كه توسط دفتر بين‌المللي افتتاح شده واريز‌گردد، مشخصات عضوي كه مبلغ را پرداخت خواهد كرد يا دستورات فوق‌الذكر را صادر‌كرده است نيز در اظهارنامه بين‌المللي قيد خواهد شد، و

15) كشورهاي متعاهد عضو تعيين شده.

ب – اظهارنامه ثبت بين‌المللي موارد زير را نيز دربرخواهد داشت :

1) هرگاه متقاضي شخصي حقيقي باشد، كشوري كه متقاضي تابعيت آن را دارد.

2) هرگاه متقاضي شخصي حقوقي باشد، ماهيت حقوقي شخصيت حقوقي‌مذكور و كشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقه‌اي (‌استان، شهرستان، ايالت يا‌غيره) كه تحت قوانين آن منطقه اين شخصيت حقوقي تأسيس شده است.

3) اگر اظهارنامه بين‌المللي منحصراً تابع موافقتنامه باشد، و علامت متشكل‌باشد از يا حاوي كلمه يا كلماتي كه قابل ترجمه هستند، ترجمه آن كلمه يا كلمات به زبان‌فرانسه، يا اگر اظهارنامه بين‌المللي منحصراً تابع پروتكل يا موافقتنامه و همچنين پروتكل‌باشد، ترجمه آن به زبان انگليسي يا فرانسه يا هر دو.

4) هرگاه متقاضي، رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت ادعاكند، بخشهاي‌اصلي علامت كه به رنگ مزبور مي‌باشند كتباً توصيف خواهند شد.

5) هرگاه متقاضي از حمايت از هر جزئي از علامت صرفنظر نمايد مراتب عيناً‌قيد خواهد شد و جزء يا اجزائي كه از آنها صرفنظر شده است نيز درج خواهد شد.

۵) ساير محتويات اظهارنامه ثبت بين‌المللي

‌الف – اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل يا‌هر دو است، حاوي شماره و تاريخ ثبت مبدأ خواهد بود و يكي از مطالب زير را منعكس‌خواهد كرد :

1) اين نكته كه متقاضي در قلمرو كشور متعاهد كه اداره آن اداره مبدأ است‌داراي مركز بازرگاني يا صنعتي واقعي و مؤثر است.

2) هرگاه متقاضي در هيچ يك از كشورهاي متعاهد عضو موافقتنامه مركز‌بازرگاني يا صنعتي واقعي و مؤثر نداشته باشد، اين نكته كه وي در قلمرو كشوري كه اداره‌آن اداره مبدأ است سكونت دارد، يا.

3) هرگاه متقاضي در قلمرو هيچ يك از كشورهاي متعاهد عضو موافقتنامه مركز‌بازرگاني يا صنعتي واقعي و مؤثر نداشته يا در آن سكونت نداشته باشد، اين نكته كه وي‌تبعه كشور ديگري است كه اداره آن اداره مبدأ است.

ب – اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل است، حاوي شماره و‌تاريخ اظهارنامه يا ثبت مبدأ خواهد بود و يك يا چند مورد از مطالب زير را منعكس‌خواهد كرد :

1) هرگاه عضو متعاهدي كه اداره آن اداره مبدأ است يك كشور باشد، اين نكته‌كه متقاضي تبعه آن كشور است .

2) هرگاه عضو متعاهدي كه اداره آن اداره مبدأ است يك سازمان باشد، نام‌كشور عضو آن سازمان كه متقاضي تبعه آن است.

3) اين نكته كه متقاضي در قلمرو عضو متعاهدي كه اداره آن اداره مبدأ است‌سكونت دارد.

4) اين نكته كه متقاضي در قلمرو كشور عضوي كه اداره آن اداره مبدأ است‌داراي مركز بازرگاني يا صنعتي واقعي و مؤثر است.

ج – هرگاه نشاني متقاضي كه طبق بند (۴) (‌الف) (۲) اين ماده ارائه شده است در‌محدوده قلمرو عضو متعاهدي كه اداره‌آن اداره مبدأاست نباشد وطبق(‌الف)(۱) يا(۲) يا‌بند (ب)(۳)(۴) قيد شده‌باشد كه متقاضي درمحدوده قلمرو آن عضومتعاهد سكونت ‌دارد ‌يا مركز فعاليت دارد، آن نشاني و آن مركز فعاليت در اظهارنامه بين‌المللي درج خواهد شد.

‌د – اظهارنامه بين‌المللي حاوي اعلاميه‌اي خواهد بود كه موارد زير را گواهي‌ خواهد كرد :

1) تاريخي كه در آن تاريخ اداره مبدأ طبق بند (۱) ماده (۱۱) اين آيين‌نامه،‌درخواست متقاضي مبني‌بر تسليم اظهارنامه ثبت بين‌المللي به دفتر بين‌المللي را دريافت ‌كرده است.

2) اينكه متقاضي مندرج در اظهارنامه ثبت بين‌المللي بر حسب مورد همان‌متقاضي مندرج در اظهارنامه مبدأ يا مالك ثبت مبدأ است.

3) كليه مندرجات ذكر شده در بند (۴) (‌الف) (۷ مكرر) الي (۱۱) كه در‌اظهارنامه بين‌المللي قيد شده‌اند برحسب مورد در اظهارنامه يا در تصديق ثبت مبدأ نيز‌منعكس شده‌اند.

4) اينكه علامت موضوع اظهارنامه ثبت بين‌المللي برحسب مورد همان علامت‌موضوع اظهارنامه يا تصديق ثبت مبدأ مي‌باشد.

5) اينكه اگر در اظهارنامه بين‌المللي رنگ به عنوان بخش يا صفت مشخصه‌علامت ادعا شده است، همان رنگ نيز در اظهارنامه يا تصديق ثبت مبدأ مورد ادعا قرار‌گرفته است، يا اگر در اظهارنامه بين‌المللي رنگ به عنوان بخش يا صفت مشخصه علامت‌ادعا شده باشد ولي در اظهارنامه يا تصديق ثبت مبدأ ادعا نشده باشد، علامت مندرج در‌اظهارنامه مبدأ يا ثبت مبدأ به رنگ يا تركيبي از رنگهاي ادعا شده مي‌باشد، و

6) اينكه كالاها يا خدمات مندرج در اظهارنامه ثبت بين‌المللي جزء كالاها و‌خدمات مندرج در اظهارنامه يا تصديق ثبت مبدأ مي‌باشد.

‌هـ – هرگاه اظهارنامه ثبت بين‌المللي براساس دو يا چند اظهارنامه يا تصديق ثبت‌مبدأ تسليم شده باشد، اعلاميه مندرج در جزء (‌د) درخصوص كليه اظهارنامه‌ها يا ‌تصديق‌هاي ثبت مذكور صادق خواهد بود.

‌و – هرگاه اظهارنامه بين‌المللي حاوي تعيين عضو متعاهدي باشد كه طبق بند (۲)‌ ماده (۷) اين آيين‌نامه اعلاميه‌اي صادر كرده است، اظهارنامه ثبت بين‌المللي حاوي «‌اعلاميه قصد استفاده» از علامت در قلمرو آن عضو متعاهد نيز خواهد بود، اعلاميه ‌مذكور به عنوان بخشي از تعيين عضو متعاهد درخواست كننده آن تلقي خواهد شد و بنابر‌درخواست آن عضو متعاهد:

1) توسط شخص متقاضي امضاء و بر فرم رسمي جداگانه‌اي كه به اظهارنامه‌ بين‌المللي ضميمه مي‌شود تنظيم خواهد شد، يا

2) در اظهارنامه بين‌المللي درج خواهد شد.

‌ماده ۱۰)

هزينه‌هاي قانوني مربوط به اظهارنامه ثبت بين‌المللي

۱) اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه هستند

‌اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه است مشمول پرداخت هزينه‌ اوليه، هزينه متمم و در صورت لزوم هزينه‌هاي تكميلي خواهد بود كه در بخش اول ‌فهرست هزينه‌ها مشخص شده‌اند. هزينه‌هاي مذكور طي دو قسط پنج ساله پرداخت‌خواهند شد. براي پرداخت قسط دوم شرايط ماده (۳۰) اين آيين‌نامه صادق خواهد بود.

۲) اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل هستند

‌اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل است مشمول پرداخت هزينه ‌اوليه، هزينه‌هاي متمم و يا هزينه‌هاي منفرد و در صورت لزوم تكميلي خواهد بود كه‌ دربخش دوم فهرست هزينه‌ها مشخص شده يا به آنها اشاره شده است. هزينه‌هاي مذكور‌براي مدت ده سال پرداخت خواهند شد.

۳) اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل‌است.

‌يك اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل است مشمول‌ پرداخت هزينه‌هاي اوليه، هزينه‌هاي متمم و، در صورت لزوم، هزينه‌هاي انفرادي و‌هزينه‌هاي تكميلي خواهد بود كه در بخش سوم فهرست هزينه‌ها مشخص شده يا به آنها ‌اشاره شده است. تا آنجائي كه به اعضاي متعاهد كه طبق موافقتنامه تعيين شده‌اند مربوط‌مي‌شود، مفاد بند (۱) اين ماده صادق خواهد بود. تا آنجائي كه به اعضاي متعاهد كه طبق‌مفاد پروتكل تعيين شده‌اند، مفاد بند (۲) اين ماده صادق خواهد بود.

ماده ۱۱)

نقص‌هاي مربوط به مواردي به غير از موارد مربوط به طبقه‌بندي كالاها و‌خدمات و نحوه درج آنها

 ۱) درخواست ناقص از اداره مبدأ

‌الف – هرگاه اداره مبدأ درخواست تسليم اظهارنامه بين‌المللي كه منحصراً تابع ‌موافقتنامه است به دفتر بين‌المللي را قبل از اينكه علامت موضوع درخواست مزبور در‌دفاتر ثبتي آن اداره، ثبت شده باشد دريافت كند، تاريخ دريافت درخواست توسط اداره ‌مبدأ طبق مفاد بند (۴) ماده (۳) موافقتنامه، تاريخ ثبت علامت در دفاتر ثبتي آن اداره، ‌تلقي خواهد شد.

ب – مشروط بر رعايت مفاد جزء (ج) اين بند، هرگاه اداره مبدأ درخواست تسليم‌ اظهارنامه بين‌المللي كه تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل است به دفتر بين‌المللي را قبل‌ از اينكه علامت موضوع درخواست مزبور در دفاتر ثبتي آن اداره ثبت شده باشد، دريافت‌كند، اظهارنامه بين‌المللي به عنوان يك اظهارنامه بين‌المللي كه تابع پروتكل است تلقي‌ خواهد گرديد و اداره مبدأ مراتب تعيين كليه اعضاي متعاهد كه مكلف به رعايت‌ موافقتنامه هستند را حذف خواهد كرد.

ج – هرگاه درخواست مذكور در جزء (ب) اين بند به درخواست صريح منضم باشد‌ مبني‌بر اينكه اظهارنامه بين‌المللي پس از ثبت علامت در دفاتر ثبتي اداره مبدأ به عنوان‌ يك اظهارنامه بين‌المللي كه تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل است تلقي گردد، اداره مبدأ ‌مراتب تعيين كليه اعضاي متعاهد مكلف به رعايت موافقتنامه را حذف نخواهد كرد و‌تاريخ درخواست تسليم اظهارنامه ثبت بين‌المللي، طبق بند (۴) ماده (۳) موافقتنامه و بند (۴) ماده (۳) پروتكل ، تاريخ ثبت علامت در دفاتر ثبتي اداره مبدأ منظور خواهد شد.

۲) نقص‌هائي كه بايد توسط متقاضي اصلاح شوند

‌الف – هرگاه دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي حاوي‌نقص‌هاي به‌غير از موارد ذكر شده در بندهاي (۳)، (۴) و (۶) اين ماده و همچنين مواد (۱۲) و (۱۳) آيين‌نامه است، دفتر بين‌المللي مراتب فوق را عيناً به متقاضي ابلاغ و‌همزمان با آن به اداره مبدأ اطلاع خواهد داد.

ب – متقاضي مي‌تواند اين‌گونه نقص‌ها را ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت‌ اخطار رفع نقص توسط دفتر بين‌المللي، رفع نمايد. اگر اين موارد ظرف مدت سه ماه پس از‌دريافت اخطار رفع نقص توسط دفتر بين‌المللي رفع نشوند، اظهارنامه ثبت بين‌المللي ترك‌شده يا مسترد شده تلقي خواهد شد و دفتر بين‌المللي مراتب را همزمان عيناً به متقاضي و‌اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد.

۳) نقصي كه بايد توسط متقاضي يا اداره مبدأ رفع شود

‌الف – باوجود بند (۲) فوق، هرگاه هزينه‌هاي قانوني كه بايد طبق ماده (۱۰) اين‌آيين‌نامه پرداخت شوند توسط اداره مبدأ به دفتر بين‌المللي پرداخت گردد و دفتر‌بين‌المللي چنين تشخيص دهد كه مبلغ دريافت شده كمتر از مبلغ موردنياز است، مراتب را‌همزمان به اداره مبدأ و متقاضي ابلاغ خواهد كرد. ابلاغيه مذكور مبلغ كسري را مشخص‌خواهد كرد.

ب – اداره مبدأ يا متقاضي مبلغ كسري را مي‌تواند ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ‌اخطار دفتر بين‌المللي، پرداخت نمايد. اگر مبلغ مذكور ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ‌اخطار دفتر بين‌المللي پرداخت نشود، اظهارنامه ثبت بين‌المللي ترك شده يا مسترد شده‌تلقي خواهد شد و دفتر بين‌المللي مراتب را عيناً همزمان به اداره مبدأ و متقاضي ابلاغ‌ خواهد كرد.

۴) نقص‌هائي كه بايد توسط اداره مبدأ رفع شوند

‌الف – اگر دفتر بين‌المللي :

1) تشخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي الزامات ماده (۲) اين آيين‌نامه را‌رعايت نكرده است يا در قالب فرم رسمي مقرر در بند (۲) (‌الف) ماده (۹) اين آيين‌نامه ‌تسليم نشده است.

2) تشخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي حاوي هر يك از نقص‌هاي‌ مندرج در بند (۱) ماده (۱۵) اين آيين‌نامه است.

3) تشخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي حاوي نقص‌هاي مرتبط با حقوق‌متقاضي براي تسليم اظهارنامه ثبت بين‌المللي است.

4) تشخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي حاوي نقص‌هاي مربوط به‌اعلاميه اداره مبدأ طبق مفاد بند (۵) (‌د) ماده (۹) اين آئين‌نامه است.

5) حذف شده است.

6) تشخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي توسط اداره مبدأ امضاء نشده ‌است.

7) شخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي برحسب مورد حاوي شماره و‌تاريخ اظهارنامه يا ثبت مبدأ نيست.

‌مراتب را عيناً به اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد و همزمان با آن مراتب را عيناً به‌متقاضي اطلاع خواهد داد.

ب – اين گونه نقص‌ها مي‌توانند توسط اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه از تاريخ اخطار‌دفتر بين‌المللي رفع شوند. اگر اين نقص‌ها ظرف مدت سه ماه از تاريخ اخطار دفتر‌بين‌المللي اصلاح شوند، اظهارنامه بين‌المللي ترك شده تلقي خواهد شد و دفتر بين‌المللي ‌مراتب را به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضي ابلاغ خواهد كرد.

5) استرداد هزينه‌هاي پرداخت شده

‌هرگاه، طبق بند (۲) (ب)، بند (۳) يا بند (۴) (ب) اين ماده، اظهارنامه ثبت‌بين‌المللي ترك شده تلقي گردد، دفتر بين‌المللي هرگونه هزينه پرداخت شده درخصوص‌اظهارنامه مذكور را پس از كسر مبلغي برابر نصف هزينه اوليه منعكس شده در بخش‌هاي۱-۱-۱ ، ۲-۱-۱ يا ۳-۱-۱ فهرست هزينه‌ها به عضوي كه مبالغ مذكور را پرداخت كرده‌است مسترد خواهد كرد.

۶) ساير موارد خلاف قاعده درخصوص تعيين يك عضو متعاهد طبق پروتكل

‌الف – هرگاه، طبق بند (۴) ماده (۳) پروتكل، دفتر بين‌المللي يك اظهارنامه ثبت ‌بين‌المللي را ظرف مدت دو ماه پس از تاريخ دريافت آن توسط اداره مبدأ دريافت كند و‌دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه طبق بند (۵) (‌د) ماده (۹) اين آيين‌نامه ارائه اعلاميه‌اي ‌مبني‌بر قصد استفاده از علامت الزامي است ولي اعلاميه مذكور تسليم نشده باشد يا‌ تسليم شده باشد ولي با آيين‌نامه مطابقت نداشته باشد، دفتر بين‌المللي مراتب را سريعاً و‌عيناً و به‌صورت همزمان به متقاضي و اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد.

ب – هرگاه اعلاميه قصد استفاده‌از علامتي كه قبلاً تسليم نشده‌بود يانسخه اصلاح‌شده اعلاميه‌اي كه قبلاً تسليم شده بود ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (‌الف) فوق توسط‌ دفتر بين‌المللي دريافت شود، چنين تلقي خواهد شد كه اعلاميه مذكور همزمان با‌اظهارنامه ثبت بين‌المللي توسط دفتر بين‌المللي دريافت شده است.

ج – اگر نسخه اصلاح شده يا نسخه اصلي اعلاميه مبني‌ بر قصد استفاده از علامت ‌در يك كشور متعاهد عضو براي اظهارنامه ثبت بين‌المللي در مواردي كه تسليم اعلاميه‌ فوق در آن كشور الزامي است ولي ظرف مدت دو ماه مقرر در بند (ب) توسط دفتر‌بين‌المللي دريافت شده باشد، چنين تلقي خواهد شد كه اظهارنامه مذكور فاقد مراتب‌ تعيين آن عضو متعاهد مي‌باشد. دفتر بين‌المللي مراتب را عيناً و به صورت همزمان به‌متقاضي و اداره مبدأ ابلاغ خواهد كرد و سپس هرگونه هزينه‌اي كه جهت تعيين عضو‌متعاهد مذكور پرداخت شده است را مسترد خواهد كرد و اعلام خواهد كرد كه مراتب‌ تعيين آن عضو متعاهد تنها طبق ماده (۲۴) اين آيين‌نامه امكان‌پذير خواهد بود به شرطي‌كه اعلاميه موردنظر به همراه درخواست تعيين ثانوي تسليم گردد.

۷) اظهارنامه بين‌المللي كه به عنوان اظهارنامه بين‌المللي تلقي نمي‌شود

‌اگر اظهارنامه ثبت بين‌المللي مستقيماً توسط متقاضي به دفتر بين‌المللي تسليم گردد ‌و يا با مفاد مربوط بند (۱) ماده (۶) اين آيين‌نامه مطابقت نداشته باشد، اظهارنامه مذكور به‌عنوان اظهارنامه ثبت بين‌المللي تلقي نخواهد شد و عيناً به فرستنده آن برگردانده خواهد‌شد.

‌ماده ۱۲)

نقص‌هاي مربوط به طبقه‌بندي كالاها يا خدمات

1) پيشنهاد طبقه‌بندي

‌الف – هرگاه دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه الزامات بند (۴) (‌الف) (۱۳) ماده (۹) اين آيين‌نامه رعايت نشده‌اند، دفتر مذكور طبقه‌بندي و گروه‌بندي پيشنهادي خود را‌تنظيم خواهد كرد و آن را عيناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضي اطلاع ‌خواهد داد.

ب – اعلام پيشنهاد طبقه‌بندي مبلغ را در صورت وجود و هرگونه هزينه ناشي از‌طبقه‌بندي و گروه‌بندي پيشنهاد شده منعكس خواهد كرد.

۲) نظريه‌اي متفاوت با پيشنهاد

‌اداره مبدأ درخصوص طبقه‌بندي و گروه‌بندي پيشنهادشده نظر خود را ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ پيشنهاد به دفتر بين‌المللي ارسال خواهد كرد.

3) يادآوري پيشنهاد

‌در صورتي كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اخطار موضوع بند (۱) (‌الف)، اداره مبدأ ‌درخصوص طبقه‌بندي و گروه‌بندي پيشنهاد شده نظر خود را ارسال ننمايد، دفتر‌بين‌المللي طي نامه‌اي خطاب به اداره مبدأ و متقاضي، مراتب پيشنهاد شده را يادآوري‌ خواهد كرد. ارسال چنين نامه‌اي بر مهلت سه ماه مقرر در بند (۲) تأثيري نخواهد داشت.

۴) استرداد پيشنهاد

‌در صورتي كه ، با توجه به نظريه ارسالي طبق بند (۲)، دفتر بين‌المللي پيشنهاد خود‌را مسترد نمايد، مراتب را عيناً به اداره مبدأ ابلاغ و همزمان با آن به متقاضي ابلاغ خواهد‌كرد.

۵) تغييرات در پيشنهاد

‌در صورتي كه باتوجه به نظريه ارسالي طبق بند (۲)، دفتر بين‌المللي پيشنهاد خود را‌تغيير دهد، تغييرات به عمل آمده را عيناً و به صورت همزمان به متقاضي اطلاع و به اداره‌مبدأ ابلاغ خواهد كرد و همچنين هرگونه تغييرات بوجودآمده در مبالغ مذكور در بند (۱) (ب) را به آنها ابلاغ خواهد كرد.

۶) تأييد پيشنهاد

‌در صورتي كه علي‌رغم نظر اعلامي طبق بند (۲) فوق، دفتر بين‌المللي پيشنهاد خود‌را تأييد نمايد، مراتب را عيناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضي ابلاغ خواهد‌كرد.

۷) هزينه‌ها

‌الف – درصورتي كه طبق بند (۲) فوق هيچ گونه نظري به دفتر بين‌المللي ارسال‌نشده باشد، مبلغ پيش‌بيني شده در بند (۱) (ب) ظرف مدت چهارماه از تاريخ اخطار‌مذكور در بند (۱) (‌الف) قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذكور،‌اظهارنامه ثبت بين‌المللي ترك شده تلقي خواهد شد و دفتر بين‌المللي مراتب را عيناً و‌به‌صورت همزمان به اداره مبدأ ابلاغ و به متقاضي اطلاع خواهد داد.

ب – اگر نظريه‌اي طبق بند (۲) فوق به دفتر بين‌المللي ارسال شده باشد، مبلغ‌پيشنهاد شده در بند (۱) (ب) ، يا در صورت لزوم بند (۵)، ظرف مدت سه ماه از تاريخ‌ارسال تغييرات با تأييديه پيشنهادي كه حسب مورد طبق بندهاي (۵) يا (۶) فوق توسط‌ دفتر بين‌المللي انجام شده‌اند، قابل پرداخت خواهد بود. در صورت عدم پرداخت مبلغ‌مذكور اظهارنامه ثبت بين‌المللي ترك شده تلقي خواهد شد و دفتر بين‌المللي مراتب را‌عيناً و به‌صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضي ابلاغ خواهد كرد.

ج – در صورتي كه طبق بند (۲) فوق نظريه‌اي به دفتر بين‌المللي ارسال شده باشد،‌و اگر باتوجه به نظريه مذكور دفتر بين‌المللي طبق بند (۴) فوق پيشنهاد خود را مسترد‌نمايد، مبلغ پيش‌بيني شده در بند (۱) (ب) پرداخت نخواهد شد.

۸) استرداد مبلغ پرداخت شده

‌هرگاه، طبق بند (۷)، اظهارنامه ثبت بين‌المللي ترك شده و مستردشده تلقي گردد،‌دفتر بين‌المللي هرگونه هزينه پرداخت شده درخصوص آن اظهارنامه را پس از كسر مبلغي‌برابر نصف هزينه اوليه پيش‌بيني شده در بخش‌هاي ۱-۱-۱ ، ۲-۱-۱ يا ۳-۱-۱ فهرست‌هزينه‌ها را به عضوي كه مبالغ مذكور را پرداخت نموده است برگشت خواهد داد.

۹) طبقه‌بندي در تصديق ثبت

‌مشروط بر تطابق اظهارنامه ثبت بين‌المللي با ساير شرايط و آيين‌نامه مربوط،‌علامت موردنظر طبق طبقه‌بندي و گروه‌بندي كه دفتر بين‌المللي آن را صحيح بداند به ثبت‌خواهد رسيد.

‌ماده ۱۳)

نقص‌هاي مربوط به نحوه درج كالاها و خدمات

۱) ابلاغ نقص‌ها توسط دفتر بين‌المللي به اداره مبدأ

‌در صورتي كه دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه هر يك از كالاها يا خدمات‌دراظهارنامه ثبت بين‌المللي به وسيله كلمه‌اي منعكس شده است كه به اندازه‌اي گنگ و‌غيرقابل فهم است كه نمي‌توان آن را طبقه‌بندي نمود و يا از نظر زبان شناسي نامفهوم و‌اشتباه است، مراتب را عيناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضي ابلاغ خواهد كرد‌و در نامه ارسالي كلمه جايگزين آن را يا حتي حذف كلمه مزبور را پيشنهاد خواهد كرد.

۲) مدت رفع نقص

‌الف – اداره مبدأ ظرف مدت سه ماه پس از تاريخ اخطاريه مذكور در بند (۱) فوق‌مي‌تواند پيشنهادات خود براي رفع نقص‌ها را ارائه نمايد.

ب – در صورتي كه هيچ پيشنهادي درخصوص اصلاح نقص‌ها كه از نظر دفتر‌بين‌المللي قابل قبول باشد ظرف مهلت مقرره در بند (‌الف) فوق تسليم نشده باشد، دفتر‌بين‌المللي همان كلمه‌اي كه در اظهارنامه ثبت بين‌المللي قيد شده است را در تصديق ثبت‌بين‌المللي قيد خواهد كرد مشروط بر اينكه اداره مبدأ طبقه‌اي كه كلمه مذكور مشمول آن‌مي‌شود را تعيين نموده باشد، در تصديق ثبت عبارتي مبني‌بر اينكه به‌نظر دفتر بين‌المللي،‌كلمه موردنظر به اندازه‌اي گنگ و غيرقابل فهم است كه نمي‌توان آن را طبقه‌بندي نموده يا‌حسب مورد از نظر زبان شناسي نامفهوم ]نامفوم[ و اشتباه است درج خواهد كرد. هرگاه توسط اداره‌مبدأ طبقه‌اي تعيين نشده باشد، دفتر بين‌المللي كلمه مذكور را به اعتبار مقام و سمت خود‌حذف خواهد كرد و مراتب را عيناً و به صورت همزمان به اداره مبدأ و متقاضي ابلاغ‌ خواهد كرد.

‌فصل سوم – ثبت بين‌المللي

‌ماده ۱۴)

ثبت علامت در دفاتر ثبت بين‌المللي

۱) ثبت علامت در دفاتر ثبت بين‌المللي

‌هرگاه دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه اظهارنامه ثبت بين‌المللي آئين‌نامه و شرايط ‌مربوط را رعايت كرده‌است، علامت مورد نظر را در دفاتر ثبت بين‌المللي ثبت خواهدكرد،‌ادارات كشورهاي متعاهد تعيين شده را در مورد ثبت بين‌المللي مطلع خواهدكرد، مراتب‌را به اداره مبداء عيناً اطلاع خواهدداد و گواهينامه مربوطه را به مالك ارسال خواهدكرد.‌هرگاه اداره مبداء مايل باشد و دفتر بين‌المللي را مطلع كرده‌باشد، گواهي نامه ثبت از طريق‌اداره مبداء براي مالك فرستاده خواهدشد.

۲) محتويات تصديق ثبت

‌ثبت بين‌المللي حاوي مطالب زير خواهدبود:

1) كليه داده‌هاي مندرج در اظهارنامه ثبت بين‌المللي، به استثناء هرگونه حق تقدم‌ادعا شده طبق بند (۴) (‌الف) (۴) ماده (۹) اگر تاريخ تقاضاي اظهارنامه مقدم بيش از۶ ماه‌قبل ازتاريخ ثبت بين‌المللي باشد،

2) تاريخ ثبت بين‌المللي،

3) شماره ثبت بين‌المللي،

4) هرگاه علامت را بتوان طبق طبقه‌بندي بين‌المللي عناصر تصويري علائم،‌طبقه‌بندي نمود، مگر اينكه اظهارنامه ثبت بين‌المللي حاوي اعلاميه‌اي باشد مبني بر‌اينكه متقاضي مايل است علامت مورد نظر به عنوان علامتي با حروف استاندارد تلقي‌شود، نشانهاي طبقه‌بندي طبق طبقه‌بندي مذكور وفق تصميم دفتر بين‌المللي،

5) عبارتي درخصوص هر عضو متعاهد تعيين شده مبني بر اينكه آيا كشور عضو‌مذكور يك عضو تعيين شده طبق مفاد موافقتنامه است يا يك عضو تعيين شده طبق‌ پروتكل مي‌باشد.

‌ماده ۱۵)

تاریخ ثبت بين‌المللي

۱) نقصهاي مؤثر بر تاريخ ثبت بين‌المللي

‌هرگاه اظهارنامه ثبت بين‌المللي كه توسط دفتر بين‌المللي دريافت شده‌است حاوي‌ كليه نكات زير نباشد:

1) اطلاعات لازم براي شناسائي هويت متقاضي كه براي تماس با او و در‌صورتي كه نماينده‌اي داشته‌باشد با نماينده او تعيين شده و كافي باشند،

2) كشورهاي عضو متعاهد كه تعيين شده‌اند،

3) نمونه‌اي از علامت،

4) كالا يا خدماتي كه علامت مورد نظر براي آنها ثبت مي‌شود،

‌تصديق ثبت بين‌المللي حاوي تاريخي خواهدبود كه در آن تاريخ آخرين نكته يا‌جزئي كه كسري بوده به دفتر بين‌المللي تسليم شده‌است، مشروط بر اينكه، هرگاه آخرين‌مورد مزبور ظرف مدت دو ماه پيش‌بيني شده در بند (۴) ماده (۳) موافقتنامه و در بند (۴)‌ ماده (۳) پروتكل توسط دفتر بين‌المللي دريافت شده‌باشد، تصديق ثبت بين‌المللي حاوي‌تاريخ دريافت اظهارنامه ثبت بين‌المللي ناقص توسط اداره مبداء يا طبق بند (۱) ماده (۱۱)‌اين آئين‌نامه دريافت شده از سوي اداره مبداء تلقي مي‌شود، خواهد بود.

۲) تاريخ ثبت بين‌المللي در ساير موارد

‌در ساير موارد، تصديق ثبت بين‌المللي حاوي تاريخي خواهدبود كه طبق بند (۳)‌ ماده (۴) موافقتنامه و بند (۳) ماده (۴) پروتكل تعيين مي‌شود.

‌فصل چهارم – شرائط و مقتضيات حاكم در كشورهاي متعاهد مؤثر بر ثبت بين‌المللي

‌ماده ۱۶)

مهلت اعلام مردوديت در صورت وصول اعتراض

1) اطلاعات مربوط به اعتراض احتمالي

‌الف – هرگاه طبق جمله اول بند (۲) (ب) و (ج) ماده (۵) پروتكل اعلاميه‌اي ‌توسط يك عضو متعاهد صادر گرديد، هرگاه مشخص گرديد كه درخصوص يك ثبت‌بين‌المللي تعيين كننده آن عضو متعاهد به دليل رد حمايت ناشي از اعتراض كه ظرف ‌مدت ۱۸ ماهه مندرج در بند (۲) (ب) ماده (۵) پروتكل بايد به دفتر بين‌المللي ابلاغ گردد‌مهلت اعتراض خيلي ديرتر منقضي خواهدشد، اداره آن كشور عضو متعهد شماره و نام‌مالك ثبت بين‌المللي را به دفتر بين‌المللي اطلاع خواهدداد.

ب – هرگاه در زمان ابلاغ اطلاعات مندرج در (‌الف) فوق، تاريخ آغاز و خاتمه‌مدت اعتراض معلوم باشند، تاريخهاي مذكور در اخطار قيد مي‌شوند. در صورتي‌كه ‌تاريخهاي مذكور هنوز در آن زمان معلوم نباشند، حداكثر همزمان با ابلاغ رد حمايت‌موقت ناشي از اعتراض به دفتر بين‌المللي ابلاغ خواهدشد.

ج – هرگاه جزء (‌الف) صادق باشد و اداره مذكور در آن، قبل از انقضاء مدت ۱۸‌ماه پيش‌بيني شده در همان بند، به دفتر بين‌المللي اطلاع داده‌باشد كه مهلت تسليم هرگونه‌اعتراض ظرف ۳۰ روز قبل از انقضاء مدت ۱۸ ماه منقضي مي‌گردد و امكان دارد كه ظرف ‌مدت ۳۰ روز اعتراضي وارد شود، مراتب رد براساس اعتراضي كه ظرف مدت ۳۰ روز‌تسليم شده‌است ممكن است ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، به دفتر‌بين‌المللي اطلاع داده شود.

۲) ثبت و ارسال اطلاعات

‌دفتر بين‌المللي اطلاعاتي كه طبق بند (۱) فوق دريافت كرده‌است را در دفاتر ثبت‌بين‌المللي ثبت خواهد كرد و آنها را براي مالك ارسال خواهدكرد.

‌ماده ۱۷)

رد موقت درخواست و اعلام اعطاء حمايت

۱) بلاغ مردوديت موقت اظهارنامه

‌الف – اخطار رد موقت ممكن است متشكل باشد از اعلاميه‌اي حاوي دلايل و‌مستنداتي كه براساس آنها اداره صادر كننده اخطار، تشخيص مي‌دهد كه در آن عضو‌متعاهد حمايت قابل اعطاء نيست (‌رد موقت با استفاده از اعتبار سمت و مقام خود) يا‌ممكن است متشكل باشد از اعلاميه‌اي مبني بر اينكه به دليل وصول اعتراض، در آن‌كشور عضو متعاهد حمايت قابل اعطاء نيست (‌رد موقت ناشي از اعتراض) يا ممكن است‌حاوي هر دو اعلاميه‌ها باشد.

ب – اخطار رد موقت حمايت به يك ثبت بين‌المللي مربوط خواهدبود و توسط ‌اداره‌اي كه آنرا صادر مي‌نمايد تاريخ‌گذاري و امضاء خواهدشد.

۲) محتواي اخطار رد

‌اخطار رد موقت حاوي نكات زير خواهدبود:

1) اداره‌اي كه اخطار را تنظيم و صادر كرده‌است.

2) شماره ثبت بين‌المللي، ترجيحاً همراه با ساير نكاتي كه با كمك آنها هويت‌ثبت بين‌المللي قابل تأئيد باشند از قبيل عناصر شفاهي علامت يا اظهارنامه مبداء يا‌تصديق ثبت مبداء.

3) حذف شده‌است.

4) كليه دلايل و مستندات رد موقت با اشاره به مواد اساسي قوانين مربوط.

5) هرگاه دليل رد موقت يك اظهارنامه علامتي باشد كه طي يك اظهارنامه مقدم‌تسليم يا ثبت شده‌است و علامت موضوع اظهارنامه ثبت بين‌المللي ظاهراً با آن علامت‌در تعارض باشد، تاريخ و شماره تسليم، تاريخ حق تقدم (‌اگر داشته ‌باشد) شماره و تاريخ‌ثبت (‌در صورت موجود بودن)، نام ونشاني مالك و نمونه‌اي از علامت قبلي به همراه‌فهرست كليه كالاها و خدمات موضوع اظهارنامه يا تصديق آن علامت. (‌چنين مستفاد‌ مي‌شود كه فهرست مذكور به زباني خواهد بود كه اظهارنامه تسليم يا تصديق ثبت به آن ‌زبان تنظيم شده‌است).

6) اين نكته كه دلايل و مستندات رد موقت بر كليه كالاها يا خدمات تاثير‌مي‌گذارد يا ذكر فهرست كالاها و خدماتي كه تحت تاثير رد موقت قرار مي‌گيرند يا ‌نمي‌گيرند.

7) مهلت تسليم اعتراض يا تجديد نظرخواهي از رد موقت براساس اعتبار‌سمت و مقام يا رد موقت ناشي از وصول اعتراض، برحسب مورد، يا تسليم پاسخ مربوط ‌كه تحت شرائط حاكم مهلتي معقول خواهدبود، و ترجيحاً تاريخ خاتمه مهلت مذكور،‌مقامي كه تجديدنظرخواهي، پاسخ يا اعتراض به آن تسليم خواهدشد، با ذكر اين مطلب‌كه، هرگاه لازم باشد، درخواست تجديدنظرخواهي يا اعتراض مذكور بايد از طريق‌نماينده‌اي تسليم شود كه نشاني او در حيطه قلمرو عضو متعاهدي است كه اداره آن كشور‌عضو مراتب رد را اعلام نموده‌است،

۳) ساير الزامات مربوط به اخطار رد موقت ناشي از اعتراض

‌هرگاه رد موقت حمايت براساس اعتراض وارده يا براساس يك اعتراض وارده و‌همچنين ساير دلايل صورت گرفته باشد، اخطار مربوط علاوه بر رعايت الزامات اشاره‌شده در بند (۲)، دلايل رد درخواست و همچنين نام و نشاني معترض را منعكس خواهد‌كرد؛ با اين حال، با وجود بند (۲) (۵)، اداره صادركننده و ارسال كننده اخطار رد، هرگاه‌اعتراض براساس علامتي باشد كه قبلاً طي اظهارنامه‌اي تسليم و يا ثبت شده است، بايد ‌فهرست كالاها و خدماتي كه اعتراض بر پايه آنها تسليم شده است را نيز اعلام نمايد و‌علاوه بر آن، فهرست كامل كليه كالاها و خدمات اظهارنامه يا تصديق ثبت قبلي را نيز‌اعلام خواهد كرد، البته فهرستهاي مذكور به همان زباني خواهد بود كه اظهارنامه يا تصديق‌ثبت قبلي به آن زبان تنظيم و صادر شده‌اند.

۴) ثبت؛ ارسال نسخه‌هاي اخطارها

‌دفتر بين‌المللي مردوديت اظهارنامه به همراه داده‌هاي مندرج در اخطار رد را در‌دفتر ثبت بين‌المللي ثبت خواهد كرد و تاريخ ارسال اخطار به دفتر بين‌المللي يا تاريخي كه ‌طبق بند (۱) (‌د) ماده (۱۸) اين آيين‌نامه تاريخ ارسال به دفتر بين‌المللي تلقي مي‌گردد را‌نيز درج خواهد كرد و اگر اداره مبداء به دفتر بين‌المللي اعلام كرده باشد كه مايل است‌چنين نسخه‌هائي را دريافت كند، آن نسخه‌ها را براي اداره مبداء و به صورت همزمان آنها‌را براي مالك نيز ارسال خواهد كرد.

۵) تأييد يا استرداد رد موقت

‌الف – اداره‌اي كه به دفتر بين‌المللي اخطار رد موقت را ارسال كرده است، به محض‌اين‌كه تشريفات مربوط به حمايت از علامت در آن اداره تكميل شوند، به دفتر بين‌المللي‌اظهاريه‌اي خواهد فرستاد كه در آن يكي از موارد زير منعكس خواهد شد:

1) اين كه حمايت از آن علامت براي كليه كالاها و خدمات در آن كشور عضو‌متعاهد رد مي‌شود.

2) اين كه از آن علامت براي كليه كالاها و خدمات مورد تقاضا در آن كشور عضو‌متعاهد حمايت مي‌شود.

3) كالاها و خدماتي كه براي آنها علامت در آن كشور عضو متعاهد حمايت ‌مي‌شود.

ب – هرگاه پس از ارسال اظهاريه طبق بند (‌الف) تصميم‌گيري حمايت از علامت را‌تحت تأثير قرار دهد، اداره، تا حدي كه از آن تصميم آگاه است، اظهاريه ديگري براي دفتر‌بين‌المللي ارسال خواهد كرد و كالاها و خدماتي را كه براي آنها علامت در آن كشور عضو‌متعاهد حمايت مي‌شود ذكر خواهد كرد.

ج – دفتر بين‌المللي تمامي اظهاريه‌هاي مندرج در جزء‌هاي (‌الف) يا) ب) فوق را‌در دفاتر بين‌المللي ثبت خواهد كرد و نسخه‌اي از آن را براي مالك خواهد فرستاد.

‌د – اداره آن كشور عضو متعاهد مي‌تواند در اعلاميه‌اي به دبيركل اطلاع دهد كه‌طبق قوانين آن كشور عضو متعاهد:

1) هرگونه رد موقت كه به دفتر بين‌المللي ابلاغ شده است بايد توسط آن اداره ‌مجدداً بررسي شود اعم از اين كه بررسي مجدد را درخواست كرده باشد يا خير،

2) تصميم اتخاذ شده در نتيجه بررسي مجدد فوق را مي‌توان مجدداً بررسي كرد‌يا عليه آن به آن اداره اعتراض نمود.

‌هرگاه اين اعلاميه صادق باشد و اداره در وضعيتي نباشد كه تصميم مزبور را‌مستقيماً به مالك ثبت بين‌المللي ابلاغ نمايد، اداره، علي‌رغم اين كه ممكن است تشريفات‌لازم در آن اداره درارتباط با حمايت از علامت تكميل نشده باشد، اظهاريه مندرج در(‌الف) را بلافاصله پس از اخذ آن تصميم براي دفتر بين‌المللي ارسال خواهد كرد. هر‌تصميم ديگر كه حمايت از علامت را تحت تأثير قرار دهد طبق جزء (ب) به دفتر‌بين‌المللي ارسال خواهد شد.

‌هـ – اداره كشور متعاهد مي‌تواند طي اعلاميه‌اي، به دبيركل اطلاع دهد كه طبق‌قوانين آن كشور متعاهد، هر رد موقت كه براساس اعتبار سمت و مقام صادر شده است‌مجدداً قابل بررسي نيست. هرگاه اين اعلاميه صادق باشد، هرگونه اخطار رد موقت‌ براساس اعتبار سمت و مقام توسط آن اداره به گونه‌اي تلقي خواهد شد كه حاوي‌اظهاريه‌اي طبق جزء (‌الف) (۱) يا (۲) است.

6) اعلام اعطاء حمايت

‌الف – اداره‌اي كه اخطار رد موقت را صادر نكرده است، ظرف مهلت پيش‌بيني‌شده در بند (۲) ماده (۵) موافقتنامه يا بند (۲) (‌الف) يا (ب) ماده (۵) پروتكل، هر يك از‌موارد زير را به دفتر بين‌المللي ارسال خواهد كرد:

1) اعلاميه‌اي مبني بر اين كه كليه تشريفات لازم در آن اداره تكميل شده و پايان‌يافته است و اداره مذكور تصميم گرفته است حمايت از علامت موضوع تصديق ثبت‌بين‌المللي را اعطاء نمايد؛

2) اعلاميه‌اي مبني بر اين كه به اعتبار مقام و سمت آن اداره بررسي‌هاي لازم‌انجام شده و پايان يافته‌اند و هيچ دليلي براي رد تقاضا ديده نشده است ولي حمايت از‌علامت هنوز مشمول اعتراض احتمالي توسط عضو ثالث مي‌باشد و تاريخ انقضاء مهلت‌اعتراض نيز بايد منعكس گردد.

3) هرگاه اعلاميه‌اي طبق بند (۲) فوق ارسال شده باشد، اعلاميه ديگري مبني بر‌اين‌كه مهلت اعتراض پايان يافته است و هيچ‌گونه اعتراضي تسليم نشده است و در نتيجه‌آن اداره تصميم گرفته است كه حمايت از علامت موضوع تصديق ثبت بين‌المللي را اعطاء‌نمايد.

ب – دفتر بين‌المللي هرگونه اعلاميه‌اي‌را كه وفق جزء (‌الف) فوق دريافت‌كرده‌است‌در دفاتر ثبت بين‌المللي ثبت خواهد كرد و نسخه‌اي از آن را به مالك ارسال خواهد كرد.

‌ماده ۱8)

اخطارهاي ناقص مبني بر رد موقت

۱) عضو متعاهدي كه طبق موافقتنامه تعيين شده است.

‌الف – اخطار رد موقت يك اظهارنامه بين‌المللي صادره توسط اداره يك عضو‌متعاهد كه طبق موافقتنامه تعيين شده است، در موارد زير توسط دفتر بين‌المللي به منزله‌اخطار رد تقاضا تلقي نخواهد شد:

1) اخطار فوق شماره ثبت بين‌المللي مربوطه را منعكس نكند، مگر اين كه ساير‌مطالب مندرج در اخطار شناسائي ثبت بين‌المللي كه در رد موقت براساس آن انجام شده‌است را ميسر سازند،

2) دلايل و مستندات رد تقاضا را منعكس نكند،

3) بسيار ديرتر از موعد به دفتر بين‌المللي ارسال شده باشد، يعني اگر پس از‌انقضاء يك سال از تاريخ ثبت بين‌المللي يا پس از تاريخ ثبت مراتب تعيين يك كشور پس‌از اين كه ثبت بين‌المللي صورت گرفته است ارسال شده باشد، به اين معني كه تاريخ‌مذكور همان تاريخ ارسال اعلاميه ثبت بين‌المللي يا مراتب تعيين يك كشور عضو پس از‌انجام ثبت بين‌المللي، مي‌باشد.

ب – هرگاه جزء (‌الف) فوق صادق باشد، با وجود اين، دفتر بين‌المللي نسخه‌اي از‌اخطار را به مالك ارسال خواهد كرد و مالك و همچنين اداره ارسال كننده اخطار را به‌صورت همزمان مطلع خواهد كرد كه اخطار رد موقت ارسالي توسط دفتر بين‌المللي به‌عنوان يك اخطار رد تلقي نمي‌شود و دلايل آن را نيز ذكر خواهد كرد.

ج – اگر اخطار رد :

1) ازطرف اداره ارسال كننده آن امضاء نشده باشد و يا به هر طريق ديگر مفاد‌ماده (۲) يا الزامات بند (۲) ماده (۶) اين آيين‌نامه را رعايت نكرده باشد.

2) مشخصات علامتي كه با علامت موضوع تصديق ثبت بين‌المللي در تعارض‌است را در صورت امكان منعكس نكند. (‌بند (۳) و بند (۲) (۵) ماده ) ۱۷) اين آيين‌نامه

3) مفاد بند (۲) (۶) ماده (۱۷) اين آيين‌نامه را رعايت نكند.

4) مفاد بند (۲) (۷) ماده (۱۷) اين آئين‌نامه را رعايت نكند، يا

5) حذف شده‌است

6) نام نشاني معترض و فهرست كالاها و خدماتي كه اعتراض بر پايه آنها تسليم‌شده است را درصورت امكان منعكس نكند (‌بند «۳» ماده «۱۷» اين آئين‌نامه.

‌با اين وجود، به استثناء مواردي كه بند (‌د) صادق است، دفتر بين‌المللي رد موقت‌را در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت خواهدكرد. دفتر بين‌المللي از اداره‌اي كه مراتب رد را ‌ارسال نموده‌است دعوت خواهدكرد تا ظرف مدت دو ماه از تاريخ دعوت مذكور نسبت‌ به اصلاح اخطار خود اقدام نمايد و نسخه‌اي از اخطار رد ناقص را براي مالك و همچنين‌ نسخه‌اي از دعوتنامه مذكور را براي اداره مربوط ارسال خواهد كرد.

‌د – اگر اخطار مفاد بند (۲) (۷) ماده (۱۷) اين آئين‌نامه را رعايت نكرده‌باشد،‌ مراتب رد موقت در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت نخواهدشد. با اين‌حال، اگر اخطار اصلاح ‌شده‌اي ظرف مهلت مقرر در جزء (ج) ارسال گردد، به منظور رعايت ماده (۵) موافقتنامه، ‌تاريخ ارسال اخطار اصلاح شده همان تاريخ ارسال اخطار ناقص تلقي خواهدشد. اگر‌اخطار اصلاح نشود، اخطار مذكور به عنوان اخطار رد موقت تلقي نخواهدشد. در‌اين‌صورت، دفتر بين المللي به اداره صادركننده اخطار و همزمان با آن به مالك اعلام‌خواهد كرد كه اخطار مزبور را به عنوان اخطار رد موقت به رسميت نمي‌شناسد و دلايل ‌آنرا نيز ذكر خواهدكرد.

‌هـ – هر اخطار اصلاح شده، هرگاه قوانين حاكم اجازه دهد، مهلت جديدي براي ‌تسليم اعتراض يا تجديد نظرخواهي از رد موقت براساس اعتبار سمت ومقام يا رد موقت ‌ناشي از وصول اعتراض، برحسب مورد، يا تسليم پاسخ به اعتراض مربوط كه تحت‌شرائط حاكم مهلتي معقول خواهدبود و همچنين تاريخ خاتمه مهلت مذكور را منعكس‌ خواهدكرد.

‌و – دفتر بين‌المللي نسخه‌اي از هر اخطار اصلاح شده را براي مالك ارسال ‌خواهدكرد.

2) عضو متعاهد كه طبق مفاد پروتكل تعيين شده‌است

‌الف – بند (۱) درخصوص اخطار رد موقت تقاضا در مورد اداره عضو متعاهدي كه‌طبق مفاد پروتكل تعيين شده‌است نيز صادق مي‌باشد و اين مطلب به آن معني است كه‌مهلت پيش‌بيني شده در بند (۱) (‌الف) (۳) همان مهلت پيش‌بيني شده در بند (۲) (‌الف)،(ب)‌ يا (ج) (۲) ماده (۵) پروتكل مي‌باشد.

ب) براي تشخيص اينكه آيا مهلت مقررشده كه قبل از انقضاء آن اداره عضو متعاهد‌بايد اطلاعات مشروحه در بند (۲)(ج) (۱) ماده (۵) پروتكل را در اختيار دفتر بين‌المللي‌قراردهد رعايت شده‌است يا خير، بند (۱)( الف) در اينجا صادق خواهدبود. چنانچه‌اطلاعات مذكور پس از انقضاء مهلت مزبور در اختيار دفتر بين‌المللي قرار گرفته‌باشد،‌چنين تلقي خواهدشد كه اطلاعات مذكور هيچگاه به دفتر بين‌المللي تحويل نشده‌اند و‌دفتر بين‌المللي مراتب را به اطلاع اداره مربوطه خواهد رساند.

ج) هرگاه بدون رعايت الزامات بند (۲) (ج)(۱) ماده (۵) پروتكل اخطار رد موقت‌وفق بند (۲) (ج) (۲) ماده (۵) پروتكل تنظيم و صادر شده‌باشد، اخطار مذكور به عنوان‌يك اخطار رد تقاضا شناخته‌ نخواهدشد. با اين حال، در اين‌گونه موارد، دفتر بين‌المللي‌نسخه‌اي از اخطار را براي مالك ارسال خواهدكرد و همزمان با آن به اداره صادر كننده‌اخطار و همچنين مالك اطلاع خواهدداد كه اخطار رد مذكور به عنوان يك اخطار رد تقاضا‌شناخته‌نمي‌شود و دلايل آنرا نيز ذكر خواهدكرد.

‌ماده ۱9)

ابطال در كشورهاي عضو متعاهد تعيين‌شده

1) محتويات اخطار ابطال

‌هرگاه اعتبار يك ثبت بين‌المللي در يك كشور عضو متعاهد تعيين شده طبق بند (۶)‌ ماده (۵) موافقتنامه يا بند (۶) ماده (۵) پروتكل رفع اثر و باطل شود و مراتب ابطال و رفع‌اثر غيرقابل اعتراض يا تجديدنظر خواهي باشد، اداره كشور عضو متعاهد كه مقام‌صلاحيتدار آن ابطال را اعلام نموده‌است مراتب را عيناً به دفتر بين‌المللي اطلاع‌ خواهدداد. اطلاعيه مزبور حاوي مطالب زير خواهد بود:

1) مقامي كه ابطال را اعلام نموده‌است.

2) اين مطلب كه ابطال غيرقابل اعتراض يا تجديدنظر خواهي‌است.

3) شماره ثبت بين‌المللي .

4) نام مالك .

5) اگر «‌ابطال» كليه كالاها و خدمات را شامل نشود، آن دسته از كالاها و خدماتي‌كه ابطال آنها اعلام شده يا آن دسته از كالاها و خدماتي كه ابطال آنها اعلام نشده‌است، و

6) تاريخ اعلام ابطال و در صورت امكان تاريخ اجراي آن.

2) ثبت ابطال و اطلاع دادن به اداره مبداء و مالك

‌دفتر بين‌المللي ابطال ثبت به همراه داده‌هاي مشروحه در اعلاميه ابطال را در دفاتر‌ثبت بين‌المللي ثبت خواهدكرد و مراتب را عيناً به مالك و در صورتي‌كه اداره مبداء اعلام ‌كرده باشد كه مايل است تاريخ ثبت ابطال را نيز دريافت كند، همزمان به اداره مبداء نيز‌اطلاع خواهدداد.

‌ماده ۲0)

محدوديت حق تصرف مالك ثبت

۱) ارسال اطلاعات

‌الف – مالك يك ثبت بين‌المللي يا اداره كشور عضو متعاهد مالك به دفتر‌بين‌المللي اطلاع خواهدداد كه حقوق تصرف مالك نسبت به ثبت بين‌المللي محدود‌گرديده‌است و در صورت اقتضا اعضاي متعاهد مربوط به محدوديت را منعكس‌ خواهدكرد.

ب – اداره هر كشور عضو متعاهد تعيين‌شده ممكن است به دفتر بين‌المللي‌اطلاع دهد كه حقوق تصرف مالك نسبت به ثبت بين‌المللي به حيطه قلمرو آن عضو‌متعاهد محدود گرديده‌است.

ج – اطلاعات ارائه شده طبق جزء‌هاي (‌الف) و (ب)، متشكل خواهدبود از‌خلاصه‌اي از مطالب اصلي و مهم مربوط به محدوديت فوق.

۲) حذف بخشي از يا تمامي محدوديت فوق

‌هرگاه دفتر بين‌المللي از محدوديتي درخصوص حقوق تصرف مالك ثبت طبق بند (۱) فوق مطلع شده‌باشد، در صورتي‌كه بخشي از يا تمامي محدوديت مذكور حذف گردد،‌اداره كشور عضوي كه اطلاعات مربوطه را در اختيار دفتر بين‌المللي قرار داده است،‌مراتب حذف مذكور را نيز به دفتر بين‌المللي اطلاع خواهدداد.

۳) ثبت

‌دفتر بين‌المللي اطلاعات ابلاغ شده طبق بندهاي (۱) و (۲) فوق را در دفاتر ثبتي به‌ثبت خواهد رساند و مراتب را عيناً به مالك، به اعضاء متعاهد مربوط و هرگاه اطلاعات‌لازم توسط اداره‌اي ارائه شده باشند به آن اداره نيز اطلاع خواهدداد.

‌ماده ۲۰ مكرر)

واگذاري حق اجازه استفاده

۱) درخواست ثبت اجازه استفاده

‌الف – درخواست ثبت اجازه استفاده روي فرم رسمي مخصوص توسط مالك، يا‌اگر اداره قبول كند توسط اداره عضو متعاهد مالك يا اداره كشور عضو متعاهدي كه اجازه‌استفاده در آن كشور واگذار مي‌شود، به دفتر بين‌المللي تسليم خواهدشد.

ب – درخواست مذكور حاوي مطالب زير خواهدبود.

1) شماره ثبت بين‌المللي

2) نام مالك

3) نام و نشاني گيرنده اجازه استفاده كه طبق دستورالعملهاي اداري ذكر مي‌شود

4) اعضاي متعاهد تعيين شده كه اجازه استفاده در آن كشورها واگذار مي‌شود

5) اين نكته كه اجازه استفاده براي كليه كالاها و خدمات مندرج در ثبت‌بين‌المللي اعطا مي‌شود يا فقط كالاها و خدماتي كه اجازه استفاده براي آنها اعطا مي‌شود‌كه طبق طبقات مناسب طبقه‌بندي بين‌المللي كالاها و خدمات گروه‌بندي مي‌شوند.

ج – درخواست فوق موارد زير را نيز منعكس خواهدكرد:

1) هرگاه گيرنده اجازه استفاده شخصيت حقيقي باشد، نام كشوري كه او تبعه آن‌است.

2) هرگاه گيرنده اجازه استفاده شخصي حقوقي باشد، ماهيت حقوقي‌شخصيت حقوقي مذكور و كشور آن و در صورت لزوم، مشخصات منطقه‌اي (‌استان،‌شهرستان، ايالت يا غيره) كه تحت قوانين آن منطقه اين شخصيت حقوقي تأسيس‌شده‌است.

3) اين نكته كه اجازه استفاده فقط بخشي از قلمرو يك عضو خاص متعاهد‌تعيين شده را در بر مي‌گيرد.

4) هرگاه گيرنده اجازه استفاده نماينده‌اي داشته‌باشد، نام و نشاني نماينده طبق‌دستورالعملهاي اداري.

5) هرگاه اجازه استفاده انحصاري باشد، اين قضيه نيز قيد خواهدشد.

6) در صورت امكان، مدت اجازه استفاده.

‌د – درخواست فوق توسط مالك يا اداره‌اي كه به وسيله آن درخواست مذكور‌تسليم شده‌است امضاء خواهدشد.

۲) درخواست ناقص

‌الف – اگر درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (۱)(‌الف)(ب)‌و (‌د) را ‌رعايت نكرده‌باشد، دفتر بين‌المللي مراتب را به مالك و اگر درخواست توسط اداره تسليم‌ شده ‌باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد.

ب – در صورتي‌كه نقصها ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ اخطار رفع نقص فوق كه‌توسط دفتر بين‌المللي ارسال شده است رفع نشود، درخواست مذكور ترك شده تلقي‌خواهدشد و دفتر بين‌المللي مراتب را به صورت همزمان به مالك و اگر درخواست توسط‌ اداره‌اي تسليم شده باشد، به آن اداره نيز ابلاغ خواهدكرد و هرگونه هزينه پرداخت شده را‌پس از كسر مبلغي برابر نصف مبلغ اصلي پيش‌بيني شده در بخش ۷ فهرست هزينه‌ها به‌عضوي كه آنرا پرداخت نموده است مسترد خواهد كرد.

۳) ثبت و ابلاغ

‌هرگاه درخواست ثبت اجازه استفاده شرائط بند (۱)(‌الف)(ب)‌و (‌د) را رعايت‌كرده‌باشد، دفتر بين‌المللي اجازه استفاده و همچنين اطلاعات مندرج در درخواست را در‌دفاتر ثبتي بين‌المللي به ثبت خواهد رساند و مراتب را عيناً به ادارات كشورهاي عضو‌متعاهد تعيين شده كه در آنها اجازه استفاده اعطا شده‌است ابلاغ خواهدكرد و همزمان با‌آن به مالك و اگر درخواست توسط اداره‌اي تسليم شده‌باشد به آن اداره اطلاع خواهدداد.

4) اصلاح يا ابطال ثبت اجازه استفاده

‌بندهاي (۱) ‌الي (۳) در مورد درخواست اصلاح يا ابطال ثبت اجازه استفاده در‌اينجا با انجام اصلاحات لازم صادق خواهند بود.

۵) اعلاميه‌اي مبني بر اينكه ثبت يك اجازه استفاده معين هيچ تأثيري ندارد

‌الف – اداره يك كشور عضو متعاهد تعيين شده كه توسط دفتر بين‌المللي از ثبت‌ اجازه استفاده در آن كشور مطلع شده‌است مي‌تواند اعلام نمايد كه ثبت اجازه استفاده در‌آن كشور فاقد اعتبار است و هيچ تأثيري ندارد.

ب – اعلاميه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوي مطالب زير خواهدبود:

1) دلايلي كه براساس آنها ثبت اجازه استفاده فاقد اعتبار است و هيچ تأثيري‌ندارد.

2) هرگاه اعلاميه فوق بر كليه كالاها و خدمات كه اجازه استفاده به آنها مربوط‌مي‌شود مؤثر نباشد، آن دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثير اعلاميه قرار مي‌گيرند و آن‌دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثير قرار نمي‌گيرند.

3) مواد اساسي قانوني مربوط به آن اگر وجود داشته باشد و

4) اينكه آيا اعلاميه مذكور مي‌تواند مشمول تجديدنظرخواهي يا بررسي مجدد‌بشود يا خير

ج – اعلاميه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت ۱۸ ماه از تاريخي كه در آن‌تاريخ اعلاميه مندرج در بند (۳) به اداره مربوط ارسال گرديده‌است براي دفتر بين‌المللي‌ارسال خواهدشد و

‌د – دفتر بين‌المللي هرگونه اعلاميه صادره طبق جزء (ج) را در دفاتر ثبتي بين‌المللي‌به ثبت خواهدرساند و مراتب را عيناً به عضوي كه (‌مالك يا اداره) درخواست ثبت اجازه‌استفاده را تسليم نموده ابلاغ خواهدكرد.

‌هـ – هرگونه تصميم نهائي و قطعي مربوط به اعلاميه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بين‌المللي ابلاغ خواهدشد و دفتر مذكور آنرا در دفاتر ثبتي بين‌المللي به ثبت خواهد‌رساند و آنرا عيناً به عضوي كه (‌مالك يا اداره) درخواست ثبت اجازه استفاده را تسليم ‌نموده ابلاغ خواهدكرد.

۶) اعلاميه‌اي مبني بر اينكه يك اجازه استفاده ثبت شده در دفاتر ثبتي بين‌المللي‌در مورد يك كشور متعاهد هيچ تأثيري ندارد.

‌الف – اداره يك كشور عضو متعاهد كه قوانين آن ثبت اجازه استفاده از علائم ‌تجارتي را مقرر نمي‌كند مي‌تواند به دبيركل اعلام كند كه ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتي‌بين‌المللي در مورد آن عضو متعاهد هيچ تأثيري ندارد و فاقد اعتبار است.

ب – اداره يك كشور عضو متعاهد كه قوانين آن ثبت اجازه استفاده از علائم‌تجارتي را مقرر مي‌كند مي‌تواند قبل از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين ماده از اين آئين‌نامه يا‌قبل از تاريخي كه در آن تاريخ عضو متعاهد مكلف به رعايت موافقتنامه يا پروتكل شود، به‌دبيركل اطلاع دهد كه ثبت اجازه استفاده در دفاتر ثبتي بين‌المللي در آن كشور عضو‌متعاهد هيچ تأثيري ندارد و فاقد اعتبار است. اين اعلاميه را مي‌توان در هر زمان در صورت ‌تمايل مسترد نمود.

‌ماده ۲۱)

جايگزين كردن يك ثبت ملي يا منطقه‌اي با يك ثبت بين‌المللي

۱) ابلاغ

‌هرگاه وفق بند (۲) ماده (۴) مكرر موافقتنامه يا بند (۲) ماده (۴) مكرر پروتكل،‌ اداره يك كشور عضو متعاهد تعيين شده، بنا بر درخواستي كه مستقيماً توسط مالك به‌اداره مذكور تسليم شده است، در دفاتر خود مطالبي دال بر اين كه يك ثبت بين‌المللي‌جايگزين يك ثبت ملي يا منطقه‌اي شده است را ذكر كرده باشد، اداره مذكور مراتب را‌عيناً به دفتر بين‌المللي اطلاع خواهد داد. اطلاعيه مربوطه حاوي مطالب زير خواهد بود:

1) شماره ثبت بين‌المللي مربوط،

2) هرگاه جايگزيني فقط شامل يك يا چند كالا يا خدمات منظور شده در‌تصديق ثبت بين‌المللي باشد، كالاها يا خدمات مزبور،

3) شماره و تاريخ تقاضا، شماره و تاريخ ثبت و تاريخ حق تقدم ثبت ملي يا‌منطقه‌اي (‌اگر داشته باشد) كه ثبت بين‌المللي جايگزين آن شده است،

۲) ثبت

‌دفتر بين‌المللي موارد ابلاغ شده در بند (۱) را در دفاتر ثبتي بين‌المللي وارد خواهد‌كرد و مراتب را عيناً به مالك اطلاع خواهد داد.

‌ماده ۲۲)

ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشي از اظهارنامه مبداء، يا ختم اعتبار ثبت مبداء

۱) ابلاغيه مربوط به ختم اعتبار اظهارنامه ثبت مبداء، ختم اعتبار ثبت ناشي از‌اظهارنامه مبداء يا ختم اعتبار ثبت مبداء:

‌الف – هرگاه بندهاي (۳) و (۴) ماده (۶) موافقتنامه يا بندهاي (۳) و(۴) ماده (۶)‌ پروتكل يا هر دو آنها صادق باشند، اداره مبداء مراتب را عيناً به دفتر بين‌المللي اطلاع داده‌ و موارد زير را ذكر خواهد كرد:

1) شماره ثبت بين‌المللي

2) نام مالك

3) مطالب و تصميماتي كه ثبت مبداء را تحت تأثير قرار مي‌دهند يا هرگاه آن‌ثبت بين‌المللي براساس يك اظهارنامه ثبت مبداء باشد كه منتهي به ثبت نشده است،‌مطالب و تصميماتي كه اظهارنامه ثبت مبداء را تحت تأثير قرار مي‌دهند و هرگاه ثبت‌بين‌المللي براساس يك اظهارنامه مبداء باشد كه منتهي به ثبت شده است، مطالب و‌تصميماتي كه آن ثبت را تحت تأثير قرار مي‌دهند و تاريخ قابليت اجراي مطالب و‌تصميمات مذكور، و

4) هرگاه مطالب و تصميمات فوق ثبت بين‌المللي را فقط درخصوص برخي از‌كالاها يا خدمات تحت تأثير قرار مي‌دهند، آن دسته از كالاها يا خدمات كه تحت تأثير‌مطالب و تصميمات فوق قرار گرفته‌اند يا آن دسته از كالاها يا خدمات كه تحت تأثير‌مطالب و تصميمات فوق قرار نگرفته‌اند.

ب – هرگاه اقدام قضائي مندرج در بند (۴) ماده (۶) موافقتنامه، يا دعوي مندرج در‌اجزاء (۱)، (۲) يا (۳) بند (۳) ماده (۶) پروتكل قبل از انقضاء مدت پنج ساله آغاز شده‌باشد ولي قبل از پايان مدت مذكور منتهي به صدور تصميم نهائي ذكر شده در بند (۴) ماده (۶) موافقتنامه نشده باشد و يا به صدور تصميم نهائي ذكر شده در جمله دوم بند (۳) ماده (۶) پروتكل منجر شده باشد يا به استرداد يا ترك مشروح در جمله سوم بند (۳) ماده (۶)‌ پروتكل منتهي شده باشد، اداره مبداء هر زمان كه از مطالب مذكور آگاه شود بلافاصله پس‌از انقضاء مدت مذكور، مراتب را عيناً به دفتر بين‌المللي منعكس خواهد كرد.

ج – پس از اين كه اقدام قضائي يا دعوي مشروح در بند (ب) فوق به صدور تصميم‌نهائي ذكر شده در بند (۴) ماده (۶) منجر شده باشد، يا به صدور تصميم نهائي ذكر شده در‌جمله دوم بند (۳) ماده (۶) پروتكل منتهي شده يا به استرداد يا ترك مشروح در جمله‌ سوم بند (۳) ماده (۶) پروتكل منجر شده باشد، هرگاه اداره مبداء از مراتب مذكور آگاه‌شود، سريعاً آن‌را به دفتر بين‌المللي اطلاع خواهد داد و نكات مشروح در جزء (‌الف) (۱)‌ الي (۴) را دراختيار دفتر بين‌المللي قرار خواهد داد.

۲) ثبت و ارسال اخطار؛ ابطال ثبت بين‌المللي

‌الف – دفتر بين‌المللي هرگونه اخطار مشروح در بند (۱) را در دفتر ثبت بين‌المللي‌وارد خواهد كرد و نسخه‌اي از آن را به ادارات كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده و‌همچنين به مالك ارسال خواهد كرد.

ب – هرگاه اخطار ذكر شده در بند (۱) (‌الف) يا (ج) ابطال ثبت بين‌المللي را‌درخواست نمايد و الزامات بندهاي مذكور را رعايت نمايد، دفتر بين‌المللي تا حدي كه‌امكان‌پذير باشد، ثبت بين‌المللي را در دفاتر ثبتي بين‌المللي باطل خواهد كرد.

ج – هرگاه ثبت بين‌المللي طبق مفاد جزء (ب) فوق در دفاتر ثبتي بين‌المللي باطل‌شود، دفتر بين‌المللي موارد زير را به ادارات كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده و مالك ‌اطلاع خواهد داد:

1) تاريخ ابطال ثبت بين‌المللي در دفاتر،

2) اگر ابطال شامل كليه كالاها و خدمات باشد، مراتب عيناً ذكر مي‌گردد،

3) اگر ابطال تنها شامل برخي كالاها و خدمات باشد، كالاها و خدماتي كه در بند(۱) (‌الف) (۴) ذكر شده است.

‌ماده ۲۳)

تقسيم يا ادغام اظهارنامه ثبت مبداء، تقسيم يا ادغام ثبت ‌بين‌المللي حاصل از آن، يا تقسيم يا ادغام ثبت مبداء

۱) اطلاع دادن تقسيم اظهارنامه يا ادغام اظهارنامه مبداء

‌هرگاه طي مدت پنج ساله مندرج در بند (۳) ماده (۶) پروتكل، اظهارنامه مبداء به‌دو يا چند اظهارنامه تقسيم شده باشد، يا چندين اظهارنامه با يك اظهارنامه ادغام شده‌باشند، اداره مبداء مراتب را عيناً با ذكر موارد زير به دفتر بين‌المللي اطلاع خواهد داد.

1) شماره ثبت بين‌المللي يا اگر ثبت بين‌المللي هنوز انجام نشده باشد، شماره‌اظهارنامه مبداء

2) نام مالك يا متقاضي،

3) شماره هر يك از اظهارنامه‌هاي ناشي از تقسيم يا شماره اظهارنامه ناشي از‌ادغام.

۲) ثبت و ابلاغ آن توسط دفتر بين‌المللي

‌دفتر بين‌المللي مراتب ابلاغ اشاره شده در بند (۱) را در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت‌خواهد كرد و آن را به ادارات كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده و همزمان با آن به مالك‌ ابلاغ خواهد كرد.

۳) تقسيم يا ادغام ثبتهاي حاصل از اظهارنامه مبداء يا ثبت مبداء

‌بندهاي (۱) و (۲) فوق با اعمال تغييرات لازم درخصوص تقسيم ثبت مبداء يا‌ادغام ثبتهاي مبداء ناشي از اظهارنامه يا اظهارنامه‌هاي مبداء مندرج در بند (۳) ماده (۶)‌پروتكل و تقسيم ثبت مبداء يا ادغام ثبتهاي مبداء طي مدت پنج سال مندرج در بند (۳)‌ماده (۶) موافقتنامه و بند (۳) ماده (۶) پروتكل نيز صادق خواهد بود.

‌فصل پنجم – تعيين متعاقب يك يا چند كشور؛ تغييرات

‌ماده ۲۴

تعيين يك يا چند كشور پس از ثبت بين‌المللي

۱) حقوق مربوطه

‌الف – اگر در زمان تعيين، وفق بند (۲) ماده (۱) و ماده (۲) موافقتنامه يا ماده (۲)‌ پروتكل، مالك حق تعيين عضو متعاهدي را داشته باشد هر عضو متعاهد را مي‌توان پس از‌انجام ثبت بين‌المللي به عنوان يك كشور مورد نظر تعيين نمود (‌كه از اين پس «‌تعيين‌متعاقب» ناميده مي‌شود.)

ب – هرگاه كشور عضو متعاهد مالك مكلف به رعايت موافقتنامه باشد، مالك‌مي‌تواند طبق موافقتنامه هر عضو متعاهد مكلف به رعايت موافقتنامه را تعيين نمايد.

ج – هرگاه كشور عضو متعاهد مالك مكلف به رعايت پروتكل باشد، مالك ‌مي‌تواند طبق پروتكل هر عضو متعاهد مكلف به رعايت پروتكل را تعيين نمايد به شرطي‌كه هر دو عضو متعاهد مذكور مكلف به رعايت موافقتنامه نباشند.

۲) تسليم؛ فرم و امضاء

‌الف – مراتب «‌تعيين متعاقب» توسط مالك يا توسط اداره كشور عضو متعاهد مالك‌به دفتر بين‌المللي تسليم خواهد شد؛ با اين حال:

1) هرگاه بند (۱) ماده (۷) كه قبل از دوازدهم مهرماه ۱۳۸۰ (۴ اكتبر ۲۰۰۱)‌ معتبر است صادق باشد، بايد توسط اداره مبداء تسليم شود؛

2) هرگاه هر يك از اعضاي متعاهد طبق موافقتنامه تعيين شوند‌«‌تعيين متعاقب»‌ بايد توسط اداره مبداء يا مالك تسليم شود.

ب – مراتب تعيين متعاقب بر روي فرم مخصوص و در يك نسخه تسليم مي‌گردد.‌هرگاه توسط مالك تسليم شود، توسط مالك امضاء خواهد شد. هرگاه توسط اداره‌اي ‌تسليم شود، توسط آن اداره امضاء خواهد شد و هرگاه آن اداره درخواست نمايد، توسط‌مالك نيز امضاء خواهد شد. هرگاه توسط اداره‌اي تسليم شود و اداره مذكور بدون اين كه از‌مالك درخواست نمايد كه آن را امضا كند ولي به وي اجازه امضاء كردن آن را بدهد،‌مالك مي‌تواند آن را امضاء نمايد.

۳) محتويات

‌الف – مراتب «‌تعيين متعاقب» حاوي مطالب زير خواهد بود:

1) شماره ثبت بين‌المللي مربوطه،

2) نام و نشاني مالك،

3) عضو متعاهدي كه تعيين مي‌گردد،

4) هرگاه «‌تعيين متعاقب» براي كليه كالاها و خدمات ذكر شده در تصديق ثبت‌بين‌المللي مربوطه انجام گيرد، كليه كالاها و خدمات يا هرگاه «‌تعيين متعاقب» براي تنها‌ بخشي از كالاها يا خدمات ذكر شده در تصديق ثبت بين‌المللي مربوطه انجام گيرد، فقط‌ كالاها و خدمات مزبور،

5) مبلغ هزينه پرداختي و روش پرداخت يا دستورات مقتضي مبني بر واريز مبلغ‌مربوطه به حساب دفتر بين‌المللي و مشخصات طرف پرداخت كننده يا صادركننده‌ دستور، و

6) هرگاه «‌تعيين متعاقب» توسط اداره‌اي تسليم شده باشد، تاريخ دريافت آن ‌توسط آن اداره.

ب – هرگاه «‌تعيين متعاقب» درخصوص كشور متعاهدي باشد كه وفق بند (۲) ماده (۷) اين آيين‌نامه، اعلاميه‌اي را صادر كرده است، «‌تعيين متعاقب» حاوي اعلاميه‌اي مبني‌بر قصد استفاده از علامت در حيطه قلمرو آن عضو متعاهد نيز خواهد بود؛ اين اعلاميه، ‌طبق درخواست عضو متعاهد مذكور:

1) روي فرم رسمي جداگانه‌اي تنظيم و پس از امضاء توسط شخص مالك به فرم«‌تعيين متعاقب» ضميمه خواهد گرديد، يا

2) در فرم «‌تعيين متعاقب» گنجانده خواهد شد.

ج – «‌تعيين متعاقب» مي‌تواند حاوي مطالب زير نيز باشد:

1) مطالب و ترجمه يا ترجمه‌هاي پيش‌بيني شده در بند (۴) (ب) ماده (۹)‌آيين‌نامه بر حسب مورد،

2) درخواستي مبني بر اين كه «‌تعيين متعاقب» پس از ثبت يك تغيير يا يك ابطال ‌درمورد ثبت بين‌المللي مربوط يا پس از تمديد مدت ثبت بين‌المللي، انجام گيرد.

‌د – هرگاه ثبت بين‌المللي براساس يك اظهارنامه ثبت مبداء باشد، به فرم «‌تعيين‌متعاقب» اعلاميه‌اي بايد ضميمه باشد كه ضمن ذكر شماره و تاريخ ثبت، گواهي نمايد كه‌اظهارنامه مذكور به ثبت رسيده است، مگر اين كه چنين اعلاميه‌اي قبلاً توسط دفتر‌بين‌المللي دريافت شده باشد. اين اعلاميه بايد توسط اداره مبداء امضاء شود.

۴) هزينه‌ها

‌مراتب تعيين متعاقب مشمول پرداخت هزينه‌هائي خواهد بود كه در بخش (۵)‌ فهرست هزينه‌ها مشخص شده يا به آنها اشاره شده است.

5) نقصها

‌الف – اگر «‌تعيين متعاقب» شرايط لازم را رعايت نكند و مشروط بر رعايت بند (۹)‌اين ماده، دفتر بين‌المللي مراتب را عيناً به مالك و درصورتي كه فرم مربوطه تعيين متعاقب‌توسط اداره‌اي تسليم شده باشد، به آن اداره نيز اطلاع خواهد داد.

ب – در صورتي كه نقصها ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ اخطار رفع نقص فوق كه توسط‌دفتر بين‌المللي ارسال شده‌است رفع نشود، مراتب «‌تعيين متعاقب» ترك شده تلقي‌خواهدشد و دفتر بين‌المللي مراتب را به مالك و اگر فرم مربوطه توسط اداره‌اي تسليم‌شده‌باشد، به آن اداره نيز به صورت همزمان اطلاع خواهدداد و پس از كسر مبلغي برابر‌نصف مبلغ اصلي پيش‌بيني شده در بخش ۱-۵ فهرست هزينه‌ها كليه هزينه‌هاي پرداخت‌شده را به عضوي كه آنرا پرداخت نموده است برگشت خواهدداد.

ج – با وجود جزء‌هاي (‌الف) و (ب) فوق، هرگاه شرائط بند (۱)(ب) يا (ج)‌درخصوص يك يا چند عضو متعاهد تعيين شده رعايت نشده‌باشد، چنين تلقي‌خواهدشد كه «‌تعيين متعاقب» حاوي تعيين اعضاي متعاهد تعيين شده مذكور نمي‌باشد و‌هر گونه هزينه تكميلي كه تاكنون پرداخت شده براي آن كشورهاي عضو عيناً مسترد‌خواهدشد. اگر الزامات بند (۱)(ب) يا (ج) درخصوص هيچ‌يك از اعضاء تعيين‌شده‌رعايت نشوند، بند (۵)(ب) فوق صادق خواهدبود.

۶) تاريخ تعيين متعاقب

‌الف – تعيين متعاقب كه مستقيماً توسط مالك به دفتر بين‌المللي تسليم شده‌است،‌مشروط بر مفاد جزء (ج)(۱)، حاوي تاريخ دريافت آن توسط دفتر بين‌المللي خواهدبود.

ب – «‌تعيين متعاقب» كه توسط اداره‌اي به دفتر بين‌المللي تسليم شده‌است،‌مشروط بر مفاد جزء ( ج)(۱)، حاوي تاريخ دريافت آن توسط اداره مذكور خواهدبود به‌شرطي كه فرم مذكور ظرف مدت دو ماه از تاريخ مذكور توسط دفتر بين‌المللي دريافت‌شده‌باشد. در صورتي كه دفتر بين‌المللي فرم مذكور را ظرف مدت مزبور دريافت‌نكرده‌باشد، مشروط بر مفاد جزء (ج)(۱)، حاوي تاريخ دريافت آن توسط دفتر بين‌المللي‌خواهدبود.

ج – هرگاه «‌تعيين متعاقب» مقررات مربوطه را رعايت نكرده‌باشد و نقصهاي آن‌ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ اخطار ذكر شده در بند (۵)(‌الف) فوق اصلاح شده‌باشد:

1) هرگاه نقصها به هر يك از مقررات ذكر شده در اجزاء (۱)، (۳) و(۴) بند(۳) (‌الف) و (ب) (۱) مربوط باشند، فرم «‌تعيين متعاقب» حاوي تاريخ رفع آن نقصها‌خواهدبود، مگر اينكه فرم مذكور توسط يك اداره به دفتر بين‌المللي تسليم شده‌باشد و‌نقص مربوط ظرف مدت دو ماه پيش‌بيني شده در جزء (ب) فوق اصلاح شده‌باشد، كه در‌اين‌صورت فرم «‌تعيين متعاقب» حاوي تاريخ دريافت آن به وسيله اداره مذكور خواهدبود.

2) تاريخ ذكر شده در جزء (‌الف) يا (ب) برحسب مورد به هيچ وجه تحت تأثير‌نقصهاي مربوط به الزامات به غير از آنچه كه در اجزاء (۱)، (۳) و(۴) بند (۳) (‌الف) و(ب)(۱) ذكر شده‌اند، قرار نخواهدگرفت.

‌د – علي رغم جزء‌هاي (‌الف)،(ب)‌و (ج)، هرگاه فرم تعيين متعاقب حاوي‌درخواستي باشد كه وفق بند (۳)(ج)(۲) انجام شده‌است، فرم مذكور حاوي تاريخي ‌مؤخر بر تاريخ ناشي از جزء‌هاي (‌الف)(ب) يا (ج) خواهدبود.

۷) ثبت و ابلاغ

‌هرگاه دفتر بين‌المللي تشخيص دهد كه تعيين متعاقب مطابق با مقررات مربوط به‌آن مي‌باشد، آنرا در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت خواهدكرد و مراتب را عيناً به اداره عضو‌متعاهد كه در فرم تعيين متعاقب تعيين شده‌است و همزمان به مالك و در صورتي كه فرم‌مربوطه توسط اداره‌اي تسليم شده‌باشد به آن اداره ابلاغ خواهدكرد.

۸) مردوديت

‌در اينجا مواد (۱۶) الي (۱۸) با انجام اصلاحات لازم قابل اجرا خواهندبود.

9) «تعيين متعاقب» كه به عنوان مراتب تعيين متعاقب تلقي نمي‌شوند.

‌در صورتي كه الزامات بند (۲)(‌الف) رعايت نشده‌ باشند، مراتب تعيين متعاقب‌قابل قبول نخواهدبود و مراتب عدم پذيرش آن توسط دفتر بين‌المللي عيناً به فرستنده آن‌اطلاع داده خواهد شد.

‌ماده ۲5)

درخواست ثبت تغيير؛ درخواست ثبت ابطال

1) تسليم درخواست

‌الف – هرگاه درخواستي براي ثبت هر يك از موارد زير تنظيم شده ‌باشد،‌درخواست مذكور روي فرم مخصوص در يك نسخه تنظيم و به دفتر بين‌المللي تسليم‌ خواهد شد:

1) تغيير در مالكيت ثبت بين‌المللي درخصوص كليه يا بخشي از كالاها يا‌خدمات و كليه يا برخي از كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده

2) محدوديت فهرست كالاها و خدمات در كليه يا برخي از كشورهاي عضو‌متعاهد تعيين شده.

3) حذف كليه كالاها و خدمات در برخي از كشورهاي عضو متعاهد تعيين‌شده

4) غيير نام يا نشاني مالك.

5) ابطال ثبت بين‌المللي درخصوص كليه يا برخي از كالاها يا خدمات در كليه‌كشورهاي عضو متعاهد تعيين‌شده.

ب – مشروط بر رعايت جزء (ج) درخواست فوق توسط مالك يا اداره عضو‌متعاهد مالك تسليم خواهدشد، با اين حال درخواست ثبت تغيير مالكيت ممكن است به‌ وسيله اداره عضو متعاهد يا يكي از اعضاء متعاهد كه در درخواست پيش‌بيني شده در بند(۲) (‌الف) (۴) درج مي‌شود، تسليم شود.

ج – اگر ابطال يا حذف هر يك از اعضاء متعاهد كه طبق موافقتنامه تعيين شده‌اند را‌ تحت تأثير قرار دهد مالك نمي‌تواند درخواست ثبت ابطال يا حذف را مستقيماً تسليم‌نمايد.

‌د – هرگاه درخواست توسط مالك تسليم شود، توسط مالك امضاء خواهد شد.‌هرگاه توسط اداره‌اي تسليم شود، توسط آن اداره امضاء خواهدشد و هرگاه اداره مذكور‌درخواست نمايد، مالك نيز آنرا امضاء خواهد كرد. هرگاه درخواست توسط اداره‌اي تسليم‌ شود و اداره مذكور بدون اينكه از مالك رسماً درخواست نمايد كه آنرا امضاء نمايد ولي به ‌وي اجازه امضاء كردن آنرا بدهد مالك مي‌تواند آنرا امضاء كند.

2) محتويات درخواست

‌الف – درخواست ثبت يك تغيير يا درخواست ثبت ابطال ثبت علاوه بر ذكر تغيير‌يا ابطال مورد درخواست مطالب زير را نيز در بر خواهد داشت:

1) شماره ثبت بين‌المللي مربوط

2) نام مالك، مگر اينكه تغيير مورد نظر به نام و نشاني نماينده مربوط باشد.

3) در موارد تغيير مالكيت ثبت بين‌المللي، نام و نشاني شخص حقيقي يا‌حقوقي طبق دستورالعملهاي اجرائي كه به عنوان مالك جديد ثبت در درخواست معرفي‌مي‌شود (‌كه از اين پس انتقال گيرنده ناميده مي­شود.)

4) در موارد تغيير مالكيت ثبت بين‌المللي، نام عضو يا اعضاي متعاهد تعيين ‌شده كه درخصوص آنها انتقال گيرنده وفق مفاد بند (۲) ماده (۱) و ماده (۲) موافقتنامه و‌طبق ماده (۲) پروتكل شرائط لازم براي احراز مالكيت ثبت بين‌المللي را دارا مي‌باشد.

5) در موارد تغيير در مالكيت ثبت بين‌المللي، هرگاه نشاني انتقال گيرنده كه طبق‌جزء (۳) فوق ذكر گرديده در قلمرو عضو متعاهد يا يكي از اعضاي متعاهد كه طبق جزء(۴) درج شده است، نباشد، و مگر اينكه انتقال گيرنده اعلام كرده‌ باشد كه تابعيت يك‌ كشور متعاهد يا كشوري كه در يك سازمان متعاهد عضويت دارد را دارا مي‌باشد، نشاني ‌محل كار يا تجارتخانه يا نشاني محل اقامت انتقال گيرنده در كشور عضو متعاهد يا در يكي‌از كشورهاي عضو متعاهد كه در آنها انتقال گيرنده شرائط لازم براي احراز مالكيت ثبت ‌بين‌المللي را داراست.

6) در موارد تغيير مالكيت ثبت بين‌المللي كه به كليه كالاها و خدمات و كليه ‌اعضاي متعاهد مرتبط نمي‌باشد، كالاها و خدمات و اعضاي متعاهد تعيين ‌شده كه تغيير‌مالكيت به آنها مربوط مي‌شود، و

7) مبلغ هزينه‌اي كه پرداخت مي‌شود و روش پرداخت آن، يا دستورات مقتضي‌ درخصوص واريز مبلغ مذكور به حسابي كه توسط دفتر بين‌المللي افتتاح شده، و‌مشخصات شخص پرداخت كننده يا صادركننده دستورات فوق.

ب – درخواست ثبت يك تغيير در مالكيت ثبت بين‌المللي مي‌تواند حاوي مطالب‌زير نيز باشد:

1) هرگاه انتقال گيرنده يك شخص حقيقي باشد، نام كشوري كه انتقال گيرنده‌تابعيت آنرا دارد

2) هرگاه انتقال گيرنده يك شخص حقوقي باشد، اطلاعاتي درخصوص ماهيت‌ حقوقي آن و همچنين كشور و حتي واحد منطقه‌اي (‌مانند ايالت، استان و غيره) كه طبق ‌قوانين آن، شخصيت حقوقي مذكور تأسيس شده‌است. ج – درخواست ثبت تغيير يا ابطال ثبت مي‌تواند حاوي درخواستي باشد مبني بر‌اينكه تغيير يا ابطال مورد نظر قبل يا بعد از ثبت تغيير يا ابطال ديگري يا «‌تعيين متعاقب»‌درخصوص ثبت بين‌المللي مورد نظر يا پس از تمديد مدت ثبت بين‌المللي، به ثبت برسد.

3) درخواست غيرمجاز غيرمسموع

‌تغيير در مالكيت يك ثبت بين‌المللي در يك عضو متعاهد تعيين شده ممكن است‌قابل ثبت نباشد اگر آن عضو متعاهد:

1) متعهد و ملزم به رعايت مفاد موافقتنامه باشد ولي متعهد و ملزم به رعايت‌ پروتكل نباشد و عضو متعاهد مذكور در بند (۲)(‌الف)(۴) متعهد و ملزم به رعايت‌موافقتنامه نباشد يا هيچ يك از اعضاي متعاهد مشروحه در بند مذكور متعهد و ملزم به ‌رعايت موافقتنامه نباشند.

2) متعهد و ملزم به رعايت مفاد پروتكل باشد ولي متعهد و ملزم به رعايت‌موافقتنامه نباشد و عضو متعاهد مذكور در بند (۲)(‌الف)(۴) متعهد و ملزم به رعايت‌پروتكل نباشد و يا هيچ يك از اعضاي متعاهد مشروحه در بند مذكور متعهد و ملزم به‌رعايت پروتكل نباشند.

4) انتقال گيرنده‌هاي متعدد

‌هرگاه درخواست ثبت تغييري در مالكيت ثبت بين‌المللي چندين انتقال گيرنده را‌در برگيرد، در كشور عضو متعاهد تعيين شده‌اي كه هر يك از انتقال گيرندگان شرائط احراز‌مالكيت ثبت بين‌المللي در آن كشور عضو را دارا نباشند، تغيير مزبور قابل ثبت نخواهد بود.

‌ماده ۲۶

نقصهاي مربوط به درخواست ثبت تغيير و ابطال ثبت

۱) درخواست ناقص

‌اگر درخواست ثبت تغيير يا درخواست ثبت ابطال ثبت مندرج در بند (۱)(الف)‌ماده (۲۵) اين آئين‌نامه شرائط مربوط را رعايت نكند و مشروط بر رعايت بند(۳) اين ماده،‌دفتر بين‌المللي مراتب را به مالك و اگر درخواست توسط اداره‌اي تسليم شده‌باشد، به آن‌ اداره اطلاع خواهد داد.

2) مهلت مجاز براي رفع نقص

نقصها را مي‌توان ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ ابلاغيه دفتر بين‌المللي رفع نمود. در‌صورتي كه نقصها ظرف مدت ۳ ماه از تاريخ ابلاغيه دفتر بين‌المللي رفع نشوند،‌درخواست مورد نظر ترك شده تلقي خواهدشد و دفتر بين‌المللي مراتب را به مالك و در‌صورتي كه درخواست ثبت تغيير يا ابطال توسط اداره‌اي تسليم شده‌باشد، به صورت‌همزمان به آن اداره نيز ابلاغ خواهد كرد و پس از كسر مبلغي برابر با نصف هزينه مربوط ‌مشروحه در بخش (۷) فهرست هزينه‌ها مبلغ پرداخت‌شده را به عضو پرداخت‌كننده‌ مسترد خواهد كرد.

۳) درخواستهاي غيرقابل قبول

‌در صورتي كه مقررات بند (۱)(ب) يا (ج) ماده (۲۵) اين آيين‌نامه رعايت‌نشده‌ باشند، درخواست مطروحه به عنوان درخواست ثبت يا ابطال پذيرفته و تلقي‌نخواهد شد و دفتر بين‌المللي مراتب را عيناً به فرستنده آن اطلاع خواهد داد.

‌ماده 27)

ثبت و ابلاغ تغيير و ابطال ثبت، ادغام ثبتهاي بين‌المللي، اعلاميه‌اي ‌مبني بر اينكه تغيير در مالكيت يا محدوديت فاقد اعتبار است.

۱– ثبت و ابلاغ تغيير و ابطال ثبت

‌الف – مشروط بر اين كه درخواست مندرج در بند (۱) (‌الف) ماده (۲۵) آيين‌نامه ‌كامل و بدون نقص باشد، دفتر بين‌المللي سريعاً تغيير يا ابطال را در دفاتر ثبتي بين‌المللي به‌ثبت خواهند رساند و به ادارات اعضاي متعاهد تعيين شده كه تغيير مذكور در آنها معتبر‌است يا درخصوص ابطال، ادارات اعضاي متعاهد تعيين شده كه ابطال در آن كشورها نافذ ‌است و همزمان با آنها به مالك مراتب را عيناً اطلاع خواهد داد و درصورتي كه درخواست ‌مورد نظر توسط اداره‌اي تسليم شده باشد همزمان به آن اداره نيز اطلاع خواهد داد. هرگاه ‌تغيير مورد نظر درخصوص تغيير كلي مالكيت يك ثبت بين‌المللي باشد، دفتر بين‌المللي ‌نيز مراتب را به مالك قبلي اطلاع خواهد داد و درصورتي كه بخشي از مالكيت تغيير يافته‌ باشد مراتب را به مالك بخشي از ثبت بين‌المللي كه انتقال يافته است اطلاع خواهد داد.‌هرگاه درخواست ثبت ابطال توسط مالك يا اداره‌اي غير از اداره مبداء طي مدت پنج ساله‌پيش‌بيني شده در بند (۳) ماده (۶) موافقتنامه و بند (۳) ماده (۶)پروتكل، تسليم شده‌باشد، دفتر بين‌المللي مراتب را به اطلاع اداره مبداء نيز خواهد رساند.

ب – تغيير يا ابطال از تاريخ دريافت درخواستي توسط دفتر بين‌المللي كه مطابق با‌شرايط مربوط تنظيم و تسليم شده است به ثبت خواهد رسيد، مگر در مواردي كه‌درخواست مزبور طبق بند (۲) (ج) ماده (۲۵) تنظيم شده باشد كه در اين صورت در تاريخ‌ مؤخري ثبت خواهد شد.

۲– حذف شده است.

۳– ثبت ادغام ثبت بين‌المللي

‌هرگاه يك شخصيت حقوقي يا شخصيت حقيقي به عنوان مالك دو يا چند ثبت‌ناشي از تغيير بخشي از مالكيت كه طبق بند (۲) انجام شده است، به ثبت رسيده باشد،‌بنابر درخواست شخصيت حقوقي يا حقيقي مذكور كه به صورت مستقيم يا ازطريق اداره مبداء مالك تسليم مي‌شود، ثبتهاي مذكور ادغام خواهند شد. دفتر بين‌المللي مراتب را‌عيناً به ادارات كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده كه تحت تأثير تغيير قرار گرفته‌اند اطلاع‌خواهد داد و همزمان با آن به مالك و اگر درخواست توسط اداره‌اي تسليم شده باشد به آن‌اداره ابلاغ خواهد كرد.

۴– اعلاميه‌اي مبني بر اين كه تغيير مالكيت فاقد اعتبار است

‌الف – اداره يك عضو متعاهد تعيين شده كه توسط دفتر بين‌المللي از تغيير مالكيت‌ در آن كشور مطلع شده است مي‌تواند اعلام نمايد كه تغيير مالكيت در آن كشور عضو فاقد‌اعتبار است. نتيجه اين اعلاميه اين خواهد بود كه تا آنجائي كه به آن عضو متعاهد مربوط‌مي‌شود آن ثبت بين‌المللي كماكان بنام انتقال دهنده باقي خواهد ماند.

ب – اعلاميه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوي مطالب زير خواهد بود:

1) دلايلي كه براساس آنها تغيير در مالكيت فاقد اعتبار است،

2) مواد اساسي قانوني مربوط به آن ،و

3) آيا اعلاميه مذكور مي‌تواند مشمول تجديدنظرخواهي يا تقاضاي بررسي‌ مجدد بشود يا خير؟

ج – اعلاميه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاريخي كه در‌آن تاريخ اعلاميه مذكور در جزء (‌الف) فوق به اداره مزبور ارسال گرديده است به دفتر‌بين‌المللي ابلاغ خواهد شد.

‌د – دفتر بين‌المللي هرگونه اعلاميه‌اي كه طبق جزء (ج) فوق صادر شده است،‌برحسب مورد، به عنوان ثبت بين‌المللي جداگانه يا بخشي از ثبت بين‌المللي كه مشمول‌اعلاميه مذكور است را در دفاتر ثبتي بين‌المللي به ثبت خواهد رساند و آن را عيناً به‌عضوي كه (‌مالك يا اداره) درخواست ثبت تغيير مالكيت را تسليم نموده و همچنين به‌مالك جديد ابلاغ خواهد كرد.

‌هـ – هرگونه تصميم نهائي و قطعي مربوط به اعلاميه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بين‌المللي ابلاغ خواهد شد و دفتر مذكور آن را در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت خواهد كرد و‌بنابر مورد، تغييرات لازم را در دفاتر ثبتي درج خواهد كرد و آن را عيناً به عضوي كه (‌مالك‌يا اداره) درخواست ثبت تغيير مالكيت را تسليم نموده و همچنين به مالك جديد ابلاغ ‌خواهد كرد.

۵– اعلاميه‌اي مبني بر اين كه محدوديت فاقد اعتبار است

‌الف – اداره يك عضو متعاهد تعيين شده كه توسط دفتر بين‌المللي از محدوديت‌فهرست كالاها و خدمات كه آن كشور عضو را تحت تأثير قرار مي‌دهد مطلع شده است‌مي‌تواند اعلام نمايد محدوديت در آن كشور عضو فاقد اعتبار است. نتيجه اين اعلاميه اين‌خواهد بود كه تا آنجائي كه به آن كشور عضو متعاهد مربوط مي‌شود محدوديت مورد نظر‌درمورد كالاها و خدمات مندرج در اعلاميه صادق نخواهد بود.

ب – اعلاميه مشروحه در جزء (‌الف) فوق حاوي مطالب زير خواهد بود:

1) دلايلي كه براساس آنها محدوديت فاقد اعتبار است،

2) هرگاه اعلاميه مذكور كليه كالاها و خدمات كه محدوديت به آنها مربوط‌ مي‌شوند را شامل نشود، آن دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثير اعلاميه قرار گرفته‌اند و‌آن دسته از كالاها و خدمات كه تحت تأثير قرار نگرفته‌اند،

3) مواد اساسي قانوني مربوط به آن؛ و

4) آيا اعلاميه مذكور مي‌تواند مشمول تجديدنظرخواهي يا بررسي مجدد بشود ‌يا خير؟

ج – اعلاميه مندرج در جزء (‌الف) قبل از خاتمه مدت هجده ماه از تاريخي كه در‌آن تاريخ اعلاميه مذكور در جزء (‌الف) فوق به اداره مزبور ارسال گرديده است به دفتر‌بين‌المللي ابلاغ خواهد شد.

‌د – دفتر بين‌المللي هرگونه اعلاميه‌اي كه طبق جزء (ج) فوق صادر شده است را در‌دفاتر ثبتي بين‌المللي به ثبت خواهد رساند و آن را عيناً به عضوي كه (‌مالك يا اداره)‌درخواست ثبت محدوديت را تسليم نموده ابلاغ خواهد كرد.

‌هـ – هرگونه تصميم نهائي و قطعي مربوط به اعلاميه صادره طبق جزء (ج) به دفتر‌بين‌المللي ابلاغ خواهد شد و دفتر مذكور آن را در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت خواهد كرد و‌آن را عيناً به عضوي كه (‌مالك يا اداره) درخواست ثبت محدوديت را تسليم نموده ابلاغ‌ خواهد كرد.

‌ماده ۲۸)

تصحيح دفاتر ثبتي بين‌المللي

۱تصحيح

‌هرگاه دفتر بين‌المللي به اعتبار مقام و سمت خود يا بنا به درخواست مالك يا يك‌اداره، تشخيص دهد كه اشتباهي درمورد ثبت بين‌المللي در دفاتر ثبتي بين‌المللي رخ داده‌است، نسبت به تصحيح آن اقدام خواهد كرد.

۲ابلاغ

‌دفتر بين‌المللي به مالك و همزمان با وي به ادارات كشورهاي متعاهد تعيين شده كه‌تصحيحات انجام شده به آنها مربوط مي‌شود، مراتب را عيناً ابلاغ خواهد كرد.

۳رد تصحيحات

‌هر يك از ادارات مندرج در بند (۲) مي‌تواند طي اعلاميه‌اي به دفتر بين‌المللي‌اعلام نمايد كه تصحيحات انجام شده را به رسميت نمي‌شناسند و نمي‌پذيرند. ماده (۵)‌موافقتنامه و ماده (۵) پروتكل و مواد (۱۶) تا (۱۸) اين آئين‌نامه با انجام تغييرات لازم قابل‌اجراء خواهند بود با اين معني كه تاريخ ارسال اعلاميه تصحيح اشتباهات همان تاريخي‌ خواهد بود كه از آن تاريخ مهلت مردوديت محاسبه مي‌شود.

۴مهلت تصحيح

‌علي‌رغم بند (۱) يك اشتباه كه به يك اداره نسبت داده مي‌شود و تصحيح آن‌برحقوق حاصل از ثبت بين‌المللي تأثير مي‌گذارد صرفاً درصورتي مي‌تواند تصحيح شود‌ كه درخواست تصحيح توسط دفتر بين‌المللي ظرف مدت نه ماه از تاريخ انتشار ثبت‌ موضوع تصحيح در دفاتر ثبتي بين‌المللي دريافت شده باشد.

‌فصل ششم – تمديد مدت

‌ماده ۲۹)

اعلام غيررسمي انقضاء مدت

‌اين مطلب كه اعلاميه غيررسمي مشروحه در بند (۴) ماده (۷) موافقتنامه و بند (۳)‌ماده (۷) پروتكل دريافت نشده است دليل موجهي براي عدم رعايت هرگونه مهلت مقرر‌در ماده (۳۰) اين آئين‌نامه نمي‌باشد.

‌ماده ۳۰)

جزئيات مربوط به تمديد مدت

۱) هزينه‌ها

‌الف – ثبت بين‌المللي پس از پرداخت هزينه‌هاي زير همان‌گونه كه در بخش (۶)‌فهرست هزينه‌ها ذكر شده است حداكثر در تاريخي كه موعد تمديد ثبت بين‌المللي فرا‌مي‌رسد، تمديد خواهد شد:

1) هزينه اصلي،

2) درصورت لزوم، هزينه اضافه، و

3) هزينه تكميلي يا هزينه انفرادي، بنا بر مورد، براي هر عضو متعاهد تعيين‌شده كه در آنجا هيچ‌گونه رد درخواست يا ابطال در دفاتر ثبتي براي كليه كالاها و خدمات ‌مربوطه ثبت نشده است،

‌با اين حال، هزينه‌هاي فوق را مي‌توان ظرف مدت شش ماه پس از تاريخ موعد‌تمديد ثبت بين‌المللي نيز پرداخت نمود مشروط بر اين كه هزينه اضافي مشخص شده در‌بخش (۶ – ۵) فهرست هزينه‌ها همزمان پرداخت گردد.

ب – درصورتي كه مبالغ پرداخت شده جهت تمديد مدت قبل از سه ماه قبل از‌تاريخ موعد تمديد ثبت بين‌المللي توسط دفتر بين‌المللي دريافت شود، چنين تلقي‌ خواهد شد كه مبلغ مذكور سه ماه قبل از موعد تمديد دريافت شده است.

۲) جزئيات بيشتر

‌الف – هرگاه مالك مايل نباشد ثبت بين‌المللي را در يك كشور عضو متعاهد تعيين‌شده‌اي كه براي آن مراتب رد در دفاتر ثبتي بين‌المللي براي كليه كالاها و خدمات مربوطه‌ثبت نشده است تمديد نمايد، پرداخت هزينه لازم اعلاميه‌اي را به همراه خواهد داشت‌مبني بر اين كه تمديد مدت ثبت بين‌المللي نبايد درخصوص آن كشور عضو در دفاتر ثبتي‌ بين‌المللي به ثبت برسد.

ب – هرگاه مالك مايل باشد درخصوص يك عضو متعاهد تعيين شده بدون درنظر‌گرفتن اين كه در دفاتر ثبتي بين‌المللي براي آن كشور عضو مراتب رد درخواست‌درخصوص كليه كالاها و خدمات ثبت شده است، ثبت بين‌المللي را تمديد نمايد،‌پرداخت هزينه مربوطه، شامل هزينه تكميلي يا هزينه انفرادي براي آن كشور عضو،‌ برحسب مورد، اعلاميه‌اي را به همراه خواهد داشت مبني بر اين كه تمديد آن ثبت ‌بين‌المللي بايد در دفاتر ثبتي بين‌المللي درخصوص آن كشور عضو متعاهد به ثبت برسد.

ج – در هر كشور عضو متعاهد تعيين شده كه براي آن درخصوص كليه كالاها و‌خدمات طبق بند (۲) ماده (۱۹) اين آئين‌نامه ابطال به ثبت رسيده باشد يا براي آن طبق‌بند (۱) (‌الف) ماده (۲۷) اين آيين‌نامه مراتب استرداد به ثبت رسيده باشد، ثبت‌بين‌المللي قابل تمديد نخواهد بود. در هر كشور عضو متعاهد تعيين شده كه براي كالاها و‌خدماتي كه براي آنها ابطال اعتبار ثبت بين‌المللي در آن كشور عضو متعاهد طبق بند (۲)‌ماده (۱۹) اين آئين‌نامه به ثبت رسيده باشد يا درخصوص آن محدوديتي طبق بند (۱) (‌الف) ماده (۲۷) اين آيين‌نامه به ثبت رسيده باشد، ثبت بين‌المللي مذكور قابل تمديد ‌نخواهد بود.

‌د – اين مطلب كه مدت ثبت بين‌المللي درخصوص كليه كشورهاي عضو متعاهد‌تمديد نشده است هيچ نوع تغييري درخصوص مقاصد مشروح در بند (۲) ماده (۷)موافقتنامه يا بند (۲) ماده (۷) پروتكل به وجود نمي‌آورد.

۳) هزينه‌هاي ناكافي

‌الف – چنانچه مبلغ هزينه‌هاي دريافت شده كمتر از مبلغ هزينه‌هاي مقرر شده براي‌تمديد باشد، دفتر بين‌المللي مراتب را سريعاً و به صورت همزمان به مالك و نماينده او‌اطلاع خواهد داد. اطلاعيه مذكور مبلغ كسري را مشخص خواهد كرد.

ب – هرگاه، در تاريخ انقضاء مدت شش ماه پيش‌بيني شده در بند (۱) (الف)، مبلغ‌هزينه‌هاي دريافت شده كمتر از مبلغ تعيين شده در بند (۱) باشد، دفتر بين‌المللي مشروط‌به رعايت مفاد جزء (ج)، مراتب تمديد مدت را ثبت نخواهد كرد و مبلغ دريافت شده را‌به پرداخت كننده آن مسترد كرده و مراتب را عيناً به مالك و اگر نماينده‌اي داشته باشد به‌آن نماينده اطلاع خواهد داد.

ج – درصورتي كه ابلاغيه مشروح در جزء (‌الف) فوق طي مدت سه ماه قبل از‌انقضاء مدت شش ماه مشروح در بند (۱) (‌الف) ارسال شده باشد و اگر مبلغ هزينه مقرر‌دريافت شده، در تاريخ انقضاء مدت مذكور، كمتر از مبلغ مقرر در بند (۱) باشد ولي‌حداقل ۷۰ درصد مبلغ مذكور باشد، دفتر بين‌المللي طبق بندهاي (۱) و (۳) ماده (۳۱) اين‌آئين‌نامه اقدام خواهد كرد. درصورتي كه مبلغ مقرر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغيه‌ فوق به صورت كامل پرداخت نشود، دفتر بين‌المللي تمديد را لغو خواهد كرد و مراتب را‌به مالك و اگر نماينده‌اي داشته باشد به نماينده او و اداراتي كه تمديد به آنها ابلاغ شده‌است اطلاع خواهد داد و مبلغ دريافتي را به پرداخت كننده آن مسترد خواهد كرد.

۴) مدتي كه هزينه تمديد مدت براي آن پرداخت مي‌شود

‌بدون در نظر گرفتن اين كه فهرست كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده در تصديق ‌ثبت بين‌المللي، تنها حاوي اعضاي متعاهد تعيين شده طبق موافقتنامه باشد، يا تنها حاوي‌اعضاي متعاهد تعيين شده طبق پروتكل باشد يا هر دو آنها باشد يعني هم اعضاي متعاهد ‌تعيين شده طبق موافقتنامه و هم اعضاي متعاهد تعيين شده طبق پروتكل باشد،‌هزينه‌هاي مقرر براي تمديد براي ده سال پرداخت خواهد شد. آنچه كه به پرداخت طبق ‌موافقتنامه مربوط مي‌شود، پرداخت هزينه براي ده سال بعنوان پرداخت قسط ده ساله ‌تلقي خواهد شد.

‌ماده ۳۱)

ثبت تمديد مدت؛ ابلاغ آن و گواهينامه آن

1) ثبت و تاريخ آغاز اعتبار تمديد

‌تمديد مدت در دفاتر ثبتي بين‌المللي از تاريخ موعد تمديد به ثبت خواهد رسيد،‌حتي اگر هزينه‌هاي مقرر براي تمديد ظرف مهلت پيش‌بيني شده در بند (۵) ماده (۷)‌موافقتنامه و بند (۴) ماده (۷) پروتكل پرداخت شده باشد.

2) تاريخ تمديد در «‌تعيين متعاقب»

‌تاريخ آغاز اعتبار تمديد براي كليه كشورهاي تعيين شده در تصديق ثبت بين‌المللي‌بدون در نظر گرفتن تاريخ ثبت تعيين آنها در دفاتر بين‌المللي، يكسان خواهد بود.

۳) ابلاغ و گواهينامه

‌دفتر بين‌المللي به ادارات كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده مربوط مراتب تمديد‌ مهلت را ابلاغ خواهد كرد و گواهينامه مربوطه را به مالك ارسال خواهد كرد.

۴) ابلاغ مراتب عدم تمديد

‌الف – هرگاه يك ثبت بين‌المللي تمديد نشود، دفتر بين‌المللي مراتب عدم تمديد را‌عيناً به ادارات كليه كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده در ثبت بين‌المللي مذكور، ابلاغ ‌خواهد كرد.

ب – هرگاه يك ثبت بين‌المللي درخصوص يك عضو متعاهد تعيين شده تمديد‌نشده باشد، دفتر بين‌المللي مراتب عدم تمديد را عيناً به اداره آن عضو متعاهد ابلاغ‌ خواهد كرد.

‌فصل هفتم – مجله و بانك اطلاعاتي

‌ماده ۳۲)

مجله

۱) اطلاعات مربوط به ثبتهاي بين‌المللي

‌الف – دفتر بين‌المللي داده‌هاي مربوط به موارد زير را در مجله‌اي منتشر خواهد‌كرد:

1) ثبت‌هاي بين‌المللي كه طبق ماده (۱۴) اين آيين‌نامه به ثبت رسيده است؛

2) اطلاعات ارسال شده طبق بند (۱) ماده (۱۶) اين آيين‌نامه؛

3) مراتب رد موقت مندرج در بند (۴) ماده (۱۷) اين آئين‌نامه با ذكر اين كه رد ‌مذكور به كليه كالاها يا خدمات مربوط مي‌شود يا فقط برخي از آنها، بدون ذكر كالاها يا‌خدمات مورد نظر و بدون ذكر دلايل و مستندات رد و اعلاميه‌ها يا اطلاعات ثبت شده‌طبق بند (۵) (ج) و (۶) (ب) ماده (۱۷) اين آئين‌نامه.

4) تمديد ثبت شده طبق بند (۱) ماده (۳۱) اين آئين‌نامه؛

5) تعيين متعاقب كه طبق بند (۷) ماده (۲۴) اين آئين‌نامه ثبت شده است؛

6) ادامه اعتبار ثبت بين‌المللي طبق ماده (۳۹) اين آئين‌نامه؛

7) تغييرات در مالكيت، محدوديتها، استرداد و صرف‌نظر كردن و تغييرات نام و‌نشاني مالك كه طبق ماده (۲۷) اين آئين‌نامه ثبت شده‌اند؛

8) ابطال‌هاي ثبت شده طبق بند (۲) ماده (۲۲) يا بند (۱) ماده (۲۷) يا بند (۳)(‌د) ماده (۳۴) اين آئين‌نامه؛

۹) تصحيحات انجام شده طبق ماده (۲۸) اين آئين‌نامه؛

10) ابطال‌هائي كه طبق بند (۲) ماده (۱۹) اين آئين‌نامه انجام شده‌اند؛

11) اطلاعات ثبت شده طبق ماده (۲۰)، ماده (۲۰) مكرر، ماده (۲۱ ( بند (۲)(‌الف) ماده (۲۲)، ماده (۲۳)، بندهاي (۳) و (۴) ماده (۲۷) و بند(۳) ماده (۴۰) اين‌آئين‌نامه؛

12) ثبتهاي بين‌المللي كه تمديد نشده‌اند.

ب – نمونه علامت همان گونه كه در اظهارنامه ثبت بين‌المللي درج شده‌است‌ منتشر خواهدشد. هرگاه متقاضي اعلاميه‌اي طبق بند (۴)(‌الف)(۶) ماده (۹) اين آئين‌نامه ‌تنظيم كرده‌باشد، اعلاميه مذكور نيز آگهي خواهدشد.

ج – هرگاه نمونه رنگي علامت طبق بند(۴)(‌الف)(۵) يا (۷) ماده (۹) اين آيين‌نامه ‌تسليم شده‌باشد، مجله حاوي نمونه سفيد و سياه و همچنين نمونه رنگي خواهدبود.

۲) اطلاعات مربوط به شرائط خاص و اعلاميه‌هاي به خصوص صادره توسط اعضاي متعاهد

‌دفتر بين‌المللي موارد زير را در مجله منتشر خواهدكرد:

1) هرگونه اطلاعيه كه طبق ماده (۷) يا بند (۶) ماده (۲۰) مكرر اين آيين‌نامه و‌اعلاميه صادره طبق بند (۵) (‌د) يا (‌هـ) ماده (۱۷) اين آئين‌نامه صادر شده‌است؛

2) هرگونه اطلاعيه كه طبق اولين جمله بند (۲)(ب) ماده (۵) يا بند (۲)(ب) و(ج) ماده (۵) پروتكل تنظيم شده‌اند.

3) هرگونه اعلاميه‌اي كه طبق بند (۷) ماده (۸) پروتكل تنظيم شده‌باشد.

4) هر گونه ابلاغيه صادره طبق بند (۲) (ب) يا (۳) (‌الف) ماده (۳۴) اين‌آئين‌نامه.

5) فهرست روزهائي از سال جاري و سال بعد كه طبق برنامه، دفتر بين‌المللي‌ براي عموم تعطيل است.

3) انديكس سالانه

‌براي هر سال، دفتر بين‌المللي انديكسي را منتشر خواهدكرد كه در آن به ترتيب‌حروف الفبا، نام آن دسته از مالكين ثبتهاي بين‌المللي كه طي آن سال در مورد آنها يك يا‌چند مورد در مجله منتشر شده‌است، به همراه نام مالك، شماره ثبت بين‌المللي، شماره‌ صفحه‌اي از مجله كه آگهي مربوط به ثبت بين‌المللي در آن منتشر شده و مطالبي دال بر‌ماهيت آگهي مانند ثبت، تمديد، رد، ابطال، لغو اعتبار يا تغيير نيز درج خواهدشد.

۴) تعداد نسخه‌ها براي ادارات كشورهاي عضو متعاهد

‌الف – دفتر بين‌المللي نسخه‌اي از مجله را براي ادارات هر يك از كشورهاي عضو‌متعاهد خواهد فرستاد. هر اداره مجاز خواهد بود دو نسخه را به صورت مجاني دريافت‌ نمايد و هرگاه طي يك سال تعداد موارد تعيين شده در مورد آن عضو متعاهد بيش از ۰۰۰ ۲ باشد، سال بعد از آن يك نسخه اضافه نيز دريافت خواهدكرد و براي هر ۰۰۰ ۱‌مورد تعيين بيش از ۰۰۰ ۲ مورد يك نسخه اضافه دريافت خواهدكرد. هر عضو متعاهد‌ مي‌تواند هر ساله با پرداخت مبلغي برابر نصف هزينه آبونمان، به تعداد نسخه‌هائي ‌كه ‌مجاز است به صورت مجاني دريافت كند به همان تعداد مجله خريداري نمايد.

ب – در صورتي كه مجله به بيش از يك شكل موجود باشد، هر اداره مي‌تواند شكل‌مورد علاقه خود را براي نسخه‌هائي كه مجاز است دريافت كند را انتخاب نمايد.

‌ماده ۳۳)

بانك اطلاعاتي الكترونيكي

۱) محتويات بانك اطلاعاتي

‌داده‌هائي كه در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت و همچنين در مجله طبق ماده (۳۲) اين‌آئين‌نامه منتشر مي‌شوند در يك بانك اطلاعاتي الكترونيكي وارد خواهندشد.

۲) داده‌هاي مربوط به اظهار نامه‌هاي ثبت بين‌المللي و مراتب تعيين متعاقب كه‌ ثبت نشده

‌در صورتي كه يك اظهارنامه ثبت بين‌المللي يا مراتب تعيين يك كشور طبق ماده (۲۴) اين آيين‌نامه ظرف مدت سه روز كاري پس از دريافت آن توسط دفتر بين‌المللي در‌دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت نشود، دفتر بين‌المللي علي‌رغم وجود هرگونه نقص در‌اظهارنامه بين‌المللي يا درخواست تعيين دريافت شده، كليه اطلاعات موجود در آنرا در‌بانك اطلاعاتي الكترونيكي وارد خواهدكرد.

۳) دستيابي به بانك اطلاعاتي الكترونيكي

‌بانك اطلاعاتي الكترونيكي براي ادارات اعضاي متعاهد قابل دسترسي خواهدبود‌و عموم نيز در صورت پرداخت هزينه‌هاي مقرر، (‌اگر تعيين شده‌باشد) مي‌توانند به آن ‌دسترسي داشته‌ باشند. دسترسي به بانك اطلاعاتي الكترونيكي به صورت آن – لاين و يا از‌طريق ديگري كه دفتر بين‌المللي مقتضي بداند و تعيين نمايد امكان‌پذير خواهدبود. هزينه ‌دستيابي به عهده استفاده كننده خواهدبود. داده‌هائي كه طبق بند (۲) فوق وارد شوند‌ اخطاريه‌اي به همراه خواهندداشت مبني بر اينكه دفتر بين‌المللي درخصوص اظهارنامه‌ثبت بين‌المللي يا در مورد تعيين اعضاي متعاهد طبق ماده (۲۴)، هنوز تصميمي اتخاذ ‌نكرده‌است.

‌فصل هشتم – هزينه‌ها

‌ماده ۳۴)

مبلغ و نحوه پرداخت هزينه‌ها

۱) مبلغ هزينه‌ها

‌مبلغ هزينه مقرر طبق موافقتنامه، پروتكل يا اين آئين‌نامه به غير از هزينه‌هاي‌انفرادي در فهرست هزينه‌ها كه به اين آئين‌نامه ضميمه است و بخش لاينفك آن محسوب‌مي‌شود مشخص شده‌اند.

۲) پرداخت

‌الف – متقاضي، يا مالك، مي‌توانند هزينه‌هاي مندرج در فهرست هزينه‌ها را به دفتر‌بين‌المللي پرداخت نمايند، يا هرگاه اداره مبداء يا اداره عضو متعاهد بپذيرد كه اين‌گونه‌هزينه را دريافت و سپس به دفتر بين‌المللي پرداخت نمايد و متقاضي يا مالك هم موافقت‌خود را اعلام كرده باشد، اداره مذكور نيز مي‌تواند مبالغ مربوطه را پرداخت نمايد.

ب – هر عضو متعاهد كه اداره آن بپذيرد كه هزينه‌ها را دريافت و سپس به دفتر‌بين‌المللي پرداخت نمايد، مراتب را به دبير كل اطلاع خواهدداد.

۳) هزينه انفرادي كه در دو بخش قابل پرداخت است

‌الف – عضو متعاهدي كه طبق بند (۷) ماده (۸) پروتكل اعلاميه‌اي صادر مي‌كند يا‌صادر كرده است ممكن است به دبير كل اطلاع دهد كه هزينه انفرادي كه درخصوص تعيين‌آن عضو متعاهد بايد پرداخت گردد متشكل از دو بخش است كه بخش اول بايد همزمان با‌تسليم اظهارنامه بين‌المللي يا تعيين متعاقب آن عضو متعاهد پرداخت گردد و بخش دوم‌بايد متعاقباً پرداخت شود كه تاريخ آن طبق قوانين آن كشور عضو متعاهد تعيين مي‌گردد.

ب – هرگاه جزء (‌الف) فوق صادق باشد، اشارات انجام شده به هزينه انفرادي در‌مواد ۳، ۲ و ۵ فهرست هزينه‌ها به عنوان اشاره انجام شده به بخش اول هزينه انفرادي‌ تلقي خواهدشد.

ج – هرگاه بند (‌الف) فوق صادق باشد، اداره عضو متعاهد موردنظر موعد پرداخت‌بخش دوم هزينه انفرادي را به دفتر بين‌المللي اطلاع خواهدداد. اطلاعيه مذكور حاوي‌ مطالب زير خواهدبود:

1) شماره ثبت بين‌المللي مربوط.

2) نام مالك.

3) تاريخي كه قبل از آن بخش دوم هزينه انفرادي بايد پرداخت شود.

4) هرگاه مبلغ بخش دوم هزينه انفرادي به تعداد طبقات كالاها و خدمات و‌طبقات علامتي كه در كشور عضو متعاهد تعيين شده مربوط حمايت مي‌شود بستگي‌داشته‌باشد، تعداد آن طبقات .

‌د – دفتر بين‌المللي اطلاعيه فوق را براي مالك ارسال خواهدكرد. هرگاه بخش دوم‌هزينه انفرادي ظرف مهلت مقرر پرداخت گردد، دفتر بين‌المللي مراتب پرداخت را در‌دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت خواهد كرد و مراتب را عيناً به اداره كشور عضو متعاهد ابلاغ‌خواهدكرد. هرگاه بخش دوم هزينه انفرادي ظرف دوره مربوط پرداخت نشود، دفتر‌بين‌المللي مراتب عدم پرداخت را به اداره كشور عضو متعاهد ابلاغ، و ثبت بين‌المللي را‌درخصوص آن عضو متعاهد در دفاتر ثبتي بين‌المللي باطل و مراتب را عيناً به مالك ابلاغ ‌خواهدكرد.

۴) روش پرداخت هزينه‌ها به دفتر بين‌المللی

‌هزينه مقرر طبق دستورالعملهاي اداري به دفتر بين‌المللي پرداخت خواهدشد.

۵) مطالبي كه بايد به همراه قبض پرداخت ذكر شوند

‌هنگام پرداخت هرگونه هزينه به دفتر بين‌المللي مطالب زير بايد ذكر شوند:

1) قبل از ثبت بين‌المللي، نام مالك، علامت مورد نظر و مقصود از پرداخت.

2) پس از ثبت بين‌المللي، نام مالك: شماره ثبت بين‌المللي مورد نظر و مقصود‌از پرداخت.

6) تاريخ پرداخت

‌الف – مشروط بر رعايت بند (۱)(ب) ماده(۳۰) اين آئين‌نامه و همچنين بند (ب)‌ اين ماده هر گونه هزينه زماني به دفتر بين‌المللي پرداخت شده محسوب خواهدشد كه ‌دفتر بين‌المللي آن مبلغ را دريافت نمايد.

ب – هرگاه مبلغ مقرر در حسابي كه توسط دفتر بين‌المللي افتتاح شده‌است موجود‌باشد و دفتر بين‌المللي از جانب صاحب حساب دستور برداشت آن مبلغ را دريافت نمايد،‌در تاريخ دريافت اظهارنامه ثبت بين‌المللي، درخواست تعيين متعاقب، درخواست ثبت‌تغيير، يا دستور تمديد مدت ثبت بين‌المللي توسط دفتر بين‌المللي، هزينه مزبور پرداخت‌شده تلقي خواهدشد.

۷) تغيير در مبلغ هزينه‌ها

‌الف – هرگاه مبلغ هزينه‌هاي قابل پرداخت درخصوص يك اظهارنامه ثبت‌بين‌المللي در فاصله زماني ميان تاريخ دريافت درخواست تسليم اظهارنامه ثبت بين‌المللي‌به دفتر بين‌المللي يا تاريخي كه در آن تاريخ طبق بند(۱)‌ (الف) يا (ج) ماده (۱۱) اين‌آيين‌نامه چنين تلقي مي‌گردد كه توسط اداره مبداء چنين درخواستي دريافت شده‌است از‌يك طرف، و تاريخ دريافت اظهارنامه ثبت بين‌المللي توسط دفتر بين‌المللي از طرف ديگر،‌ تغيير يابد، مبلغي كه در اولين تاريخ، معتبر بوده‌است قابل پرداخت خواهدبود.

ب – هرگاه درخواست تعيين كشوري طبق ماده (۲۴) اين آيين‌نامه توسط اداره‌ مبداء يا اداره عضو متعاهد مالك تسليم شده‌باشد و مبلغ هزينه‌هاي قابل پرداخت در‌مورد تعيين مذكور در فاصله زماني ميان تاريخ دريافت درخواست صادره از جانب مالك‌ به اداره مزبور مبني بر تسليم آن از يك طرف و تاريخ دريافت آن توسط دفتر بين‌المللي از‌طرف ديگر، تغيير يابد، مبلغي كه در اولين تاريخ معتبر بوده‌است قابل پرداخت‌خواهدبود.

ج – هرگاه بند (۳) (‌الف) صادق باشد، مبلغ دومين بخش هزينه انفرادي كه در‌تاريخ مؤخر مندرج در آن بند معتبر است صادق خواهد بود.

‌د – هرگاه مبلغ قابل پرداخت درخصوص تمديد مدت يك ثبت بين‌المللي در‌فاصله زماني ميان تاريخ پرداخت و تاريخ موعد تمديد تغيير يابد، مبلغي كه در تاريخ ‌پرداخت يا تاريخي كه در آن تاريخ طبق بند (۱) (ب) ماده (۳۰) مبلغ مقرر پرداخت شده‌ تلقي شده و اعتبار داشته‌است قابل پرداخت خواهدبود. هرگاه بعد از تاريخ موعد تمديد‌ پرداخت انجام شده‌باشد، مبلغي كه در تاريخ موعد تمديد معتبر بود قابل پرداخت‌ خواهدبود.

‌هـ – هرگاه مبلغ هزينه‌هائي به غير از هزينه‌هاي مندرج در جزء‌هاي (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) فوق تغيير يابد، مبلغي كه در تاريخ دريافت هزينه توسط دفتر‌بين‌المللي معتبر بوده قابل پرداخت خواهدبود.

‌ماده ۳۵)

وجه رايج براي پرداخت هزينه‌ها

۱) اجبار به استفاده از وجه رايج كشور سوئيس

‌كليه وجوهي كه طبق اين مقررات به دفتر بين‌المللي پرداخت مي‌شوند به وجه رايج‌ كشور سوئيس انجام خواهدشد بدون در نظر گرفتن اينكه مبالغ مذكور توسط اداره مبداء ‌پرداخت شوند و اداره مذكور قبلاً وجوه مربوطه را به وجه ديگري دريافت كرده‌باشد.

۲) تعيين مبلغ هزينه انفرادي به وجه رايج كشور سوئيس

‌الف – هرگاه يك عضو متعاهد طبق بند (۷)(‌الف) ماده (۸) پروتكل اعلاميه‌اي‌بدهد. مبني بر اينكه مايل است هزينه انفرادي دريافت كند، مبلغ هزينه انفرادي مذكور كه ‌به دفتر بين‌المللي منعكس مي‌شود بايد به وجه رايجي باشد كه توسط اداره آن كشور مورد‌استفاده قرار مي‌گيرد.

ب – هرگاه مبلغ مورد نظر در اعلاميه مندرج در جزء (‌الف) فوق به وجه ديگري غير‌از وجه رايج كشور سوئيس منعكس شده‌باشد، دبير كل پس از مشاوره با اداره آن عضو‌متعاهد، مبلغ هزينه انفرادي مذكور را به وجه رايج كشور سوئيس براساس نرخ رسمي‌برابري ارزهاي سازمان ملل متحد تعيين خواهدكرد.

ج – هرگاه، براي مدت بيش از سه ماه متوالي، نرخ رسمي برابري ارزهاي سازمان‌ ملل بين وجه رايج كشور سوئيس و وجه رايج ديگري كه هزينه انفرادي به آن وجه توسط‌يك عضو متعاهد منعكس شده‌است حداقل ۵ درصد كمتر يا بيشتر از آخرين نرخ برابري‌كه به منظور تعيين هزينه انفرادي به وجه رايج كشور سوئيس بكار رفته‌باشد، اداره آن عضو‌متعاهد مي‌تواند از دبيركل درخواست نمايد مبلغ جديد هزينه انفرادي را به وجه رايج‌كشور سوئيس براساس نرخ رسمي برابري ارزهاي سازمان ملل متحد در روز قبل از تسليم‌درخواست مزبور، تعيين نمايد. دبيركل طبق درخواست مزبور عمل خواهدكرد. مبلغ‌جديد از تاريخي كه توسط دبير كل تعيين خواهدشد قابل پرداخت خواهدبود به شرطي‌كه تاريخ مذكور بين يك ماه و دو ماه پس از تاريخ انتشار مبلغ مذكور در مجله باشد.

‌د – هرگاه براي سه ماه متوالي، نرخ رسمي برابري ارزهاي سازمان ملل متحد بين‌ وجه رايج كشور سوئيس و وجه رايج ديگري كه هزينه انفرادي به آن وجه توسط يك عضو‌متعاهد منعكس شده‌است حداقل ۱۰ درصد كمتر از آخرين نرخ بكار رفته براي تعيين‌مبلغ هزينه انفرادي به وجه رايج كشور سوئيس باشد، دبيركل مبلغ جديدي براي هزينه‌ انفرادي به وجه رايج كشور سوئيس بر اساس نرخ رسمي برابري ارزهاي سازمان ملل،‌تعيين خواهدكرد. مبلغ جديد در تاريخي كه توسط دبيركل تعيين خواهدشد قابل پرداخت‌خواهدبود به شرطي كه تاريخ مذكور بين يك ماه و دو ماه پس از تاريخ انتشار مبلغ مذكور‌در مجله باشد.

‌ماده ۳۶)

معافيت از پرداخت

‌ثبت موارد زير از پرداخت هزينه معاف خواهد بود:

1) منصوب كردن نماينده جديد، هرگونه تغيير مربوط به نماينده و ابطال ثبت‌يك نماينده،

2) هر تغييري مربوط به شماره تلفن يا دورنگار مالك

3) ابطال ثبت بين‌المللي

4) هرگونه ترك پرونده يا صرفنظر كردن طبق بند(۱)(‌الف) (۳) ماده (۲۵) اين‌آئين‌نامه.

5) هر گونه محدوديت در اظهارنامه ثبت بين‌المللي طبق بند(۴)(‌الف)(۸) ماده(۹) اين آئين نامه يا تعيين متعاقب طبق بند (۳)(‌الف) (۴( ماده (۲۴) اين آئين نامه .

6) هر گونه درخواست ارائه شده توسط اداره طبق جمله اول بند (۴) ماده(۶) ‌موافقتنامه يا بند (۴( ماده (۶) پروتكل

7) وجود يك دعوي قضائي يا تصميم قطعي و نهائي مؤثر بر اظهارنامه مبداء يا‌ثبت ناشي از آن يا ثبت مبداء .

8) مراتب رد طبق ماده (۱۷)، بند(۸) ماده(۲۴) يا بند(۳) ماده(۲۸) اين‌آئين‌نامه، هرگونه اعلاميه طبق بندهاي (۵) يا (۶) ماده (۱۷) يا هرگونه ابلاغيه طبق بند(۵) ‌ماده (۲۰‌مكرر) يا بندهاي (۴) يا (۵) ماده (۲۷) اين آئين‌نامه .

9) ابطال ثبت بين‌المللي .

10) اطلاعات تبادل‌شده طبق ماده (۲۰) اين آيين‌نامه .

11) هرگونه ابلاغيه طبق ماده(۲۱) يا ماده(۲۳) اين آئين‌نامه .

12) هر گونه تصحيح در دفاتر ثبتي بين‌المللي .

‌ماده ۳7)

توزيع هزينه‌هاي متمم و هزينه‌هاي تكميلي

۱ضريب پيش‌بيني شده در بندهاي (۵) و (۶) ماده (۸) موافقتنامه و بندهاي (۵)‌ و (۶) ماده (۸) پروتكل به شرح زير مي‌باشد:

براي اعضاي متعاهدي كه فقط براي دلايل و مستندات قطعي رد تقاضا، بررسي مي‌كنند…………………………………………………………………………..۲

– براي اعضاي متعاهدي كه براي تعيين هرگونه حق تقدم بررسي مي‌كنند:

‌الف – پس از ورود اعتراض از جانب اشخاص ثالث………………….۳

ب – به اعتبار مقام وسمت خود ………………………………………….۴

۲ضريب (۴) براي اعضاي متعاهدي كه بنابر اعتبار مقام و سمت خود به منظور‌يافتن حقوق قبلي و سابقه ثبت قبلي در سوابق خود جستجو مي‌كنند و مهمترين آنها را ذكر‌مي‌كنند نيز بكار مي‌رود.

‌ماده ۳۸)

واريز هزينه‌هاي انفرادي به حسابهاي اعضاي متعاهد مربوطه

‌هرگونه هزينه انفرادي كه براي يك عضو متعاهد كه اعلاميه‌اي را طبق بند(۷)(‌الف) ماده(۸) پروتكل صادر كرده به دفتر بين‌المللي پرداخت شده‌است ظرف ماه‌بعد از ماهي كه در طي آن مراتب ثبت يك ثبت بين‌المللي، تعيين متعاقب يا تمديد كه‌هزينه مذكور براي آن پرداخت شده‌است، انجام گرفته‌است، به حساب آن عضو متعاهد‌نزد دفتر بين‌المللي واريز خواهدشد.

‌فصل نهم – موارد متفرقه

‌ماده ۳9)

استمرار اعتبار ثبت‌هاي بين‌المللي در برخي دولتهاي جانشين

۱هرگاه هر كشور (‌دولت يا كشور جانشين) كه قلمرو آن قبل از استقلال آن كشور،‌بخشي از قلمرو يك كشور متعاهد بوده‌است (‌دولت يا كشور سابق) به دبير كل اعلاميه ‌استمرار تسليم كرده‌باشد به اين مضمون كه «‌موافقتنامه» توسط كشور جانشين نيز بكار‌گرفته مي‌شود، اعتبار هر ثبت بين‌المللي در كشور جانشين با گسترش قلمرو به كشور سابق‌كه از تاريخي قبل از تاريخ تعيين شده طبق بند(۲) معتبر است مشروط خواهدبود بر:

1) تسليم درخواستي به دفتر بين‌المللي ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ اعلاميه دفتر‌بين‌المللي خطاب به مالك ثبت بين‌المللي، مبني بر درخواست اينكه اعتبار ثبت‌بين‌المللي در كشور جانشين ادامه پيداكند.

2) پرداخت مبلغ ۲۳ فرانك سوئيس، در همان مهلت فوق، به دفتر بين‌المللي كه‌به وسيله دفتر بين‌المللي به اداره آن كشور جانشين پرداخت خواهدشد و همچنين واريز‌كردن مبلغ ۴۱ فرانك سوئيس به حساب دفتر بين‌المللي.

۲تاريخ ذكر شده در بند (۱)، همان تاريخي خواهدبود كه به منظور رعايت مفاد‌اين ماده توسط دولت جانشين به دفتر بين‌المللي ابلاغ شده‌است به شرطي كه تاريخ مذكور‌قبل از تاريخ استقلال آن كشور نباشد.

۳پس از دريافت درخواست و هزينه پيش‌بيني شده در بند(۱)، دفتر بين‌المللي‌مراتب را به اداره كشور جانشين ابلاغ خواهدكرد و آنرا در دفاتر ثبتي مربوط به ثبت‌ خواهد رساند.

۴درخصوص هرگونه ثبت بين‌المللي مربوط كه براي آن اداره كشورجانشين‌ابلاغيه‌اي را طبق بند (۳) فوق دريافت كرده‌است، اداره مذكور تنها در صورتي مي‌تواند‌حمايت درخواست شده را رد كند كه مهلت پيش‌بيني شده در بند(۲) ماده(۵) موافقتنامه ‌درخصوص گسترش منطقه‌اي به كشور سابق منقضي نشده‌باشد، و اخطار رد ظرف مهلت‌مذكور توسط دفتر بين‌المللي دريافت شده‌باشد.

۵اين ماده فدارسيون روسيه را شامل نمي‌شود.

‌ماده ۴۰)

لازم‌الاجرا شدن مقررات انتقالي

۱) لازم‌الاجراشدن

‌اين آيين‌نامه برابر با دوازدهم فروردين ۱۳۷۵ (‌اول آوريل ۱۹۹۶) قابل اجرا خواهد‌بود و از آن تاريخ جانشين آيين‌نامه تحت موافقتنامه مورخ يازدهم اسفند ۱۳۷۵ (‌سوم‌مارس ۱۹۹۶) خواهد بود (‌از اين پس «‌آيين‌نامه موافقتنامه» ناميده مي‌شود.)

۲مقررات انتقالي عمومي

‌الف – با وجود بند (۱) فوق

1) اظهارنامه بين‌المللي كه درخواست تسليم آن به دفتر بين‌المللي توسط اداره‌مبداء قبل از دوازدهم فروردين ۱۳۷۵ (‌اول آوريل ۱۹۹۶) دريافت شده يا طبق بند (۱)(‌الف) يا (ج) ماده (۱۱) اين آيين‌نامه دريافت شده تلقي مي‌گردد، تا حدي كه مفاد«‌آيين‌نامه موافقتنامه» را رعايت نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه با آيين‌نامه مربوطه جهت ‌رعايت مفاد ماده (۱۴) مطابقت دارد؛

2) اگر درخواست ثبت يك تغيير طبق ماده (۲۰) «‌آيين‌نامه موافقتنامه» توسط‌ اداره مبداء يا هر اداره ذي‌نفع ديگر قبل از دوازدهم فروردين ۱۳۷۵ (‌اول آوريل ۱۹۹۶) به‌دفتر بين‌المللي ارسال گرديده باشد، يا اگر بتوان تاريخ ارسال آن را مشخص نمود مبني بر‌اين كه تاريخ دريافت آن توسط اداره مبداء يا هر اداره ذي‌نفع ديگر به منظور تسليم آن به‌دفتر بين‌المللي قبل از دوازدهم فروردين ۱۳۷۵ (‌اول آوريل ۱۹۹۶) بوده است، چنين‌درخواستي تا حدي كه با مفاد «‌آيين‌نامه موافقتنامه» مطابقت داشته باشد، چنين تلقي‌خواهد شد كه با مفاد مربوط آئين‌نامه ذكر شده در بند (۷( ماده (۲۴) يا ماده (۲۷) اين‌آيين‌نامه مطابقت دارد؛

3) يك اظهارنامه تقاضاي ثبت بين‌المللي، يا درخواست ثبت تغيير كه وفق ماده (۲۰) «‌آيين‌نامه موافقتنامه» قبل‌از دوازدهم فروردين ۱۳۷۵ (‌اول آوريل ۱۹۹۶) طبق مواد(۱۱)، (۱۲)، (۱۳) يا (۲۱) «‌آيين‌نامه موافقتنامه» مشمول هر نوع عمليات از جانب دفتر‌بين‌المللي شده است، كماكان طبق مواد مذكور توسط دفتر بين‌المللي تحت بررسي قرار‌خواهد گرفت و رسيدگي خواهد شد؛ تاريخ ثبت بين‌المللي ناشي از اظهارنامه مذكور يا‌ثبت تغيير در دفاتر ثبتي بين‌المللي طبق مواد (۱۵) يا (۲۲) تابع «‌آيين‌نامه موافقتنامه»‌خواهد بود؛

4) اخطار رد يا اخطار ابطال كه توسط اداره يك عضو متعاهد تعيين شده قبل از‌دوازدهم فروردين ۱۳۷۵ (‌اول آوريل ۱۹۹۶) ارسال شده است، تا حدي كه مطابق با‌ الزامات «‌آيين‌نامه موافقتنامه» باشد چنين تلقي خواهد شد كه با مفاد بندهاي (۴) و (۵) ‌ماده (۱۷) و بند (۲) ماده (۱۹) مطابق دارد؛

ب – در بند (۷) ماده (۳۴) هزينه‌هاي تعيين شده و معتبر قبل از دوازدهم فروردين۱۳۷۵ (‌اول آوريل ۱۹۹۶) همان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در ماده (۳۲) «‌آيين‌نامه‌موافقتنامه» خواهد بود.

ج – با وجود بند (۱) ماده (۱۰)‌اين آيين‌نامه، هرگاه طبق بند (۷) (‌الف) ماده (۳۴)‌اين آيين‌نامه هزينه‌هاي پرداخت شده درخصوص يك اظهارنامه ثبت بين‌المللي همان‌هزينه‌هاي پيش‌بيني شده براي مدت بيست سال طبق ماده (۳۲)‌ «آيين‌نامه موافقتنامه»‌باشند، قسط دوم پرداخت نخواهد شد.

‌د – هرگاه طبق بند (۷) (ب) ماده (۳۴) اين آيين‌نامه هزينه‌هاي پرداخت شده‌درخصوص مراتب تعيين متعاقب همان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده توسط ماده (۳۲)‌ آيين‌نامه موافقتنامه باشند، بند (۳) صادق نبوده و قابل اجرا نخواهد بود.

۳مقررات انتقالي مربوط به اظهارنامه‌هاي ثبت بين‌المللي كه براي آنها هزينه‌هاي‌لازم براي مدت بيست سال پرداخت شده‌اند.

‌الف – هرگاه يك ثبت بين‌المللي كه هزينه‌هاي مربوط به آن براي مدت بيست سال‌پرداخت شده است، طبق ماده (۲۴) اين آيين‌نامه مشمول «‌تعيين متعاقب» گردد و هرگاه‌مدت فعلي حمايت از ثبت بين‌المللي مذكور بيش از ده سال پس از تاريخ «‌تعيين متعاقب»‌مزبور همان‌گونه كه طبق بند (۶) ماده (۲۴) اين آيين‌نامه تعيين شده است، منقضي شود،‌مفاد جزء‌هاي (ب) و (ج) صادق بوده و قابل اجراء خواهند بود.

ب – شش ماه پس از انقضاء اولين دوره ده ساله مدت فعلي حمايت از ثبت‌بين‌المللي، دفتر بين‌المللي اخطاريه‌اي كه تاريخ دقيق انقضاء اولين دوره ده ساله و‌همچنين نام اعضاي متعاهد كه در «‌تعيين متعاقب» مندرج در (‌الف) فوق تعيين شده را‌منعكس مي‌نمايد را به مالك يا نماينده او (‌اگر داشته باشد) ارسال خواهد كرد. ماده (۲۹) ‌اين آيين‌نامه با انجام تغييرات لازم قابل اجرا خواهد بود.

ج – پرداخت هزينه‌هاي تكميلي و هزينه‌هاي انفرادي مربوط به هزينه‌هاي‌ مشروحه در بند (۱) و (۳) ماده (۳۰) اين آيين‌نامه براي دومين دوره ده ساله درخصوص ‌كشورهائي كه طبق بند (‌الف) متعاقباً تعيين شده‌اند، الزامي خواهد بود. بندهاي (۱) و (۳)‌ماده (۳۰) اين آيين‌نامه با انجام تغييرات لازم قابل اجراء خواهد بود.

‌د – مراتب پرداخت هزينه‌هاي مربوطه براي دومين دوره ده ساله توسط دفتر‌بين‌المللي در دفاتر ثبتي بين‌المللي ثبت خواهد شد. تاريخ ثبت آن تاريخ انقضاء اولين‌دوره ده ساله خواهد بود حتي اگر هزينه‌هاي لازم ظرف مدت احتياط پيش‌بيني شده در‌بند (۵) ماده (۷) موافقتنامه و بند (۴) ماده(۷) پروتكل پرداخت شده باشند.

‌هـ – دفتر بين‌المللي مراتب پرداخت يا عدم پرداخت هزينه‌هاي لازم را براي دومين ‌دوره ده ساله به ادارات كشورهاي عضو متعاهد تعيين شده و همزمان با آنها به مالك ابلاغ‌خواهد كرد.

‌ماده ۴۱)

دستورالعملهاي اداري

۱) تهيه دستورالعملهاي اداري؛ اموري كه تابع آنها هستند

‌الف – دبيركل دستورالعمل‌هاي اداري را تهيه و تنظيم خواهد كرد. دبيركل مي‌تواند‌آنها را تغيير داده يا اصلاح كند. قبل از تهيه يا اصلاح آنها، دبيركل با اداراتي كه مستقيماً ‌درارتباط با دستورالعمل‌هاي اداري پيشنهادي يا اصلاحات آنها ذي‌نفع هستند مشورت‌ خواهند كرد.

ب – دستورالعمل‌هاي اداري در ارتباط با مواردي كه در اين آيين‌نامه صريحاً به آنها‌ اشاره شده است و همچنين جزئيات اجراي اين آيين‌نامه، خواهد بود.

۲) كنترل به وسيله مجمع

‌مجمع ممكن است از دبيركل دعوت نمايد تا هر يك از مفاد مقررات‌دستورالعمل‌هاي اداري را اصلاح يا تغيير دهد و دبيركل طبق آن عمل خواهد كرد.

۳) انتشار و تاريخ اجراء

‌الف – دستورالعمل‌هاي اداري و هرگونه اصلاح آنها در مجله منتشر خواهد شد.

ب – متني كه منتشر مي‌شود تاريخ قابليت اجرائي هر يك از مقررات را دقيقاً‌ مشخص و منعكس خواهد كرد. تاريخ‌هاي مذكور براي مقررات متفاوت يكسان نخواهد‌بود، به شرطي كه هيچ يك از مقررات قبل از انتشار آن در مجله قابل اجراء اعلام نشوند.

۴) تناقض با موافقتنامه، پروتكل يا اين آيين‌نامه

‌در صورت تناقض ميان مفاد دستورالعمل‌هاي اداري از يك طرف و مفاد‌موافقتنامه، پروتكل يا اين آيين‌نامه از طرف ديگر، موافقتنامه، پروتكل يا اين آيين‌نامه‌ارجحيت خواهند داشت.

دستورالعمل‌هاي اداري براي اجراي موافقتنامه مادريد درخصوص ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل مربوط به آن

(قابل اجرا از تاريخ دوازدهم فروردين ۱۳۸۱ (‌اول آوريل ۲۰۰۲‌))

فهرست مواد

‌بخش اول – تعاريف

‌ماده ۱ – اصطلاحات اختصاري

‌بخش دوم – فرم‌ها

‌ماده ۲ – اظهارنامه بين‌المللي

‌ماده ۳ – تعيين پس از ثبت بين‌المللي

‌ماده ۴ – ساير فرم‌هاي رسمي

‌ماده ۵ – فرم‌هاي غيررسمي

‌بخش سوم – مكاتبات با دفتر بين‌المللي، امضاء

‌ماده ۶ – مكاتبه كتبي، اسناد متعدد در يك پاكت

‌ماده ۷ – امضاء

‌ماده ۸ – مكاتبه از طريق فكس

‌ماده ۹ – نمونه يا نمونه‌هاي اصلي علامت

‌ماده ۱۰ – تأييد و تاريخ دريافت فكس توسط دفتر بين‌المللي

‌ماده ۱۱ – مكاتبات الكترونيكي، تأييد و تاريخ دريافت مكاتبات الكترونيكي توسط ‌دفتر بين‌المللي

‌بخش چهارم – شرايط مربوط به نامها و نشاني‌ها

‌ماده ۱۲ – نام‌ها و نشاني‌ها

‌ماده ۱۳ – نشاني مكاتباتي

‌بخش پنجم – ابلاغ رد موقت

‌ماده ۱۴ – تاريخ ارسال اخطار رد موقت

‌ماده ۱۵ – محتواي اخطار رد موقت براساس اعتراض

‌بخش ششم – شماره‌گذاري ثبت بين‌المللي

‌ماده ۱۶ – شماره‌گذاري پس از تغيير قسمتي از مالكيت

‌ماده ۱۷ – شماره‌گذاري پس از ادغام ثبت‌هاي بين‌المللي

‌ماده ۱۸ – شماره‌گذاري پس از اعلام اينكه تغيير در مالكيت فاقد اعتبار است .

‌بخش هفتم – پرداخت هزينه‌ها

‌ماده ۱۹ – نحوه پرداخت

بخش اول – تعاريف

‌ماده ۱)

اصطلاحات اختصاري

‌الف – ازنظر اين دستورالعمل‌هاي اداري:

1) «آيين‌نامه» يعني آيين‌نامه مشترك موافقتنامه مادريد درخصوص ثبت‌بين‌المللي علائم و پروتكل مربوط به آن موافقتنامه.

2) «ماده» يعني ماده‌اي از آيين‌نامه.

ب – ازنظر اين دستورالعمل‌هاي اداري، اصطلاحي كه در ماده (۱) به آن اشاره شده‌است داراي همان معني موجود در آيين‌نامه است.

بخش دوم – فرم‌ها

‌ماده ۲)

اظهارنامه بين‌المللي

‌الف – اظهارنامه بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه است بر روي فرم مربوط ( ) ‌تنظيم خواهد شد.

ب – اظهارنامه بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل است بر روي فرم مربوط () ‌تنظيم خواهد شد.

ج – اظهارنامه بين‌المللي كه تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل است بر روي فرم ‌مربوط ( ) تنظيم خواهد شد.

‌ماده ۳)

تعيين پس از ثبت بين‌المللي

‌تعيين ثانوي بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم خواهد شد.

‌ماده ۴)

ساير فرم‌هاي رسمي

‌الف – درخواست ثبت تغيير در مالكيت بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم خواهد شد.

ب – درخواست ثبت محدوديت فهرست كالاها و خدمات بر روي فرم مربوط ( ) ‌تنظيم خواهد شد.

ج – درخواست ثبت انصراف بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم خواهد شد.

‌د – درخواست ثبت ابطال بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم خواهد شد.

‌هـ- درخواست ثبت تغيير نام يا نشاني مالك بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم خواهد‌شد.

‌و – درخواست ثبت اجازه استفاده مالك بر روي فرم مربوط( ) تنظيم خواهد شد.

‌ز – درخواست ثبت اصلاح ثبت اجازه استفاده بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم خواهد‌شد.

ح – درخواست ثبت ابطال ثبت اجازه استفاده بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم خواهد‌شد.

‌ماده ۵)

فرم‌هاي غيررسمي

‌الف – درخواست ثبت تغيير درنام يا نشاني نماينده را مي‌توان بر روي فرم‌ مربوط ( ) تنظيم نمود.

ب – درخواست تمديد مدت ثبت بين‌المللي را مي‌توان بر روي فرم مربوط ( )‌ تنظيم نمود.

ج – مكاتبات جداگانه مربوط به نصب نماينده موضوع بند (۲) (ب) ماده (۳) ‌آيين‌نامه را مي‌توان بر روي فرم مربوط ( ) تنظيم نمود.

بخش سوم – مكاتبات با دفتر بين‌المللي، امضاء

‌ماده ۶)

مكاتبات كتبي، اسناد متعدد در يك پاكت

‌الف – با رعايت ماده (۱۱) (‌الف) اين دستورالعمل، مكاتبات خطاب به دفتر‌بين‌المللي بايد به صورت كتبي با استفاده از ماشين تحرير يا ماشين ديگري تهيه و امضاء‌ شود.

ب – اگر اسناد متعدد در يك پاكت با پست ارسال شوند، فهرستي كه نشان دهنده‌مشخصات هر يك از اسناد مذكور است بايد به آنها ضميمه گردد.

‌ماده ۷)

 امضاء

‌امضاء بايد به صورت دستخط ، چاپي يا مهر شده باشد، به جاي آن مي‌توان از مهر‌نيز استفاده نمود يا درخصوص مكاتبات الكترونيكي مندرج در ماده (۱۱) (‌الف) اين‌دستورالعمل مي‌توان از وسيله‌اي براي شناسايي هويت استفاده نمود كه در مورد آن دفتر‌بين‌المللي و اداره مربوط به توافق رسيده‌اند.

‌ماده ۸)

مكاتبه از طريق فكس

‌هرگونه مكاتبه را مي‌توان از طريق فكس به دفتر بين‌المللي ارسال نمود به اين شرط‌كه هرگاه مكاتبات مذكور بايد روي فرم رسمي تسليم شوند، آن فرم رسمي در مكاتبه انجام‌شده از طريق فكس نيز مورد استفاده قرار گرفته شود.

‌ماده ۹)

نمونه يا نمونه‌هاي اصلي علامت

‌الف – هرگاه اظهارنامه بين‌المللي به وسيله اداره مبدأ از طريق فكس به دفتر‌بين‌المللي ارسال شود، نسخه اصلي صفحه‌اي از فرم رسمي كه نمونه يا نمونه‌هاي اصلي‌علامت روي آن الصاق شده، توسط اداره مبدأ امضاء شده و اطلاعات كافي كه شناسائي‌هويت اظهارنامه بين‌المللي مربوط به آن را ميسر سازد در آن درج شده است بايد به دفتر‌بين‌المللي ارسال گردد.

ب – هرگاه اظهارنامه بين‌المللي به وسيله اداره مبدأ از طريق فكس به دفتر‌بين‌المللي ارسال شود، بررسي اظهارنامه بين‌المللي توسط دفتر بين‌المللي به‌منظور تعيين‌مطابقت آن با شرايط و مقررات مربوط در موارد زير آغاز خواهد شد :

1) پس از دريافت نسخه اصل آن اگر نسخه اصلي ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌دريافت از طريق فكس دريافت شود، يا

2) پس از انقضاء مدت يك ماه مندرج در جزء (۱) فوق اگر نسخه‌اصلي ظرف‌مدت مذكور توسط دفتر بين‌المللي دريافت نشود.

ماده ۱۰)

تأييد و تاريخ دريافت فكس توسط دفتر بين‌المللي

‌الف – دفتر بين‌المللي سريعاً و از طريق فكس به ارسال كننده فكس وصول‌مكاتبات از طريق فكس را اعلام خواهد كرد و هرگاه مكاتبات ارسالي از طريق فكس ناقص‌ يا ناخوانا باشد، مراتب مذكور را نيز به وي اطلاع خواهد داد به اين شرط كه هويت ارسال‌كننده را بتوان شناسائي نمود و بتوان از طريق فكس با او تماس گرفت.

ب – هرگاه مكاتبه‌اي از طريق فكس مخابره شود و به دليل تفاوت زماني بين مكاني‌كه از آنجا فكس مخابره شده و شهر ژنو، تاريخ آغاز مخابره فكس با تاريخ دريافت كامل‌مكاتبات توسط دفتر بين‌المللي تفاوت داشته باشد، تاريخي كه زودتر است به عنوان تاريخ‌ دريافت توسط دفتر بين‌المللي محسوب خواهد شد.

‌ماده ۱۱)

مكاتبات الكترونيكي، تأييد و تاريخ دريافت

‌مكاتبات الكترونيكي توسط دفتر بين‌المللي

‌الف – هرگاه اداره مايل باشد، مكاتبات انجام شده بين آن اداره و دفتر بين‌المللي،‌شامل تسليم اظهارنامه بين‌المللي، به صورت الكترونيكي و به طريقي كه مورد توافق دفتر‌بين‌المللي و اداره مذكور باشد، انجام خواهد گرفت.

ب – دفتر بين‌المللي سريعاً و از طريق مكاتبه الكترونيكي وصول مكاتبات‌الكترونيكي را به ارسال كننده آن اعلام خواهد كرد و هرگاه مكاتبه الكترونيكي مذكور‌ناقص يا غيرقابل استفاده باشد مراتب را نيز به وي اطلاع خواهد داد به اين شرط كه هويت ‌ارسال كننده قابل شناسائي باشد و وي قابل دسترسي باشد.

ج – هرگاه مكاتبات از طريق الكترونيكي باشد و ، به دليل تفاوت زماني بين مكاني‌كه پيام مخابره شده است و شهر ژنو، تاريخ آغاز ارسال مخابره با تاريخ دريافت كامل آن‌ توسط دفتر بين‌المللي تفاوت داشته باشد، تاريخي كه زودتر است به عنوان تاريخ دريافت‌توسط دفتر بين‌المللي محسوب خواهد شد.

بخش چهارم – شرايط و مدارك مربوط به نام‌ها و نشاني‌ها

‌ماده ۱۲)

نام‌ها و نشاني‌ها

‌الف – درخصوص اشخاص حقيقي، نامي كه بايد ذكر شود نام خانوادگي، نام اصلي‌ و نام يا نام‌هاي دوم يا مشخص و نام شخص حقيقي خواهد بود.

ب – درخصوص اشخاص حقوقي، نامي كه بايد ذكر شود نام كامل رسمي شخص‌ حقوقي مذكور خواهد بود.

ج – درخصوص نام‌هائي كه با حروفي غير از حروف لاتين نوشته مي‌شوند،‌ آوانويسي آن نام با حروف لاتين كه بايد طبق اصول آوانويسي زباني باشد كه اظهارنامه‌ بين‌المللي به آن زبان تنظيم شده است، پس از نام مذكور ذكر خواهد شد. درخصوص‌ شخص حقوقي كه نام آن با حروفي غير از حروف لاتين ذكر مي‌شود، به جاي آوانويسي‌مي‌توان آن نام را به زباني كه اظهارنامه بين‌المللي تنظيم شده است ترجمه و درج نمود.

‌د – نشاني بايد با رعايت كليه شرايط و مقررات لازم براي تحويل پستي سريع درج‌گردد و حداقل بايد حاوي كليه اطلاعات دقيق درباره تمامي واحدهاي اداري باشد شامل‌شماره ساختمان در صورتي كه وجود داشته باشد. به علاوه، شماره‌هاي تلفن، فكس،‌نشاني پست الكترونيكي و همچنين نشاني متفاوت مكاتباتي را نيز مي‌توان درج نمود.

‌ماده ۱۳)

نشاني مكاتباتي

‌هرگاه دو يا چند متقاضي، مالكين جديد يا دارندگان اجازه استفاده با نشاني‌هاي‌متفاوت وجود داشته باشند، بايد يك نشاني مكاتباتي ذكر شود. هرگاه چنين نشاني ذكر‌نشود، نشاني اولين شخصي كه نام او ذكر شده است به عنوان نشاني مكاتباتي محسوب‌خواهد شد.

بخش پنجم – ابلاغ رد موقت

‌ماده ۱۴)

تاريخ ارسال اخطار رد موقت

‌در صورتي كه اخطار رد موقت از طريق خدمات پستي ارسال شده باشد، تاريخ‌ارسال براساس تاريخ ذكر شده توسط اداره پست تعيين خواهد شد. اگر تاريخ مذكور ذكر‌نشده يا ناخوانا باشد، دفتر بين‌المللي چنين تلقي خواهد كرد كه اخطار بيست روز قبل از‌تاريخ دريافت آن توسط دفتر بين‌المللي ارسال شده است. با اين حال، گر تاريخي كه به‌ترتيب مذكور تعيين مي‌شود زودتر از تاريخ اخطار يا تاريخ ارسال اخطار باشد، دفتر‌بين‌المللي چنين تلقي خواهد كرد كه آن اخطار در تاريخ اخيرالذكر ارسال شده است. هرگاه‌اخطار رد توسط خدمات پيك ارسال شده باشد، تاريخ ارسال همان تاريخي خواهد بود كه‌ پيك مذكور براساس اطلاعات پستي ثبت شده خود اعلام مي‌كند.

‌ماده ۱۵)

محتواي اخطار رد موقت براساس اعتراض

‌الف – محتواي اخطار رد موقت براساس اعتراض به موارد مندرج در بندهاي(۲) و(۳) ماده (۱۷) آيين‌نامه خواهد بود. هنگام ذكر دليل و مستندات رد موقت، طبق بند (۲)(۴) ماده (۱۷) آيين‌نامه، علاوه بر درج اينكه رد براساس اعتراض صورت گرفته است،‌ دليل و مستندات اعتراض نيز بايد دقيقاً و به طور خلاصه ذكر شود (‌مانند تناقض با علامت‌ يا حقوق پيشين، عدم صفت مشخصه)..هرگاه اعتراض براساس تناقض با حقوق پيشين‌باشد غير از علامتي كه قبلاً ثبت شده يا تقاضاي ثبت آن تسليم شده است، حقوق مذكور و‌ترجيحاً نام مالك آن حقوق درحد امكان به صورت خلاصه درج خواهد شد. هيچ ‌يادداشت يا مداركي به اخطار ضميمه نخواهد شد.

ب – هر سندي كه به اخطار ضميمه باشد ولي بر كاغذ جداگانه‌اي به اندازه A۴‌نباشد و يا براي اسكن كردن مناسب نباشد و هرگونه سند ديگر از قبيل نمونه يا بسته، ثبت‌نخواهد شد و دفتر بين‌المللي آنها را منهدم خواهد كرد.

بخش ششم – شماره‌گذاري ثبت بين‌المللي

‌ماده ۱۶)

شماره‌گذاري پس از تغيير قسمتي از مالكيت

‌الف – انتقال يا واگذاري مالكيت ثبت بين‌المللي درخصوص فقط برخي از كالاها يا‌خدمات يا فقط درخصوص برخي از كشورهاي متعاهد تعيين شده در دفاتر ثبتي‌بين‌المللي تحت همان شماره ثبت بين‌المللي ثبت خواهد شد كه بخشي از آن واگذار يا به‌نحو ديگر منتقل شده است.

ب – هر بخش منتقل يا واگذار شده تحت شماره ثبت بين‌المللي مذكور باطل و به‌عنوان ثبت بين‌المللي جداگانه‌اي ثبت خواهد شد. ثبت بين‌المللي جداگانه مذكور داراي‌همان شماره ثبتي خواهد بود كه بخشي از آن منتقل يا به نحو ديگري واگذار شده است و‌يك حرف بزرگ از حروف الفبا در كنار آن درج خواهد شد.

‌ماده ۱۷)

شماره‌گذاري پس از ادغام ثبت‌هاي بين‌المللي

‌ثبت بين‌المللي كه در نتيجه ادغام ثبت‌هاي بين‌المللي طبق بند (۳) ماده (۲۷)‌ آيين‌نامه ايجاد شده است شماره همان ثبت بين‌المللي را خواهد داشت كه بخشي از آن‌ منتقل يا به نحو ديگر واگذار شده است و در صورت لزوم يك حرف بزرگ از حروف الفبا‌ در كنار آن درج خواهد شد.

‌ماده ۱۸)

شماره گذاري پس از اعلام اينكه تغيير در مالكيت فاقد اعتبار است

‌ثبت بين‌المللي جداگانه‌اي كه طبق بند (۴) (‌هـ) ماده (۲۷) آيين‌نامه در دفاتر ثبتي‌بين‌المللي ثبت شده است همان شماره ثبتي را خواهد داشت كه بخشي از آن منتقل يا به‌ نحو ديگر واگذار شده است و يك حرف بزرگ از حروف الفبا در كنار آن درج خواهد شد.

بخش هفتم – پرداخت هزينه‌ها

‌ماده ۱۹)

نحوه پرداخت

‌هزينه‌ها را مي‌توان از طريق زير به دفتر بين‌المللي پرداخت نمود :

1) واريز به حساب جاري دفتر بين‌المللي.

2) پرداخت به حساب چك پستي يا سوئيسي يا هر حساب بانكي خاص متعلق‌به دفتر بين‌المللي.

3) به وسيله چك بانكي.

4) به صورت نقد به دفتر بين‌المللي.

فهرست هزينه‌ها كه از ۱۲ فروردين ۱۳۸۱ (‌اول آوريل ۲۰۰۲) معتبر است

‌فرانك سوئيس

۱اظهارنامه تقاضاي ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع موافقتنامه است.

‌هزينه‌هاي زير قابل پرداخت خواهند بود و براي مدت ده سال مي‌باشند :

۱-۱هزينه اوليه (‌بند (۲) (‌الف) ماده (۸) موافقتنامه)

۱-۱-۱اگر نمونه علامت به صورت رنگي نباشد ۶۵۳

۱-۱-۲اگر نمونه علامت به صورت رنگي باشد ۹۰۳

۱-۲هزينه تكميلي براي هر طبقه كالا و خدمات بيش از ۳ طبقه

(بند (۲) (ب) ماده (۸) موافقتنامه) ۷۳

۱-۳هزينه متمم براي تعيين هر كشور متعاهد تعيين شده

(بند (۲) (ج) ماده (۸) موافقتنامه) ۷۳

۲اظهارنامه تقاضاي ثبت بين‌المللي كه منحصراً تابع پروتكل است.

‌هزينه‌هاي زير قابل پرداخت خواهند بود و براي مدت ده سال مي‌باشند :

۲-۱هزينه اوليه (‌بند (۲*۱) ماده (۸) پروتكل)؛

۲-۱-۱اگر نمونه علامت به صورت رنگي نباشد ۶۵۳

۲-۱-۲اگر نمونه علامت به صورت رنگي باشد . ۹۰۳

۲-۲هزينه تكميلي براي هر طبقه كالا و خدمات بيش از سه طبقه:

(بند (۲) (۲) ماده (۸) پروتكل) به استثناء اينكه اگر فقط اعضاي متعاهدي كه هزينه انفرادي (۲-۴ زير) براي آنها پرداخت مي‌شونـد تعييـن شــده باشد (‌به بند (۷) (‌الف) (۱) ماده (۸) پروتكل مراجعه شود). ۷۳

۲-۳هزينه متمم براي تعيين هر عضو متعاهد تعيين شده (‌بند (۲) (۳) مــاده  (8) پروتكل) ‌به استثناء اينكه اگر عضو متعاهد تعيين شده، عضـو متعاهـدي باشـد كـه هزينه انفرادي (۲-۴) براي آن قابل پرداخت است (به بند (۷) (‌الف)(۲) ماده (۸) پروتكل مراجعه شود.) ۷۳

۲-۴هزينه انفرادي براي تعيين هر عضو متعاهد تعيين شده كه براي آن هزينه انفرادي (‌به غير از هزينه متمم) قابل پرداخت‌است (‌به بند (۷) (‌الف) ماده (۸) پروتكـل مراجعـه شود) : مبلغ هزينـه انفـرادي توسط عضـو متعاهد تعيين خواهد شد.

۳اظهارنامه‌هاي تقاضاي ثبت كه تابع موافقتنامه و همچنين پروتكل‌هستند

هزينه‌هاي زير قابل پرداخت هستند و براي ده سال خواهند بود :

۳-۱هزينه اوليه ؛

۳-۱-۱اگر نمونه علامت به صورت رنگي نباشد ۶۵۳

۳-۱-۲اگر نمونه علامت به صورت رنگي باشد ۹۰۳

۳-۲هزينه تكميلي براي هر طبقه كالاها يا خدمات بيش از سه طبقه ۷۳

۳-۳هزينه متمم براي تعيين هر عضو متعاهد تعيين شده كه براي آن هزينـه انفرادي قابل پرداخت نمي‌باشد ۷۳

۳-۴هزينه انفرادي براي تعيين هر عضو متعاهد تعيين شده كـه درخصـوص آن هزينه‌انفرادي قابل پرداخت‌است (‌بند (۷) (‌الف) ماده (۸)‌ پروتكل)به استثناء مواردي كه كشور تعيين شده ملزم به رعايت مفاد موافقتنامه (نيز) مي‌باشـد و اداره مبـدأ اداره كشـوري است كـه ملـزم بــه رعـايت موافقتنـامـه (‌نيز) است (‌بـراي چنيـن كشـوري، يك هـزينه متمم قـابل پرداخت است): مبلغ هزينه انفرادي تـوسط هـر عضـو متعاهـد تعيين مي‌گردد.

۴نقص درخصوص طبقه‌بندي كالاها و خدمات هزينه‌هاي زير قابل پرداخت خواهند بود. (‌بند (۱) (ب) ماده (۱۲)

۴-۱هرگاه كالاها و خدمات در يك گروه قرار بگيرند ۷۷ به اضافه۴ فرانك براي‌هر كلمه بيش‌از 20 کلمه.

۴-۲هرگاه در طبقه‌بندي درج شده در اظهارنامه يك يا چند كلمه اشتباه‌باشد 20 به اضافه۴ فرانك براي‌هر كلمه كه‌به‌غلط طبقه‌بندي شده به‌شرطي كه، جمع مبلغ قابل پرداخت طبق اين بخش براي يك اظهارنامه ¤ بين‌المللي كمتر از ۱۵۰ فرانك سوئيس باشد، هيچ هزينه‌اي پرداخت نخواهدشد.

۵تعيين يك كشور پس از ثبت بين‌المللي هزينه‌هاي زير قابل پرداخت خواهند بود و مدت زمان ميان تاريخ آغاز اعتبـار تعيين يك كشـور و خـاتمـه مـدت اعتبـار ثبت بيـن‌المللي را دربر خواهد گرفت:

۵-۱هزينه اوليه ۳۰۰

۵-۲هزينه متمم براي هر عضو متعاهد تعيين‌شده كه در يك درخواست قيد شده‌اند اگرهزينه‌انفرادي براي چنين‌كشور عضوي قابل‌پرداخت نباشد (اين مبلغ مدت باقي‌مانده از ده سال رادربر مي‌گيرد. ) ۷۳

۵-۳هزينه انفرادي براي تعيين هرعضو متعاهد تعيين شده كه براي آن هزينه انفرادي (‌به‌جاي هزينه متمم) قابل پرداخت است (‌به بنـد (۷) (‌الف) ماده (۸) پروتكل مراجعه شود): مبلغ هزينه انفرادي توسـط هر عضـو متعاهد تعيين شده مشخص خواهد شد.

۶تمديدمدت

‌هزينه‌هاي زير قابل پرداخت خواهند بود و مدت ده سال را دربرخواهند گرفت :

۶-۱هزينه اوليه ۶۵۳

۶-۲هزينه تكميلي، مگر اينكه تمديد مدت تنها براي اعضاي متعاهد تعيين شده‌اي انجام شود كه براي آن كشـورهـاي عضـو هـزينه انفرادي قابـل پرداخت است . ۷۳

۶-۳هزينه متمم براي هر عضو متعاهد تعيين شـده كـه بـراي آن كشور عضو هزينه انفرادي قابل پرداخت نمي‌باشد . ۷۳

۶-۴هزينه انفرادي براي تعيين هر عضو متعاهد تعيين‌شده كه براي آن هزينه  انفرادي (‌به جاي هزينه متمم) قابل پرداخت است (‌به بند (۷) (‌الف) ماده (۸) پروتكل مراجعه شود): مبلغ هزينه‌هاي انفـرادي تـوسط هـر عضو متعاهد تعيين شده مشخص مي‌شود : ۵۰% مبلغي كه‌طبق ۶۱ پرداخت مي‌شود.

۶-۵هزينه اضافي براي استفاده از ضرب‌الاجل

۷ثبت‌هاي متفرقه

۷-۱انتقال كامل يك ثبت بين‌المللي ۱۷۷

۷-۲انتقال بخشي از يك ثبت بين‌المللي (‌براي برخي از كالاهـا و خـدمـات براي برخي اعضاي متعاهد) ۱۷۷

۷-۳محدوديت درخواست شده توسط مالك پـس از انجام ثبت بين‌المللي، به‌شرطي كه، اگر محدوديت بيش از يك عضـو متعـاهـد را دربرگيـرد، محدوديت مذكور براي كليه كشورهاي عضو يكسان باشد . ۱۷۷

۷-۴تغيير نام و يا نشاني مالك يك يا چند ثبت بيـن‌المللي كه بـراي آن ثبت يك تغيير از طريق يك درخواست يكسان تقاضا شده است . ۱۵۰

۷-۵ثبت اجازه استفاده در مورد ثبت بين‌المللي يا اصلاح ثبت اجازه‌استفاده ۱۷۷

۸اطلاعات مربوط به ثبتهاي بين‌المللي

۸-۱تهيه مستخرجه گواهي شده از اداره ثبت بين‌المللـي متشكل از تجـزيـه تحليل وضعيت ثبت بين‌المللي (‌مستخرجه گواهي شده مفصل حاوي جزئيات) تا سه صفحه ۱۵۵ براي هر صفحه بيش از سه صفحه ۱۰

۸-۲تهيه مستخرجه گواهي شده از اداره ثبت بين‌المللي متشكل‌از رونوشتي از كليـه آگهي‌هـا و كليـه اخطـارهاي رد درخواست كه درخصوص يك ثبت بين‌المللي صادرشده‌اند. (‌مستخرجه گواهي‌شده ساده)تا سه صفحه ۷۷ براي هر صفحه بيش از سه صفحه ۲

۸-۳گواهي يا اطلاعات منفرد به صورت كتبي براي يك ثبت بين‌المللي ۷۷ براي هر ثبت بين‌المللي علاوه براي مورد فوق اگر اطلاعات يكسان در يك درخواست واحد تقاضا شده باشد. ۱۰

۸-۴چاپ مجدد يا فتوكپي آگهي يك ثبت بين‌المللي، هر صفحه ۵

۹خدمات ويژه

‌دفتر بين‌المللي مجاز است براي عملياتي كه به صورت فوري انجام مي‌شوند و همچنين براي خدماتي كه در ايـن فهرست هزينـه‌هـا گنجانده نشده‌اند، هزينه‌هائي كه مبلـغ آن را خـود تعيين مي‌كنـد را دريافت كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا