قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت نامه‌هاي لوکارنو

جدول محتوا

طرح های صنعتی

این قانون مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت­نامه نيس مشتمل بر چهارده ماده و متن موافقت­نامه لوكارنو مشتمل

 بر پانزده ماده و پیوست آن در تاریخ 03/08/1396 به تصویب مجلس و در تاریخ 17/08/1396 به تأييد شوراي نگهبان است.

«در این مجموعه مقررات، این دو موافقت­نامه در فایل های جداگانه ارائه شده و این فایل دربردارنده موافقت­نامه لوکارنو است.»

ماده‌ واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده می شود به موافقت نامه نيس درباره طبقه بندی بین المللی كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقت نامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه بندی بین المللی براي طرح­هاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافتنامه‌ها توديع نمايد.

تبصره ۱- دولت موظف است كليه اصلاحیه هاي موضوع ماده (۸) موافقت نامه نيس و ماده (۸) موافقت نامه لوكانو را در مهلت مناسب و پيش از انقضاي مهلت هاي موردنظر در مواد يادشده طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

چنانچه مجلس شوراي اسلامي اصلاحیه ها را تصويب ننمايد، دولت موظف است مراتب عدم پذيرش اصلاحه را ظرف مهلت مقرر در موافقت نامه‌هاييادشده به امين اسناد اعلام نمايد.

تبصره ۲- رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري در اجراي ماده (۱۱) موافقت نامه نيس و ماده (۱۱) موافقت نامه لوكارنو الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت نامه لوكارنو درباره ایجاد طبقه بندی بین المللی براي طرحهاي صنعتي

امضاء شده در تاریخ ۸ اكتبر ۱۹۶۸ ميلادي (۱۶مهر۱۳۴۷ هجري‌شمسي)، اصلاح‌شده در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ ميلادي (۶ مهر ۱۳۵۸ هجري‌شمسي)

ماده ۱)

تأسيس اتحاديه خاص؛ تصویب طبقه بندی بین المللی

۱كشورهايي كه اين موافقت نامه در مورد آنها اعمال می شود اتحاديه خاصی را تشكيل مي‌دهند.

۲اين كشورها طبقه بندی واحدی را براي طرحهاي صنعتي (كه از اين پس «طبقه بندی بین المللی» ناميده می شود) تصویب می نمایند.

۳طبقه بندی بین المللی متشكل خواهد بود از:

1) فهرست طبقات و طبقات فرعي؛

2) فهرست الفبايي از كالاهایی كه در آنها طرح هاي صنعتي به کار رفته است با اشاره به طبقات و طبقات فرعي كه طرحهای مزبور در آنها قرار مي گيرند؛

3) يادداشت‌هاي توضيحی

۴ فهرست طبقات و طبقات فرعي، فهرستی است که با رعایت اصلاحيه ها و الحاقیه هایی كه کارگروه كارشناسان ایجاد شده به‌موجب ماده (۳)، (كه ازاين ‌پس «کارگروه كارشناسان» ناميده می شود) ممکن است در آن انجام دهد، به این موافقت نامه پیوست شده است.

۵فهرست الفبايي كالاها و يادداشتهاي توضيحي به وسيله کارگروه كارشناسان طبق تشریفات مقرر در ماده (۳) تصويب خواهد شد.

۶کارگروه كارشناسان می تواند طبق تشریفات مقرر در ماده (۳)، طبقه بندی بین المللی را اصلاح يا تكميل نمايد.

۷

الف) طبقه بندي بین المللی به زبان های انگليسي و فرانسوی تهيه خواهد شد.

ب) متون رسمي طبقه بندي بین المللی به ساير زبانهايي كه مجمع موضوع ماده (۵) تعيين نمايد، توسط دفتر بین المللی مالكيت معنوي (كه از اين پس«دفتر بین المللی» ناميده می شود) موضوع كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس «سازمان» ناميده می شود) پس از مشورت با دولت هاي ذي‌نفع تهيه خواهد شد.

ماده ۲)

استفاده از طبقه بندی بین المللی و حیطه شمول حقوقی آن

۱ با رعايت الزامات مقرر در اين موافقت نامه، طبقه بندی بین المللی تنها دارای ویژگی اداري خواهد بود. با وجود این هر كشوري می تواند حیطه شمول حقوقي را كه لازم تشخيص دهد، به آن منتسب نماید. به ویژه طبقه بندی بین المللی، كشورهاي عضو اتحاديه خاص را در ارتباط با ماهيت و دامنه حمايت اعطائي به طرح در آن كشورها متعهد نمي سازد.

۲هر كشور عضو اتحاديه خاص حق استفاده از طبقه بندی بین المللی را به عنوان يك نظام اصلي يا فرعي محفوظ مي­دارد.

۳ادارات كشورهاي عضو اتحاديه خاص، در اسناد رسمي براي توديع يا ثبت طرحها و اگر آنها به طور رسمی منتشر شده باشند در انتشارات موردنظر، شماره طبقات و طبقات فرعي طبقه بندی بین المللی را درج خواهند نمود که متعلق به کالایی است که در طرح ها به کار رفته‌اند.

۴در انتخاب اصطلاحات براي درج در فهرست الفبايي كالاها،کارگروه كارشناسان، احتياط منطقي را به منظور احتراز از استفاده از اصطلاحاتی كه ممكن است نسبت به آنها حقوق انحصاري وجود داشته باشد به كار خواهد برد. به هرحال، درج هر واژهای در فهرست الفبايي، به منزله ابراز نظر کارگروه كارشناسان در ارتباط با مشمول حقوق انحصاري بودن یا نبودن آن واژه نمي باشد.

ماده۳)

کارگروه كارشناسان

۱وظايف موضوع بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) به کارگروه كارشناسان، محول خواهد شد. هر كشور عضو اتحاديه خاص در کارگروه کارشناساندارای نماینده خواهد بود و این کارگروه طبق آيین کاری تشکیل خواهد شد که با رأی اکثریت نسبی کشورهای دارای نماینده تصویب شده است.

۲کارگروه كارشناسان فهرست الفبايي و يادداشت‌هاي توضيحي را با رأي اكثريت نسبی كشورهاي عضو اتحاديه خاص تصويب خواهد نمود.

۳پيشنهادهای مربوط به اصلاحیه ها يا الحاقیه های طبقه بندی بین المللی، می تواند به وسيله اداره هر كشور عضو اتحاديه خاص يا به وسیله دفتربین المللی ارائه شود. هر پيشنهاد ارائه‌شده توسط يك اداره، توسط آن اداره به دفتر بین المللی ارسال خواهد شد. دفتر بین المللی پيشنهادهای خود و ادارات راحداكثر تا دو ماه پیش از تاريخ تشكيل اجلاس کارگروه كارشناسان که قرار است در آن به اين پيشنهادها رسیدگی شود، به اعضاي کارگروه ارسال خواهدنمود.

۴تصميمهای کارگروه كارشناسان درباره تصويب اصلاحیه ها و الحاقیه های طبقه بندی بین المللی با رأي اكثريت نسبی كشورهاي عضو اتحاديه اتخاذخواهد شد. با وجود این، اگر این تصميمها متضمن ايجاد طبقه جديد يا انتقال كالاها از يك طبقه به طبقه ديگر باشد، مستلزم حصول اتفاق آراء خواهد بود.

۵هركارشناس داراي حق رأي از طريق پست خواهد بود.

۶اگر كشوري نمايندهاي را براي شركت در اجلاس معين کارگروه كارشناسان منصوب ننمايد يا كارشناس تعيين‌شده رأي خود را، در طي اجلاس ياظرف مدتي كه به وسيله آيين کار کارگروه كارشناسان مقرر خواهد شد، ابراز ننمايد، چنین تلقی خواهد شد كه كشور مربوط تصميم کارگروه را پذیرفته است.

ماده۴)

اطلاع و انتشار طبقه بندی و اصلاحیه ها و الحاقیه های مربوط به آن

۱فهرست الفبايي كالاها و يادداشت هاي توضيحي مصوب کارگروه كارشناسان و همچنين هرگونه اصلاحيه يا الحاقیه طبقه بندی بین المللی مصوب کارگروه مزبور، توسط دفتر بين المللي به اطلاع ادارات كشورهاي عضو اتحاديه خاص خواهد رسيد. تصميمهای کارگروه كارشناسان به محض وصول اطلاعيه فوق لازم الاجراء خواهند شد. با وجود این اگر چنين تصميمهایی متضمن ايجاد طبقه جديد يا هر انتقال كالاها از يك طبقه به طبقه ديگر باشد، اين تصميمها ظرف مدت شش ماه از تاريخ اطلاعيه مزبور لازم الاجراء خواهد شد.

۲دفتر بین المللی به عنوان امین اسناد طبقه بندی بین المللی، اصلاحیه ها و الحاقیه هایی كه لازم الاجراء شده اند را در آن طبقه بندی وارد خواهد نمود.اطلاعیه های مربوط به اصلاحیه ها و الحاقیه ها در نشريات ادواري كه به‌وسيله مجمع تعيين خواهد شد، انتشار خواهد يافت.

ماده۵)

مجمع اتحاديه خاص

۱

الف) اتحاديه خاص داراي يك مجمع متشكل از كشورهاي عضو اتحاديه خاص خواهد بود.

ب) دولت هر كشور عضو اتحاديه خاص داراي يك نماينده خواهد بود كه می تواند از كمك نمايندگان علي‌البدل،‌ مشاوران و كارشناسان استفاده نمايد.

پ) هزینه های هر هيأت نمايندگي به وسيله دولتي تقبل خواهد شد كه آن را منصوب نموده است.

۲

الف) مجمع با رعايت مفاد ماده (۳):

1) به تمام موضوعات مربوط به نگهداري و توسعه اتحاديه خاص و اجراي اين موافقت نامه رسيدگي خواهد نمود؛

2) راهنمايی‌ها را در ارتباط با تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌های بازنگری به دفتر بین المللی ارائه خواهد نمود؛

3) گزارشها و فعاليتهاي مديركل سازمان (كه از اين پس «مديركل» ناميده می شود) در ارتباط با اتحاديه خاص را مورد بررسي و تصويب قرارخواهد داد و تمام دستورهای لازم را درخصوص موضوعاتي كه در صلاحيت اتحاديه خاص قراردارد، به وي خواهد داد؛

4) برنامه را تعيين و بودجه دوسالانه اتحاديه خاص را تصویب و حسابهاي نهائي آن را تأیید خواهد نمود؛

5) مقررات مالي اتحاديه خاص را تصويب خواهد نمود؛

6) درمورد تهيه متون رسمی طبقه بندی بین المللی به زبانهایي غير از انگليسي و فرانسوي، تصميم گيري خواهد نمود؛

7) علاوه بر کارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳)، ساير کارگروههای كارشناسی و گروههاي كاري ديگر كه برای نیل به اهداف اتحادیه خاص لازم تشخيص دهد را تأسيس خواهد نمود.

8) كشورهاي غيرعضو اتحاديه خاص و سازمانهاي بین دولتی و سازمان‌هاي بین المللی غيردولتي كه به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذيرفته خواهندشد را تعيين خواهد نمود؛

9) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصویب خواهد نمود؛

10) هرگونه اقدام مقتضي ديگر را با هدف گسترش اهداف اتحاديه خاص انجام خواهد داد.

11) ساير وظايفي را كه به موجب اين موافقت نامه مقتضي باشد انجام خواهد داد.

ب) در ارتباط با موضوعاتي که مورد علاقه ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان نيز باشد، مجمع، تصميمهای خود را پس از استماع نظرات مشورتی کارگروه هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.

۳

الف) هركشور عضو مجمع داراي يك رأي خواهد بود.

ب) نصف كشورهاي عضو مجمع، حدنصاب را تشكيل خواهند داد.

پ) با وجود مفاد مذكور در جزء (ب)، اگر در هرجلسه، تعداد كشورهاي حاضر كمتر از نصف ولي برابر يا بيش از يك سوم کشورهای عضو مجمع باشد، مجمع می تواند تصميم‌هایی را به استثنای تصمیمهای مربوط به آيين کار مجمع اتخاذ نماید، تمامي اين تصمیمها زماني نافذ خواهند شد كه شرايط اشاره‌ شده در زیر محقق شده باشند. دفتر بین المللی تصمیمهای مزبور را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشته اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود كه ظرف مدت سه ماه از تاریخ مکاتبه، رأي یا امتناع خود از رأی‌دادن را به صورت کتبی اعلام نمايند. اگر در پايان مدت مذكور تعداد كشورهايي كه به اين ترتيب رأي يا امتناع خود را از رأی‌دادن اعلام نمودهاند با تعداد كشورهايي كه حضور آنها در آن جلسه براي نيل به حد نصاب ضروري بود، برابرشود اين تصمیمها به شرط اينكه هنوز در همان زمان از اكثريت لازم بهره مند باشند، نافذ خواهند شد.

ت) با رعايت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصمیمهای مجمع مستلزم اکثریت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث) آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ج) هر نماينده تنها نمايندگي يك كشور را عهده دار بوده و به نام آن کشور رأی خواهد داد.

۴

الف) مجمع هردوسال تقويمي يك‌بار، بنا به دعوت مديركل اجلاس عادي خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائی، در طی همان دوره و همان مكان انعقاد مجمع عمومي سازمان برگزار خواهد شد.

ب) مجمع بنابر درخواست یک چهارم کشورهای عضو خود براساس دعوت مدیرکل، اجلاس فوق‌العاده را برگزار خواهد نمود.

پ) دستورکار هر اجلاس به وسیله مدیرکل تهیه خواهد شد.

۵مجمع آيين کار خود را تصويب خواهد كرد.

ماده ۶)

دفتر بین المللی

۱

الف) وظايف اداري مربوط به اتحاديه خاص به‌وسيله دفتر بین المللی انجام خواهد شد.

ب) دفتر بین المللی به ویژه مقدمات تشکیل اجلاس‌‌ها را تدارک نموده و امور مربوط به دبيرخانه مجمع،‌کارگروه كارشناسان و ساير كارگروههاي كارشناسان و گروههاي كاري را عهده‌دار خواهد بود كه ممكن است به وسيله مجمع يا کارگروه كارشناسان تأسيس شوند.

پ) مديركل عالي‌ترين مقام اجرائي اتحاديه خاص و نماينده آن خواهد بود.

۲مديركل و هر عضو اداری منصوب از طرف وي بدون حق رأي در تمامی جلسات مجمع، کارگروه كارشناسان و ساير کارگروه هاي كارشناسي يا گروه هاي كاري كه ممكن است به وسيله مجمع یا کارگروه كارشناسان تأسيس شده باشند، شركت خواهند نمود. مديركل يا عضو اداری تعيين‌شده از طرفوي به اعتبار سمت خود دبير ارکانهاي مزبور خواهد بود.

۳

الف) دفتر بین المللی طبق دستورالعملهاي مجمع، فراهمایی‌هاي بازنگری مفاد موافقت نامه غير از مواد (۵) تا (۸) را تدارک خواهد نمود.

ب) دفتر بین المللی می تواند در ارتباط با تدارک فراهمایی‌هاي بازنگری با سازمانهاي بین دولتی و سازمانهاي بین المللی غيردولتي مشورت نمايد.

پ) مديركل و اشخاص منصوب از جانب وي در بحثهاي فراهمایی‌های مزبور بدون حق رأي شركت خواهند نمود.

۴دفتر بین المللی هرگونه وظايف دیگری را که به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده ۷)

امورمالي

۱

الف) اتحاديه خاص داراي بودجه خواهد بود.

ب) بودجه اتحاديه خاص شامل درآمدها و هزینه های مخصوص خود اتحاديه خاص، سهم آن در بودجه هزینه های مشترك اتحاديه ها و در صورت اقتضاء مبلغي خواهد بود که برای بودجه فراهمایی سازمان در نظر گرفته شده است.

پ) هزینه هایي كه انحصاراً قابل تخصیص به اتحادیه خاص نباشد ولی بتوان آن را به يك يا چند اتحاديه دیگر تحت اداره سازمان تخصیص داد، به عنوان هزینه های مشترك اتحاديه ها تلقي خواهند شد. سهم اتحاديه خاص در چنين هزینه های مشتركی متناسب با نفع اتحاديه خاص در آنها خواهد بود.

۲بودجه اتحاديه خاص با توجه مقتضي به الزامات مربوط به هماهنگی با بودجه‌هاي ساير اتحاديه‌هاي تحت اداره سازمان معين خواهد شد.

۳بودجه اتحاديه خاص از منابع زير تأمين خواهد شد:

1) حق عضویتهاي كشورهاي عضو اتحاديه خاص؛

2) وجوه و هزینه های دریافتی در قبال خدمات انجام‌شده به وسيله دفتر بین المللی در ارتباط با اتحاديه خاص؛

3) عایدی فروش انتشارات دفتر بین المللی در ارتباط با اتحاديه خاص يا حق الامتيازهاي مربوط به آنها؛

4) هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي بلاعوض؛

5) مال الاجاره ها، هزینه هاي مالی و ساير درآمدهاي متفرقه

۴

الف) به منظور تعيين حق عضویت موضوع ردیف (۱) بند (۳)، هر كشور عضو اتحاديه خاص در همان طبقه اي قرار خواهد گرفت كه در اتحاديه پاریس براي حمايت از مالكيت صنعتي به آن تعلق دارد و حق عضویت سالانه خود را براساس همان شماره واحدهايي كه براي آن طبقه در آن اتحاديه معین شده خواهد پرداخت.

ب) حق عضویت سالانه هر كشور عضو اتحاديه خاص عبارت خواهد بود از نسبتی از کل مبلغ بودجه ای که قرار است توسط تمام كشورهاي عضو اتحاديه خاص برای بودجه پرداخت شود. این نسبت همان نسبت تعداد واحدهای کشور مزبور از کل واحدهای حق عضویت تمام کشورها خواهد بود.

پ) حق عضویت در اول ژانويه (یازدهم دی ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت)‌ كشوري كه داراي ديون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضویت خود به ميزان مبلغ حق عضویتهای دوسال كامل قبل يا بيشتر باشد، نمی تواند حق رأي خود را در هريك از ارکان اتحاديه خاص اعمال نماید. با وجود این هر يك از ارکان اتحاديه خاص مي توانند چنانچه و تا مادامیکه قانع شوند كه تأخیر در پرداخت به علت شرايط و اوضاع و احوال استثنائي و غيرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد.

ث) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالي جديد تصویب نشود ميزان آن طبق مقررات مالي در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

۵مبلغ هزينه ها و حق الزحمه ها درقبال خدمات انجام‌شده به‌وسيله دفتر بین المللی در ارتباط با اتحاديه خاص، به وسيله مدیركل تعيين و به مجمع گزارش خواهد شد.

۶

الف) اتحاديه خاص داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور عضو اتحاديه خاص، تشكيل می شود. درصورتي كه اين مبلغ کفایت نکند، مجمع در مورد افزايش آن تصميم گيري خواهد كرد.

ب) میزان مبلغ پرداخت اوليه هركشور به صندوق مزبور يا مبلغ مربوط به مشاركت هر كشور در افزايش آن عبارت خواهد بود از نسبتي از حق عضویت آن كشور در سالي كه در آن سال صندوق مزبور تأسيس شده يا سالي كه در آن سال تصميم به افزايش گرفته شده است.

پ) مجمع نسبت و شرايط پرداخت را براساس پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر کارگروه هماهنگي سازمان تعيين خواهد نمود.

۷

الف) در موافقت نامه مقر منعقده با کشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد كه هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كفایت نکند، كشور مزبور، پیش‌پرداخت‌هایی را اعطاء نمايد. مبلغ اين پیش‌پرداختها و شرایط اعطای آن در هر مورد تابع موافقت نامه هاي جداگانه بين كشورمزبور و سازمان خواهد بود.

ب) كشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هركدام حق دارند طی اطلاعیه کتبی انصراف خود را از تعهد به ارائه پیش‌پرداخت اعلام نمایند. اين انصراف پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

۸ حسابرسی حسابها به‌وسيله يك يا چند كشور عضو اتحاديه خاص يا توسط حسابرس خارجی، به نحو مقرر در مقررات مالي صورت خواهدپذيرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعيين خواهد نمود.

ماده ۸)

اصلاح مواد (۵) تا (8)

۱هر كشور عضو اتحاديه خاص یا مدیر کل می‌تواند پيشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و اين ماده را ارائه کند. پيشنهادهای مذكور رامديركل حداقل شش ماه قبل از بررسي در مجمع، به كشورهاي اتحادیه خاص ارسال خواهد نمود.

۲اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌وسيله مجمع تصويب خواهد شد. تصويب، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم آرای مأخوذه خواهد بود. مشروط براین که هر اصلاحيه ماده (۵) و اين بند مستلزم کسب اکثریت چهار پنجم آرای مأخوذه باشد.

۳هر اصلاحیه مواد موضوع بند (۱) یک ماه پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که مدیرکل اطلاعیه کتبی پذیرش سه‌چهارم از كشور‌های عضواتحاديه خاص در زمان تصویب اصلاحیه در مجمع را که طبق تشریفات قانون اساسی متبوع آنها صورت گرفته است دریافت نماید. هرگونه اصلاحیه موادمذکور که به این ترتیب پذیرفته شود، از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه برای تمامی کشورهايی که عضو اتحادیه خاص هستند يا كشورهايي كه در تاریخ مؤخری عضو آن می‌شوند، لازم الاتباع خواهد بود. مشروط بر این كه هر اصلاحيهاي كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه خاص را افزايش دهد، تنها درمورد آن عده از كشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيهاي اعلام نموده باشند، لازم الاجراء باشد.

ماده ۹)

تصويب و الحاق؛ لازم الاجراء شدن

۱هركشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه اين موافقت نامه را امضاء نموده است، می تواند آن را تصويب نمايد و اگر آن راامضاء ننموده باشد، می تواند به آن ملحق شود.

۲اسناد تصويب و الحاق نزد مديركل سپرده خواهد شد.

۳

الف) این موافقت نامه در مورد پنج كشور نخستین كه اسناد تصويب يا الحاق خود را سپردهاند، سه ماه پس از سپردن پنجمين سند لازم الاجراء خواهدشد.

ب) این موافقت نامه در مورد هركشور ديگر، سه ماه پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه تصويب يا الحاق آن به‌وسيله مديركل اطلاع داده شود،مگر اين كه تاريخ مؤخری در سند تصويب يا الحاق تعيين شده باشد که در مورد أخير، اين موافقت نامه در مورد آن كشور در تاريخي كه به این ترتیب تعيين شده است، لازم الاجراء خواهد شد.

۴تصويب يا الحاق به خودی خود به منزله پذیرش تمام شروط و برخورداری از تمام مزاياي اين موافقت نامه خواهد بود.

ماده ۱۰)

اعتبار و مدت موافقت نامه

اين موافقت نامه داراي همان اعتبار و مدت كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي خواهد بود.

ماده۱۱)

بازنگری مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵)

۱مواد (۱) تا (۴) و (۹) تا (۱۵) اين موافقت نامه می تواند به منظور ايجاد اصلاحاتی كه مطلوب باشد، مورد بازنگری قرار گيرد.

۲هرگونه بازنگری در فراهمایی كه بين نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه خاص برگزار خواهد شد، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲)

 فسخ عضویت

۱هركشور می تواند طی اطلاعيهاي خطاب به مديركل، عضویت خود را در اين موافقت نامه فسخ نمايد. فسخ عضویت تنها درمورد کشوری که آن راانجام داده است، نافذ و موافقت نامه براي ساير كشورهاي عضو اتحاديه خاص به طور كامل نافذ و لازم الاجراء باقي خواهد ماند.

۲فسخ عضویت يك سال پس از روزي كه در آن، مديركل اطلاعيه را دريافت نموده است، نافذ خواهد شد.

۳هيچ كشور عضو اتحاديه خاص نمی تواند قبل از انقضای مدت پنج سال از تاريخ عضویت خود در اتحاديه خاص، حق فسخ عضویت مقرر در این ماده را اعمال نمايد.

ماده ۱۳)

سرزمینها

مفاد ماده (۲۴) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در مورد اين موافقت نامه اعمال خواهد شد.

ماده ۱۴)

امضاء، زبانها، اطلاعيه ها

۱

الف) اين موافقت نامه در نسخه اي واحد به زبان انگليسي و فرانسوی امضاء خواهد شد و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود و نزد دولت سوئيس سپرده خواهد شد.

ب) اين موافقت نامه براي امضاء تا تاريخ۳۰ ژوئن ۱۹۶۹ ميلادي (برابر با  9 تیر ۱۳۴۸ هجري‌شمسي) در برن مفتوح خواهد بود.

۲مديركل پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع متون رسمي را به سایر زبانهايی كه ممكن است مجمع تعيين نمايد، تهيه خواهد نمود.

۳مديركل دو نسخه از متن امضاءشده اين موافقت نامه و تصدیق‌شده به‌وسیله دولت سوئیس را برای دولت كشورهايي كه آن را امضاء نموده اند و بنا به درخواست، براي دولت هركشور ديگر ارسال خواهد نمود.

۴مديركل اين موافقت نامه را نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد.

۵مدیرکل تاريخ لازم الاجراء شدن موافقت نامه، امضاءها، سپردن اسناد تصويب يا الحاق، پذیرش اصلاحیه های اين موافقت نامه و تاريخهايي كه در آنها اصلاحیه های مزبور لازم الاجراء مي شوند و اطلاعيه هاي فسخ عضویت را به آگاهی تمامی دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه خاص خواهد رساند.

ماده ۱۵)

مقررات دوره انتقالي

تا زماني كه اولين مديركل، عهده دار سمت شود، ارجاعات در این موافقت نامه به دفتر بین المللی سازمان، یا به مديركل به ترتيب به منزله ارجاعات به دفاتر بین المللی متحد براي حمايت از مالكيت معنوي یا مدير آن خواهد بود.

طبقه بندی لوکارنو

فهرست طبقات

طبقه۱مواد غذايي
طبقه۲اقلام، مواد پوشاكی و البسه
طبقه۳کالاهای مسافرتي، جعبه‌ها و بارگُنج‌ها (كانتينرها)،‌  سایبان‌ها و وسایل شخصی که درجای دیگرمشخص نشده است
طبقه۴برس و جارو ابزار
طبقه۵توپ و طاقه منسوجات،‌ پارچه ملافه‌ای طبيعي و مصنوعي
طبقه۶مبلمان
طبقه۷كالاهاي خانوار که در جای دیگر مشخص نشده است
طبقه۸ابزار و سخت‌افزار
طبقه۹بسته‌ها و بارگُنج‌ها (کانتینرها) براي حمل و نقل يا جابه‌جايي کالاها
طبقه۱۰ساعت‌های دیواری و رومیزی و ساعت‌هاي مچي و ساير وسایل اندازه‌گيري و ‌ابزار كنترلي و علامت‌دهي
طبقه۱۱اقلام تزئینی
طبقه۱۲وسايل حمل و نقل يا جرثقيل
طبقه۱۳تجهيزات براي توليد، ‌توزيع يا انتقال برق
طبقه۱۴تجهيزات ضبط، ارتباطی يا بازيابي اطلاعات
طبقه۱۵ماشین‌هایی که در جای دیگر مشخص نشده‌اند
طبقه۱۶دستگاه‌هاي عکاسی (فتوگرافیک)، فیلم‌سازی و فیلمبرداری (سینماتوگرافیک) و بصری
طبقه۱۷آلات موسيقي
طبقه۱۸ماشين آلات چاپ و اداری
طبقه۱۹تجهيزات لوازم‌التحرير و اداری، كالاهای آموزشی و هنری
طبقه۲۰تجهيزات فروش و تبليغات، علامتها
طبقه۲۱بازي‌ها، اسباب‌بازي‌ها، تورها و كالاهاي ورزشي
طبقه۲۲اسلحه، اقلام آتش بازي،‌ اقلام شكار، ماهيگيري وحشره‌کش
طبقه۲۳تجهیزات توزیع مایع، بهداشتی، حرارتی، تهويه و تجهيزات تهويه مطبوع، سوخت جامد
طبقه۲۴تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي
طبقه۲۵واحدهای ساختماني و مصالح ساختماني
طبقه۲۶دستگاهها و وسایل روشنايي
طبقه۲۷تنباکو و تداركات دخاني
طبقه۲۸محصولات داروئي و آرايشي، اقلام و وسایل آرايشی
طبقه۲۹وسایل و تجهيزات برای مقابله با خطرات آتش‌سوزي، جلوگيري از تصادف و نجات
طبقه۳۰اقلام برای مراقبت و جابه‌جايی حیوانات
طبقه۳۱ماشينها و ابزار براي آماده‌سازي غذا يا نوشابه كه در جاي ديگرجدول مشخص نشده است.
طبقه۳۲نمادهاي گرافيكي و آرم‌ها، الگوهای سطح،  تزئينات

فهرست طبقات و طبقات فرعي با يادداشت‌هاي توضيحي

ملاحظات كلي

الف- عناوین طبقات و طبقات فرعي مبين اشاره كلي به حوزه‌اي است كه كالاها به آن تعلق دارند. با وجود اين برخي از كالاها ممكن است تحت شمول بیش از یک چنین عنوانی باشند. بنابراين توصیه می‌شود كه براي اطمينان حاصل نمودن از طبقه‌بندي كالاهاي مختلف، به فهرست الفبايي مراجعه شود.

ب- يادداشت‌هاي توضيحي مربوط به يك طبقه، در طبقات فرعي كه به آن مربوط مي‌شوند تكرار نمي‌گردد. بنابراين توصيه مي‌شود كه به هنگام مطالعه يادداشت‌هايي كه در خود طبقات فرعي قرار دارند، به آنها نیز مراجعه شود.

پ- اصولاً، كالاها ابتدا طبق هدف آنها و بعداً اگر امكان داشته باشد، طبق شیئی كه ارائه مي‌دهند طبقه‌بندي مي‌شوند. طبقه‌بندی اخیر اختیاری است.

ت- در موردي كه طبقه‌بندي خاصي براي كالاهايي كه قرار است بخشي از كالاي ديگر را تشكيل دهند وجود نداشته باشد، آن كالاها در همان طبقه وطبقه فرعي محصولي قرار داده مي‌شوند كه قرار است آن ‌را تشكيل دهند به شرط اينكه آنها را نتوان معمولاً براي هدف ديگر مورد استفاده قرار داد.

ث ـ كالاهايي كه اشياء تركيبي چندمنظوره هستند، به استثناي قطعات تركيبي چندمنظوره مبلمان، در طبقات و طبقات فرعي كه با هر منظور مورد نظرتطابق داشته باشد قرار داده مي‌شوند.

طبقه ۱

مواد غذايي

يادداشت ها:

الف- شامل مواد غذايي براي انسان، مواد غذايي براي حيوانات و اغذيه برای رژیم غذايی

ب- غیر از بسته‌بندی‌ها (طبقه ۹).

۰۱-۰۱محصولات نانوائي و خبازي، بیسکویت، ‌نان شیرینی،‌ ماكاروني و  سايرمحصولات از غلات، شكلات‌ها، شیرینی‌جات،‌ یخها (بستنی‌ها)
۰۲-۰۱ميوه و سبزيجات
۰۳-۰۱پنيرها، كره و جایگزین‌هاي كره، ساير فرآورده‌های لبني
۰۴-۰۱گوشت قصابي (شامل فرآورده‌های گوشتي)، ماهي
۰۵-۰۱(خالي)
۰۶-۰۱مواد غذايي براي حيوانات
۹۹-۰۱متفرقه

طبقه۲

اقلام پوشاكي و البسه

يادداشت: غیر از اقلام پوشاكي براي عروسكها (طبقه۰۱-۲۱)، تجهيزات خاص براي حفاظت در مقابل خطرات آتش‌سوزي، جلوگيري از تصادف و نجات (طبقه ۲۹) و پوشاك حيوانات (طبقه۰۱-۳۰).

۰۱-۰۲زيرپوش‌ها، زیرپوش‌های زنانه، كرست‌ها، سينه‌بندها (سوتین‌ها)، شب‌پوش يادداشتها: الف- شامل كرست‌هاي شكسته‌بندي (ارتوپديك) و تن پوشهاي تنگ (بادی‌های) نخی. ب- غیر از پارچه‌های نخی خانوار (طبقه۱۳-۶).
۰۲-۰۲پوشاک يادداشتها: الف- شامل تمام انواع البسه و خز، لباسهاي حمام، پوشاك ورزشي و البسه شكسته‌بندي(ارتوپديك)، با رعايت استثنائات مذكور درجزء (ب)زیر. ب- غیر از زيرپوش‌ها (طبقه۰۱-۲) يا البسه كه در طبقات ۰۳-۲، ۰۴-۲،۰۵-۲ يا ۰۶-۲ قرار مي­گيرند.
۰۳-۰۲سرپوش (كلاه) يادداشت: شامل تمام انواع سرپوش‌ها براي مردان‌، زنان و كودكان.
۰۴-۰۲كفش (پاي افزار) ، جوراب- جوراب ساقه‌بلند يادداشت: شامل پوتين‌ها و کفشهای خاص براي ورزشهایی نظير فوتبال، اسكي و هاكي روي يخ-پاي‌افزارها (کفش‌ها) و جورابهاي شكسته‌بندي (ارتوپديك)، جوراب شلواري، مچ پيچ و سایر پاپوش‌ها.
۰۵-۰۲كراوات،‌ روسري(شال‌گردن)، ‌دستمال‌گردن و دستمال‌ها يادداشت: شامل تمام لوازم جانبی «صاف و تخت» پوشاك.
۰۶-۰۲دستكش‌ها يادداشت: شامل دستكش‌هاي جراحي و دستكش‌هاي محافظ لاستيكي و پلاستيكي براي استفاده خانگی يا براي مشاغل يا ورزشهاي مختلف.
۰۷-۰۲البسه و لوازم جانبی پوشاك يادداشتها: الف- شامل دكمه‌ها،‌ قلاب براي لباس (قزن قفلی، سگگ)، براي سرپوش (کلاه) و برای كفش(پاي‌افزار)، بندها، سنجاق‌ها، ابزار خياطي دستي و بافندگي و گلدوزي و لوازم فرعي پوشاك نظير كمربندها، بندشلوارها (ساسپندرها)، بندها یا تسمه‌های شلوارک و شورت. ب- غير از كاموا و سایرنخها (طبقه۰۱-۵)، مخلفات تزئيني (طبقه۰۴-۵)،چرخهاي خياطي،‌ بافندگي و گلدوزي (طبقه۰۶-۱۵)، يا جعبه‌های خياطي (بارگُنج‌ها -كانتينرها) (طبقه۰۱-۳).
۹۹-۰۲متفرقه

طبقه ۳

کالاهای مسافرتی ، جعبه و بارگُنج‌ها (كانتينرها)، سایبان‌ها و وسایل شخصی که در جای دیگر مشخص نشده است

۰۱-۰۳صندوقها، چمدانها، کیف دستی‌های مردانه، کیف زنانه، جاکلیدی‌ها و جعبه‌هايی که اختصاصاً برای محتویات خود طراحی شده‌اند، کیفهای پول و اشیاء مشابه یادداشت: غیر از اقلام حمل کالاها (طبقه ۹) یا جعبه‌های سیگار و جعبه‌های سیگار برگ) (طبقه۰۶-۲۷).
۰۲-۰۳خالی
۰۳-۰۳چترها، سایبان، آفتاب‌گیرها و عصاها و چوب‌دستی برای راه رفتن
۰۴-۰۳پنکه‌ها (بادبزنها)
۹۹-۰۳متفرقه

طبقه ۴

برس و جارو ابزار

۰۱-۰۴برسها و جاروهای نظافت يادداشت : غير از برسهاي لباس (ماهوت پاک کن‌ها) (طبقه۰۲-۴).
۰۲-۰۴برسهاي آرایشی،‌ برسهاي لباس(ماهوت پاک‌کن‌ها) و برسهاي كفش يادداشت: «برسهای آرایشی» یعنی برسهاي بدن؛ مثل برسهای سر، ناخن يا دندان (مسواک)
۰۳-۰۴برسهاي ماشين يادداشت: برسهاي ماشين، یعنی برسهایی که در ماشینها یا خودروهای خاص تعبیه شده‌اند.
۰۴-۰۴قلم‌موها، برسها براي استفاده در آشپزي
۹۹-۰۴متفرقه

طبقه ۵

توپ و طاقه منسوجات، پارچه ملافه‌ای طبيعي و مصنوعي

يادداشتها:

الف- شامل تمام منسوجات يا كالاهاي مشابه كه به صورت ياردي فروخته مي‌شود و ساخته‌شده

نمی‌ باشند.

ب- غير از كالاهاي ساخته‌شده (طبقه۲ یا ۶).

۰۱-۰۵كالاهاي ريسندگي يادداشت‌ها: الف- شامل كاموا و نخ ب- غير از براي مثال طناب،‌ طناب سيمي، زه، نخ چندلا (نخ قند)،(طبقه۰۶-۹).
۰۲-۰۵بند
۰۳-۰۵گلدوزي
۰۴-۰۵روبان‌ها، قيطان و ساير مخلفات تزئيني
۰۵-۰۵منسوجات پارچه‌اي يادداشت: شامل منسوجات پارچه‌اي، ‌بافته شده، گره ای یا به نحو ديگر توليدشده،‌ مشمائي(برزنتي)،‌ نمدي يا پارچه پشمي كلفت و پارچه پشمی طبیعی و مصنوعی.
۰۶-۰۵پارچه ملافه‌ای طبيعي يا مصنوعي يادداشت‌ها: الف- شامل ورقهايي كه ويژگي‌هاي خاص آنها فقط عبارت است ازتزئينات سطحي آنها يا  ترکیب ساخت آنها و خصوصاً ورقهاي پوششي نظير كاغذهاي ديواري،‌ لينولئوم،  ورقهاي پلاستيكي با خاصيت خودچسبندگي، ورقهاي بسته‌بندي و طاقه‌های كاغذ با رعايت استثنائات مذكور در جزء (ب). ب- غير از كاغذ تحرير، حتي به‌صورت طاقه‌ها (طبقه۰۱-۱۹) و ورقه‌هایی که به عنوان قطعه ساختمانی به‌کار بروند مانند پانلهاي ديواري و قرنيز (طبقه۰۱-۲۵).
۹۹-۰۵متفرقه

طبقه ۶

مبلمان

يادداشت‌ها:

الف- اشیاء ترکیبی مبل که تشکیل‌دهنده قطعات در طبقات فرعي مختلف هستند در طبقه ۰۵-۶ طبقه‌بندي شده‌اند.

ب- سرويس‌هاي مبل تا آنجا كه بتوان به آنها به‌صورت يك طرح نگريست در طبقه ۰۵-۶ طبقه‌بندي شده‌اند.

پ- غير از توپ و طاقه منسوجات و پارچه مبلی (طبقه ۵).

۰۱-۰۶صندلي‌ها (نشستن گاه‌ها) يادداشت‌ها: الف- شامل همه صندلي‌ها حتي اگر برای درازكشيدن مناسب باشند نظير نيمكت‌ها،‌ كاناپه‌ها،‌  عسلي‌ها (سوفاها) نيمكت‌هاي صندوقي،‌نيمكت‌هایی براي سونا و كاناپه‌هاي بزرگ ب- شامل صندلي‌هاي خودروها
۰۲-۰۶تختخواب‌ها يادداشت‌ها: الف- شامل پایه‌ها و تكيه‌گاه‌هاي (نگاهدارنده‌های) تشكها ب- غير از صندلي‌هاي مناسب براي دراز كشيدن (طبقه۰۱-۶)، نظيرنيمكت‌ها،‌ كاناپه‌ها، عسلي‌ها(سوفاها)، نيمكت‌هاي صندوقي،‌ نيمكت‌هایی براي سونا و كاناپه‌هاي بزرگ
۰۳-۰۶ميزها و مبلمان مشابه
۰۴-۰۶مبلمان‌های مخصوص انبار و طبقه‌بندی يادداشت‌ها: الف- شامل كمدها (گنجه‌ها)،‌ مبلهای با كشو يا قسمت‌ها و قفسه‌ها. ب – شامل تابوت‌ها، آستري و جداره تابوت‌ها،‌ خاكستردان‌هاي كوره جسدسوزي.
۰۵-۰۶مبلمان‌های ترکیبی
۰۶-۰۶ساير مبلمان‌ها و قطعات مبل
۰۷-۰۶آيينه‌ها و قابها يادداشت: غير از آيينه‌هايي كه در طبقات ديگر قراردارند (به فهرست الفبائي مراجعه شود).
۰۸-۰۶لباس آويزها
۰۹-۰۶تشكها و کوسنها و تشکچه‌ها
۱۰-۰۶پرده‌ها و پرده كركره داخل ساختمان
۱۱-۰۶فرشها، پادري‌ها و قاليچه‌ها
۱۲-۰۶فرشينه‌ها و فرشهای آویختنی و کوبلن‌ها
۱۳-۰۶پتوها و سايركالاهاي پوششي،‌ پارچه‌های نخی خانوار ملحفه‌های کتانی‌ و دستمال سفره و روميزي يادداشت: شامل رومبلي‌ها (پیراهن مبل)، روتختي‌ها و رومیزی‌ها (کاورهای میز)
۰۹۹-۰۶متفرقه

طبقه ۷

كالاهاي خانوار كه در جاي ديگر مشخص نشده است

يادداشتها:

الف- شامل وسايل خانه و وسايل آشپزخانه كه با دست كار مي‌كنند حتي اگر داراي موتور باشند.

ب- غير از ماشين‌ها و وسايلي كه براي آماده‌سازي غذا و نوشیدنی به‌كار مي‌رود (طبقه ۳۱).

۰۱-۰۷چيني- ظروف بلوري، ‌ظروف غذاخوري و سایر كالاهاي داراي ماهيتمشابه يادداشتها: الف- شامل ظروف غذاخوري و آشپزخانه از همه نوع مواد، به‌ویژهظروف كاغذی  و مقوايي ب  غير از ظروف و بارگُنج‌هاي(كانتينرهاي) پخت و پز نظیر ظروف(قابلمه‌های) شيشه‌اي و سفالي (طبقه۰۲-۷)،يا گلدان‌ها،‌ گلدان‌های مخصوص کاشت گل و گیاه، چيني و بلور آلات صرفاً‌ داراي ماهيت تزييني (طبقه۰۲-۱۱).
۰۲-۰۷وسايل آشپزي،‌ ظروف و بارگُنج‌ها (كانتينرها)
۰۳-۰۷كاردهاي ميزي، قاشق‌ها و چنگالها
۰۴-۰۷وسايل و ظروف با كاركرد دستي براي آماده‌سازي غذا يا نوشابه يادداشت: غير از وسايل و ظروف طبقه‌بندی شده در طبقه ۰۲-۷ و طبقه ۳۱.
۰۵-۰۷تجهيزات اتو،‌ شستشو- تميزكردن و خشك كردن يادداشت: غير از وسايل خانگي برقي براي شستشو،‌ تميزكاري يا خشك كردن(طبقه۰۵-۱۵).
۰۶-۰۷ساير وسایل و ظروف ميزي
۰۷-۰۷ساير ظروف خانگی (سبدها)
۰۸-۰۷ابزار جابخاري (شومينه)
۹۹-۰۷متفرقه

طبقه ۸

ابزار و سخت‌افزار

يادداشتها:

الف- شامل ابزار با كاركرد دستي،‌ حتي اگر نيروي مكانيكي جايگزين نيروي عضلاني شود؛ براي مثال اره‌ها و مته‌های (دريل‌هاي) برقي

ب- غير از ماشينها يا ابزار ماشين (طبقه۱۵ یا ۳۱).

۰۱-۰۸ابزار و وسايل براي سوراخ (دريل) كردن، آسياب كردن يا حفاري
۰۲-۰۸چكشها و ابزار و وسايل مشابه ديگر
۰۳-۰۸ابزار و وسايل برش يادداشتها: الف- شامل ابزار و وسايل اره کردن ب- غير از كاردهاي (چاقوهای) ميزي (طبقه۰۳-۷)، ابزار و وسايل برش براي استفاده درآشپزخانه(طبقه ۳۱)، يا چاقوهای مورد استفاده در جراحي (طبقه۰۲-۲۴).
۰۴-۰۸پيچ گوشتي‌ها و ساير ابزار و وسايل مشابه
۰۵-۰۸ساير ابزار و وسايل يادداشت: شامل ابزاري كه در طبقات يا طبقات فرعي ديگر طبقه‌بندی نشده‌اند یا قرار نخواهند گرفت.
۰۶-۰۸دستگيره‌ها، دستگيره‌هاي گرد و لولاها
۰۷-۰۸وسايل قفل كردن یا بستن
۰۸-۰۸وسايل مخصوص بستن، نگاهداشتن يا نصب كردن كه در ساير طبقات درج نشده است. يادداشتها: الف- شامل ميخها، پيچها، مهره‌ها و چفتها ب- غير از وسايل بستن و سفت كردن براي پوشاك (طبقه۰۷-۲)، براي تزيين (طبقه۰۱-۱۱)، يا براي استفاده دفتري و اداری (طبقه ۰۲-۱۹).
۰۹-۰۸قطعات نصابي و اتصالات فلزي براي درها، پنجره‌ها ‌و مبل و كالاهاي مشابه
۱۰-۰۸جاي دوچرخه و موتورسيكلت
۹۹-۰۸متفرقه يادداشت: شامل كابلهاي غيربرقي، صرف‌نظر از موادي كه آنها از آن ساخته شده‌اند.

طبقه ۹

بسته‌ها و بارگُنج‌ها (كانتينرها) براي حمل و نقل يا جابه‌جايي كالاها

۰۱-۰۹بطري‌ها، فلاسك‌ها، ظروف(دیگها)، قرابه‌ها و كُپها و بارگُنج‌ها(كانتينرها) با وسايل پخش ديناميكي يادداشتها: الف- «دیگها» يعني ظروفي كه به‌عنوان بارگُنج (كانتينر) استفاده مي‌شود. ب- غيراز دیگهای سفالي (طبقه۰۱-۷)، يا گلدان‌های مخصوص کاشت گل و گیاه (طبقه۰۲-۱۱).
۰۲-۰۹قوطي‌هاي ذخيره‌سازي،‌ بشكه‌ها و چليك‌ها
۰۳-۰۹جعبه‌ها، صندوق‌ها، بارگُنج‌ها (كانتينرها) ،‌ قوطي‌ها يا حلبي‌هاي(نگاهداري) يادداشت: شامل بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بار
۰۴-۰۹زنبيل‌ها ، جعبه‌هاي مشبك و سبدها
۰۵-۰۹كيسه‌ها‌،‌ گونی‌ها، تيوپ‌ها و كپسول‌ها (پوشینه‌ها) يادداشتها: الف- شامل كيسه‌ها يا گونی‌های پلاستيكي با يا بدون دسته یا وسايل بستن. ب – «كپسول‌ها» (پوشینه‌ها) یعنی آنهایی كه براي بسته‌بندي به كارمي‌روند.
۰۶-۰۹طنابها و مواد مربوط به تسمه
۰۷-۰۹ابزار بستن و وسايل اضافه يادداشتها: الف- فقط شامل ابزار بستن براي بسته‌ها. ب – «وسايل اضافه» براي مثال، یعنی وسایل پخش و اندازه‌گیری تعبیه‌شده در بارگُنج‌ها (كانتينرها) و افشانه‌های (اسپری‌ها) جداشدنی.
۰۸-۰۹پالتها و سكوها براي بالابرها (ليفت تراكها)
۰۹-۰۹بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) پسماند و نخاله و آشغال و جايگاههاي آنها
۹۹-۰۹متفرقه

طبقه ۱۰

ساعتهاي ديواري، روميزي و ساعتهاي مچي و ساير وسايل اندازه‌گيري و ابزار كنترل و علامت‌دهي

يادداشت:

شامل وسايل با كاركرد برقي

۰۱-۱۰ساعتهاي ديواري و روميزي و ساعتهاي شماطه‌دار
۰۲-۱۰ساعتها و ساعت مچي
۰۳-۱۰ساير وسايل اندازه‌گيري زمان (زمان‌سنج‌ها) يادداشت:شامل دستگاههای زمان سنج نظير زمان‌سنج‌هاي توقفگاه، زمان‌سنج‌هابراي استفاده در آشپزخانه و وسايل مشابه.
۰۴-۱۰ساير وسايل سنجش،‌ دستگاهها و اسبابها يادداشتها: الف- شامل وسايل و دستگاهها و اسبابهاي اندازه‌گيري دما، فشار، وزن،‌طول، حجم و الكتريسته ب- غير از نورسنج در عکاسی (طبقه۰۵-۱۶).
۰۵-۱۰وسايل، دستگاهها و اسباب برای كنترل، امنیت يا آزمون يادداشت: شامل هشدارهای( آلارم‌هاي) ضدسرقت و آتش‌سوزي و انواع مختلف آشكارسازها
۰۶-۱۰دستگاهها و اسباب علامت‌دهي يادداشت: غير از اسباب روشنايي‌زا یا علامت‌ده براي خودروها (طبقه۰۶-۲۶).
۰۷-۱۰غلافها (پوشش‌ها)، جعبه‌ها، صفحه‌هاي تنظيم، عقربه‌ها و تمام قسمتها ولوازم جانبی دیگر وسايل اندازه‌گيري، كنترل و علامت ‌دهي یادداشت: «غلافها» یا پوشش‌ها يعني پوشش‌ها یا غلافهاي ساعت مچی و ساعت ديواري و تمام غلافهايي كه جزء لاينفك وسايلي می‌باشد كه سازوكار رافقط در خود جاي مي‌دهد. به استثناي جعبه‌هایي كه اختصاصاً براي محتويات آنها (طبقه۰۱-۳) يا براي بسته‌بندي طراحي شده‌اند (طبقه۰۳-۹)
۹۹-۱۰متفرقه

طبقه ۱۱

اقلام تزييني

۰۱-۱۱جواهرآلات يادداشتها: الف- شامل جواهرآلات پر زرق و برگ ( فانتزی) و بدلی. ب  غير از ساعتهای مچی(طبقه۰۲-۱۰).
۰۲-۱۱وسايل تزييني كوچك، میز،‌ سربخاري و تزئينات ديواري خانگي،گلدانها و گلدانهای کاشت گل و گیاه. يادداشت: شامل مجسمه‌ها،‌ آويزها و آذينهاي معلق و مجسمه‌هاي كوچك.
۰۳-۱۱مدالها و نشانها
۰۴-۱۱گلهاي مصنوعي،‌ ميوه‌ها و گياهان
۰۵-۱۱پرچمها،‌ تزئينات جشن و سرور يادداشتها: الف- شامل حلقه و تاج گل، نوارهاي كاغذي و تزئينات درخت كريسمس. ب  غير از شمع‌ها (طبقه۰۴-۲۶).
۹۹-۱۱متفرقه

طبقه ۱۲

وسايل حمل و نقل يا جرثقيل

يادداشتها:

الف- شامل تمام خودروها: دريایي، زميني، هوایي،‌ فضايي و ساير

ب  شامل قطعات، اجزاء تشكيل‌دهنده ‌و لوازم جانبی كه فقط در ارتباط با خودرو وجود دارد و نتوان آن را در طبقه ديگري قرارداد؛ اين قطعات، اجزاءو لوازم جانبی خودروها بايد در طبقه فرعي خودرو مربوط قرار داده شود، يا اگر آنها در مورد خودروهاي متعدد كه در طبقات فرعی مختلف قرار داده شده‌اند، مشترک هستند در طبقه ۱۶-۱۲ واقع شوند.

پ علي‌الاصول غیر از قطعات، اجزاء و لوازم جانبی خودروها كه بتوان آنها را در طبقات ديگر قرار داد؛ اين قطعات،‌ اجزاء و لوازم جانبی بايد درهمان طبقه از كالاهاي همنوع يا به عبارت ديگر دارای همان عملکرد قرار گیرند. بنابراين فرشها یا زيرپايي‌هاي اتومبيلها بايد در طبقه فرشها (طبقه۱۱-۶) قرارداده شوند؛ موتورهاي الكتريكي براي خودروها بايد در طبقه ۰۱-۱۳ قرارداده شوند و موتورهاي غير الكتريكي براي خودروها بايد در طبقه ۰۱-۱۵ واقع شوند(همين امر درمورد اجزاء اين موتورها اعمال می‌شود)؛ چراغهاي جلو اتومبيل بايد در طبقه دستگاههای روشنايي‌دهنده (طبقه۰۶-۲۶) قرار گیرند.

ت- غير از نمونه‌های اندازه‌گیری خودروها (طبقه۰۱-۲۱).

۰۱-۱۲خودروهایي كه به­وسيله حيوانات کشیده می‌شوند.
۰۲-۱۲گاري و چرخ دستي‌ها، فرغون‌ها
۰۳-۱۲لوكوموتيوها و تجهيزات متحرك براي راه‌آهن و تمام خودروهاي ريلي دیگر
۰۴-۱۲تله كابين‌ها،‌ صندلی‌های بالابرنده و اسکی بالابرها (تله اسكي‌ها)
۰۵-۱۲آسانسورها،‌ جرثقيل‌ها براي بارگيري یا ‌حمل يادداشت: شامل آسانسورهاي مسافر،‌ آسانسورهاي باري،‌ جرثقيل‌ها، بالابرها (ليفت‌تراك‌ها) و تسمه نقاله‌ها
۰۶-۱۲كشتيها و قايقها
۰۷-۱۲هواپيماها و خودروهاي فضايي
۰۸-۱۲اتومبيلهاي سواري، اتوبوس‌ها و كاميونها يادداشت: شامل آمبولانس‌ها و وانتهاي داراي يخچال(جاده‌اي)
۰۹-۱۲تراكتورها
۱۰-۱۲خودروهاي تريلر جاده‌اي يادداشت: شامل كاروان‌ها
۱۱-۱۲دوچرخه‌ها و موتورسيكلت‌ها
۱۲-۱۲كالسكه‌ها، صندلي‌هاي چرخدار مربوط به معلولان و بيماران،‌ برانكاردها يادداشت‌ها: الف- كالسكه‌ها یعنی كالسكه‌هاي دستي براي نوزادان. ب- غير از كالسكه‌هاي اسباب بازي(طبقه۰۱-۲۱).
۱۳-۱۲خودروهاي خاص منظوره يادداشت‌ها: الف- فقط شامل خودروهایي كه اختصاصاً به منظور حمل و نقل نباشد.نظير خودروهاي تميزكننده خيابان،‌ كاميون‌هاي آب‌پاش،‌ ماشين آتش‌نشاني، كاميون‌هاي برف‌روب و کامیون‌های امداد. ب- غير از ماشين‌هاي كشاورزي چندمنظوره (طبقه۰۳- ۱۵) ، يا ماشين‌ها با دستگاهها و ادوات‌ خاص تعبیه شده بر روی خود براي استفاده درساختمان و مهندسي راه و ساختمان (طبقه۰۴-۱۵).
۱۴-۱۲ساير خودروها يادداشت: شامل سورتمه‌ها و خوروهاي هوارو
۱۵-۱۲تايرها و زنجيرهاي ضدلغزش (زنجير چرخ) برای خودروها
۱۶-۱۲قطعات، تجهيزات و لوازم جانبی براي خودروها كه در ساير طبقات ياطبقات فرعي درج نشده است
۹۹-۱۲متفرقه

طبقه ۱۳

تجهيزات براي توليد،‌ توزيع يا انتقال برق

يادداشتها:

الف- فقط شامل دستگاههایي است كه جريان برق را توليد، توزيع يا انتقال مي‌دهند.

ب – در هر حال شامل موتورهاي برقي نيز مي‌باشند.

پ– غير از دستگاههایي كه با برق كار مي‌كنند نظير ساعتهاي برقي (طبقه۰۲-۱۰) ، يا دستگاههایي كه براي

اندازه‌گيري جريان برق هستند (طبقه۰۴-۱۰).

۰۱-۱۳مولدها (ژنراتورها) و موتورها يادداشت: شامل موتورهاي برقي براي خودروها.
۰۲-۱۳مبدلهاي نیرو (ترانسفورماتورها)، يكسو كننده جريان برق،‌ باطري‌ها و خازنها
۰۳-۱۳تجهيزات براي توزيع يا كنترل نيروي برق يادداشت: شامل هادی‌ها،‌ كليدها، صفحه كليدها و تابلوها.
۹۹-۱۳متفرقه

طبقه ۱۴

تجهیزات ضبط، ارتباطي يا بازيابي اطلاعات

۰۱-۱۴تجهيزات براي ضبط يا تکثیر صداها يا تصاوير يادداشت: غير از دستگاههای عکاسی (فتوگرافيك) و فيلم‌سازي (سينماتوگرافيك) (طبقه۱۶).
۰۲-۱۴تجهيزات پردازش داده‌ها و نیز دستگاهها و تجهیزات جانبی
۰۳-۱۴تجهيزات ارتباطات، كنترل از راه دور بي سيم و آمپلي فايرهاي راديويي يادداشت: شامل دستگاههای تلگراف، تلفن و تلويزيون و نیز دستگاههای بي سيم و چاپ از راه دور.
۰۴-۱۴نمايش گره‌های روي صفحه و تصوير نماها یادداشت:شامل آنهایی که برای کالاهایی هستند که متعلق به سایر طبقات می‌باشد.
۹۹-۱۴متفرقه

طبقه ۱۵

ماشينهايي كه در جاي ديگر مشخص نشده‌اند

۰۱-۱۵موتورها يادداشتها: الف- شامل موتورهاي غيربرقي براي خودروها. ب  غير از موتورهاي برقي (طبقه۱۳).
۰۲-۱۵پمپها و كمپرسورها يادداشت: غير از پمپهاي دستي و پايي(طبقه۰۵-۸)، يا پمپهاي اطفاء حريق(طبقه۰۱-۲۹).
۰۳-۱۵ماشين‌آلات كشاورزي يادداشتها: الف- شامل خيشها و ماشين‌آلات كمباين يعني هم ماشينها و هم خودروها براي مثال ماشينهاي دروگري و بافه‌زني. ب- غير از ابزار يدي (طبقه ۸).
۰۴-۱۵ماشين‌آلات ساختماني يادداشتها: الف- شامل ماشينهاي مورد استفاده در مهندسي راه و ساختمان و ماشينها با آلات و ادوات خاص  نظير حفاري‌كننده‌ها، مخلوط‌کن‌های بتن و لايروبی‌کننده‌ها. ب  غير از بالابرها و جرثقيل‌ها (طبقه ۰۵-۱۲)
۰۵-۱۵ماشين‌هاي شستشو، تميزكاري و خشك‌كن يادداشتها: الف- شامل دستگاهها و ماشين‌ها براي شستشو، تمیزکاری و خشککردن ملافه‌ها پارچه‌های  کتانی سخت،‌ پارچه‌ها و لباسها، نظير ماشينهاي اطوكشي و دستگاه خشك‌كن ب  شامل ماشين‌هاي ظرفشويي و تجهيزات خشك‌كن صنعتي.
۰۶-۱۵ماشين‌هاي پارچه بافی، خياطي،‌ بافندگي و گلدوزي ازجمله قطعات لاينفك آنها
۰۷-۱۵ماشين‌آلات و دستگاههای تبريد يادداشت: الف- شامل دستگاههای تبريد خانگي (يخچالي). ب  غير از واگنهاي (راه آهن) يخچال‌دار (طبقه ۰۳-۱۲) يا وانتهاي يخچال‌دار (زميني) (طبقه ۰۸-۱۲).
۰۸-۱۵(خالي)
۰۹-۱۵ماشين‌ابزار، ماشين‌آلات قالب‌ريزي و خراش‌دهی (شیاردهی) وخاک‌برداری يادداشت: غير از ماشين‌آلات كار روي زمين و جداكننده مواد(طبقه۹۹-۱۵).
۹۹-۱۵متفرقه

طبقه ۱۶

دستگاههای عكاسي (فتوگرافيك)،‌فيلم‌سازي و فيلم‌برداري( سينماتوگرافيك) و بصري

يادداشت:

غير از لامپهاي عكاسي يا فيلم‌برداري(طبقه۰۵-۲۶).

۰۱-۱۶دوربين‌هاي عكسبرداري و دوربين‌هاي فيلم‌برداری
۰۲-۱۶پروژكتورها و دستگاههای تماشای فیلم
۰۳-۱۶دستگاههای فتوكپي و بزرگ‌ساز(آگراندسيمان) يادداشتها: شامل تجهيزات ميكروفيلم و دستگاهها براي تماشاي ميكروفيلم‌ها و همچنين ماشينهاي اداری معروف به دستگاههای فتوكپي كه از فرايندهايغير از عكاسي استفاده مي‌كنند (به ويژه فرايندهاي گرمايشي يامغناطيسي).
۰۴-۱۶دستگاهها و تجهيزات ظاهركردن عكس و فيلم
۰۵-۱۶لوازم جانبي يادداشت: شامل فيلترهای دوربين‌هاي عكاسي، نورسنج‌ها، دستگاههای سه‌پايه و فلاش عكاسي.
۰۶-۱۶كالاهاي بصري يادداشتها: الف- شامل عينكها و ميكروسكوپ‌ها. ب  غير از تجهيزات اندازه‌گيري تعبيه شده در دستگاههای بصري(طبقه۰۴-۱۰).
۹۹-۱۶متفرقه

طبقه ۱۷

آلات موسيقي

يادداشت:

غيرازجعبه‌ها براي آلات موسيقي (طبقه۰۱-۳).، يا تجهيزات براي ضبط يا تكثير و تولید صداها (طبقه۰۱-۱۴).

۰۱-۱۷ابزار صفحه كليد يادداشت: شامل ارگهاي الكترونيك و غيرآن، آكوردئون‌ها، پيانوهاي مكانيكي و غيرآن.
۰۲-۱۷ابزار بادي يادداشت: غيراز ارگها، آكاردئون‌ها و هارمونيوم‌ها (طبقه۰۱-۱۷).
۰۳-۱۷آلات ‌زهي و سیمی
۰۴-۱۷آلات‌ضربي
۰۵-۱۷آلات‌مكانيكي يادداشتها: الف- شامل جعبه‌هاي موسيقي ب- غيراز ابزار صفحه كليد مكانيكي (طبقه۰۱-۱۷).
۹۹-۱۷متفرقه

طبقه ۱۸

ماشين‌آلات چاپ و اداري

۰۱-۱۸ماشين‌هاي چاپ و ماشین حسابها يادداشت: غير از رايانه‌ها و ساير دستگاههايي كه در طبقه ۰۲-۱۴ قرار مي‌گيرند.
۰۲-۱۸ماشين‌هاي چاپ يادداشتها: الف- شامل ماشين‌هاي حروف‌چيني، ماشين‌ها و دستگاههای چاپ كليشه‌ای، ماشين‌هاي چاپ و ساير ماشين‌هاي تكثير نظير تجهيزات تكثير، نسخه‌برداری، افست و همچنين ماشين‌هاي نشاني زن، ماشين‌هاي تمبرزني و تمبر باطل كني. ب  غير از ماشين‌آلات فتوكپي (طبقه۰۳-۱۶).
۰۳-۱۸تايپ و قلمها
۰۴-۱۸ماشين‌هاي صحافی، ماشين‌هاي چاپ منگنه‌زني و دوخت،ماشين‌برش(گيوتين) و پرچين‌زني (براي صحافي) يادداشت: شامل ماشين‌ها و ابزار مشابه براي برش كاغذ شبيه گيوتين و ابزارپرچين‌زني.
۹۹-۱۸متفرقه

طبقه ۱۹

تجهيزات لوازم التحرير و اداري، كالاهاي آموزشي و هنري

۰۱-۱۹كاغذ تحریر، كارتها براي مكاتبه و اطلاعيه‌ها يادداشت: شامل تمام كاغذها به معناي بسيار وسیع كلمه كه براي نوشتن، نقاشي، رنگ‌آميزي يا چاپ به‌كار مي‌رود، نظير كاغذ کالک،‌كاغذ كاربن، كاغذروزنامه، پاكتها، كارتهاي تبريك و كارت پستال‌هاي مصور حتي اگر درآنها ضبط صدا تعبيه شده باشد.
۰۲-۱۹تجهيزات اداري يادداشتها: الف- شامل تجهيزات مورد استفاده در باجه‌ها و صندوق‌ها، نظيردستگاههای تفكيك پول‌خرد. ب- برخي از تجهيزات اداري، بايد در ساير طبقات يا طبقات فرعي قرارگيرند؛ مثلاً مبلمان اداري در طبقه ۶،‌ ماشين‌ها و تجهيزات اداري درطبقات ۰۲-۱۴؛ ۰۳-۱۶؛۰۱-۱۸;۰۲-۱۸ يا ۰۴-۱۸ و كالاهاي نوشتاري در طبقه ۰۱-۱۹ یا ۰۶-۱۹ (به فهرست الفبايي مراجعه شود).
۰۳-۱۹تقويم‌ها يادداشت: غير از دفتر خاطرات (طبقه۰۴-۱۹).
۰۴-۱۹كتابها و ساير اشياء با ظاهر خارجي مشابه يادداشت:شامل جلد كتابها،‌ جلدها و شيرازه‌ها، آلبومها،‌ دفتر خاطرات و اشياءمشابه.
۰۵-۱۹(خالي)
۰۶-۱۹كالاها و ابزار براي نوشتن با دست، براي نقاشي، براي رنگ‌آميزي،‌ براي مجسمه‌سازي، براي حكاكي و سایر فنون هنری يادداشت: غير از قلم موها (طبقه۰۴-۴) ، ميزهاي نقاشي و تجهيزات وابسته به آن (طبقه۰۳-۶)يا كاغذ تحرير (طبقه۰۱-۱۹).
۰۷-۱۹كالاهاي آموزشي يادداشتها: الف- شامل تمام انواع نقشه‌ها، كره‌ها و آسمان نماها ب  غير از وسايل كمك آموزشي سمعي و بصري (طبقه۰۱-۱۴)
۰۸-۱۹ساير موضوعات چاپيها يادداشت: شامل اقلام تبليغاتي چاپي
۹۹-۱۹متفرقه

طبقه ۲۰

تجهيزات فروش و تبليغات، علامتها

۰۱-۲۰ماشين‌هاي فروش خودكار
۰۲-۲۰تجهيزات فروش و نمايش يادداشت: غير از كالاهاي مبلي (طبقه ۶)
۰۳-۲۰علامت‌ها،‌ تابلو اعلانات و وسايل تبليغات يادداشت‌ها: الف- شامل وسايل تبليغات نورانی و وسايل تبليغات متحرك. ب  غير از بسته‌ها (طبقه ۹)، يا وسايل علامت‌دهي (طبقه۰۶-۱۰).
۹۹-۲۰متفرقه

طبقه ۲۱

بازيها، اسباب‌بازيها، تورها و كالاهاي ورزشي

۰۱-۲۱بازيها و اسباب‌بازيها يادداشت‌ها: الف- شامل نمونه‌هاي اندازه‌گیری ب- غير از اسباب‌بازي براي حيوانات (طبقه۹۹-۳۰).
۰۲-۲۱دستگاهها و تجهيزات ژيمناستيك و ورزشي يادداشت‌ها: الف- شامل موارد زير به عنوان تجهيزات ورزشي: تجهيزات ودستگاههای لازم براي ورزشهاي مختلف كه داراي هدف خاص ديگرينباشند،‌ نظير توپهاي فوتبال، راكتهاي اسکی و تنيس به‌استثنای تمام اشياي دیگری كه ممكن است براي تمرين يك ورزش خاص نیز به كار رود. ب  با رعايت قید تحدید تعهد مذكور دربند (الف) فوق، شامل تجهيزات آموزشي و دستگاهها و تجهيزات لازم براي بازيها در فضاي باز. پ  غير از لباس ورزشي (طبقه ۲) ، لوژ سوراي يا سورتمه‌ها(طبقه۱۴-۱۲).
۰۳-۲۱ساير كالاهاي تفريحي و سرگرمي يادداشت‌ها: الف- شامل مكانهاي باز چرخ و فلك (شهربازي) و ماشين‌هاي خودكاربراي بازيهاي شانسی. ب  غير از بازيها و اسباب‌بازيها (طبقه۰۱-۲۱)، يا ساير اقلامي كه بتوان آنها را در طبقه ۰۱-۲۱ يا ۰۲-۲۱ قرار داد.
۰۴-۲۱تورها و لوازم جانبي آن يادداشت‌ها: الف- شامل ميله‌ها، ميخها و سايراقلام مشابه. ب  غير از دیگر اقلام چادرزني كه طبق ماهيت خود بايد در سايرطبقات قرار گيرند، نظير  صندلي‌ها (طبقه۰۱-۶)، ميزها (طبقه۰۳-۶)ظروف (طبقه۰۱-۷)و كاروان­ها (طبقه۱۰-۱۲).
۹۹-۲۱متفرقه

طبقه ۲۲

اسلحه، اقلام آتش‌بازي، اقلام شكار، ماهيگيري و حشره‌كش

۰۱-۲۲اسلحه‌های پرتابي (راكتي، موشكي)
۰۲-۲۲ساير اسلحه‌ها
۰۳-۲۲مهمات، ‌راكتها و اقلام آتش‌بازي (نورافشاني)
۰۴-۲۲نشانه‌های هدف و لوازم جانبي يادداشت: شامل وسيله خاص براي به کار انداختن هدفهای متحرك.
۰۵-۲۲تجهيزات شكار و ماهيگيري يادداشت: غير از اقلام پوشاكي (طبقه ۲)، یا اسلحه‌ها (طبقه۰۱-۲۲) يا(طبقه۰۲-۲۲)
۰۶-۲۲تله‌ها، اقلام حشره‌كش
۹۹-۲۲متفرقه

طبقه ۲۳

تجهيزات توزيع مايع، بهداشتي، گرمايشي، تهويه و تجهيزات تهويه مطبوع، سوخت جامد

۰۱-۲۳تجهيزات توزيع مايع يادداشت: شامل لوله‌ها و قطعات و اتصالات لوله.
۰۲-۲۳وسايل بهداشتي يادداشتها: الف- شامل حمامها، دوشها، كاسه‌هاي دستشويي،‌ سوناها، مستراح‌ها،واحدهاي بهداشتي و لوازم جانبي بهداشتي درج نشده در ساير طبقات. ب  غير از لوله‌ها و قطعات و اتصالات لوله‌ها (طبقه۰۱-۲۳).
۰۳-۲۳تجهيزات گرمايشي
۰۴-۲۳تجهيزات تهويه و تهويه مطبوع
۰۵-۲۳سوخت جامد
۹۹-۲۳متفرقه

طبقه ۲۴

تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي

يادداشت:

اصطلاح «تجهيزات پزشكي»،‌ شامل تجهيزات جراحي، دندانپزشكي و دامپزشكي نيز مي‌باشد.

۰۱-۲۴دستگاهها و تجهيزات براي پزشكان، بيمارستان‌ها و آزمايشگاهها
۰۲-۲۴ابزار پزشكي، ابزار و وسائل براي استفاده آزمايشگاهی يادداشت: فقط شامل ابزار با كاركرد دستي
۰۳-۲۴اقلام اعضاي مصنوعي
۰۴-۲۴اقلام زخم‌بندي، مراقبت‌هاي پزشكي و پرستاري يادداشت: شامل زخم خشك‌كن‌ها.
۹۹-۲۴متفرقه

طبقه ۲۵

واحدهاي ساختماني و مصالح ساختماني

۰۱-۲۵مصالح ساختماني يادداشت: آجرهاي ساختماني، تيرها، قطعات از پيش شكل داده شده، كاشيها،قابهاي چوبي (پانل‌ها)  و آردوازها.
۰۲-۲۵قطعات پيش‌ساخته يا ساختماني از پيش سرهم شده يادداشت‌ها: الف- شامل پنجره‌ها، دربها، دربها و پنجره كركره‌اي بيروني، ديوارهايجداساز و نرده‌ها ب- غير از راه پله‌ها (طبقه۰۴-۲۵)
۰۳-۲۵خانه‌ها، گاراژها و ساير ساختمان‌ها
۰۴-۲۵پله‌ها،‌ نردبان‌ها و داربست‌ها
۹۹-۲۵متفرقه

طبقه ۲۶

دستگاهها و وسایل روشنايي

۰۱-۲۶شمعدان‌ها و شمعدان چندشاخه و چهل‌چراغ
۰۲-۲۶چراغ قوه و چراغهاي دستي و فانوس
۰۳-۲۶وسايل روشنايي عمومي يادداشت: شامل چراغهاي خارج، روشن‌سازي صحنه و پروژكتورهاي نورافكن.
۰۴-۲۶منابع نورافشاني الكتريكي و غيرآن يادداشت: شامل لامپها براي چراغهاي برقي، پلاكهاي نورافشان و لامپهای تصویر وشمعها.
۰۵-۲۶چراغها، چراغهای استاندارد، لوستر چهل‌چراغ، وسايل روشنايی ديواريو سقفي، آباژورها، بازتابگرها، پروژكتورهاي عکاسی(فتوگرافيك) وفيلم‌سازي(سينماتوگرافيك)
۰۶-۲۶وسايل روشنايي براي خودروها
۹۹-۲۶متفرقه

طبقه ۲۷

تنباكو و تداركات دخاني

۰۱-۲۷تنباكو سيگار برگ و سيگار
۰۲-۲۷پيپها، نگاهدارنده‌هاي سيگار برگ و سيگار (چوب سيگاري‌ها)
۰۳-۲۷زيرسيگاري‌ها
۰۴-۲۷كبريت‌ها
۰۵-۲۷فندك‌ها
۰۶-۲۷جعبه‌هاي سيگار برگ،‌ جعبه‌های سيگار،‌ تنباكودان‌ها و كيفهاي تنباكو يادداشت: غير از بسته‌ها (طبقه ۹)
۹۹-۲۷متفرقه

طبقه ۲۸

محصولات داروئي و آرايشي، اقلام و وسايل آرايشي

۰۱-۲۸محصولات دارويی يادداشتها: الف- از جمله برای حيوانات. ب  شامل محصولات شيميايي به‌صورت کاشه،‌ كپسول،‌ قرص مكيدني،قرصها و شکلهای قرصی همچنین برای گیاهان پ  غير از اقلام مربوط به زخم‌بندي و پرستاري (طبقه۰۴-۲۴).
۰۲-۲۸محصولات آرايشي يادداشت: از جمله براي حيوانات.
۰۳-۲۸اقلام آرایشي و تجهيزات سالن آرايش و زيبايي يادداشت‌ها: الف- شامل تيغها، دستگاهها و وسايل ماساژ، اصلاح مو يا آرايش مو. ب- غير از برسهاي آرايشي، زيباسازي (طبقه۰۲-۴) يا اقلام و تجهيزاتبراي حيوانات (طبقه۹۹-۳۰).
۰۴-۲۸كلاه‌گيس‌ها و موهاي (هرپيس‌هاي) مصنوعي
۹۹-۲۸متفرقه

طبقه ۲۹

وسايل و تجهيزات برای مقابله با خطرات آتش‌سوزی، جلوگيري از تصادف و نجات

۰۱-۲۹وسايل و تجهيزات برای مقابله با خطرات آتش‌سوزی يادداشت‌ها: الف- شامل دستگاههای آتش‌نشاني. ب- غير از ماشين‌هاي آتش‌نشاني(خودروها) (طبقه۱۳-۱۲) شيلنگ‌هايآتش‌نشاني و سرشيلنگ‌ها براي شيلنگ آتش‌نشاني (طبقه۰۱-۲۳).
۰۲-۲۹وسايل و تجهيزات براي جلوگيري از تصادف و نجات كه درجاي ديگرمشخص نشده‌اند يادداشت‌ها: الف- شامل وسايل و تجهيزات براي حيوانات. ب- غير از كلاههاي ايمني (طبقه۰۳-۲) و لباسها براي حفاظت در مقابلتصادفات(طبقه۰۲-۲،۰۴-۲ یا ۰۶-۲).
۹۹-۲۹متفرقه

طبقه ۳۰

اقلام براي مراقبت و جابه­جايي حيوانات

يادداشت : غيراز مواد غذايي براي حيوانات (طبقه۱)،يا محصولات دارويي و آرايشي براي حيوانات (طبقه۰۱-۲۸ يا ۰۲-۲۸)

۰۱-۳۰پوشاك حيوانات
۰۲-۳۰آغل و آشیانه حیوانات،‌ قفسها، لانه‌هاي سگ و پناهگاه‌هاي مشابه يادداشت: غير از ساختمان‌ها (طبقه۲۵)
۰۳-۳۰آخور و دان‌خوري و آب‌دهنده‌ها
۰۴-۳۰زين و برگ يادداشت: شامل قلاده و گردن آویزها براي حيوانات.
۰۵-۳۰شلاق‌ها و سيخها
۰۶-۳۰بسترها و آشيانه‌ها
۰۷-۳۰نشيمنگاهها و ساير ملحقات قفس
۰۸-۳۰داغها و نشانه‌گذارها (خالكوب‌ها) دست‌بند و پابندها
۰۹-۳۰تيرکهای مخصوص بستن
۹۹-۳۰متفرقه

طبقه ۳۱

ماشين‌ها و وسايل براي آماده‌سازي غذا يا نوشابه كه در جاي ديگر مشخص نشده است.

يادداشت: غير از ظروف با كاركرد دستي و وسايل و ابزار براي سرو كردن يا آماده‌سازي غذا يا نوشابه (طبقه۷)

۰۰-۳۱ماشين‌ها و وسايل براي آماده‌سازي غذا يا نوشیدنی كه در جاي ديگرمشخص نشده‌اند.

طبقه ۳۲

نمادهای گرافیکی و آرمها؛ الگوهای سطح، تزئینات

۰۰-۳۲نمادهاي گرافيكي و آرمها، الگوهای سطح، تزئینات

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه نيس مشتمل بر چهارده ماده و متن موافقتنامه لوكارنو مشتمل بر پانزده ماده و پیوست آن در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا