قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت نامه نیس

جدول محتوا

طرح های صنعتی

این قانون مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت ­نامه نيس مشتمل بر چهارده ماده و متن موافقت ­نامه لوكارنو مشتمل

 بر پانزده ماده و پیوست آن در تاریخ 03/08/1396 به تصویب مجلس و در تاریخ 17/08/1396 به تأييد شوراي نگهبان است.

«در این مجموعه مقررات، این دو موافقت ­نامه در فایل های جداگانه ارائه شده و این فایل دربردارنده موافقت­ نامه نیس است.»

ماده‌ واحده

به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده می شود به موافقت نامه نيس درباره طبقه بندی بین المللی كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقت نامه لوكارنو درباره ايجاد طبقه بندی بین المللی براي طرح­هاي صنعتي، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پيوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد موافتنامه‌ها توديع نمايد.

تبصره ۱- دولت موظف است كليه اصلاحیه هاي موضوع ماده (۸) موافقت نامه نيس و ماده (۸) موافقت نامه لوكانو را در مهلت مناسب و پيش از انقضاي مهلت هاي موردنظر در مواد يادشده طبق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

چنانچه مجلس شوراي اسلامي اصلاحیه ها را تصويب ننمايد، دولت موظف است مراتب عدم پذيرش اصلاحه را ظرف مهلت مقرر در موافقت نامه‌ هاي يادشده به امين اسناد اعلام نمايد.

تبصره ۲- رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هرگونه بازنگري در اجراي ماده (۱۱) موافقت نامه نيس و ماده (۱۱) موافقت نامه لوكارنو الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت نامه نيس درباره طبقه بندی بین المللی كالاها و خدمات براي اهداف ثبت علائم

مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵۷ ميلادي (۲۵ خرداد ۱۳۳۶ هجري‌شمسي)، تجديدنظر‌شده در استكهلم درتاريخ ۱۴ ژوئيه ۱۹۶۷ ميلادي (۲۳ تير۱۳۴۶ هجري شمسي) و در ژنو در تاريخ ۱۳ مه ۱۹۷۷ ميلادي (۲۳ ارديبهشت ۱۳۵۶ هجري شمسی و اصلاح‌شده در تاریخ ۲۸ سپتامبر۱۹۷۹ ميلادي (۶ مهر۱۳۵۸ هجري شمسي)

ماده ۱)

تأسيس اتحاديه خاص؛ تصویب طبقه بندي بين المللي؛ تعريف و زبانهاي طبقه بندي

۱- كشورهايي كه اين موافقت نامه در مورد آنها اعمال مي شود،‌ اتحاديه خاصی را تشكيل می دهند و طبقه بندي مشترك كالاها و خدمات را براي اهداف ثبت علائم (كه از اين پس «طبقه بندي» ناميده مي شود) تصویب می نمایند.

۲- طبقه بندي از موارد زیر تشکیل شده است:

1) فهرستي از طبقات و حسب مورد همراه با يادداشت هاي توضيحي

2) فهرست الفبايي كالاها و خدمات كه از اين پس «فهرست الفبايي» ناميده مي شود با اشاره به طبقه‌اي كه در آن هريك از كالاها و خدمات قرارمي‌گيرند.

۳– طبقه بندي شامل موارد زیر است:

(۱) طبقه بندي انتشاريافته در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) به وسيله دفتر بين المللي مالكيت معنوي موضوع كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس «دفتر بين المللي» ناميده مي شود)، با اين حال بدیهی است تا زماني كه يادداشتهاي توضيحي مربوط به فهرست طبقات به‌وسيله کارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳) برقرار نشده باشد، يادداشت هاي توضيحي فهرست طبقات مندرج در آن نشريه موقتي و به صورت توصيه تلقي خواهد شد.

2) اصلاحيه ها و الحاقیه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این سند، به موجب بند (۱) ماده (۴) موافقت نامه نيس مورخ ۱۵ ژوئن ۱۹۵7 (برابر با ۲۵خرداد ۱۳۳۶) و سند استكهلم مورخ ۱۴ ژوئيه ۱۹۶۷ (برابر با ۲۳ تیر ۱۳۴۶) آن موافقت نامه، لازم الاجراء شده‌اند؛

3) هرگونه تغييري که طبق ماده (۳) اين سند به عمل می‌آيد و طبق بند (۱) ماده (۴) این سند لازم الاجراء می‌گردد.

۴- متن طبقه بندي به زبانهاي انگليسي و فرانسوی هر دو متن داراي اعتبار یکسان خواهند بود.

۵

الف) طبقه بندي موضوع ردیف (۱) بند (۳) همراه با اصلاحیه ها و الحاقیه های موضوع ردیف (۲) بند (۳) كه قبل از تاريخ مفتوح‌شدن اين سند براي امضاء، لازم الاجراء شده اند، در يك نسخه معتبر به زبان فرانسوی گنجانده شده و نزد مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس به ترتيب «مديركل» و «سازمان» ناميده مي شوند) سپرده شده است. اصلاحیه ها و الحاقیه های موضوع ردیف (۲) بند (۳) كه پس از تاريخ مفتوح‌شدن اين سند براي امضاء لازم الاجراء گردند نیز به صورت یک نسخه معتبر به زبان فرانسوی نزد مديركل سپرده خواهد شد.

ب) نسخه انگليسي متون موضوع جزء (الف)، فوری پس از لازم الاجراء شدن اين سند به وسيله کارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳) تهيه و نسخه معتبر آن نزد مديركل سپرده خواهد شد.

پ) تغييرات موضوع ردیف (۳) بند (۳) در يك نسخه معتبر به زبان های انگليسي و فرانسوی نزد مديركل سپرده خواهد شد.

۶- متون رسمي طبقه بندي به زبانهاي عربي، آلماني، ايتاليايي، پرتغالي، روسي، اسپانيولي و ساير زبانهايي كه مجمع موضوع ماده (۵) ممکن است تعیین نماید، به‌وسيله مديركل و پس از مشورت با دولت های ذي‌نفع و بر اساس ترجمه­ای  كه به وسیله آن دولتها تسليم شده باشد يا از هر طريق دیگری كه متضمن تبعات مالي براي بودجه اتحاديه خاص يا سازمان نباشد، تنظیم خواهد شد.

۷- در فهرست الفبايي، در مقابل درج هر كالا یا خدمت، يك شماره زنجیره (سريال) كه اختصاص به زباني دارد كه فهرست مذكور به آن زبان تنظیم شده، به همراه موارد زیر درج خواهد شد:

1) در مورد فهرست الفبايي که به زبان انگليسي تهیه شده، شماره زنجیره (سريال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبايي به زبان فرانسوی و برعکس

(۲) در مورد فهرست الفبايي که طبق بند (۶) تهیه شده، شماره زنجیره (سريال) مربوط به همان مورد در فهرست الفبايي به زبان انگليسي يا در فهرست الفبايي به زبان فرانسوی

ماده ۲)

اثر حقوقي و استفاده از طبقه بندی

۱ با رعايت الزامات مقرر در اين موافقت نامه، اثر طبقه بندي همان خواهد بود كه هر كشور عضو اتحاديه خاص براي آن قائل است. به ویژه طبقه بندي،کشورهای عضو اتحادیه خاص را در ارتباط با تعيين ميزان حمايت اعطائي به هر علامت معين، يا شناسايي علائم خدمات ملزم نخواهد ساخت.

۲ هر كشور عضو اتحاديه خاص حق استفاده از طبقه بندي را يا به صورت نظام اصلي یا نظام فرعي محفوظ مي دارد.

۳ اداره صلاحيت دار کشورهای عضو اتحادیه خاص، در اسناد رسمی و انتشارات مربوط به ثبت علائم، شماره های طبقات طبقه بندي را درج خواهد کردکه متعلق به كالاها یا خدماتی است که علامت در مورد آنها ثبت شده است.

۴ این حقيقت که يك اصطلاح در فهرست الفبايي درج شده به هيچ وجه هیچ حقی که ممکن است مترتب بر چنین اصطلاحی باشد را تحت تأثیرقرار نمی‌دهند.

ماده ۳)

کارگروه كارشناسان

۱ کارگروه كارشناسان كه در آن، هر كشور عضو اتحاديه خاص داراي نماينده باشد، تشكيل خواهد شد.

۲

الف) مديركل می تواند، و اگر کارگروه كارشناسان از او درخواست نمايد، باید، از كشورهاي خارج از اتحاديه خاص كه عضو سازمان يا عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشند، دعوت نمايد تا از طریق ناظر در جلسات کارگروه كارشناسان نمايندگي داشته باشند.

ب) مديركل از سازمان‌هاي بين دولتي متخصص در زمينه علائم كه حداقل يكي از اعضاي آنها، كشور عضو اتحاديه خاص باشد، دعوت خواهد نمود تا از طریق ناظر در جلسات کارگروه كارشناسان نمايندگي داشته باشند.

پ) مديركل مي تواند، و اگر کارگروه كارشناسان از او درخواست نماید، باید، از نمایندگان ساير سازمانهاي بين دولتي و سازمانهاي بین المللی غيردولتي دعوت نمايد تا در بحثهای مورد علاقه خود شركت نمايند.

۳ کارگروه كارشناسان:

1) درباره تغييرات در طبقه بندي تصميم‌گيري خواهد نمود؛

2) توصيه هایی را به منظور تسهيل در استفاده از طبقه بندي و ترویج اعمال یکسان آن در اختیار کشورهای عضو اتحادیه خاص قرار خواهد داد.

3) تمامي ساير تدابيري که به تسهيل اعمال طبقه بندي به وسیله كشورهاي درحال توسعه كمك نمايد و مستلزم تبعات مالي براي بودجه اتحاديه خاص يا براي سازمان نباشد را اتخاذ خواهد نمود.

4) داراي حق تأسيس کارگروه هاي فرعی و گروه هاي كاري خواهد بود.

۴کارگروه كارشناسان آيين کار خود را تصویب خواهد نمود. در اين آيين کار، امكان شركت سازمانهاي بين دولتي موضوع جزء (ب) بند (۲) كه مي‌توانند كمك مهمي به توسعه طبقه بندی بنمايند، در جلسات کارگروه هاي فرعي و گروههاي كاري کارگروه كارشناسان، پیش‌بینی خواهد شد.

۵پيشنهادهای انجام تغييرات در طبقه بندي، مي تواند به وسيله اداره صلاحيت دار هر كشور عضو اتحاديه خاص، دفتر بين المللي، هر سازمان بین دولتی داراي نماينده در کارگروه كارشناسی به موجب جزء (ب) بند (۲) و هركشور يا سازماني كه به طور خاص از طرف کارگروه كارشناسان براي ارائه چنين پيشنهادهایی دعوت شده باشد، ارائه گردد. اين پيشنهادها به دفتر بين المللي ارسال خواهد شد. دفتر بين المللي اين پيشنهادها را حداكثر تا دو ماه پیش از تاريخ تشكيل اجلاس کارگروه كارشناسان که قرار است در آن به اين پيشنهادها رسیدگی شود، به اعضاي کارگروه كارشناسان و ناظران ارسال خواهد نمود.

۶ هر كشور عضو اتحاديه خاص داراي يك رأي خواهد بود.

۷

الف) با رعايت جزء (ب)، تصميمهای کارگروه كارشناسان مستلزم کسب رأي اكثريت نسبی کشورهای عضو اتحادیه خاص حاضر و رأی‌دهنده خواهد بود.

ب) تصمیمهای مربوط به تصويب اصلاحات طبقه بندي مستلزم رأي اكثريت چهارپنجم کشورهای عضو اتحادیه خاص حاضر در جلسه و رأی‌دهنده خواهد بود. «اصلاحيه» به معناي هرگونه انتقال كالاها يا خدمات از يك طبقه به طبقه ديگر يا ایجاد هر طبقه جديد خواهد بود.

پ) آيين کار موضوع بند (۴) مگر در موارد خاص، مقرر خواهد نمود اصلاحات طبقه بندي در پايان دوره هاي تعيين‌شده تصویب خواهد شد، طول مدت هر دوره به وسيله کارگروه كارشناسان تعيين خواهد شد.

۸آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ماده ۴)

اطلاع، لازم الاجراء شدن و انتشار تغييرات

۱دفتر بين المللي تغييرات مصوب کارگروه كارشناسان و توصیه های کارگروه مزبور را به اطلاع اداره های صلاحيت دار کشورهای عضو اتحادیه خاص خواهد رسانيد. اصلاحیه ها، شش ماه بعد از تاريخ ارسال اطلاعيه لازم الاجراء خواهند شد. هر تغيير ديگر در تاریخی که کارگروه كارشناسان در زمان تصویب تغيير مشخص نماید، لازم الاجراء خواهد شد.

۲دفتر بين المللي تغييراتي كه لازم الاجراء می‌شوند را در طبقه بندي وارد خواهد نمود. اطلاعيه هاي مربوط به اين تغييرات در نشريه هاي ادواري كه ممكن است به وسيله مجمع موضوع ماده (۵) تعيين شود، انتشار خواهد يافت.

ماده 5)

مجمع اتحاديه خاص

۱

الف) اتحاديه خاص داراي يك مجمع متشكل از كشورهايي خواهد بود كه اين سند را تصويب کرده يا به آن ملحق شده باشند.

ب) دولت هركشور داراي يك نماينده خواهد بود كه مي تواند از كمك نمايندگان علي‌البدل،‌ مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.

پ) هزينه هاي هر هیأت نمايندگي به وسيله دولتي تقبل خواهد شد كه آن را منصوب نموده است.

۲

الف) مجمع با رعايت مفاد مواد (۳) و (۴):

 1) به تمام موضوعات مربوط به نگاهداري و توسعه اتحاديه خاص و اجراي اين موافقت نامه رسيدگي خواهد نمود؛

2) با توجه کافی و شایسته به هرگونه نظرات کشورهای عضو اتحادیه خاص که این موافقت نامه را تصویب ننموده یا به آن ملحق نشده باشند، راهنمايی‌ها را در ارتباط با تهیه مقدمات برگزاری فراهمایی‌های بازنگری به دفتر بین المللی ارائه خواهد نمود؛

3) گزارشها و فعاليتهاي مديركل سازمان (كه از اين پس «مديركل» ناميده مي شود) در ارتباط با اتحاديه خاص را مورد بررسي و تصويب قرارخواهد داد و تمام دستورهای لازم را درخصوص موضوعاتي كه در صلاحيت اتحاديه خاص قرار دارد، به وي خواهد داد؛

4) برنامه را تعيين و بودجه دوسالانه اتحاديه خاص را تصویب و حسابهاي نهائي آن را تأیید خواهد نمود؛

5) مقررات مالي اتحاديه خاص را تصويب خواهد نمود؛

6) علاوه بر کارگروه كارشناسان موضوع ماده (۳)، ساير کارگروههای كارشناسی و گروههاي كاري ديگر كه برای نیل به اهداف اتحادیه خاص لازم تشخيص دهد را تأسيس خواهد نمود.

7) كشورهاي غيرعضو اتحاديه خاص و سازمانهاي بین دولتی و سازمانهاي بين المللي غيردولتي كه به جلسات مجمع به عنوان ناظر پذيرفته خواهندشد را تعيين خواهد نمود؛

8) اصلاحات مواد (۵) تا (۸) را تصویب خواهد نمود؛

9) هرگونه اقدام مقتضي ديگر را با هدف گسترش اهداف اتحاديه خاص انجام خواهد داد.

10) ساير وظايفي را كه به‌موجب اين ‌موافقت نامه مقتضي‌باشد، انجام خواهد داد.

ب) در ارتباط با موضوعاتي که مورد علاقه ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان نيز باشد، مجمع، تصميمهای خود را پس از استماع نظرات مشورتی کارگروه هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.

۳

الف) هركشور عضو مجمع داراي يك رأي خواهد بود.

ب) نصف كشورهاي عضو مجمع، حدنصاب را تشكيل خواهند داد.

پ) با وجود مفاد مذكور در جزء (ب)، اگر در هرجلسه، تعداد كشورهاي حاضر كمتر از نصف ولي برابر يا بيش از يك سوم کشورهای عضو مجمع باشد، مجمع مي تواند تصميم‌هایی را به استثنای تصمیمهای مربوط به آيين کار مجمع اتخاذ نماید، تمامي اين تصمیمها زماني نافذ خواهند شد كه شرايط اشاره‌شده در زیر محقق شده باشند. دفتر بين المللي تصمیمهای مزبور را به كشورهاي عضو مجمع كه در جلسه حضور نداشته اند، اعلام و از آنها دعوت خواهد نمود كه ظرف مدت سه ماه از تاریخ مکاتبه، رأي یا امتناع خود از رأی‌دادن را به صورت کتبی اعلام نمايند. اگر در پايان مدت مذكور تعداد كشورهايي كه به اين ترتيب رأي يا امتناع خود را از رأی‌دادن اعلام نموده اند با تعداد كشورهايي كه حضور آنها در آن جلسه براي نيل به حد نصاب ضروري بود، برابر شود اين تصمیم ها به شرط اينكه هنوز در همان زمان از اكثريت لازم بهره مند باشند، نافذ خواهند شد.

ت) با رعايت مفاد بند «۲» ماده (۸) تصمیم های مجمع مستلزم اکثریت دوسوم آراء مأخوذه خواهد بود.

ث) آراء ممتنع، رأی محسوب نخواهد شد.

ج) هر نماينده تنها نمايندگي يك كشور را عهده دار بوده و به نام آن کشور رأی خواهد داد.

چ) کشورهای عضو اتحادیه خاص که عضو مجمع نباشند، در جلسات آن به عنوان ناظر پذيرفته خواهند شد.

۴

الف) مجمع هر دو سال تقويمي يك‌بار، بنا به دعوت مديركل، اجلاس عادي خواهد داشت و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنائی، در طی همان دوره و همان مكان انعقاد مجمع عمومي سازمان برگزار خواهد شد.

ب) مجمع بنابر درخواست یک چهارم کشورهای عضو خود براساس دعوت مدیرکل، اجلاس فوق‌العاده را برگزار خواهد نمود.

پ) دستورکار هر اجلاس به وسیله مدیرکل تهیه خواهد شد.

۵مجمع، آيین کار خود را تصويب خواهد كرد.

ماده ۶)

دفتر بين المللي

۱

الف) وظايف اداري مربوط به اتحاديه خاص به‌وسيله دفتر بين المللي انجام خواهد شد.

ب) دفتر بين المللي به ویژه مقدمات تشکیل اجلاس‌‌ها را تدارک نموده و امور مربوط به دبيرخانه مجمع،‌ کارگروه كارشناسان و ساير كارگروه هاي كارشناسان و گروههاي كاري را عهده‌دار خواهد بود كه ممكن است به وسيله مجمع يا کارگروه كارشناسان تأسيس شوند.

پ) مديركل عالي ترين مقام اجرائي اتحاديه خاص و نماينده آن خواهد بود.

۲ مديركل و هر عضو اداری منصوب از طرف وي بدون حق رأي در تمامی جلسات مجمع، کارگروه كارشناسان و ساير کارگروه هاي كارشناسي يا گروه هاي كاري كه ممكن است به وسيله مجمع یا کارگروه كارشناسان تأسيس شده باشند، شركت خواهند نمود. مديركل يا عضو اداری تعيين‌شده از طرف وي به اعتبار سمت خود دبير ارکانهاي مزبور خواهد بود.

۳

الف) دفتر بین المللی طبق دستورالعمل هاي مجمع، فراهمایی‌هاي بازنگری مفاد موافقت نامه غير از مواد (۵) تا (۸) را تدارک خواهد نمود.

ب) دفتر بین المللی می تواند در ارتباط با تدارک فراهمایی‌هاي بازنگری با سازمانهاي بین دولتی و سازمانهاي بین المللی غيردولتي مشورت نمايد.

پ) مديركل و اشخاص منصوب از جانب وي در بحثهای فراهمایی‌های مزبور بدون حق رأي شركت خواهند نمود.

۴دفتر بین المللی هرگونه وظايف دیگری را که به آن محول شود، انجام خواهد داد.

ماده ۷)

امورمالي

۱

الف) اتحاديه خاص داراي بودجه خواهد بود.

ب) بودجه اتحاديه خاص شامل در آمدها و هزينه هاي مخصوص خود اتحاديه خاص، سهم آن در بودجه هزینه های مشترك اتحاديه ها و در صورت اقتضاء مبلغي خواهد بود که برای بودجه فراهمایی سازمان در نظر گرفته شده است.

پ) هزینه هایي كه انحصاراً قابل تخصیص به اتحادیه خاص نباشد ولی بتوان آن را به يك يا چند اتحاديه تحت اداره سازمان تخصیص داد، به عنوان هزینه های مشترك اتحاديه ها تلقي خواهند شد. سهم اتحاديه خاص در چنين هزینه های مشتركی متناسب با نفع اتحاديه خاص در آنها خواهد بود.

۲ بودجه اتحاديه خاص با توجه مقتضي به الزامات مربوط به هماهنگی با بودجه‌هاي ساير اتحاديه‌هاي تحت اداره سازمان معين خواهد شد.

۳بودجه اتحاديه خاص از منابع زير تأمين خواهد شد:

1) حق عضویتهای کشورهای عضو اتحادیه خاص؛

2) وجوه و هزینه های دریافتی در قبال خدمات انجام‌شده به وسيله دفتر بین المللی در ارتباط با اتحاديه خاص؛

3) عایدی فروش انتشارات دفتر بین المللی در ارتباط با اتحاديه خاص يا حق الامتيازهاي مربوط به آنها؛

4) هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي بلاعوض؛

5) مال الاجاره ها، هزینه های مالی و ساير درآمدهاي متفرقه

۴

الف) به منظور تعيين حق عضویت موضوع ردیف (۱) بند (۳)، هر كشور عضو اتحاديه خاص در همان طبقه اي قرار خواهد گرفت كه در اتحاديه پاریس براي حمايت از مالكيت صنعتي به آن تعلق دارد و حق عضویت سالانه خود را براساس همان شماره واحدهايي كه براي آن طبقه در آن اتحاديه معین شده خواهد پرداخت.

ب) حق عضویت سالانه هر کشور عضو اتحادیه خاص عبارت خواهد بود از نسبتی از کل مبلغ بودجه ای که قرار است توسط تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص برای بودجه پرداخت شود. این نسبت همان نسبت تعداد واحدهای کشور مزبور از کل واحدهای حق عضویت تمام کشورها خواهد بود.

پ) حق عضویت در اول ژانويه (یازدهم دی ماه) هر سال قابل پرداخت خواهد بود.

ت)‌ كشوري كه داراي ديون معوقه در ارتباط با پرداخت حق عضویت خود به ميزان مبلغ حق عضویت های دوسال كامل قبل يا بيشتر باشد، نمی‌تواند حق رأي خود را در هريك از ارکان اتحاديه خاص اعمال نماید. با وجود این هر يك از ارکان اتحاديه خاص مي توانند چنانچه و تا مادامیکه قانع شوند كه تأخیر در پرداخت به علت شرايط و اوضاع و احوال استثنائي و غيرقابل اجتناب بوده، اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد.

ث) چنانچه بودجه، قبل از آغاز دوره مالي جديد تصویب نشود ميزان آن طبق مقررات مالي در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

۵مبلغ هزينه ها و حق الزحمه ها در قبال خدمات انجام‌شده به‌وسيله دفتر بین المللی در ارتباط با اتحاديه خاص، به وسيله مدیركل تعيين و به مجمع گزارش خواهد شد.

۶

الف) اتحاديه خاص داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور عضو اتحاديه خاص، تشكيل مي شود. درصورتي كه اين مبلغ کفایت نکند، مجمع در مورد افزايش آن تصميم گيري خواهد كرد.

ب) میزان مبلغ پرداخت اوليه هركشور به صندوق مزبور يا مبلغ مربوط به مشاركت هر كشور در افزايش آن عبارت خواهد بود از نسبتي از حق عضویت آن كشور در سالي كه در آن سال صندوق مزبور تأسيس شده يا سالي كه در آن سال تصميم به افزايش گرفته شده است.

پ) مجمع نسبت و شرايط پرداخت را براساس پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر کارگروه هماهنگي سازمان تعيين خواهد نمود.

۷

الف) در موافقت نامه مقر منعقده باکشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است، مقرر خواهد شد كه هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كفایت نکند، كشور مزبور، پیش پرداختهایی را اعطاء نمايد. مبلغ اين پیش‌پرداختها و شرایط اعطای آن در هر مورد تابع موافقت نامه هاي جداگانه بين كشور مزبور و سازمان خواهد بود.

ب) كشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هركدام حق دارند طی اطلاعیه کتبی انصراف خود را از تعهد به ارائه پیش پرداخت اعلام نمایند. اين انصراف پس از گذشت سه سال از تاريخ پايان سال اعلام مزبور نافذ خواهد شد.

۸حسابرسی حسابها به‌وسيله يك يا چند كشور عضو اتحاديه خاص يا توسط حسابرسان خارجی، به نحو مقرر در مقررات مالي صورت خواهد پذيرفت. حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنها تعيين خواهد نمود.

ماده ۸)

اصلاح مواد (۵) تا (۸)

۱هر کشور عضو مجمع یا مدیرکل می‌تواند پيشنهادهای مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۶)، (۷) و اين ماده را ارائه کند. پيشنهادهای مذكور را مديركل حداقل شش ماه قبل از بررسي در مجمع، به كشورهاي عضو مجمع ارسال خواهد نمود.

۲اصلاحات مواد موضوع بند (۱) به‌وسيله مجمع تصويب خواهد شد. تصويب، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم آرای مأخوذه خواهد بود، مشروط براین که هر اصلاحيه ماده (۵) و اين بند مستلزم کسب اکثریت چهار پنجم آرای مأخوذه باشد.

۳هر اصلاحیه مواد موضوع بند (۱) یک ماه پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که مدیرکل اطلاعیه کتبی پذیرش سه چهارم از کشورهای عضومجمع در زمان تصویب اصلاحیه در مجمع را که طبق تشریفات قانون اساسی متبوع آنها صورت گرفته است دریافت نماید. هرگونه اصلاحیه مواد مذکور کهبه این ترتیب پذیرفته شود، از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه برای تمامی کشورهايی که عضو مجمع هستند يا كشورهايي كه در تاریخ مؤخری عضو آن می‌شوند، لازم الاتباع خواهد بود. مشروط بر این كه هر اصلاحيهاي كه تعهدات مالي کشورهای عضو اتحادیه خاص را افزايش دهد، تنها در مورد آن عده ازكشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيه اي اعلام نموده باشند، لازم الاجراء باشد.

ماده ۹)

تصويب و الحاق؛ لازم الاجراء شدن

۱هر كشور عضو اتحاديه خاص كه اين سند را امضاء نموده است، می تواند آن را تصويب نمايد و اگر آن را امضاء ننموده باشد، مي تواند به آن ملحق گردد.

۲هركشور خارج از اتحاديه خاص که عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي باشد، مي تواند به اين سند ملحق شود و در نتيجه كشور عضو اتحاديه خاص گردد.

۳اسناد تصويب و الحاق نزد مديركل سپرده خواهد شد.

۴

الف) اين سند سه ماه پس از تحقق هر دو شرط زير لازم الاجراء خواهد شد:

1) تعداد شش كشور يا بيشتر اسناد تصويب یا الحاق خود را سپرده باشند؛

2) حداقل سه كشور از كشورهاي مذكور، در تاريخ مفتوح‌شدن اين سند براي امضاء، کشورهای عضو اتحاديه خاص باشند.

ب) لازم الاجراء شدن موضوع جزء (الف) در مورد آن كشورهايي اعمال خواهد شد كه حداقل سه ماه پیش از لازم الاجراء شدن فوق، اسناد تصويب ياالحاق را سپرده باشند.

پ) درمورد هركشوري كه مشمول جزء (ب) نميباشد، اين سند سه ماه بعد از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه آن کشور، تصويب يا الحاق خود بهآن را به‌وسیله مديركل اطلاع دهد، مگر اين‌كه تاريخ مؤخري در سند تصويب یا الحاق ذكر شده باشد. در مورد أخير اين سند نسبت به آن کشور در تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه به اين ترتيب اعلام شده است.

۵تصويب يا الحاق به خودی خود به منزله پذیرش تمام شروط و برخورداری از تمام مزاياي اين سند خواهد بود.

۶پس از لازم الاجراء شدن این سند، هيچ كشوري نمی تواند سند قبلي اين موافقت نامه را تصويب نماید يا به آن ملحق شود.

ماده ۱۰)

مدت اعتبار

اين موافقت نامه داراي همان مدت اعتبار كنوانسيون پاریس برای حمایت از مالكيت صنعتي خواهد بود.

ماده ۱۱)

بازنگری

۱اين موافقت نامه مي تواند هر از چندگاهی به وسیله فراهمایی کشورهای عضو اتحادیه خاص مورد بازنگری واقع شود.

۲انعقاد فراهمايی‌های بازنگری بنا بر تصميم مجمع صورت خواهدگرفت.

۳مواد(۵)تا(۸) می تواند در فراهمایی بازنگرییا طبق ماده (۸) اصلاح شود.

ماده ۱۲)

فسخ عضویت

۱هر کشور می تواند طی اطلاعيه اي خطاب به مديركل، عضویت خود را در این سند فسخ نماید. فسخ عضویت به منزله فسخ عضویت در سند يا اسناد قبلي اين موافقت نامه كه كشور انصراف‌دهنده سند ممکن است آن را تصویب نموده يا به آن ملحق شده باشد خواهد بود و تنها در مورد كشوري که اين فسخ عضویت را انجام داده است، نافذ و موافقت نامه براي ساير کشورهای عضو اتحادیه خاص به طور كامل نافذ و لازم الاجراء باقي خواهد ماند.

۲فسخ عضویت يك سال پس از روزي كه در آن، مديركل اطلاعيه را دريافت نموده است، نافذ خواهد شد.

۳هيچ كشور عضو اتحاديه خاص نمی تواند قبل از انقضای مدت پنج سال از تاريخ عضویت خود در اتحاديه خاص، حق فسخ عضویت مقرر در اینماده را اعمال نمايد.

ماده ۱۳)

ارجاع به ماده (۲۴) كنوانسيون پاريس

مفاد ماده (۲۴) سند استكهلم مورخ ۱۹۶۷ (۱۳۴۶)کنوانسیون پاريس براي حمایت از مالكيت صنعتي در مورد اين موافقت نامه اعمال خواهد شد، مشروطبه این‌که اگر مفاد مزبور در آينده اصلاح شود، آخرين اصلاحیه در ارتباط با آن کشورهای عضو اتحادیه خاص كه متعهد به چنین اصلاحيه اي باشند در مورداین موافقت نامه اعمال خواهد شد.

ماده ۱۴)

امضاء؛ زبانها؛ وظايف امين اسناد؛ اطلاعيه ها

۱

الف) اين سند در یک نسخه اصلي به زبان انگليسي و فرانسوی امضاء خواهد شد و هردو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود و نزد مديركل سپرده خواهد شد.

ب) مدیرکل پس از مشورت با دولتهای ذی‌نفع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضای این سند، متون رسمی این سند را به دو زبان دیگر، روسی و اسپانیولی همراه با زبانهای موضوع جزء (الف) که متون معتبری هستند که کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به آن زبانها امضاء شده است، تهیه خواهد نمود.

پ) مديركل پس از مشورت با دولتهای ذي‌نفع متون رسمي اين سند را به زبانهاي عربي، آلماني، ايتاليايي و پرتغالي و ساير زبانهايي كه ممكن است مجمع تعيين نمايد، تهيه خواهد نمود.

۲ اين سند تا تاريخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (برابر با۱۰ دی ۱۳۵۶) براي امضاء مفتوح خواهد بود.

۳

الف) مديركل دو نسخه از متن امضاءشده این سند را پس از تصديق خود براي دولتهای تمام کشورهای عضو اتحادیه خاص و بنا به درخواست برای دولت هر کشور ديگر ارسال خواهد نمود.

ب) مديركل دو نسخه از هر اصلاحيه اين سند را پس از تصديق خود براي تمام دولتهای کشورهای عضو اتحادیه خاص و بنا به درخواست ، برای دولت هركشور ديگر ارسال خواهد نمود.

۴مديركل، اين سند را نزد دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.

۵مديركل، دولتهای تمام كشورهاي عضو كنوانسيون پاریس براي حمايت از مالكيت صنعتي را از موارد زير آگاه خواهد نمود:

1) امضاءها به موجب بند (۱) اين ماده؛

2) سپردن اسناد تصويب يا الحاق به موجب بند (۳) ماده (۹)؛

3) تاريخ لازم الاجراء شدن اين سند به موجب جزء (الف) بند (۴) ماده (۹)؛

4) پذیرش اصلاحیه های اين سند به موجب بند (۳) ماده (۸)؛

5) تاريخ هايي كه در آنها اصلاحیه های مزبور لازم الاجراء مي گردند؛

6) فسخ عضویتهای دریافتی به موجب ماده (۱۲)قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه نيس مشتمل بر چهارده ماده و متن موافقتنامه لوكارنو مشتمل بر پانزده ماده و پیوست آن در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ سوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا