آیین نامه ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

جدول محتوا

آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (با اصلاحات بعدی مورخ 14/12/1379)


این آیین نامه در تاریخ 06/10/1350 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

فصل اول: مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر

ماده 1

ثبت اثر طبق درخواست ‌نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست کننده ثبت اثر گذارده می‌شود، به عمل می­آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی که به اعتبار قانون فوق الذکر قائم‌ مقام پدیدآورنده اصلی اثر می‌باشد و هرگاه درخواست ‌کننده شخص حقوقی باشد، نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی‌.

ب ـ درصورتی که درخواست ‌نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده‌ شود، علاوه بر مشخصات موکل، نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل‌.

پ ـ تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی که اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد.

ت ـ در صورتی که اثر مشترک باشد، ذکر مشخصات پدیدآورندگان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حقوق مادی و معنوی به ترتیب مذکور در‌بند الف این ماده.

ث ـ در صورتی که ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد، در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه توصیف کامل آن به انضمام سه نسخه ‌نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی و کلیشه آن‌.

ج ـ تعیین نوع اثر و اعلام آن که اثر مشمول کدام یک از انواع آثار مذکور در ماده 2 قانون می‌باشد.

فصل دوم: مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر

ماده 2

درخواست‌ کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست ‌نامه به شرح مندرج در فصل اول‌ باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می‌شود، همراه درخواست ‌نامه‌ تسلیم نماید:

الف ـ در مورد کتاب و رساله و گزارش پژوهشی و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و ادبی‌ و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای 1 و 2 ماده دوم قانون‌: دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر.

ب ـ در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند 3 ماده دوم قانون‌: دو نسخه از اثر به هر ترتیبی که برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است‌.

پ ـ در مورد اثر موسیقی موضوع بند 4 ماده دوم قانون‌: دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر درصورتی که نت داشته باشد به انضمام گفتار آن اگر باشد به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.

ت ـ در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته و خطهای تزیینی ‌و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی موضوع بند 5 ماده دوم قانون‌:

1 ـ دو نسخه عکس رنگی از اصل اثر مشروط بر این که ابعاد عکس از 24 * 18 سانتیمتر تجاوز نکند.

2 ـ تعیین آن که اثر منطبق با کدام یک از آثار مذکور در بند 5 ماده دوم قانون می‌باشد.

3 ـ شرح و توصیف کافی برای شناسایی و تشخیص اثر.

ث ـ در مورد پیکره (مجسمه‌) موضوع بند 6 ماده دوم قانون ـ دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد 24*18 سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره به کار رفته و تعیین ابعاد و اندازه‌ حقیقی و وزن آن‌.

ج ـ در مورد اثر معماری موضوع بند 7 ماده دوم قانون‌: دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه‌ های تفصیلی ‌و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزییات اثر منحصراً در مواردی که ثبت آن‌ مورد تقاضاست با شرح و توصیف کامل تا حدی که شناسایی اثر در کلیات و جزییات موردنظر درخواست کننده ممکن باشد. در صورتی که درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یاساختمان یا تزیینات آن باشد، باید روی نقشه‌های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات طرح آن باید رنگی باشد.

چ ـ در مورد اثر عکاسی موضوع بند 8 ماده دوم قانون‌: دو نمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از 24*18 سانتیمتر تجاوز نکند.

ح ـ در مورد اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند 9 ماده‌ دوم قانون‌: دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر به اندازه 24 * 18 سانتیمتر.

خ ـ در مورد اثر ابتکاری که برپایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد، موضوع بندهای 10 و 11 ماده دوم قانون‌: نظر به ‌این که اثر پس از پدید آمدن به صورت یکی از آثار مندرج در ماده دوم یا ترکیبی از آنها خواهد بود، درخواست کننده ثبت باتوجه به نوع اثر و ارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم‌ قانون باید اطلاعات و مدارک خاص همان نوع یا انواع را تسلیم کند.

د ـ در مورد آثار سینمایی یک نسخه کامل از اثر با ذکر نام و مشخصات‌.

تبصره ـ در کلیه مواد مذکور در فصل اول و این فصل در صورتی که متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند، می‌تواند در برگ جداگانه‌ای درج و همراه اظهارنامه ‌تسلیم کند.

ذ ـ در مورد نرم افزارهای چند رسانه‌ای دو نسخه کامل از نمونه نرم‌افزار تولید شده باذکر نام و مشخصات و ویژگیهای اثر.

فصل سوم: مرجع ثبت  و اقدامات ثبتی‌


ماده 3

درخواست كننده اثر باید درخواست ‌نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم‌ این آیین ‌نامه تنظیم و در مركز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ كند.

تبصره ـ در خواست كننده ثبت آثار نرم افزارهای چند رسانه‌ای درخواست نامه ثبت را به ترتیب‌ مندرج در فصل ‌های اول و دوم این آیین نامه به همراه دو نسخه كامل از نمونه مورد نظر به دبیرخانه‌ شورای عالی داده ورزی تحویل می‌دهد. ثبت اثر از نظر فنی توسط شورای یاد شده و از نظر محتوایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور موظف ‌است قبل از ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف سه ماه از دریافت استعلام دبیرخانه شورای عالی داده ورزی نظر خود رابه آن دبیرخانه اعلام نماید.


ماده 4

مراجع دریافت درخواست ‌نامه ثبت اثر كلیه درخواست ‌نامه‌ ها به واحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود. واحد مزبور به ‌درخواست ‌نامه‌ های رسیده ظرف مدت سه ماه رسیدگی و اگر درخواست ‌نامه مطابق مقررات فصل ‌اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلا به ثبت نرسیده باشد، آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت ‌نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نام درخواست ‌كننده صادر و به‌ وی تسلیم و رسید اخذ كند.

درصورتی كه درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد، موارد نقص یا ایراد كتباً با پست سفارشی به درخواست ‌كننده ابلاغ و تا زمانی كه درخواست ‌كننده اقدام به رفع نقص ‌یا ایراد نكند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.


ماده 5

وزارت فرهنگ و هنر مكلف است در آخر هر ماه فهرستی از كلیه آثار ثبت شده در همان ماه را در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه ‌های كثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع ‌عموم آگهی كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست‌ كننده و تاریخ ثبت ‌و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض‌ و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.


ماده 6

درخواست‌ كننده می‌تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح و تكمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذكور در ماده پنجم آگهی خواهدداد.


ماده 7

هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر ، اصلاح ‌، تكمیل و یا ابطان آن به عهده ‌درخواست ‌كننده و ذی نفع خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا