آيين‌نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری

جدول محتوا

طرح های صنعتی

بخش اول: كليات


ماده ۱

اصطلاحات به كار برده شده در اين آیين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشند:


1.  قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري است كه در تاريخ ۷/۸/۱۳۸۶ طبق اصل (۸۵ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و اجراء آزمايشي آن به مدت ۵ سال در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۷ مورد موافقت مجلس قرار گرفته است؛


2.  آیين‌نامه:  منظور آیين نامه اجرايي حاضر موضوع ماده (۶۴ )  قانون مي‌باشد؛


3.  سازمان:  منظور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است؛


۴.  مرجع ثبت:  منظور اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد املاك كشور است؛


5.  دفتر بين‌المللي:  منظور دفتر بين المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است؛


6.  طبقه‌بندي بين‌المللي:  منظور طبقه‌بندي‌هاي مرسوم بين‌المللي، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي، و علائم تجاري، براساس جديدترين ويرايش آن‌ها است؛


7.  كنوانسيون پاريس:  منظور كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ ۱۲۶۱ هجري شمسي (۱۸۸۳ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۱۴/۱۲/۱۳۳۷ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ نيز مجلس شوراي اسلامي اصطلاحات بعدي آن را پذيرفته است؛


8.  معاهده همكاري در ثبت اختراعات:  منظور معاهده همكاري در ثبت اختراعات مورخ ۱۳۴۹ هجري شمسي (۱۹۷۰ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛


9.  آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال ۱۳۸۱ هجري شمسي (۲۰۰۲ ميلادي) مي‌باشد؛


10.  موافقت‌نامه مادريد: منظور موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ ۱۲۷۰ هجري شمسي (۱۸۹۱ ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛


11.  پروتكل مادريد: منظور پروتكل مربوط به موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ ۱۳۶۸ هجري شمسي (۱۹۸۹ ميلادي) است كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛


12.  آیين‌نامه مشترك: منظور آیين‌نامه مشترك موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل مربوط به موافقت‌نامه مذكور قابل اجرا از سال ۱۳۷۹ هجري شمسي (۲۰۰۰ ميلادي) مي باشد كه در تاريخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و


13.  ثبت بين‌المللي: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري از طريق دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.


بخش دوم: ثبت اختراعات


فصل اول: تسليم اظهارنامه


ماده ۲  

ثبت اختراع مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.


ماده ۳

اظهارنامه ثبت اختراع بايد در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف ـ ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.


تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است. مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد، مي‌تواند خلاصه آ‌ن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فن‌آوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند


ماده ۴

متقاضي بايد اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده (۱۶۷) اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي گردد.


ماده ۵

اظهارنامه ثبت اختراع بايد حاوي نكات زير باشد:


1.  اسم، شماره ملي، نشاني، كد پستي، تابعيت و سمت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هرگونه شناسه ديگر آن الزامي است؛ 


2.  اسم، شماره ملي، نشاني و كدپستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛


3.  اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛


4.  اسم، نشاني و شغل مخترع، در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نباشد؛


5.  عنوان اختراع به نحوي كه اختراع ادعايي را مشخص سازد و مشتمل بر كلماتي مثل « بهتر» و غيره نبوده و ترجيحاً بين سه تا ۱۰ كلمه باشد؛ 


6.  تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛


7.  اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلي در صورت تكميلي بودن اختراع؛


8.  تعداد صفحات توصيف، ادعاها، خلاصه توصيف اختراع و نقشه ها؛


9.  تعيين طبقه اختراع براساس طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات و


10.  تعيين ضمائم.


تبصره۱ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.


تبصره۲ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور، علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.


ماده ۶

 مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:


1.  توصيف اختراع؛


2.  ادعا يا ادعاهاي اختراع؛


3. خلاصه اي از توصيف اختراع؛


4.  نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛


5.  مدارك مثبت هويت متقاضي و مخترع؛


6.  درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛


7. مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود؛


8.  رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني و


9.  مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.


تبصره۱ـ چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرايط مقرر در ماده (۱۱) قانون باشد، مرجع ثبت از متقاضي دعوت خواهد كرد تا از تاريخ ابلاغ ظرف ۳۰ روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاريخ تقاضا همان تاريخ دريافت اصلاحات مذكور خواهد بود. اگر در مهلت تعيين شده اصلاح صورت نگيرد، اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد شد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.


تبصره۲ـ اگر در اظهارنامه به نقشه هايي اشاره شود كه در آن درج يا ضميمه نشده است مرجع ثبت از متقاضي دعوت مي كند تا نقشه ها را ظرف ۳۰ روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاريخ دريافت نقشه‌ها، تاريخ تقاضا تلقي خواهد شد. در غير اين صورت، مرجع ثبت تاريخ تقاضا را همان تاريخ دريافت اظهارنامه قيد نموده و اشاره به نقشه ها را كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد كرد. اين مهلت براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.


ماده۷

 هر صفحه از توصيف، ادعا، خلاصه توصيف و نقشه اختراع بايد توسط متقاضي يا نماينده قانوني او امضاء گردد.


ماده۸

 اظهارنامه بايد فقط به يك اختراع يا به دسته‌اي از اختراعات مرتبط كه يك اختراع كلي را تشكيل مي‌دهند مربوط باشد. در غير اين صورت، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو يا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسيم نمايد.


ماده ۹  

اظهارنامه تقسيمي بايد داراي الزامات اظهارنامه اصلي بوده و در تسليم آن نكات زير رعايت گردد:


1.  شماره و تاريخ اظهارنامه اوليه؛


2.  در صورت درخواست حق تقدم از سوي متقاضي، ذكر شماره و تاريخ اظهارنامه نخستين، همراه با محل حق تقدم؛


3.  اصلاح توصيف، ادعا، نقشه و خلاصه توصيف مذكور در اظهارنامه اصلي و


4.  مدارك مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه‌هاي تقسيمي.


تبصره ـ در صورت ادعاي حق تقدم‌هاي متعدد براي اظهارنامه اصلي، متقاضي اظهارنامه تقسيمي مي‌تواند از حق تقدم يا حق تقدم‌هايي كه از نظر موضوعي مرتبط با آن اظهارنامه تقسيمي باشد، استفاده كند.


ماده ۱۰

 توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشتمل بر نكات زير باشد:


1.  عنوان اختراع به گونه اي كه در اظهارنامه ذكر گرديده است؛


2.  زمينه فني اختراع مربوط؛


3.  مشكل فني و بيان اهداف اختراع؛


4.  شـرح وضعـيت دانـش پيشـين و سابـقه پيـشرفت‌هايي كه در رابطه بـا اختراع ادعـايي وجـود دارد، به نحوي كه براي درك و بـررسي جـديد بودن اختراع كفايت كند؛


5.  ارائه راه حل براي مشكل فني موجود، همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع؛


6.  توضيح اشكال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به نحوي كه يك متخصص در آن زمينه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاي آن را دريابد. ارجاع به شماره‌هايي كه براي بيان ويژگي‌هاي اختراع در نقشه آمده است الزامي است؛


7.  بيان واضح و دقيق مزاياي اختراع ادعايي نسبت به اختراعات پيشين، به نحوي كه ويژگي جديد بودن اختراع و تاثير فني آن را روشن سازد؛


8.  توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به‌كارگيري اختراع و


9.  ذكر صريح كاربرد صنعتي اختراع در صورتي كه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد.


ماده ۱۱

ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:


1.  معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره گذاري ترتيبي آن‌ها در صورت تعدّد؛ 


2.  از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛


3.  ويژگي‌هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛


4.  جز در موارد غيرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند « همان طور كه در توصيف آمد» يا « همان طور كه در نقشه ها نشان داده شده» خودداري شود؛


5.  در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد و


6.  مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.


ماده۱۲  

ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده ، فرايند، فرآيند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرآيند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.


ماده۱۳

خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني‌اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:


1.  با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ كلمه باشد؛


2.  مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛


3.  در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن ها ويژگي‌هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛


4. در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه‌هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد و


5.  عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.


ماده۱۴

خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي‌رود و نمي‌تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.


ماده۱۵  

چنانچه نقشه ها، نمودارها، و جداول، بخشي از ضميمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسيم آن‌ها بايد نكات زير رعايت شوند:


1.  در يك روي صفحه كاغذ با دوام و در قطع ۴ A، با خطوط پررنگ و يك‌دست مشكي و غيررنگي كشيده شده و ترجيحاً در رسم آن‌ها از ابزارهاي فني نقشه‌كشي استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا ۵/۲ سانتي‌متر از چپ ۵/۱ سانتي‌متر، از راست ۵/۲ سانتي‌متر و از پايين ۱ سانتي‌متر باشد؛


2.  وضوح و شفافيت نقشه‌ها به نحوي باشد كه امكان تكثير يا تصوير برداري آن ميسر شود؛


3.  تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد مگر آن‌كه براي فهم اختراع، برجسته نمودن بخش خاصي از نقشه و يا نمودار ضروري باشد؛


4.  تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛


5.  اعداد، حروف و نشانه‌ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛


6.  شامل نشانه‌هايي باشد كه در توصيف بتوان به آن‌ها ارجاع داد؛ 


7.  صفحات بايد به ترتيب شماره‌گذاري شده و ترجيحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از كل صفحات باشد؛


8.  هيچ توضيحي نبايد روي نقشه‌ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها و


9.  در صورتي كه هريك از نقشه‌ها، نمودارها و جداول در بيش از يك صفحه باشد، كل صفحات بايد بدون حذف بخشي از آن‌ها ، شامل نشانه‌هايي مستقل از شماره صفحات باشد به نحوي كه ارتباط و تماميت قسمت‌ها را با يكديگر روشن سازد.


ماده۱۶

در صورتي كه در اظهارنامه، توصيف، خلاصه توصيف، ادعا يا ادعاها و نقشه‌ها، به واحدهاي اندازه‌گيري وزن و حرارت، انرژي، نور، صدا، مغناطيس، و از اين قبيل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف بايد استفاده شود.


ماده۱۷

ساير ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، بايد روي كاغذ داراي قطع ۴ Aدرج و نكات ذيل در مورد آن‌ها مراعات گردد:


1.  متن آن‌ها به صورت تايپ شده ارائه گردد و فاصله بين سطور بيش از ۵/۱ سانتي‌متر نباشد؛


2.  فرمول‌هاي شيميايي و رياضي ممكن است به صورت دستي نوشته شوند؛


3.  صفحات بايد داراي حاشيه ۳ سانتي‌متري در بالا و سمت راست و ۲ سانتي متري از پايين و سمت چپ باشند؛


4.  شماره‌گذاري صفحات، بايد به عدد فارسي و به نحوي باشد كه شروع قسمت توصيف اختراع با شماره يك آغاز و به ترتيب تا پايان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاري شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه، نمودار و جدول باشد ابتداي آن‌ها بايد با شماره‌هاي جديد از يك شماره گذاري شوند و


5 .  اوراق نبايد تا خورده و پاره شده باشند و فقط يك روي كاغذ  نوشته مي‌شود.


ماده ۱۸  

در صورتي كه متقاضي طبق ماده (۹)  قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت اختراع بايد درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:


1.  تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛


2.  طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي و


3.  كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.


ماده۱۹

 در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌گردد.


ماده ۲۰

 مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل، محاسبه خواهد شد.


فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه 


ماده ۲۱

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاء هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد حسب مورد به درخواست كتبي منتقل‌اليه يا مالك اختراع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مربوط خواهد بود.


ماده۲۲

چنانچه متقاضي بخواهد اصلاحاتي را در مورد توصيف، خلاصه توصيف اختراع يا نقشه ها انجام دهد بايد صفحاتي از ضمائم كه اين اصلاحات مربوط به آن‌ها است را دوباره تايپ كند، به نحوي كه كل آن‌ها يك سند يكپارچه را تشكيل دهد.
اضافه كردن بين خطوط، چسباندن، حاشيه نويسي، يا اصلاح به صورت زيرنويس و اقداماتي از اين قبيل ممنوع است.


ماده۲۳

متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت اختراع، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.


ماده۲۴

 اظهارنامه اختراع ممكن است با درخواست كتبي متقاضي مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضيان، اين درخواست بايد به امضاي همه آن‌ها رسيده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاريخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.


تبصره ـ در صورتي كه اظهارنامه مسترد شده مبناي اظهارنامه‌هاي تقسيم شده ديگري قرار گرفته باشد، اظهارنامه‌هاي بعدي هم مسترد شده تلقي مي‌گردد.


ماده ۲۵

توسعه يا بهبود يك اختراع مي‌تواند موضوع اظهارنامه تكميلي نيز قرار گيرد، مشروط بر اينكه مكمل و مبين همان اختراعي باشد كه در اظهارنامه اصلي ادعا شده است. در اين صورت:


1.  شماره و تاريخ اظهارنامه اصلي در اظهارنامه تكميلي ذكر مي‌گردد؛


2.  تكميلي بودن اختراع در قسمت توصيف بعد از عنوان درج مي‌شود؛


3.  اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه تكميلي مشروط به اعطاي گواهي‌نامه اختراع به اظهارنامه اصلي است و


4.  در صورت ثبت اختراع اصلي، آگهي ثبت اختراع تكميلي متضمن شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه اصلي است.


تبصره ۱ ـ در صورت رد اظهارنامه تكميلي در مهلتي كه براي اعتراض به رد وجود دارد، متقاضي مي‌تواند اظهارنامه خود را به طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنكه مفهوم اختراعي آن با اظهارنامه اصلي يكسان نباشد در اين صورت، شماره‌اي جديد به اظهارنامه مستقل داده مي شود و از همان تاريخ اظهارنامه تكميلي حق تقدم خواهد داشت.


تبصره۲ ـ صدور گواهي‌نامه اختراع تكميلي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه براي گواهي‌نامه اصلي تعيين شده است ولي مدت اعتبار گواهي‌نامه تكميلي نمي‌تواند از مدت اعتبار گواهي‌نامه اصلي تجاوز نمايد.


ماده ۲۶  

استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده (۴ ) قانون از جمله ناظر بر موارد زير است:


1.  افشاء به دليل يا در نتيجه سوء استفاده اشخاص ثالث يا ذي‌حق قبلي متقاضي انجام شده باشد و 


2.  افشاء در نتيجه شركت در يك نمايشگاه رسمي باشد كه در اين فرض متقاضي بايد گواهي شركت در اين نمايشگاه را كه به تاييد مسئولان ذي‌ربط رسيده همراه با درج اين مطلب كه اختراع فقط در نمايشگاه مذكور به نمايش گذاشته شده است، ظرف ۳۰ روز از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.


تبصره ـ منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهي است كه توسط دولت يا ادارات ذي‌صلاح داخلي تشكيل مي‌شود و يا توسط دولت يا اشخاص ذي‌صلاح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بين‌المللي برگزار مي‌گردد. در فرض اخير گواهي مسوولان ذي‌ربط نمايشگاه رسمي بايد به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.


ماده ۲۷

 مرجـع ثبـت پس از دريافت اظـهارنامه و ضمايـم مربـوط و احراز شرايط مقرر در ماده (۱۱) قانون، آن را در دفتر ثبت وارد و بر روي هر يك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را همراه با ضمائم، كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد


تبصره ـ در خصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبـت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهـد شد. در صـورت عـدم ثبت نـيز مراتب به همين ترتيب به اطـلاع متقاضيـان خواهـد رسيد. پاسـخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده (۱۶۷) اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.


فصل سوم: بررسي اظهارنامه و ثبت اختراع


ماده ۲۸  

مرجع ثبت، پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف۶  ماه از حيث انطباق با شرايط شكلي و ماهوي مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بررسي مي‌نمايد.


تبصره۱ـ مرجع ثبت در صورت ضرورت مي‌تواند از مراجع ذي‌ربط اعم از خصوصي يا دولتي و يا از متخصصان و كارشناسان امر براي احراز شرايط ماهوي اختراع استعلام و كسب نظر نمايد. مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداكثر ۳ ماه خواهد بود.


تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع و اشخاص مذكور جنبه مشورتي داشته و عدم پاسخ به استعلام و كسب نظر مانع از بررسي و اتخاذ تصميم مرجع ثبت نيست.


تبصره۳ـ استعلام و كسب نظر از مراجع و اشخاص مذكور مي‌تواند براساس قراردادهاي منعقده با آن‌ها صورت گيرد.


ماده ۲۹  

چنانچه پس از بررسي اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات يا تكميل اظهارنامه و ضمائم آن ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين مواردي كه نياز به اصلاح يا تكميل دارند كتباً از متقاضي مي‌خواهد تا ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به انجام اصلاحات يا تكميل مدارك اقدام نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد شد. مهلت تعيين شده در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


ماده ۳۰

تصميم مرجع ثبت مبني بر اعطاي گواهي‌نامه اختراع كتباً به متقاضي اعلام شده و متقاضي بايد ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام جهت پرداخت هزينه هاي مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهي موضوع ماده (۳۲ ) اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


ماده ۳۱

اختراع با قيد مراتب زير طبق فرم (الف ـ۲) در دفتر ثبت اختراع ثبت مي‌شود:


1. شماره و تاريخ اظهارنامه با قيد ساعت و روز و ماه و سال؛


2.  شماره و تاريخ ثبت اختراع؛


3.  اسم و نشاني و تابعيت مالك اختراع؛


4.  اسم و نشاني و تابعيت مخترع در صورتي كه متقاضي شخص مخترع نيست مگر اينكه مخترع كتباً تقاضا نموده باشد كه نامش در گواهي‌نامه اختراع ذكر نشود؛


5.  اسم و نشاني نماينده قانوني مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وي تقاضا شده باشد؛


6.  عنوان اختراع؛


7.  طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع با ذكر زمينه علمي‌اي كه اختراع در آن طبقه قرار مي گيرد؛


8.  در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم و


9.  مدت حمايت.


تبصره۱ـ در دفتر ثبت اختراع، براي هر اختراع دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به موضوع اختراع صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.


تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك اختراع يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت اختراعات برسد.


ماده۳۲

پس از ثبت اختراع، آگهي مربوط به ثبت، ظرف ۳۰ روز با قيد مراتب مذكور در ماده (۳۱) اين آيين نامه در روزنامه رسمي منتشر مي‌گردد. آگهي مزبور به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات رسيده و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي مي‌شود.


ماده۳۳

پس از انتشار آگهي ثبت اختراع و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس درسايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي نامه اختراع صادر و به متقاضي يا نماينده  قانوني وي تسليم خواهد شد. گواهي‌نامه اختراع بايستي با استفاده از فناوري روز تهيه و مشتمل بر نسخه اي از توصيف ـ ادعا ـ خلاصه توصيف و نقشه بوده و منگنه و مهر شده و به امضاء رئيس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهي‌نامه اختراع طبق فرم (الف ـ ۳) بايد حاوي نكات زير باشد:

1.  شماره و تاريخ اظهارنامه؛


2.  شماره و تاريخ ثبت اختراع؛


3.  اسم، نشاني و تابعيت دارنده اختراع؛


4.  اسم، نشاني و تابعيت مخترع، مگر اينكه مخترع كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر نام خود را نمايد؛ 


5.  عنوان اختراع؛


6.  طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع؛


7.  ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن و


8.  مدت حمايت.


ماده ۳۴

در صورت تعدد متقاضي ثبت اختراع، به درخواست آن‌ها، ميزان سهم هر يك در گواهي‌نامه اختراع به تفكيك قيد خواهد شد. در غير اين صورت، حقوق ناشي از اختراع بالسويه خواهد بود.


ماده ۳۵

در صورت تقاضاي مالك اختراع ثبت شده براي صدور پروانه بهره‌برداري، مرجع ثبت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه يا دستگاه‌هايي كه مرتبط با موضوع اختراع تشخيص مي‌دهد، منعكس و پس از اخذ نظرات آن‌ها نسبت به صدور پروانه مذكور اقدام خواهد كرد. چنانچه مراجع ياد شده ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۹) قانون پاسخ ندهند يا پاسخ منفي دهند، مرجع ثبت تكليفي براي صدور مجوز بهره‌برداري ندارد.


تبصره ـ درصورتي كه اخذ نظرات مراجع ذي‌ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزينه باشد، تأديه اين هزينه به عهده متقاضي پروانه بهره‌برداري است.


فصل چهارم: صدور پروانه اجباري بهره‌برداري


ماده ۳۶

درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري اختراع بايد از جانب وزير يا بالاترين مقام دستگاه دولتي يا اشخاص مجاز از سوي آن‌ها، تسليم دبيرخانه كميسيون گردد. اين درخواست بايد همراه دليل و مدركي باشد كه به موجب آن ثابت شود، دستگاه دولتي يا شخص مجاز از طرف او، از مالك درخواست بهره‌برداري كرده ولي نتوانسته اجازه بهره‌برداري را با شرايط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصيل نمايد. رعايت مراتب فوق، در صورت فوريت ناشي از مصالح ملي در كشور به تشخيص كميسيون موضوع ماده (۱۷ ) قانون لازم نخواهد بود و تصميم كميسيون در اين خصوص بلافاصله به اجرا در مي‌آيد، مشروط بر آن‌كه در اين قبيل موارد مالك اختراع در اولين فرصت ممكن از تصميم كميسيون مطلع شود.


ماده ۳۷

دبيرخانه پس از دريافت درخواست پروانه اجباري بهره‌برداري، ظرف ۱۰ روز موضوع را به مالك اختراع ابلاغ مي‌كند. مالك اختراع موظف است مراتب را به اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند اطلاع دهد. مخترع و اشخاصي كه مجوز بهره‌برداري از اختراع مورد نظر را دارند بايد ظرف ۳۰ روز نظرات خود را به صورت مدلل و مستند كتباً به دبيرخانه ارائه نمايند كه دردفتر مخصوص به ثبت رسيده و جهت تصميم‌گيري تسليم كميسيون خواهد شد.


ماده ۳۸

دبيرخانه حداقل ۱۰ روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، بايد زمان آن را به متقاضي پروانه اجباري و مالك اختراع و اشخاص ذي‌نفع اطلاع دهد. اشخاص مذكور مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند. كميسيون پس از استماع اظهارات آن‌ها تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.


ماده ۳۹

درصورت اعطاي پروانه اجباري، كميسيون بايد شرايط بهره‌برداري، نام سازمان دولتي بهره‌بردار يا شخص مجاز از طرف او، مدت بهره‌برداري، مبلغ مذكور در بند ب ماده (۱۷) قانون به تشخيص كارشناس رسمي، اقدامات اجرايي، مدت زمان لازم براي انجام اقدامات اجرايي توسط بهره‌بردار، محدوده جغرافيايي و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقيقاً مشخص نمايد.


تبصره ـ پرداخت هزينه‌هاي كارشناسي براي تعيين مبلغ مذكور در اين ماده به عهده بهره‌بردار خواهد بود.


ماده ۴۰

تصميم كميسيون مبني بر اعطاء پروانه اجباري بهره‌برداري بايد در دفتر ثبت اختراع قيد و به هزينه متقاضي در روزنامه رسمي كشور منتشر و به مالك اختراع و ساير اشخاص ذي‌نفع ابلاغ گردد.


ماده ۴۱

چنانچه پس از بررسي مدارك و استماع اظهارات طرفين، كميسيون تشخيص دهد كه درخواست ارائه شده منطبق با شرايط مندرج در ماده (۱۷) قانون نمي‌باشد، درخواست را رد و نتيجه را از طريق دبيرخانه به متقاضي و اشخاص ذي نفع ابلاغ مي‌نمايد.


ماده۴۲

مالك اختراع يا سازمان دولتي و همين طور شخص ثالثي كه پروانه اجباري بهره‌برداري براي او صادر شده است ظرف ۲۰ روز پس از دريافت ابلاغ موضوع ماده (۴۰ ) اين آيين نامه مي‌تواند نسبت به تصميم كميسيون درخواست بررسي مجدد نمايد. چنانچه كميسيون درخواست تجديد نظر را قانع كننده تشخيص دهد، جلسه‌اي را حداكثر ظرف ۳۰ روز پس از وصول درخواست، براي رسيدگي به اظهارات متقاضي تجديدنظر و در صورت لزوم طرف او تشكيل خواهد داد و در مورد شرايط و مدت پروانه اجباري بهره‌برداري اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در غير اين صورت درخواست مذكور رد مي‌گردد. نحوه تشكيل كميسيون، مهلت‌ها و ابلاغ تصميمات كميسيون مطابق با اين آيين‌نامه خواهد بود.


ماده ۴۳

مالك اختراع مي‌تواند درخواست لغو پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميسيون را بنا به دلائلي كه در بند (ج) ماده (۱۷) قانون آمده است، همراه با مدارك و مستندات مربوط به دبيرخانه كميسيون تسليم نمايد. دبيرخانه موظف است ظرف ۳۰ روز از تاريخ تسليم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به بهره‌بردار اعلام تا چنانچه پاسخي داشته باشد ظرف ۳۰ روز به دبيرخانه اعلام نمايد. مرجع مذكور اظهارات طرفين به انضمام مدارك و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ارسال مي‌دارد. كميسيون پس از بررسي اظهارات مالك اختراع، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط و بهره‌بردار، تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌نمايد. چنانچه تصميم كميسيون مبني بر لغو پروانه بهره‌برداري باشد، حسب مورد اجازه بهره برداري براي مالك يا بهره‌بردار ديگر صادر مي‌گردد. در صورتي كه حفظ حقوق قانوني اشخاصي كه اجازه را كسب كرده‌اند، ابقاء تصميم را ايجاب نمايد، كميسيون نسبت به ابقاء آن اقدام مي‌نمايد.


تصميم كميسيون مبني بر لغو يا ابقاء پروانه اجباري بهره‌برداري همراه با مدت و شرايط مربوط از سوي دبيرخانه به طرفين ابلاغ خواهد شد.


ماده۴۴

هرگونه تصميم كميسيون مبني بر اعطاي پروانه اجباري بهره‌‌برداري يا رد آن از سوي متقاضي يا مالك اختراع قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ ) قانون مي‌باشد. اين اعتراض بايد ظرف ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون به ذينفع و يا اطلاع او از آن صورت گيرد.


ماده ۴۵  

به منظور انجام كليه وظايف اداري كميسيون موضوع بند (الف) ماده (۱۷) قانون، دبيرخانه‌اي به رياست مديركل اداره كل مالكيت صنعتي در مرجع ثبت تشكيل مي‌شود.


ماده۴۶

مرجع ثبت پس از دريافت درخواست صدور پروانه اجباري بهره‌برداري، موضوع بند (ح) ماده (۱۷) قانون، بايد آن را در دفتر مخصوص ثبت و ظرف ۱۰ روز از زمان دريافت همراه با دلايل، مدارك و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم يا موخر ابلاغ نمايد. دارنده حق اختراع مقدم يا موخر بايد نظرات و دلايل و مدارك خود را ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ به مرجع ثبت تسليم نمايد. مرجع ثبت، مدارك و مستندات طرفين را جهت اتخاذ تصميم تسليم كميسيون مذكور در ماده (۱۷۰ ) اين آيين نامه خواهدكرد. كميسيون پس از استماع اظهارات طرفين، در مورد اعطاي پروانه اجباري بهره‌برداري و شرايط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخيص كارشناس رسمي، يا رد درخواست، تصميم گيري خواهد كرد. در صورت اعتراض به تصميم كميسيون، تا قبل از نهايي شدن تصميم دادگاه در اين مورد، پروانه اجباري بهره‌برداري صادره از سوي كميته معلق خواهد بود.


تبصره ـ چنانچه دارنده حق اختراع مقدم يا موخر مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.


فصل پنجم : تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ماده 47

مالك اختراع مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت، اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از اختراع يا انتقال و يا اعراض از مالكيت اختراع ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.


تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي اختراع ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك اختراع مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه اختراع اعمال شود.


ماده۴۸

 درخواست مالك اختراع مبني بر تغييرات در مضمون و نقشه‌هاي اختراع، بايد به صورت كتبي و با ذكر شماره و تاريخ اختراع به مرجع ثبت تسليم گردد. انجام اين تغييرات، مشروط به آن است كه در نتيجه اين تغييرات، اطلاعات مندرج در گواهي‌نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذكور در اظهارنامه اوليه، تجاوز نكند.


ماده۴۹

هرنوع انتقال گواهي‌نامه اختراع بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:


1. اصل گواهي‌نامه اختراع؛


2.  مدرك قانوني كه دلالت بر انتقال نمايد؛


3.  مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود و


4.  رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.


ماده ۵۰

در آگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:


1.  عنوان اختراع، با ذكر طبقه‌بندي مربوط؛


2. تاريخ ثبت انتقال؛ 


3.  شماره ثبت اختراع در ايران؛


4.  اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد و


5.  اسم و نشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.


ماده ۵۱

مالك اختراع مي‌تواند بهره‌برداري از اختراع خود را ضمن رعايت ماده (۱۷) قانون به طور جزئي يا كلي براي تمام يا بخشي از مناطق جغرافيايي مورد حمايت، به هر شكل قانوني به ديگران واگذار نمايد. اجازه بهره‌برداري مي‌تواند انحصاري يا غير انحصاري باشد. مجوز بهره‌برداري بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد غيرانحصاري تلقي مي‌گردد، مگر اينكه دلايل انحصاري بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري بايد مشتمل بر مدارك زير باشد:


1.  نسخه‌اي از مجوز بهره‌برداري كه حاوي امضاء گواهي شده طرفين باشد؛


2.  اصل گواهي‌نامه اختراع؛


3.  مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود و


4.  رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.


تبصره ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.


ماده۵۲  

در موارد زير مرجع ثبت از ثبت مجوز بهره‌برداري خودداري كرده و مراتب را به اطلاع متقاضي مي‌رساند:


1.  درخواست مربوط به اختراعي باشد كه قبلاً در مورد آن مجوز بهره‌برداري انحصاري به ثبت رسيده است؛


2.  اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسي در مراجع قضايي باشد و


3.  هزينه سالانه گواهي‌نامه اختراع پرداخت نشده باشد.


ماده ۵۳  

چنانچه مانعي براي ثبت مجوز بهره‌برداري از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت مجوز مربوط را به صورت محرمانه حفظ و مراتب را در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. اين آگهي مشتمل بر موارد زير خواهد بود:


1.  اسامي مالك و بهره‌بردار؛


2.  عنوان اختراع؛


3.  تاريخ و شماره ثبت اختراع؛


4.  مدت بهره‌برداري و


5.  انحصاري يا غير انحصاري بودن آن.


ماده۵۴

در صورت فوت مالك گواهي‌نامه اختراع و باقي بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت به درخواست وراث يا احد از وراث نام ورثه يا وراث را به عنوان مالك در ظهر گواهي‌نامه اختراع قيد و مراتب را با ذكر ميزان سهم هريك در دفتر ثبت اختراعات ثبت خواهد كرد. درخواست ثبت بايد كتبي و همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:


1.  اصل دادنامه انحصار وراثت يا رونوشت مصدق آن؛


2.  اصل گواهي‌نامه اختراع؛


3.  مدارك دال بر پرداخت هزينه‌ها و 


4.  مدارك نمايندگي قانوني.


ماده ۵۵  

مالك اختراع مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:


1.  اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك اختراع رسيده است؛


2.  اصل گواهي‌نامه اختراع ثبت شده؛


3.  مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود و


4.  رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.


تبصره۱ـ اعراض مالك اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از اختراع، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.


تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.


ماده۵۶

 در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت ثبت شده در خارج انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت اختراع در ايران قيد و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت اختراع، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.


ماده۵۷

كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت اختراع، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه اختراع درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.


موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.


فصل ششم: اعتراض به رد و بـه تقاضاي ثبـت و اقامه دعـواي ابـطال گواهي‌نامه اختراع


ماده ۵۸  

تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده (۱۷۰) اين آيين‌نامه، تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.


ماده ۵۹

هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت اختراع اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض‌نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض نامه كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد شد


تبصره ـ مهلت مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي باشد.


ماده ۶۰  

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است، در صورتي كه اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي اختراع خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت با رعايت ماده (۵۹ ) اين آيين‌نامه موظف است ظرف ۱۰ روز از وصول اعتراض، نسخه‌اي از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود. هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت اختراع مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه اختراع وي به ثبت نرسيده است، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده (۱۷۰ ) اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به اختراعي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است؛ مگر اينكه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت اختراع به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده (۱۷۲) اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ ) قانون است.


تبصره۱ـ در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت اختراع نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.


تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.


تبصره۳ـ در صورتي كه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.


ماده ۶۱  

درصورت درخواست ابطال گواهي‌نامه اختراع، ذي‌نفع مي‌تواند با اثبات يكي از موارد مذكور در ماده (۱۸) قانون دادخواست خود را تسليم دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹) قانون نمايد. دادخواست ابطال بايد همراه مدارك ذيل باشد:


1.  اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛


2.  رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها و


3.  وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.


ماده ۶۲

هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاريخ ثبت باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم‌عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل عنوان اختراع و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.


فصل هفتم: اظهارنامه بين‌المللي طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات


ماده۶۳  

اظهارنامه بين‌المللي كه طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات از سوي اتباع ايراني يا مقيمين در ايران تسليم مرجع ثبت مي‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدأ عمل خواهد نمود.


ماده۶۴

در صورتي كه در اظهارنامه‌هاي بين‌المللي، ايران به عنوان « كشور تعيين شده» و «كشور منتخب» جهت ثبت بين‌المللي معرفي شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در معاهده و آيين‌نامه مربوط تقاضاي ثبت اختراع را طبق قانون و اين آيين‌نامه مورد بررسي قرار خواهد داد.


ماده۶۵

علاوه بر هزينه‌هايي كه براي ثبت بين‌المللي طبق معاهده و آيين‌نامه مربوط پرداخت مي‌گردد، جهت بررسي اظهارنامه بين‌المللي و مدارك آن، هزينه‌اي طبق جدول هزينه‌ها دريافت خواهد شد. در صورت تأييد اظهارنامه، چگونگي ارسال آن به دفتر بين‌المللي و هزينه‌هاي مربوط به عهده متقاضي خواهد بود.


فصل هشتم: هزينه‌ها


ماده۶۶

با توجه به ماده (۱۶) قانون، اعتبار گواهي‌نامه اختراع بيست سال از تاريخ تسليم اظهارنامه است. براي حفظ اعتبار گواهي‌نامه بايد، هزينه‌اي سالانه ظرف دو ماه قبل از انقضاي يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همين ترتيب تا تاريخ اعتبار گواهي‌نامه، طبق جدول هزينه‌ها تأديه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اگر مالك اختراع يا نماينده قانوني وي تا شش ماه پس از انقضاي موعد، علاوه بر هزينه سالانه جريمه‌اي معادل نصف هزينه سالانه اختراع را پرداخت نمايد ثبت اختراع به اعتبار خود باقي خواهد ماند.


بخش سوم: ثبت طرح‌هاي صنعتي


فصل اول: تسليم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه


ماده ۶۷

 ثبت طرح صنعتي مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.


ماده ۶۸

 اظهارنامه ثبت طرح صنعتي بايد در۲ نسخه و در فرم مخصوص (ط ـ ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.


تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است، مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فن‌آوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند.


ماده ۶۹

متقاضي بايد اظهارنامه ثبت طرح صنعتي را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا درچارچوب ماده (۱۶۷) اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد. تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام، تاريخ اظهارنامه تلقي مي‌گردد.


ماده۷۰

 اظهارنامه طرح صنعتي بايد حاوي نكات زير باشد:


1.  اسم، نشاني، كد پستي، شماره ملي، تابعيت و سمت متقاضي يا نماينده قانوني وي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عنداللزوم هر شناسه ديگر الزامي است؛ 


2.  اسم، اقامتگاه و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ‌ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛


3.  اسم و اقامتگاه طراح در صورتي كه متقاضي همان طراح نباشد؛


4.  ذكر كالا و طبقه‌اي كه متقاضي درخواست ثبت طرح براي آن را دارد؛


5.  تاريخ، محل و شماره اظهارنامه يا گواهي‌نامه طرح صنعتي در خارج، در صورت درخواست حق تقدم و


6.  تعيين ضمائم.


تبصره۱ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.


تبصره۲ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.


ماده۷۱

دو يا چند طرح صنعتي مربوط به يك طبقه از طبقه بندي بين‌المللي و يا به يك مجموعه يا تركيبي از اجزاء ، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را مي‌توان در يك اظهارنامه قيد و به مرجع ثبت تسليم نمود.


ماده۷۲

در صورتي كه متقاضي، دو اظهارنامه داراي طرح‌هاي صنعتي مشابه را در يك تاريخ تسليم نمايد، بنابه درخواست متقاضي، مرجع ثبت مي‌تواند يكي از اظهارنامه‌ها را به عنوان طرح صنعتي اصلي و ديگري را به صورت طرح صنعتي متمم بپذيرد.


ماده ۷۳

مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شوند:


1.  مدارك مثبت هويت متقاضي و طراح؛


2.  مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛


3.  اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛ 


4.  اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛ 


5.  در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتي‌متر و وزن آن حداكثر ۲ كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. شكل‌هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد ۲۰×۱۰ سانتي‌متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4و با جوهر مشكي باشد؛


6.  درخواست كتبي به تاخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛ 


7.  درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛


8.  رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي اضافي و


9.  مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود.


تبصره۱ـ طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي۳ و۴ فوق، بايد حداكثر در ابعاد ۲۰×۲۰ سانتي‌متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد.


تبصره۲ـ در صورت ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد.


تبصره۳ـ در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرح‌هاي صنعتي متعدد باشد، تصاوير يا اشكال يا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسيله شماره از يكديگر متمايز مي‌گردند.


ماده ۷۴

در صورتي كه متقاضي طبق ماده (۹) قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:


1. تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛ 


2.  طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي و


3.  كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.


ماده۷۵

در صورتي كه متقاضي مدعي دو يا چند اظهارنامه پيشين باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم‌ترين آن‌ها محاسبه مي‌شود.


ماده۷۶

 مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتي، ۶ ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از روز تعطيل محاسبه خواهد شد.


ماده۷۷

استفاده از مهلت ارفاقي مقرر در بند هـ ماده (۴) قانون براي ثبت طرح صنعتي، با انجام تغييرات لازم، مشمول مقررات ماده (۲۶) اين آيين نامه خواهد بود.


ماده ۷۸

متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد.


ماده۷۹

متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل از ثبت طرح صنعتي مي‌تواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد.


درصورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.


ماده۸۰  

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.


ماده ۸۱

مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظيم اظهارنامه را از لحاظ شناسايي هويت متقاضي و نمايش گرافيكي طرح صنعتي مورد رسيدگي قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.


تبصره ـ در خصوص اظهارنامه‌هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، درصورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي، به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله در چارچوب ماده (۱۶۷) اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.


فصل دوم: بررسي اظهارنامه و ثبت طرح صنعتي


ماده۸۲

مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاريخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و ساير شرايط مقرر در قانون و اين آيين‌نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي، مورد بررسي قرار مي‌دهد.


ماده۸۳  

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در اين آيين‌نامه اقدام به رفع نقص نمايد.


چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.


تبصره ـ مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا ۳۰ روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا ۶۰ روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي‌شود. 


ماده ۸۴  

طرح‌هاي صنعتي زير قابل حمايت نيستند:


1.  طرح‌هايي كه جديد يا اصيل نباشند؛


2.  طرح‌هايي كه تنها در نتيجه عملكرد فني محصول ايجاد مي‌شوند؛


3.  طرح‌هاي حاوي نمادها يا نشان‌هاي رسمي و


4.  طرح‌هاي مخالف نظم عمومي يا اخلاق حسنه.


طرح صنعتي جديد با رعايت مفاد ماده (۲۱) قانون، طرحي است كه قبل از تسليم اظهارنامه و يا قبل از تاريخ ادعاي حق تقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.

طرح صنعتي در صورتي اصيل محسوب مي‌شود كه به طور مستقل توسط طراح پديد آمده و كپي و تقليد طرح‌هاي موجود نباشد، به نحوي كه از ديد يك كاربر آگاه، متفاوت از طرح‌هايي باشد كه قبلاً در اختيار عموم قرار گرفته است.


ماده ۸۵  

هرگاه تقاضاي ثبت طرح صنعتي مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد، مراتب كتباً به متقاضي اعلام شده و وي بايد ظرف ۳۰ روز پس از تاريخ اعلام، جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي موضوع ماده (۸۶ ) اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


ماده ۸۶  

مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتي، مراتب را ظرف ۳۰ روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي‌نمايد. آگهي مزبور شامل موارد زير مي‌باشد:


1.  شماره و تاريخ اظهارنامه؛


2.  شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي؛


3.  اسم و نشاني طراح مگر آن كه طراح كتباً درخواست كند كه نامش ذكر نشود؛


4.  اسم و اقامتگاه متقاضي يا نماينده وي؛


5.  ذكر كالا و طبقه‌اي كه طرح مورد تقاضا مربوط به آن مي‌باشد؛


6.  تعيين تاريخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛


7.  تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن تصوير؛ 


8.  اشاره به ماكت طرح، در صورت ارائه و


9.  مدت اعتبار ثبت.


تبصره ـ هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵ ) قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طرح صنعتي، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي‌شود. در اين صورت مرجع ثبت، يك آگهي حاوي تاخير انتشار طرح صنعتي مذكور و اطلاعات مربوط به هويت مالك طرح ثبت شده و تاريخ تنظيم اظهارنامه و مدت تأخير مورد درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي‌كند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده، مرجع ثبت آگهي طرح صنعتي ثبت شده را صادر و براي انتشار تسليم روزنامه رسمي خواهد كرد. هزينه انتشار آگهي هاي مذكور در اين تبصره به عهده متقاضي ثبت طرح صنعتي خواهد بود.


ماده۸۷  

ثبت طرح صنعتي با قيد مراتب زير و طبق فرم (ط ـ ۲) در دفتر ثبت طرح صنعتي انجام مي‌پذيرد:


1.  تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛


2.  تاريخ و شماره ثبت طرح صنعتي؛


3.  اسامي كالاها و طبقاتي كه طرح صنعتي براي آن‌ها اختيار شده است؛


4.  ذكر مشخصات طرح يا طرح‌هاي صنعتي به طور اجمال با تعيين اجزايي كه متقاضي مي‌خواهد حق استعمال انحصاري آن را به خود اختصاص دهد؛


5.  در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم؛


6.  اسم، محل اقامت و تابعيت مالك طرح و نماينده او در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده قانوني تسليم شده باشد؛


7.  اسم و نشاني و تابعيت طراح، در صورتي كه متقاضي شخص طراح نيست، مگر اينكه طراح كتباً تقاضا نموده باشد كه اسمش در گواهي‌نامه طرح صنعتي ذكر نشود و


8.  مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي.


تبصره۱ ـ در دفتر ثبت طرح صنعتي براي هر طرح دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه نسبت به طرح صنعتي صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد.


تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك طرح صنعتي يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي برسد.


ماده۸۸

پس از ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي مربوط به آن و تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت، گواهي‌نامه اي طبق فرم (ط ـ ۳) كه حاوي نكات زير باشد با الصاق تصوير يك نمونه كامل از طرح و منگنه و ممهور كردن آن، به مالك طرح يا نماينده قانوني وي تسليم مي‌شود:


1.  تاريخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛ 


2.  تاريخ و شماره ثبت طرح يا طرح‌ها؛


3.  اسم و اقامتگاه و تابعيت مالك طرح؛


4.  اسم، نشاني و تابعيت طراح، مگر اينكه طراح كتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذكر اسم خود را نمايد؛


5.  ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن‌ها می‌باشد و طبقه و يا طبقاتي كه مورد تأييد قرار گرفته است؛


6.  مدت اعتبار طرح و تاريخ انقضاي آن؛


7.  ذكر تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن و


8.  تصوير يا تصاويري كه طرح را معرفي كند و تصريح به رنگي يا غيررنگي بودن آن.


اين گواهي‌نامه با استفاده از فن‌آوري روز تهيه و به امضاء رئيس اداره ثبت طرح هاي صنعتي مي‌رسد.


فصل سوم: تمديد ثبت طرح صنعتي


ماده ۸۹

 با توجه به بند د ماده (۲۸) قانون، مالك طرح صنعتي مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت طرح صنعتي را براي دو دوره پنج ساله متوالي ديگر بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي در هر دوره، به عمل خواهد آمد.


تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت ياد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي، با پرداخت جريمه تأخير طبق جدول هزينه ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.


ماده ۹۰  

درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي در دو نسخه توسط مالك طرح ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء و الصاق تصوير نمونه طرح و رسيد پرداخت هزينه مربوط، به مرجع ثبت تسليم مي‌گردد.


مرجع ثبت پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد كرده و برروي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.


ماده ۹۱

درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي بايد حاوي نكات ذيل باشد:


1. شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتي‌اي كه تمديد آن مورد درخواست است؛


2.  طبقه يا طبقات كالاهاي موضوع طرح صنعتي و


3.  اسم و آخرين نشاني كامل مالك طرح صنعتي ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.


مدارك مثبت هويت متقاضي، رسيد مربوط به پرداخت هزينه تمديد، حداقل شش نمونه از طرح و مدارك نمايندگي قانوني، درصورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد، بايد به همراه درخواست تمديد ارائه شود.


ماده ۹۲

تمديد ثبت، دنباله ثبت اصلي، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهي مربوط، گواهي‌نامه تمديد ثبت طبق فرم (ط ـ ۴) صادر و تسليم مالك طرح يا نماينده قانوني وي خواهد شد. گواهي‌نامه تمديد شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي، با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار طرح صنعتي و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.


تبصره۱ـ در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه محصولات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي در دفتر، ثبت و گواهي‌نامه تمديد ثبت طرح صنعتي را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي و هزينه انتشار آگهي مربوط در روزنامه رسمي به عهده مالك علامت خواهد بود.


تبصره۲ـ تمديد ثبت طرح صنعتي نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت، مقررات تغيير طرح صنعتي موضوع ماده (۹۳ ) اين آيين نامه قابل اعمال خواهد بود.


فصل چهارم: تغييرات،انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتي ثبت شده

 
ماده ۹۳

مالك طرح صنعتي مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره برداري از طرح يا انتقال و يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.


تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك طرح صنعتي مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه طرح صنعتي اعمال شود.


ماده۹۴

در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند.


تبصره ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.


ماده ۹۵

 هرنوع انتقال گواهي‌نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:


1.  آخرين گواهي‌نامه معتبر طرح صنعتي؛


2.  سند رسمي حاكي از انتقال؛


3.  مدارك نمايندگي قانوني و


4. رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.


ماده ۹۶

درآگهي تغيير مالكيت ذكر موارد زير ضروري است:


1.  عنوان طرح؛


2.  تاريخ ثبت انتقال؛


3.  شماره ثبت طرح در ايران، با ذكر كالا يا كالاهايي كه طرح ثبت شده مربوط به آن مي‌باشد؛


4.  اسم، اقامتگاه و تابعيت مالكان قديم و جديد و


5.  اسم و نشاني نماينده قانوني مالك جديد در ايران، در صورت وجود.


ماده ۹۷

مالك طرح صنعتي مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:


۱.  اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك طرح صنعتي رسيده است؛


2.  اصل گواهي‌نامه طرح صنعتي ثبت شده؛


3.  مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود و


4.  رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.


تبصره۱ـ اعراض مالك طرح صنعتي از حقوق خود نسبت به طرح صنعتي ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از طرح صنعتي، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، به ديگري واگذار نشده باشد.


تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.


ماده۹۸

در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ ثبت طرح صنعتي در ايران قيد و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري، يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.


ماده ۹۹

كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از طرح صنعتي ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتي، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه طرح صنعتي درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده‌اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.


فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضاي ثبت و اقامه دعواي ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتي

 
ماده ۱۰۰

تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده (۱۷۰ ) اين آیين نامه تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.


ماده ۱۰۱  

هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت طرح صنعتي اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد شد


تبصره ـ مهلت مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


ماده ۱۰۲  

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است در صورتي كه طرح صنعتي قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي طرح صنعتي خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنـعتي و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده ( ۱۰۱ ) اين آيين‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد.

متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده  به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.


هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد، درخواست او براي ثبت طرح صنعتي مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه طرح صنعتي وي به ثبت نرسيده باشد، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده (۱۷۰) اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح صنعتي قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح صنعتي به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده (۱۷۲) اين آيين نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ )  قانون است.


تبصره۱ـ درصورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتي نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.


تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.


تبصره۳ـ چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.


ماده ۱۰۳

هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ ) قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.

دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:


1.  اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛

 
2.  رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها و


3.  وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.


ماده ۱۰۴  

هرگاه ثبت طرح صنعتي باطل شود، از تاريخ ثبت، باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل مشخصات طرح صنعتي و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.


بخش چهارم: ثبت علائم

 
فصل اول: تسليم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

 
ماده ۱۰۵  

ثبت علامت مستلزم تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت است.


ماده ۱۰۶

اظهارنامه ثبت علامت بايد در دو نسخه و در فرم مخصوص (ع ـ ۱) و به زبان فارسي تنظيم شده و پس از ذكر تاريخ، توسط متقاضي يا نماينده قانوني وي امضاء شود.


تبصره ـ در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن الزامي است. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند.


ماده ۱۰۷

متقاضي بايد اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوري يا با پست سفارشي و يا در چارچوب ماده (۱۶۷ ) اين آيين‌نامه به مرجع ثبت تسليم نمايد.


ماده ۱۰۸

اظهارنامه ثبت علامت بايد حاوي نكات زير باشد:


1.  اسم، شماره ملي، نشاني، كد پستي و تابعيت متقاضي و در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي است، ذكر نام، نوع فعاليت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعيت، مركز اصلي و عند‌‌اللزوم هر شناسه ديگر آن الزامي است؛


2.  اسم، شماره ملي، نشاني و كد پستي نماينده قانوني متقاضي، در صورت وجود؛


3.  اسم، نشاني و كد پستي شخص يا اشخاصي كه صلاحيت دريافت ابلاغ ها در ايران را دارند، در صورتي كه متقاضي مقيم ايران نباشد؛


4.  الصاق نمونه‌اي از علامت در كادر مربوط؛


5.  توصيف و تعيين اجزاء علامت و تعيين حروف مشخص در صورتي كه علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛


6.  ذكر كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها به كار مي رود، با تعيين طبقه يا طبقات درخواست شده طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛


7.  ذكر حق تقدم، در صورت درخواست؛


8.  رشته فعاليت مالك علامت؛


9.  ذكر علامت جمعي در صورتي كه ثبت آن مورد درخواست باشد؛


10.  در صورتي كه علامت مشتمل بر كلمه يا كلماتي غير از فارسي باشد، درج آوانويسي و ترجمه آن؛


11.  ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي خاص علامت باشد؛


12.  ذكر سه بعدي بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛


13.  تعيين ضمائم.


تبصره۱ـ در صورت تسليم اظهارنامه و ساير اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقي، امضاء آن‌ها از طرف اشخاص مجاز، ضروري است.


تبصره۲ـ در صورت تعدد متقاضي ثبت، شخصي كه به نمايندگي از سايرين حق مراجعه و مكاتبه با مرجع ثبت و انجام ساير تشريفات اداري لازم، جز دريافت گواهي‌نامه علامت، را دارد، بايد با ذكر اقامتگاه، تعيين شود.


تبصره۳ـ اسم و نشاني متقاضي مقيم خارج از كشور علاوه بر فارسي بايد به حروف لاتين نيز نوشته و با همان حروف نيز ثبت و آگهي شود.


تبصره۴ ـ در كليه امور راجع به ثبت و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه‌بندي كالا و خدمات را براساس طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد. در صورت وجود عناصر تصويري در علامت، رعايت طبقه‌بندي مربوط الزامي و به عهده مرجع ثبت است.


ماده ۱۰۹  

براي ثبت هر علامت بايد از اظهارنامه جداگانه استفاده شود. استفاده از يك اظهارنامه براي ثبت يك علامت جهت كالا‌ها و خدمات مندرج در يك يا چند طبقه بلامانع است.


ماده ۱۱۰

شخصي كه تقاضاي ثبت چندين علامت را به طور همزمان مي‌نمايد بايد براي هريك از آن‌ها مطابق مقررات اين آيين‌نامه، اظهارنامه جداگانه اي تسليم كند. در اين صورت، اگر تقاضا‌ها توسط نماينده قانوني به عمل آمده باشد، مدرك اصلي نمايندگي به يكي از اظهارنامه‌ها و يك رونوشت مصدق آن به هريك از اظهارنامه‌هاي ديگر بايد ضميمه شود.


ماده ۱۱۱

مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شود:


1.  با لحاظ ماده (۱۱۰ ) اين آيين نامه، نسخه اصلي نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛


2.  ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافيكي كه با علامت الصاق شده روي اظهارنامه يكسان بوده و ابعاد آن حداكثر  ۱۰ ×10 سانتي‌متر باشد. اگر ارائه علامت به صورت گرافيكي نباشد ده نمونه از كپي يا تصوير علامت حداكثر در همين ابعاد و به نحوي كه مرجع ثبت مناسب تشخيص دهد، ارائه خواهد شد. چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخيص ندهد، تسليم نمونه مناسب را درخواست مي‌نمايد. در هر حال، علامت بايد به همان نحو كه درخواست و ثبت مي شود استعمال گردد؛


3.  در صورت سه بعدي بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه‌هاي گرافيكي يا تصوير دو بعدي روي برگه به نحوي كه از شش زاويه متفاوت تهيه و در مجموع يك نمونه واحد كه همان علامت سه بعدي را تشكيل دهند، الزامي است؛


4.  مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف ۱۵ روز از آن تاريخ تسليم شود؛


5.  ارائه مدارك دال بر فعاليت در حوزه ذي‌ربط بنا به تشخيص مرجع ثبت؛


6.  نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي و ارائه گواهي مقام صلاحيت‌دار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط، در صورتي كه ثبت علامت جمعي مورد درخواست باشد؛


7.  مدارك مثبت هويت متقاضي؛


8.  رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني و


9.  مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد.


ماده۱۱۲  

در صورتي كه متقاضي طبق ماده (۹ )  قانون درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت علامت بايد درخواست خود را به همراه مداركي كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر موارد زير باشد:


1.  تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي و


2.  كشوري كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده و يا در صورت منطقه‌‌اي يا بين‌المللي بودن اظهارنامه، اداره‌اي كه اظهارنامه در آنجا تسليم شده است.


تبصره۱ـ درخواست حق تقدم بايد همزمان با تاريخ تسليم اظهارنامه تسليم شود.


تبصره۲ـ هرگاه حق تقدم دو يا چند اظهارنامه اصلي ادعا شود، مي‌توان با رعايت تبصره (۱) فوق، اطلاعات آن‌ها را در يك درخواست قيد و تسليم نمود. در اين صورت مبناي احتساب حق تقدم تاريخ تسليم نخستين اظهارنامه خواهد بود.


تبصره۳ـ در صورتي كه حق تقدم ادعايي شامل كليه كالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلي نباشد، اشاره به كالاها يا خدماتي كه مورد ادعا است، ضروري است.


ماده۱۱۳

 مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، ۶  ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه اصلي خواهد بود. در اين مورد روز تسليم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرين روز مصادف با روز تعطيل باشد، اين مدت تا آخرين ساعت اولين روز اداري بعد از تعطيل محاسبه خواهد شد.


ماده ۱۱۴  

تاريخ اظهارنامه همان تاريخ وصول اظهارنامه يا تاريخ داده پيام است، مشروط بر اينكه در زمان تسليم حاوي اطلاعات زير باشد:


1.  اسم متقاضي؛


2.  نشاني‌اي كه ابلاغ‌ها بايد در آنجا صورت گيرد؛


3.  نمونه‌اي از علامت؛


4.  كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت مي‌شود و


5.  پرداخت حق ثبت اظهارنامه.


ماده ۱۱۵

متقاضي مي‌تواند تا قبل از انتشار آگهي موضوع ماده (۱۲۰) اين آيين‌نامه ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت نسبت به اصلاح نشاني، تغيير نماينده قانوني و كاهش كالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نمايد. اعمال اين اصلاح منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.


ماده۱۱۶

متقاضي يا نماينده قانوني وي در هر زمان قبل از ثبت علامت مي‌تواند ضمن درخواست كتبي از مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.


ماده ۱۱۷

مرجع ثبت پس از دريافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرايط مقرر در ماده (۱۱۴) اين آيين‌نامه، آن را در دفتر ثبت وارد و برروي هر يك از نسخ اظهارنامه، تاريخ دريافت اظهارنامه و شماره آن را قيد نموده و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضا و مهر و قيد تاريخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حروف، به عنوان رسيد به متقاضي مسترد خواهد كرد.


تبصره ـ درخصوص اظهارنامه هايي كه با پست سفارشي ارسال مي‌شوند، در صورت ثبت اظهارنامه‌ها، نسخه دوم آن‌ها همراه با ضمائم توسط و به هزينه مرجع ثبت با پست سفارشي به عنوان رسيد به متقاضيان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نيز مراتب به همين ترتيب به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد. پاسخ اظهارنامه‌هاي واصله درچارچوب ماده (۱۶۷) اين آيين‌نامه به صورت الكترونيكي خواهد بود.


فصل دوم: بررسي و انتشار آگهي اظهارنامه 


ماده ۱۱۸

مرجع ثبت ظرف ۳۰ روز از تاريخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و شرايط مقرر در قانون و اين آيين‌نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌دهد.


ماده ۱۱۹

مرجع ثبت چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمايد، مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ مي‌كند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نمايد.


چنانچه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت، اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ  خواهد كرد.


تبصره ـ مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم در ايران ۳۰ روز و براي اشخاص مقيم در خارج از كشور ۶۰ روز از زمان ابلاغ محاسبه مي‌شود. 


ماده ۱۲۰  

مرجع ثبت پس از پذيرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضي ابلاغ وآگهي مربوط را جهت اطلاع عموم منتشر مي‌نمايد. آگهي مزبور بايد شامل موارد ذيل باشد:


1.  تاريخ و شماره اظهارنامه؛


2.  در صورت ادعاي حق تقدم، تاريخ و شماره اظهارنامه و كشوري كه درخواست ثبت اوليه در آنجا صورت گرفته است؛ 


3.  نمونه علامت؛


4.  اجراء علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛


5.  فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ با اشاره به طبقه يا طبقات مربوط طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛


6.  نام و نشاني متقاضي و


7.  نام و نشاني نماينده قانوني در صورتي كه اظهارنامه توسط نماينده تسليم شده باشد.


تبصره ـ در صورتي كه متقاضي ظرف ۳۰ روز پس از دريافت ابلاغ، هزينه انتشار آگهي فوق را پرداخت نكند، اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.


ماده ۱۲۱

در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) قانون، مرجع ثبت ملزم است دلايل رد را كتباً به متقاضي ابلاغ نمايد.


از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردي علامت عين يا شبيه علامت ديگر تشخيص داده شده و رد مي‌گردد كه علامت مذكور قبلاً به اسم ديگري ثبت يا تقاضاي ثبت شده باشد يا شباهت آن از لحاظ شكل ظاهر يا تلفظ يا كتابت و يا ساير ويژگي‌ها با علامت ديگري كه قبلا ثبت يا تقاضاي ثبت شده به اندازه‌اي باشد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه بيندازد.
متقاضي مي‌تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده (۱۷۰) اين آيين‌نامه تسليم نمايد.پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد.


مهلت اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ۳۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور۶۰ روز از تاريخ ابلاغ خواهد بود.


تبصره ـ در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.


فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه


ماده ۱۲۲

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع، به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.


تبصره ـ انتقال جزئي حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مستلزم تسليم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل‌اليه است.


ماده۱۲۳

بعد از انتشار آگهي موضوع ماده (۱۲۰) اين آيين‌نامه، هر گونه اصلاحي كه به وسيله متقاضي در خود علامت و يا دركالاها يا خدمات مربوط به آن صورت گيرد مستلزم تسليم اظهارنامه جديد است. چنين اظهارنامه‌اي به ترتيب مقرر در قانون و اين آيين‌نامه بررسي مي‌گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد موضوع آگهي مي‌شود.


ماده ۱۲۴

هر شخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت علامت اعتراض داشته باشد بايد ظرف مهلت ۳۰ روز از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده (۱۲۰) اين آيين‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبني بر عدم رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) قانون به مرجع ثبت تسليم نمايد.


پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض‌نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض‌نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف ۳۰ روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض نامه كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.


تبصره ـ مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


ماده ۱۲۵  

هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده (۱۲۴) اين آيين‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.


هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامت مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ ۲۰ روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده (۱۷۰ ) اين آيين‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غيراز حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده (۱۷۲ ) اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ ) قانون است.


تبصره۱ـ در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.


تبصره۲ـ درصورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.


تبصره۳ـ چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌هاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مي‌يابد.


فصل چهارم: ثبت علامت و تمديد ثبت


ماده۱۲۶  

پس از انتشار آگهي ثبت علامت، موضوع ماده (۱۲۰) اين آيين‌نامه و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي توسط متقاضي به مرجع ثبت، ظرف ۳۰ روز از تاريخ انتشار، در صورتي كه مرجع ثبت تشخيص دهد شرايط مندرج در قانون و اين آيين نامه رعايت شده و نسبت به تقاضاي ثبت علامت نيز اعتراض نشده و يا اعتراض رد شده است، علامت را پس از پرداخت هزينه‌هاي مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت مي‌كند.


تبصره ـ در صورت عدم تحويل نسخه منتشرشده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي به مرجع ثبت ظرف مهلت مقرر در اين ماده، اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.


ماده ۱۲۷

متقاضي بايد ظرف مدت ۳۰ روز پس از اعلام كتبي مرجع ثبت مبني بر تأييد نهايي علامت، نسبت به پرداخت هزينه‌هاي ثبت علامت و انتشار آگهي موضوع ماده (۱۲۹) اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كأن‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور ۶۰ روز مي‌باشد.


ماده ۱۲۸

ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع ـ ۲) با قيد مراتب ذيل به عمل خواهد آمد:


1.  اسم و نشاني و تابعيت مالك علامت؛


2.  اسم و نشاني نماينده قانوني او، در صورت وجود؛


3.  الصاق يك نمونه از علامت در محلي كه به اين امر اختصاص داده شده است؛


4.  تعيين اجزا علامت با ذكر رنگ، در صورتي كه رنگ به عنوان صفت مشخصه و يا ويژگي علامت باشد؛


5.  تاريخ كامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاريخ و شماره ثبت علامت؛


6.  فهرست كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها استفاده مي‌شود ، با اشاره به طبقه يا طبقات آن‌ها طبق طبقه‌بندي بين‌المللي؛


7.  در صورت ادعاي حق تقدم و پذيرش آن، تاريخ، شماره و محل تسليم اظهارنامه مقدم و


8.  مدت اعتبار ثبت علامت.


تبصره۱ـ در دفتر ثبت براي هرعلامت دو صفحه اختصاص مي‌يابد و هر تغيير و اصلاح و همچنين نقل و انتقالاتي كه جزئاً يا كلاً نسبت به علامت صورت مي‌گيرد، در صفحات مزبور قيد مي‌گردد. در صورت نياز به صفحات اضافي مرجع ثبت مي‌تواند از دفتر متممي به اين منظور استفاده نمايد.


تبصره۲ـ درج مراتب فوق پس از تكميل بايد به امضاء مالك علامت يا نماينده قانوني وي و همچنين رئيس اداره ثبت علائم تجاري برسد.


ماده ۱۲۹

مرجع ثبت مكلف است ظرف ۳۰ روز پس از ثبت علامت، آگهي حاوي كليه مراتب مندرج در ماده (۱۲۸ ) اين آيين نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.


ماده۱۳۰

پس از ثبت علامت و انتشار آگهي آن و تحويل نسخه منتشر شده يا منعكس در سايت روزنامه رسمي، گواهي‌نامه‌اي طبق فرم (ع ـ ۳) كه حاوي موارد مذكور در بندهاي (۱)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)و (۷) ماده (۱۲۸) اين آيين‌نامه و همچنين مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاريخ انقضاي آن باشد، پس از امضاء و مهر رئيس اداره ثبت علائم تجاري، به مالك علامت يا نماينده قانوني او تسليم مي‌شود.


تبصره ـ گواهي‌نامه علامت با استفاده از فن‌آوري روز تهيه مي‌شود.


ماده ۱۳۱

با توجه به بند د ماده (۴۰ ) قانون، مالك علامت مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت علامت را براي دوره‌هاي متوالي ده ساله بنمايد. درخواست تمديد ثبت ظرف يك سال قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره، به عمل خواهد آمد.


تبصره ـ در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت ياد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والاّ ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد


ماده۱۳۲

درخواست تمديد ثبت علامت در دو نسخه توسط مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء به مرجع ثبت تسليم مي‌شود.


مرجع ياد شده پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوطه وارد و بر روي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است بعد از امضاء و مهر به عنوان رسيد به درخواست كننده مسترد خواهد كرد.


ماده۱۳۳

درخواست تمديد ثبت بايد حاوي موارد ذيل باشد:


1.  شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و علامتي كه تمديد آن مورد درخواست است؛


2.  طبقه يا طبقات كالاها و خدماتي كه علامت براي تشخيص آن‌ها ثبت شده است و


3.  اسم و نشاني كامل مالك علامت ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.


تبصره۱ـ درخواست تمديد ثبت وقتي پذيرفته مي‌شود كه هزينه تمديد پرداخت شده باشد.


تبصره۲ـ در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه كالاها و خدمات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي علامت، در دفتر ثبت و گواهي‌نامه تمديد ثبت علامت را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي به عهده مالك علامت خواهد بود.


تبصره۳ـ مالك علامت مي‌تواند ضمن درخواست تمديد، درخواست جداگانه‌اي را براي تقليل طبقه يا كالاها و خدماتي كه علامت براي آن به ثبت رسيده است، بدون پرداخت هزينه ثبت تغيير، تسليم مرجع ثبت نمايد.


تبصره۴ـ در صورت تغيير طبقات يا كالاها، مندرجات اين ماده با انجام تغييرات لازم، به هزينه مالك علامت، در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.


ماده ۱۳۴  

مدارك زير بايد به درخواست تمديد ضميمه گردد:


1.  مدارك مثبت هويت متقاضي؛


2.  حداقل شش نمونه از علامت با رعايت ماده (۱۰۸ ) اين آيين‌نامه؛ 


3.  رسيد مربوط پرداخت هزينه‌ها و


4.  مدارك نمايندگي قانوني، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.


ماده ۱۳۵  

با رعايت تبصره‌هاي۲ و۳ ماده (۱۳۳) اين آيين‌نامه، تمديد ثبت علامت نمي تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به وجود آورد. در غير اين صورت مقررات تغيير علامت قابل اعمال خواهد بود.


ماده ۱۳۶

تمـديد ثبـت علامت دنباله ثبـت اصلـي در دفـتر ثبت مي‌شود و گواهي‌نامه تمديد ثبت طبق فرم (ع ـ ۴) صادر و تسليم مالك علامت يا نماينده قانوني وي مي‌گردد.


گواهي‌نامه تمديد ثبت شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.


فصل پنجم : علامت جمعي


ماده ۱۳۷  

مقررات مواد( ۱۰۵) تا (۱۳۶) اين آيين‌نامه، با انجام تغييرات لازم، و به شرط رعايت موارد زير در مورد علائم جمعي نيز قابل اعمال است:


1.  اظهارنامه ثبت علامت جمعي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه مطابق ماده (۴۲ ) قانون، در اظهارنامه به جمعي بودن علامت اشاره شده و نسخه‌اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن نيز ضميمه گردد؛


2.  در ضوابط و شرايط استفاده از علامت جمعي، بايد خصوصيات مشترك يا كيفيت كالاها و خدمات توليدي در يك منطقه جغرافيايي معين يا مورد تأييد كه تحت آن‌ها اشخاص مي‌توانند از علامت مذكور استفاده كنند و همچنين ضمانت اجراهاي مربوط به عدم رعايت شرايط و ضوابط يادشده تعيين گردد؛


3.  آگهي ثبت علامت جمعي كه مطابق ماده (۱۲۰) اين آيين‌نامه انجام خواهد شد، بايد همچنين شامل خلاصه اي از ضوابط و شرايط استفاده از آن علامت باشد؛


4.  هرگونه تغيير در ضوابط و شرايط حاكم بر استفاده از علامت جمعي بايد به صورت مكتوب توسط مالك آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلاميه ياد شده بايد در دفتر ثبت قيد شود. تغييرات مذكور قبل از ثبت هيچگونه اثري ندارد. خلاصه‌اي از تغييرات به عمل آمده بايد توسط مرجع ثبت آگهي شود و


5.  علاوه بر مالك علامت جمعي ثبت شده، ساير اشخاص مجاز نيز مي‌توانند با رعايت شرايط و ضوابط مربوط، از علامت ياد شده استفاده نمايند.


تبصره ـ متقاضي ثبت علامت جمعي در ارتباط با بندهاي (۱) و (۲) فوق مكلف است گواهي مقام صلاحيتدار، اتحاديه يا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسليم نمايد.


فصل ششم : تغييرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده


ماده ۱۳۸  

مالك علامت مكلف است هرنوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از علامت يا انتقال و يا اعراض از علامت ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.


تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي علامت ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك علامت مي‌تواند از مرجع ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه علامت اعمال شود.


ماده۱۳۹

هرگونه انتقال مالكيت علامت ثبت شده بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد نكات زير صريحاً قيد شود:


1.  شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران؛


2.  اسم و نشاني و تابعيت منتقل اليه (مالك جديد) يا نماينده قانوني وي، در صورت وجود و


3.  در صورت انتقال جزئي، بيان كالاها و خدماتي كه علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است.


اصل آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت، سند انتقال علامت كه به امضاء مالك پيشين علامت و منتقل‌اليه رسيده است، مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود، و رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها بايد ضميمه درخواست شود.


تبصره۱ـ تا زماني كه انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصي را كه علامت به نام او ثبت شده مالك خواهد شناخت.


تبصره۲ـ انتقال قهري علامت با رعايت مقررات اين ماده توسط ورثه و با ارايه رونوشت مصدق گواهي انحصار وراثت با تعيين سهم الارث به ثبت مي‌رسد.


ماده۱۴۰

اگر انتقال راجع به قسمتي از كالاها يا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالكيت مالك اوليه علامت، به صورت مشخص درپي علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاري، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، يا طبقاتي كلاً از حيطه علامت ثبت شده خارج گردد، در اين صورت به آن طبقه يا طبقات شماره يا شماره هاي فرعي از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق مي‌گيرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به كالا‌ها يا خدمات، بدون انتقال كلي طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواً به طريق فوق شماره‌گذاري شده و پس از آن شماره فرعي از شماره فرعي طبقه مرتبط محسوب و به همين طريق به دنبال علامت ثبت شده درج مي‌گردد.


تبصره۱ـ هرگاه انتقالات موضوع اين ماده در دفتر متمم منعكس گردد، مي‌بايست به شماره ثبت اصلي علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.


تبصره۲ـ در صورت انتقال جزيي كالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمي‌تواند بيشتر از مدت اعتبار باقي مانده علامت ثبت شده در گواهي‌نامه ثبت آن باشد.


تبصره۳ـ در صورت انتقال جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل‌اليه مي‌تواند درخواست صدور گواهي‌نامه علامت براي مدت باقي مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نمايد.


تبصره۴ـ چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمديد نگردد، مانع از تمديد علامت براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه قبل از موعد تمديد جزئاً منتقل شده‌اند، نخواهد بود.


تبصره۵ ـ نقل و انتقالات جزئي كالاها و خدمات موضوع علامت بايد در ظهر آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت نيز منعكس گردد.


ماده ۱۴۱  

مالك علامت مي‌تواند اجازه بهره‌برداري از علامت ثبت شده خود را به هر شكل قانوني به ديگري اعطا نمايد.
در مجوز بهره‌برداري همچنين بايد صريحاً به اين نكته اشاره شود كه آيا اجازه به صورت انحصاري صادر مي‌شود يا خير و نيز اين كه آيا اجازه گيرنده فعلي حق اعطاي اجازه‌هاي بعدي را دارد يا خير. اگر انحصاري يا غير انحصاري بودن بهره‌برداري از علامت در مجوز ذكر نشود هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد، غير انحصاري تلقي مي‌گردد.


ماده۱۴۲

مرجع ثبت مكلف است وجود شرايطي را در زمينه كنترل اجازه دهنده بر كيفيت و مرغوبيت كالاها يا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گيرنده را در مجوز بهره‌برداري احراز كند، در غير اين صورت، مجوز بهره‌برداري قابل ثبت نخواهد بود.


ماده۱۴۳

درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري بايد توسط مالك علامت با تصريح به موارد ذيل تسليم مرجع ثبت شود:

 
1.  اسم و نشاني و تابعيت اجازه گيرنده و نماينده قانوني وي در صورت وجود و


2.  بيان كالاها يا خدماتي كه اجازه بهره‌برداري نسبت به آن ها اعطاء شده است، در صورتي كه اجازه فقط نسبت به بخشي از كالاها يا خدمات باشد.


مدارك ذيل بايد به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري منضم گردد:


1.  مدرك قانوني مبني بر اعطاء اجازه بهره‌برداري كه به امضاء اجازه دهنده و اجازه گيرنده رسيده است؛


2.  اصل آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت؛


3.  مدارك نمايندگي قانوني، درصورت وجود و


4.  رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.


تبصره۱ـ مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداري و انتشار آگهي موضوع ماده (۱۴۶) اين آيين‌نامه، در صورت درخواست، گواهي ثبت مجوز بهره‌برداري را براي اجازه گيرنده صادر خواهد كرد.


تبصره۲ـ مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.


ماده ۱۴۴

مالك علامت مي‌تواند با تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نمايد. مدارك ذيل بايد به درخواست اعراض منضم گردد:

 1.  اقرارنامه رسمي مبني بر اعراض كه به امضاء مالك علامت رسيده است؛


2.  اصل آخرين گواهي‌نامه معتبر علامت،


3.  مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود و


4.  رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت تغييرات.


تبصره۱ـ اعراض مالك علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به اين است كه بهره‌برداري از علامت، در زماني كه ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً يا كلاً به ديگري واگذار نشده باشد.


تبصره۲ـ در صورت اعراض، حق ثبت و ساير هزينه‌هاي پرداختي به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.


ماده ۱۴۵  

در صورتي كه انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداي، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت ثبت شده در خارج از كشور انجام شده باشد، اصل يا رونوشت مصدق سند مربوط كه در آن شماره و تاريخ علامت ثبت شده در ايران قيد و به تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد، دليل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداري، فسخ و خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري يا اعراض از مالكيت علامت، براي ثبت آن در ايران خواهد بود.


ماده ۱۴۶

كليه تغييرات و انتقالات يا فسخ و خاتمه و يا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهي‌نامه علامت درج مي‌گردد و جز در مورد تغيير نشاني، به هزينه ذي‌نفع ظرف ۳۰ روز از تاريخ ثبت در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود. موارد مذكور تا زماني كه به ثبت نرسيده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها و در صورت لزوم هزينه انتشار آگهي مربوط خواهد بود.


فصل هفتم : ابطال ثبت علامت


ماده۱۴۷

ابطال ثبت علامت مطابق مواد (۴۱) و (۴۳) قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ ) قانون و با تقديم دادخواست به عمل مي‌آيد.


دادخواست ابطال بايد داراي ضمائم زير باشد:


1.  اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛


2.  رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها و


3.  وكالت‌نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.


تبصره ـ ابطال بخشي از علامت يا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات ثبت شده نيز مطابق مقررات همين فصل به عمل مي‌آيد.


ماده۱۴۸

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأي نهايي صادر نمايد مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ مي كند و مرجع مذكور موظف است مطابق حكم دادگاه، بخشي از علامت يا ثبت علامت را به طور كامل يا فقط نسبت به بعضي از كالاها و يا خدمات مورد حكم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمي آگهي نمايد.


ماده۱۴۹  

آگهي مربوط به ابطال براساس مفاد رأي دادگاه با درج موارد زير منتشر خواهد شد:


1.  ذكر علامت و شماره و تاريخ ثبت آن؛


2.  اشاره به ابطال بخشي از علامت يا اينكه علامت به طور كامل يا در ارتباط با بعضي از كالاها و يا خدمات ابطال شده است و


3.  اعلام عدم اعتبار گواهي‌نامه‌اي كه به موجب رأي نهايي دادگاه باطل شده است.


تبصره ـ هزينه آگهي مزبور به عهده محكوم‌له مي‌باشد. وي مي‌تواند هزينه مذكور را در جزء خسارت از محكوم عليه مطالبه نمايد.


فصل هشتم : ثبت بين‌المللي علامت براساس موافقت نامه و پروتكل مادريد


ماده ۱۵۰

ثبت بين المللي علامت مستلزم تسليم اظهار نامه به مرجع ثبت است.


ماده ۱۵۱

اتباع ايراني يا اشخاصي كه در ايران اقامت داشته و يا داراي يك مقر واقعي و موثر صنعتي و تجاري باشند، مي‌توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه يا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضاي ثبت بين‌المللي نماييد.


ماده۱۵۲

اظهارنامه ثبت بين‌المللي علامت در فرم رسمي و حسب مورد به زبان‌هاي تعيين شده، در سه نسخه تهيه و تسليم مرجع ثبت خواهد شد.


تبصره ـ اظهارنامه ثبت بين‌المللي توسط مرجع ثبت و متقاضي امضاء مي‌شود.


ماده۱۵۳

اظهارنامه ثبت بين‌المللي وقتي پذيرفته مي‌شود كه مدارك زير به آن ضميمه شده باشد:


1.  مدارك مثبت هويت متقاضي؛


2.  اظهارنامه يا گواهي‌نامه ثبت علامت در ايران؛


3.  وكالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وكيل به عمل آمده باشد و 


4.  رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اوليه.


ماده۱۵۴  

مرجع ثبت مكلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بين‌المللي را با مشخصات علامت يا اظهارنامه ثبت شده در ايران مطابقت نمايد.


در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزينه‌هاي مقرر طبق موافقت نامه و پروتكل مادريد توسط متقاضي، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بين المللي را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و برروي هريك از نسخ اظهارنامه تاريخ دريافت و شماره آن را قيد نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را كه حاوي اعلاميه مذكور در آيين نامه مشترك مي‌باشد به متقاضي جهت ارسال به دفتر بين‌المللي تسليم مي‌نمايد. اظهارنامه مذكور بايد حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بين‌المللي فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه كه داراي همان مشخصات نسخه اول است، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بايگاني مي‌شود. نسخه سوم به عنوان رسيد به متقاضي مسترد مي‌گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضي بايد آن را اصلاح نمايد. در غير اين صورت اظهارنامه بين‌المللي پذيرفته نخواهد شد.


ماده ۱۵۵

 هرگاه اظهارنامه اصلي، ثبت ناشي از آن يا ثبت اصلي حسب مورد ظرف ۵ سال از تاريخ ثبت بين‌المللي اعتبار خود را در ايران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طي اطلاعيه‌اي به دفتر بين‌المللي اعلام كرده و در آن كالاها و خدماتي كه مشمول تصميم لغو قرار گرفته‌اند ذكر و از دفتر بين‌المللي درخواست خواهد كرد كه ثبت بين‌المللي را در حدود لازم باطل نمايد.


هرگاه اقدام قانوني مربوط به لغو اعتبار مذكور در فوق پس از انقضاي ۵ سال همچنان در جريان باشد و منتهي به يك تصميم قطعي نگردد، مرجع ثبت بايد مراتب را به دفتر بين‌المللي اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصميم قطعي، مرجع ثبت بايد مراتب را ضمن ذكر كالاها يا خدماتي كه مشمول تصميم مربوط قرار گرفته‌اند، به دفتر بين‌المللي اطلاع داده و از آن درخواست كند كه ثبت بين‌المللي را در حدود لازم باطل نمايد.


ماده ۱۵۶  

چنانچه براساس اطلاعيه واصله از دفتر بين‌المللي، ايران به عنوان يكي از كشورهاي تعيين شده در اظهارنامه ثبت بين‌المللي باشد، مرجع ثبت ضمن رعايت تشريفات مقرر در موافقت‌نامه و پروتكل مادريد، اظهارنامه مذكور را طبق قانون و اين آيين‌نامه از لحاظ ماهوي مورد بررسي قرار مي‌دهد. بررسي تغييرات بعدي علامت پذيرفته شده نيز مشمول همين ترتيبات است.


ماده ۱۵۷

مرجع ثبت پس از انتشار آگهي اظهارنامه ثبت بين‌المللي در روزنامه رسمي و انقضاي مهلت ۳۰ روز، در صورت نبودن معترض مكلف به پذيرش علامت است و در اين صورت شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه در دفتر بين‌المللي، در حكم شماره و تاريخ ثبت علامت در ايران خواهد بود.

ماده ۱۵۸  

متقاضي ثبت بين‌المللي علامت، در صورت رد پذيرش اظهارنامه يا اعتراض به تقاضاي ثبت، مي‌تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد (۱۲۱)، (۱۲۴) و (۱۲۵) اين آيين‌نامه تسليم كميسيون موضوع ماده (۱۷۰) اين آیين‌نامه نمايد.


ماده ۱۵۹

هرگاه متقاضي ثبت بين‌المللي علامت، در ايران اقامت نداشته باشد، جهت تسليم اعتراض يا هر گونه پاسخ يا اطلاعيه‌اي بايد وكيلي كه در ايران اقامت دارد را به مرجع ثبت معرفي نمايد.


ماده ۱۶۰  

هرگاه مالك علامت ثبت شده در ايران متعاقباً ثبت بين‌المللي همان علامت كه در ايران نيز مشمول حمايت است را كسب كند، ثبت بين‌المللي آن علامت بنا به درخواست و اعراض متقاضي از مالكيت علامت ثبت شده در ايران، جايگزين ثبت در ايران مي‌گردد، مشروط بر اينكه تمامي كالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ايران در فهرست كالاها و خدمات مشمول ثبت بين‌المللي نيز باشد.


جايگزيني ثبت بين‌المللي، به حقوق مكتسبه‌ي علامت ثبت شده‌ي قبلي هيچ لطمه‌اي وارد نخواهد كرد.


در صورت درخواست مالك، مراتب جايگزيني ياد شده، توسط مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد و در روزنامه رسمي آگهي مي‌شود.


بخش پنجم: مقررات عمومي


فصل اول: هزينه‌ها

 
ماده ۱۶۱

هزينه‌هاي مقرر در قانون و آيين‌نامه حاضر مطابق جدول هزينه‌ها، كه ضميمه اين آيين‌نامه است در حسابي خاص كه به نام اداره كل مالكيت صنعتي مفتوح مي‌گردد، پرداخت خواهد شد.


ماده ۱۶۲  

هزينه‌هاي مقرر در جدول هزينه‌ها جهت انجام اقدامات لازم بايد طبق مقررات قانون و اين آيين‌‌نامه پرداخت گردد. در غير اين صورت مرجع ثبت از انجام اقدامات مربوط خودداري خواهد نمود.


تبصره ـ پرداخت هزينه‌هاي پيش بيني شده مستقيماً يا در چارچوب ماده (۱۶۷) اين آيين‌نامه، از طريق الكترونيكي صورت خواهد گرفت.


ماده ۱۶۳

حق ترجمه و هزينه رونوشت مصدق اسناد و مدارك تسليمي به مرجع ثبت مطابق آيين‌نامه‌هاي مربوط به مترجمين و اين آيين‌نامه توسط ذي‌نفع پرداخت خواهد شد.


ماده ۱۶۴

كليه هزينه‌هاي بررسي و ثبت بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم طبق معاهدات بين‌‌المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آن‌ها ملحق شده است و همچنين هزينه انتشار آگهي‌هاي مربوط در روزنامه رسمي طي فرآيند ثبت، در بودجه سالانه سازمان پيش‌بيني شده و براي اين منظور در اختيار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.


ماده ۱۶۵

هزينه سالانه اختراعاتي كه تا پيش از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون و اين آيين‌نامه به ثبت رسيده‌اند براي مدت باقي مانده حمايت، بر مبناي اين آيين‌نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاري ثبت شده‌اي كه پس از تاريخ فوق تمديد مي‌شوند، هزينه تمديد طبق جدول هزينه‌ها محاسبه خواهد شد.


ساير امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و اين آيين‌نامه انجام خواهد گرفت.


ماده ۱۶۶

سازمان در اجراي ماده (۶۳) قانون هر ساله بايد حداكثر تا ۵۰ درصد معادل ريالي عوايد حاصل از اجراء مفاد كنوانسيون‌هاي مربوط به ثبت بين‌المللي مالكيت صنعتي را در بودجه كل كشور در رديف‌هاي هزينه‌اي جداگانه پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري پيشنهاد نمايد.


وجوه مذكور به تشخيص مديركل اداره كل مالكيت صنعتي صرف ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن از جمله برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، استفاده از مشاوره‌هاي تخصصي، اطلاع رساني و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي در زمينه حقوق مالكيت صنعتي و انتشار كتب و نشريات و ساير اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهيز اداره كل مالكيت صنعتي در اين خصوص خواهد شد.


فصل دوم: ثبت الكترونيكي و نحوه دسترسي به اطلاعات


ماده ۱۶۷  

مرجع ثبت مكلف است با تجهيز امكانات فني نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل اعم از ثبت داخلي يا بين‌المللي اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم، از قبيل تسليم، بررسي، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار آگهي و ثبت اين مالكيت‌ها و تمديد اعتبار آن يا اعمال هرگونه تغييرات و انتقالات و همچنين پرداخت‌هاي مقرر، اقدامات مقتضي را معمول دارد.


تبصره ـ تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم با سازمان‌ها و موسسات ذيربط مي‌تواند به صورت الكترونيكي انجام شود.


ماده ۱۶۸

اطلاعات اوليه مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده، به تشخيص مرجع ثبت قابل دسترسي عموم به طور مستقيم يا از طريق الكترونيكي خواهد بود. به منظور تسهيل در جستجوي سوابق و كسب اطلاعات مورد نياز، مرجع ثبت مي‌تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده را از طريق موسسات طرف قرارداد نيز به طور الكترونيكي ارائه نمايد. كه در اين صورت متقاضيان مي‌بايست هزينه‌هاي مقرر در اين قراردادها را براي دريافت خدمات مورد نياز پرداخت نمايند.


ماده ۱۶۹  

سه سال پس از انقضاي مدت حمايت يا در صورت ابطال، پرونده‌هاي مربوط به ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي و علامت، حسب مورد، امحاء و فقط نسخه الكترونيكي آن‌ها نگهداري مي‌شود.
فصل سوم: كميسيون


ماده ۱۷۰

در اجراي بند ح ماده (۱۷) و ماده (۵۸) قانون، كميسيوني مركب از اعضاء زير تشكيل مي‌شود:


1. رئيس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح‌هاي صنعتي يا اداره ثبت علائم تجاري، حسب مورد؛


2.  نماينده‌اي از جانب مديركل اداره كل مالكيت صنعتي و 


3.  يك كارشناس يا متخصص كه در صورت لزوم مي‌تواند خارج از سازمان باشد.


تبصره۱ـ رياست كميسيون به عهده نماينده مديركل اداره كل مالكيت صنعتي قرار دارد.


تبصره۲ـ تصميم‌گيري در كميسيون با اكثريت آراء است. اين تصميمات براي مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.


تبصره۳ـ كارشناس رسيدگي كننده نمي‌تواند نسبت به همان موضوع در كميسيون شركت نمايد.


تبصره۴ـ كميسيون داراي يك عضو علي‌البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان و توسط مديركل اداره كل مالكيت صنعتي تعيين خواهد شد.


تبصره۵ ـ چنانچه حضور اعضاء كميسيون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد، پس از تأييد مديركل اداره كل مالكيت صنعتي، از محل اعتبارات سازمان تأمين و پرداخت خواهد شد.


ماده ۱۷۱

رئيس كميسيون موضوع ماده فوق حداقل ۱۰ روز قبل از تشكيل جلسه كميسيون، تاريخ تشكيل جلسه، ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضي ثبت يا به طرفين اختلاف و يا به نماينده قانوني آنان ابلاغ خواهد كرد. اين اشخاص مي‌توانند در جلسه حضور پيدا كنند.


ماده ۱۷۲

كميسيون پس از رسيدگي، تصميم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام مي‌نمايد. تصميم كميسيون از سوي مرجع ثبت به متقاضي يا به طرفين اختلاف ابلاغ شده و ظرف۶۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹) قانون است. در اين صورت معترض به تصميم كميسيون بايد مبلغي را به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها، به عنوان وديعه در صندوق دادگستري گذاشته و رسيد آن را ضميمه دادخواست خود نمايد. از مبلغ مزبور در صورتي كه معترض محكوم‌به بي حقي شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بيش از مبلغ مذكور خسارت ديده باشد، براي مازاد به دادگاه مذكور رجوع خواهد كرد.


فصل چهارم: اطلاع‌ رساني و صدور گواهي اصلي و المثني


ماده۱۷۳

مرجع ثبت موظف است در اجراي ماده (۱۲) كنوانسيون پاريس و ساير كنوانسيون‌هاي مالكيت صنعتي مرتبط با آن، ازجمله موافقت نامه مادريد و پروتكل آن و همچنين معاهده همكاري در ثبت اختراعات، نشريه‌اي را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم ثبت شده با ذكر مشخصات مالكان آن‌ها و هرگونه اطلاع رساني در زمينه مالكيت‌هاي صنعتي و مباحث راجع به آن در اداره كل مالكيت صنعتي منتشر نمايد. درآمد حاصل از انتشار نشريه فوق، در چارچوب ماده (۱۶۶ ) اين آيين‌نامه هزينه مي‌گردد.


ماده ۱۷۴

مرجع ثبت مكلف است گواهي‌نامه‌هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت را با استفاده از جديدترين شيوه‌هاي فن‌آوري موجود به منظور جلوگيري از جعل، صادر نمايد.

ماده ۱۷۵

در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن گواهي‌نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، مالك مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها، تقاضاي صدور المثني نمايد. بدين منظور وي بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن گواهي‌نامه را كتباً به مرجع ثبت اعلام و استشهاديه‌اي مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل۳ نفر كه هويت و امضاء آن‌ها به گواهي يك نفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نام‌برده به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، ضميمه نمايد. مراتب فقدان گواهي‌نامه‌هاي اختراع، طرح صنعتي و علامت به هزينه درخواست كننده يك نوبت در روزنامه رسمي كشور آگهي مي‌شود. در صورتي كه تا ۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور، اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض، اصل گواهي‌نامه توسط معترض ارائه نشده باشد، اداره مالكيت صنعتي اقدام به صدور المثني گواهي‌نامه مفقودي مي‌نمايد. رسيدگي به اعتراضات واصله با دادگاه صالح مي‌باشد.


تبصره ـ صدور المثني براي گواهي‌نامه‌هاي مفقود شده و يا از بين رفته كه به اشخاص مقيم خارج از كشور تعلق داشته باشد، مستلزم تسليم اعلاميه‌اي است كه از سوي دفتر اسناد رسمي كشور محل اقامت صادر شده و به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده و تشريفات مقرر در فوق نيز رعايت شده باشد.


فصل پنجم: تصحيح اشتباهات، تمديد مهلت و ترتيبات انتقال 


ماده ۱۷۶

تصحيح اشتباهات اداري اعم از اشتباهات تايپي، املايي و از قلم افتادن حروف و اعداد يا نظاير آن به درخواست متقاضي يا به تشخيص مرجع ثبت، توسط اين مرجع انجام مي‌پذيرد. درخواست تصحيح اشتباهات اداري توسط اشخاص بايد همراه با ارائه نسخه‌اي از سند كه اشتباه در آن مشخص شده صورت گيرد. اشتباهات اداري تصحيح شده به تشخيص مرجع ثبت در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.


ماده ۱۷۷  

هرگونه درخواست تمديد مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت علاوه بر موعد تعيين شده در قانون و اين آيين‌نامه بايد كتباً توسط متقاضي تسليم مرجع ثبت گردد. مرجع مذكور مي‌تواند پس از بررسي شرايط فقط براي يك بار مهلت‌هاي تعيين شده در اين آيين‌نامه را تمديد نمايد. تمديد مهلت از طرف اين مرجع به اطلاع اشخاص ذي‌نفع رسانده مي‌شود.


ماده ۱۷۸

انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از آن‌ها يا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمي به عمل مي‌آيد.

دفترخانه اسناد رسمي قبل از تنظيم سند مربوط، نسبت به آخرين وضعيت اظهارنامه مورد نظر يا اختراع، طرح صنعتي و علامت ثبت شده از لحاظ تمديد، تغيير، انتقال، صدور اجازه بهره‌برداري و ساير موارد لازم از مرجع ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ استعلام مذكور مستلزم پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها است.


فصل ششم : دادخواهي و مقررات مختلف


ماده ۱۷۹

با توجه به ماده (۵۹ ) قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي‌شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه‌هاي مذكور در فوق ارجاع مي‌شود.


ماده ۱۸۰  

چنانچه در ضمن رسيدگي كيفري، متهم براي دفاع از خود موضوع مالكيت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري را مطرح كند، دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ ) قانون، خود بايد به اين موضوع رسيدگي نمايد.


ماده ۱۸۱

در مورد خساراتي كه خواه از مجراي حقوقي و خواه از مجراي كيفري در دعاوي مربوط به اختراعات، طرح هاي صنعتي، علائم و نام‌هاي تجاري مطالبه مي‌شود، خسارت شامل ضررهاي وارده خواهد بود.


ماده ۱۸۲

مالك هر اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي برحسب مورد مي‌تواند به موجب امر نزديك‌ترين دادگاه عمومي محلي كه كالاهاي مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحي از كالاهايي كه به ادعاي او با حق حاصل از اختراع يا طرح صنعتي و يا علامت تجاري او مخالف است بردارد. اجراي امر فوق در صورتي كه كالاها هنوز در گمرك باشند، به وسيله مأمورين گمرك والاّ به وسيله مامور اجرا به عمل خواهد آمد.


توقيف كالاهاي مزبور وقتي ممكن است كه امر دادگاه تصريح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هريك از دو صورت فوق بنا به دادخواست مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري يا قائم مقام قانوني وي صادر مي‌گردد. به دادخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهي‌نامه اختراع، طرح صنعتي و علامت، حسب مورد، ضميمه گردد. اگر مالك اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري تقاضاي توقيف كالاهاي مذكور فوق را نمايد بايد تضمين كافي بدهد كه عندالاقتضاء از محل مزبور كليه خسارات وارده به طرف جبران گردد.


ماده ۱۸۳  

در دعاوي حقوقي و كيفري راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع، طرح صنعتي، علامت و نام تجاري، معترض مي‌تواند در هر مرحله از مراحل رسيدگي، از مراجع قضايي، اعم از دادگاه يا دادسرا كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست صدور قرار تأمين دليل و دستور توقيف محصولات ناقض حقوق ادعايي و تقاضاي صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش يا ورود اين محصولات را بنمايد. مراجع قضايي موظفند نسبت به قبول تقاضاي مذكور موافقت نمايند و مي‌توانند قبل از صدور قرارهاي مزبور از متقاضي تضمين كافي بخواهند. اجراي دستور فوق در صورتي كه محصولات در گمرك باشند توسط مامورين گمرك والا توسط ضابطين خواهد بود.


تبصره۱ـ دادسرا مي‌تواند راساً دستور توقيف كالاهاي داراي علامت تقلبي، اعم از اينكه وارد چرخه تجاري شده يا نشده باشند، را صادر نمايد.


تبصره۲ـ صدور دستور موقت و قرار تأمين وفق مقررات آيين دادرسي خواهد بود.


ماده ۱۸۴

اگر مدعي تا ۳۰ روز از تاريخ امر مذكور در ماده (۱۸۲) اين آيين‌نامه از مجراي حقوقي يا از طريق كيفري در دادگاه صالح مقرر در ماده (۵۹ ) قانون طرح دعوي ننمايد، توقيفي كه به عمل آمده است باطل و كأن‌لم‌يكن بوده و وي طبق ماده مذكور مسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.


ماده ۱۸۵

مرجع ثبت مكلف است احكام نهايي صادره از دادگاه را در آن قسمت كه مربوط به ادارات تابعه است اجرا نمايد. چنانچه در جريان اجراي حكم، ابهامي وجود داشته باشد، دادگاهي كه حكم را صادركرده است، رفع ابهام مي‌نمايد.


تبصره ـ حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضاء مدت اعتراض، تجديد نظر و فرجام، دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.


ماده۱۸۶

طريقه ابلاغ‌هاي موضوع قانون و اين آيين‌نامه همان است كه در مقررات آيين دادرسي مدني مقرر است.


ماده۱۸۷

نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بين‌المللي اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري و رسيدگي به آن براساس قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.


ماده ۱۸۸

رسيدگي به اعتراضات وارده به تقاضاي ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري متعلق به اشخاص مقيم خارج از كشور مستلزم معرفي نماينده قانوني در ايران است.


ماده ۱۸۹

تجديد نظر از آراء محاكم و نحوه رسيدگي، تابع مقررات آیين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا كيفري است.


ماده ۱۹۰

در اجراي ماده (۵۲ ) قانون كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه‌هاي مربوط به كنوانسيون‌هاي ذی‌ربط، و در داخل كشور، تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نهاده شده است، رئيس سازمان مي‌تواند دستورالعمل هاي لازم در اجراي مقررات مربوط و اين آئين‌نامه را صادر نمايد.


ماده  ۱۹۱

ضمائم اين آئين‌نامه جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود.


ماده ۱۹۲

اين آئين‌نامه در۱۹۲ ماده و ۱۰۴ تبصره و سه ضميمه مشتمل بر جدول هزينه‌ها، طبقه بندي‌هاي بين‌المللي و فرم‌هاي اظهارنامه، گواهي‌نامه، گواهي‌نامه تمديد و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تنظيم شده كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مامور اجراي آن است و در تاريخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ تصويب مي‌گردد و از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات، مصوب ۱۳۳۷، ملغي مي‌شود.

ضمائم

ضميمه يك


جدول هزينه‌ها 
(به ريال)


۱. اختراع


اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي

شخص حقيقي: ۱۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۲ـ هزينه ثبت سالانه 


شخص حقيقي: سال اول تا پنجم، هر سال معادل ۱۰۰۰۰۰ ريال؛

 سال ششم تا سال دهم، هر سال معادل ۲۰۰۰۰۰ ريال؛

 سال يازدهم تا پانزدهم، هر سال معادل ۳۰۰۰۰۰ ريال و

 سال شانزدهم تا بيستم، هر سال معادل ۴۰۰۰۰۰ ريال.


شخص حقوقي: ۱۰ برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي. 


اقلام هزينه: ۳ـ جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه 


شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط.


اقلام هزينه: ۴ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۵۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۵ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري

 
شخص حقيقي: ۳۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳۰۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن


شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري.


اقلام هزينه: ۷ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن


شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت اظهارنامه.


اقلام هزينه: ۸ ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۵۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۹- حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري) 


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۵۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۰- هزينه صدور گواهي المثني


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۱- هزينه رونوشت مصدق


شخص حقيقي: ۵۰۰۰


شخص حقوقي: ۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۲- هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي‌نامه اختراع


شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۳- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت


شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۴- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت


شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۵- وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه


شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۶- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۵۰۰.۰۰۰


توضيح : در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره كل مالكيت صنعتي) مي‌نمايند، مي‌بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده در جدول هزينه‌ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند.۲. طرح صنعتي


اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه به ازاي يك طبقه 


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: هزينه هر طبقه اضافي در اظهارنامه


شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۶۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت به ازاء يك طبقه براي پنج سال اول


شخص حقيقي: ۴۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱.۳۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي براي پنج سال اول


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديد به ازاء يك طبقه براي پنج سال دوم


شخص حقيقي: ۹۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۲.۷۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: حق ثبت تمديد هر طبقه اضافي براي پنج سال دوم


شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۶۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۴ـ حق ثبت تمديد به ازاء يك طبقه براي پنج سال سوم


شخص حقيقي: ۴۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱.۳۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: حق ثبت تمديد هر طبقه اضافي براي پنج سال سوم


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۵ ـ جريمه تأخير در تمديد ثبت دوره پنج ساله دوم


شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۶۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه:۶ ـ جريمه تأخير در تمديد ثبت دوره پنج ساله سوم

 
شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰ 


شخص حقوقي: ۳۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۷ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۸ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري


شخص حقيقي: ۳۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۹۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن 


شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري.


اقلام هزينه: ۱۰ـ هزينه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن


شخص حقيقي: ۲۵.۰۰۰


شخص حقوقي: ۷۵.۰۰۰


اقلام هزينه:۱۱ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه:۱۲ـ حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه‌ بهره‌برداري)


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه صدور گواهي المثني


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رونوشت مصدق


شخص حقيقي: ۵.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۵.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي‌نامه طرح صنعتي


شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰


شخص حقوقي: ۴۵.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۶ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت


شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه:۱۷ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت


شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۸ـ وديعه سليم دادخواست ابطال به دادگاه

 
شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۹ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۵۰.۰۰۰


توضيح : در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پـاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت طرح هاي صنعتي اداره كل مالكيت صنعتي) مي نمايند، مي بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده درجدول هزينه ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند.۳.  علامت تجاري


اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه 


شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰ 


شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: هر طبقه اضافي


شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه


شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديد دوره هاي ده ساله


شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت.


اقلام هزينه: ۴ـ جريمه تأخير در تمديد ثبت 


شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت.


اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن 


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)


شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني


شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق


شخص حقيقي: ۵۰۰۰


شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي‌نامه


شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت


شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت


شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه


شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰


اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ


شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰


شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰


توضيح : در مورد متقاضيان خارجي كه در اجراي مقررات كنوانسيون پاريس، تقاضاهاي خود را مستقيماً تسليم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره كل مالكيت صنعتي) مي‌نمايند، مي بايست معادل ارزي مبلغ ريالي تعيين شده درجدول هزينه ها را مطابق نرخ رسمي بپردازند.
ضميمه دو

طبقه بندي‌هاي بين‌المللي براي ثبت مالكيت‌هاي صنعتي


۱.  طبقه بندي بين‌المللي اختراعات


بخش الف: نيازهاي انساني


زير بخش: كشاورزي 


زيربخش: مواد غذايي ـ تنباكو


زيربخش: اقلام شخصي يا خانگي


زيربخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات


بخش ب: انجام عمليات مختلف؛ حمل‌ونقل و ترابري


زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن


زيربخش: عمليات مختلف شكل دادن


زيربخش: چاپ ونشر


زيربخش: حمل‌ونقل، ترابري


زيربخش: فن‌آوري ساختارهاي ذره بيني، نانو فن‌آوري


بخش ج: شيمي ـ متالورژي 


زيربخش: شيمي


زيربخش: متالورژي 


بخش د: منسوجات، كاغذ


زيربخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي‌شوند.


زيربخش: كاغذ


بخش هـ : ساختمان‌ها و بناهاي ثابت


زيربخش: ساختمان


زيربخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن 


بخش و: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه‌ها و انفجار 


زيربخش: انواع موتور يا پمپ


زيربخش: مهندسي به مفهوم عام آن


زيربخش: روشنايي، گرمايش


زيربخش: انواع اسلحه، انفجار


بخش ز: فيزيك 


زيربخش: وسايل


زيربخش: صنعت هسته‌اي


بخش ح: برق 
۲.  طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي

طبقه۱ :مواد غذايي
طبقه۲ :پوشاك و اقلام و لوازم خرازي
طبقه ۳ :كالاهاي مسافرتي، چمدان، چتر آفتابي و لوازم شخصي كه در جاي ديگر ذكر نشده‌اند
طبقه ۴ :انواع برس و قلم مو
طبقه ۵: اقلام ساخته شده از منسوجات، مواد ورقي طبيعي يا مصنوعي
طبقه ۶: اسباب و اثاثيه منزل
طبقه ۷ :اقلام خانگي، كه در جاي ديگري قيد نشده‌اند
طبقه ۸: ابزارآلات و يراق آلات
طبقه ۹: بسته‌بندي‌ها و ظروف مخصوص حمل‌ونقل يا جابه‌جايي كالا
طبقه ۱۰ :ساعت مچي و ديواري و ساير لوازم اندازه‌گيري، كنترل و علامت دادن
طبقه ۱۱: اقلام تزئيني و زيورآلات 
طبقه۱۲: وسايل حمل و نقل يا بالا بردن
طبقه ۱۳: تجهيزات توليد، توزيع يا تبديل برق
طبقه ۱۴ :تجهيزات ضبط، ارتباطات يا بازيابي اطلاعات
طبقه ۱۵ :ماشين آلاتي كه در جاي ديگر قيد نشده‌اند
طبقه ۱۶: دستگاه‌هاي عكاسي، سينماتوگرافي و بصري
طبقه ۱۷ :آلات موسيقي
طبقه ۱۸: ماشين آلات چاپ و ماشين‌هاي اداري
طبقه ۱۹: نوشت افزار و لوازم اداري، مواد تدريس و آموزش و مواد مورد استفاده نقاشان
طبقه ۲۰: تجهيزات فروش و تبليغات، تابلوها
طبقه ۲۱ :انواع بازي، اسباب بازي، چادر و اقلام ورزشي
طبقه ۲۲ :تسليحات، اقلام آتش بازي و نورافشاني، لوازم براي شكار، ماهيگيري و دفع آفات
طبقه ۲۳ :تجهيزات توزيع مايعات، لوازم بهداشتي، تجهيزات گرمايشي، تهويه و تهويه مطبوع، سوخت جامد
طبقه ۲۴: لوازم و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي
طبقه ۲۵ :واحدهاي ساختماني و عناصر ساختماني
طبقه ۲۶: دستگاه‌هاي روشنايي
طبقه ۲۷: ملزومات استفاده از توتون و ملزومات مورد استفاده سيگاري‌ها
طبقه ۲۸ :محصولات دارويي و آرايشي، اقلام و دستگاه‌هاي پيرايشي
طبقه ۲۹ :تجهيزات و ادوات ضدخطر آتش‌سوزي، براي پيش گيري از سوانح و براي نجات 
طبقه ۳۰ اقلام لازم براي مراقبت از حيوانات و جابه‌جايي آن‌ها
طبقه ۳۱ :ماشين‌ها و لوازم براي تهيه مواد خوراكي و آشاميدني كه در جاي ديگر ذكر نشده‌اند
طبقه ۳۲:موارد مختلف و گوناگون۳.  طبقه‌بندي بين‌المللي علائم صنعتي و تجاري


طبقه۱ـ مواد شيميايي مورد استفاده در صنايع، علوم، عكاسي و همچنين كشاورزي، باغ‌باني و جنگل‌باني؛ رزين‌هاي مصنوعي پردازش نشده؛ پلاستيك‌هاي پردازش نشده؛ كود‌هاي گياه؛ تركيبات اطفاء حريق؛ مواد آب‌كاري و جوش‌كاري فلزات؛ مواد شيميايي براي نگهداري مواد غذايي؛ مواد دباغي؛ چسب‌هاي صنعتي.


طبقه۲ـ رنگ، روغن؛ جلا؛ لاك؛ مواد ضد رنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب؛ مواد رنگي؛ مواد تثبيت رنگ، رزين يا صمغ‌هاي خام طبيعي؛ فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان، چاپگرها و هنرمندان.


طبقه۳ـ تركيبات سفيد كننده و ساير مواد مخصوص شستشوي لباس؛ مواد مخصوص تميز كردن، براق كردن، لكه گيري و سائيدن؛ صابون؛ عطريات، روغن‌هاي اسانس، مواد آرايشي؛ لوسيون‌هاي مو؛ گرد و خمير دندان.


طبقه۴ ـ روغن‌ها و گريس‌هاي صنعتي؛ روان كننده‌ها، تركيبات گردگيري، مرطوب كردن و جذب رطوبت؛ انواع سوخت (شامل سوخت موتور) و مواد روشنايي؛ انواع شمع و فتيله چراغ.


طبقه۵ ـ مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكسته بندي، لوازم زخم بندي؛ مواد پركردن دندان، موم دندانسازي؛ ضدعفوني كننده‌ها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه.


طبقه ۶ ـ فلزات عادي و آلياژهاي آن‌ها؛ مواد ساختماني فلزي؛ ساختمان‌هاي فلزي قابل حمل؛ مواد فلزي خطوط راه آهن؛ كابل و سيم هاي غيربرقي از جنس فلزات عادي؛ آهن آلات، اقلام كوچك فلزي؛ لوله و مجراهاي فلزي؛ گاوصندوق؛ اجناس ساخته شده از فلزات عادي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ سنگ‌هاي معدني فلزات.


طبقه۷ ـ انواع ماشين و ماشين‌هاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست حلقه‌هاي اتصال قطعات ماشين‌ها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي.


طبقه۸ ـ انواع ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار مي كنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ.


طبقه۹ـ اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازه‌گيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيره سازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسك‌هاي قابل ضبط؛ ماشين‌هاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاه‌هايي كه به سكه كار مي‌كنند؛ صندوق‌هاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشين‌هاي حساب، تجهيزات داده پردازي و رايانه‌اي؛ دستگاه آتش‌نشاني.


طبقه ۱۰ ـ آلات و ابزار جراحي، پزشكي، دندانسازي و بيطاري، اندام‌هاي مصنوعي، دندان و چشم مصنوعي؛ اقلام ارتوپدي؛ مواد بخيه زني.


طبقه ۱۱ ـ دستگاه‌هاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تأمين آب بهداشتي.


طبقه ۱۲ ـ وسائط نقليه، دستگاه‌هاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي.


طبقه ۱۳ ـ اسلحه گرم؛ مهمات و انواع پرتابه (از قبيل موشك، خمپاره و غيره)؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتش‌بازي.


طبقه ۱۴ ـ فلزات گران‌بها و آلياژهاي آن‌ها و كالاهايي كه با فلزات گران‌بها ساخته شده يا با آن‌ها روكش شده‌اند و در ساير طبقات ذكر نشده‌اند؛ جواهرات، سنگ‌هاي گران‌بها؛ اسباب و لوازم ساعت سازي و زمان سنجي.


طبقه ۱۵ ـ آلات موسيقي.


طبقه ۱۶ ـ كاغذ، مقوا و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ مطالب چاپ شده، مواد صحافي؛ عكس؛ نوشت افزار؛ چسب براي مصارف تحريري يا خانگي؛ لوازم نقاشي؛ قلم مو نقاشي؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتري (به استثناي مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثناي دستگاه‌ها)؛ مواد پلاستيكي براي بسته‌بندي (كه در ساير طبقات ذكر نشده اند)؛ حروف و كليشه چاپ.


طبقه۱۷ ـ لاستيك، كائوچو، صمغ، آزبست (پنبه نسوز)، ميكا (سنگ طلق) و كالاهاي ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پلاستيك داراي شكل و قالب خاص براي استفاده در توليد ساير كالاها؛ مواد بسته بندي، درپوش گذاري، انسداد و عايق‌بندي؛ لوله‌هاي قابل ارتجاع غيرفلزي.


طبقه ۱۸ ـ چرم و چرم مصنوعي و كالاهاي ساخته شده از آن‌ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ پوست حيوانات؛ چمدان، كيسه و كيف‌هاي مسافرتي؛ چتر، چتر آفتاب‌گير و عصا؛ شلاق، يراق و زين و برگ.


طبقه ۱۹ ـ مواد و مصالح ساختماني (غيرفلزي)؛ لوله‌هاي غيرفلزي سخت و غيرقابل انعطاف براي استفاده در ساختمان؛ آسفالت، قير و قطران؛ ساختمان‌هاي متحرك غيرفلزي؛ بناهاي يادبود غيرفلزي.


طبقه۲۰ ـ مبلمان و اثاثيه، آيينه، قاب عكس؛ كالاهاي ساخته شده از چوب، چوب پنبه، ني، حصير، شاخ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ، صدف، كهربا، صدف مرواريد، كف دريا و بدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك (كه در ساير طبقات ذكر نشده اند).


طبقه ۲۱ ـ ظروف خانگي يا لوازم آشپزخانه (كه از فلزات قيمتي ساخته يا روكش نشده‌اند)؛ شانه و ابر و اسفنج؛ انواع برس قلم مو (به استثناي قلم موهاي نقاشي)؛ مواد ساخت برس؛ لوازم نظافت و تميزكاري؛ سيم ظرفشويي؛ شيشه كار شده يا نيمه كار شده (به استثناي شيشه مورد استفاده درساختمان‌ها) شيشه آلات، اشياء ساخته شده از چيني و سفال كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند.


طبقه۲۲ـ طناب، ريسمان، تور، چادر، سايبان، برزنت (تارپولين)، بادبان و شراع، كيسه و گوني كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لايي و لايه گذاري و پوشال (به استثناي لاستيك و پلاستيك)؛ مواد خام ليفي براي نساجي.


طبقه ۲۳ ـ انواع نخ و رشته براي مصارف پارچه بافي و نساجي.


طبقه ۲۴ ـ محصولات نساجي و پارچه‌اي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ انواع روتختي و روميزي.


طبقه ۲۵ ـ انواع لباس و پوشاك، پاپوش و پوشش سر.


طبقه ۲۶ ـ انواع توري و قلابدوزي، روبان، بند (نوار) حاشيه و قيطان؛ دكمه، قزن قفلي، سنجاق و سوزن ته گرد؛ گل‌هاي مصنوعي.

طبقه ۲۷ ـ انواع فرش، قاليچه، حصير و زيرانداز، لينوليوم و ساير كف پوش‌ها، آويزهاي ديواري (غيرپارچه اي).


طبقه ۲۸ ـ انواع بازي و اسباب بازي؛ لوازم ورزشي و ژيمناستيك كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ تزئينات درخت كريسمس.


طبقه ۲۹ ـ گوشت، گوشت ماهي، گوشت طيور و شكار؛ عصاره گوشت؛ سبزيجات و ميوه جات به صورت كنسرو، خشك شده و پخته شده؛ انواع ژله، مربا و كمپوت؛ تخم مرغ، شير و محصولات لبني؛ روغن ها و چربي هاي خوراكي.


طبقه ۳۰ـ قهوه، چاي، كاكائو، شكر، برنج، نشاسته كاسار يا مانيوك (تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما (ساگو)، بدل قهوه؛ آرد و فرآورده‌هاي تهيه شده از غلات، نان، نان شيريني، شيريني جات، شيريني يخي؛ عسل، ملاس يا شيره قند؛ مايه خمير، گرد مخصوص شيريني پزي يا پخت نان؛ نمك، خردل؛ سركه، انواع سس (چاشني) ادويه جات، يخ.


طبقه ۳۱ ـ محصولات كشاورزي، باغ‌داري و جنگل‌باني و دانه‌هايي كه در طبقات ديگر ذكر نشده‌اند؛ حيوانات زنده؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر؛ گياهان و گل‌هاي طبيعي؛ غذاي حيوانات؛ مالت (جو سبز خشك شده).


طبقه ۳۲ ـ ماء الشعير؛ آب‌هاي معدني و گازدار و ساير نوشيدي‌هاي غيرالكلي؛ آبميوه و شربت‌هاي ميوه‌اي؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه.


طبقه ۳۳ ـ ….[1]


طبقه ۳۴ـ تنباكو، لوازم تدخين؛ كبريت.


خدمات


طبقه ۳۵ ـ تبليغات؛ مديريت تجاري؛ امور اداري تجارت؛ كارهاي دفتري و اداري.


طبقه ۳۶ ـ بيمه؛ امور مالي؛ امور پولي؛ امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات.


طبقه ۳۷ ـ ساختمان سازي؛ تعمير و بازسازي؛ خدمات نصب.


طبقه ۳۸ ـ مخابرات از راه دور.


طبقه ۳۹ ـ حمل و نقل؛ بسته‌بندي و نگهداري كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت‌ها.


طبقه ۴۰ ـ به‌سازي و عمل‌آوري مواد.


طبقه ۴۱ ـ آموزش و پرورش؛ دوره‌هاي كارآموزي و تعليمي؛ تفريح و سرگرمي؛ فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي.


طبقه ۴۲ ـ خدمات علمي و فن‌آوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ طراحي و توسعه نرم افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي .


طبقه ۴۳ ـ خدمات عرضه اغذيه و نوشابه؛ تأمين مسكن و محل اقامت موقت.


طبقه ۴۴ ـ خدمات پزشكي؛ خدمات بيطاري؛ مراقبت‌هاي بهداشتي؛ و زيبايي براي انسان‌ها يا حيوانات؛ خدمات كشاورزي، باغ‌داري و جنگل‌داري.


طبقه ۴۵ ـ خدمات شخصي يا اجتماعي كه توسط ديگران براي رفع نيازهاي افراد ارائه مي‌شوند؛ خدمات امنيتي براي محافظت از افراد، اموال و دارايي‌ها؛ خدمات حقوقي.

ضمیمه سه

فرم‌ها1ـ فرم‌های مربوط به ثبت اختراع

فرم الف ـ 1


قوه ‌قضاییه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت اختراع(توسط اداره تکمیل می‌شود)


شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال):

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات


1. عنوان اختراع:

2. طبقه بندی بین‌المللی اختراع:


3. تعداد کل صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف و نقشه‌ها:


4. مشخصات متقاضی / متقاضیان:


شخص حقیقی


اسم:                                                               شماره ملی:


نشانی:                                                                                                                      

کدپستی:


تابعیت:                                                          کشور محل اقامت:


شماره تلفن:                                                   شماره دورنگار:                                       

 نشانی الکترونیکی (ایمیل):


شخص حقوقی


نام :                                                                نوع شخص حقوقی :                                   

رشته فعالیت:                                                 محل و شماره ثبت:                           

 تابعیت:                                                          اقامتگاه:
مرکز اصلی:                               

  نشانی:          

  سایراطلاعات:

شماره تلفن:                                                   شماره دورنگار :          

 نشانی ‌الکترونیکی (ایمیل):      5 ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

6 ـ مشخصات دریافت‌کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

7ـ مشخصات مخترع
اطلاعات تکمیلی در مورد مخترع چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت

مشخصات مخترع چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شغل و رشته فعالیت
سمت متقاضی

8 ـ اظهارنامه تقسیمی یا تکمیلی
شماره اظهارنامه اصلی
تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی

9ـ استثنائات قابل قبول در افشاء اختراع
افشاء اختراع در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی €
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی €

10ـ ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
ادامه فرم الف ـ 1

شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
در صورتی که اظهارنامه مقدم یک اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین
اداره‌ای که در آن و

کشورهایی که برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.

11ـ این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد:
مدارک مربوط به خود اختراع با امضاء متقاضی
1ـ توصیف …. صفحه
2ـ ادعا (ادعاها) ….. صفحه
3ـ خلاصه ….. صفحه
4ـ نقشه یا نقشه‌ها (در صورت وجود)…….. صفحه
جمع صفحات ضمائم
مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه
مدارک مثبت هویت متقاضی € 
مدارک نمایندگی قانونی € 
مدرک مشخص کننده سمت متقاضی €
مدرک مربوط به افشاء اختراع €
اسناد حق تقدم که به تأیید اداره مبدأ رسیده است € 
درخواست عدم ذکر اسم مخترع € 
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه €
سایر اسناد و مدارک € 

امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخ

فرم الف ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت اختراعات

1ـ شماره و تاریخ ثبت اختراع
2ـ شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3ـ مشخصات و سهم مالک / مالکان اختراع
اسم
نشانی
تابعیت
4ـ مشخصات مخترع (در صورتی که متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
5 ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
6 ـ عنوان اختراع
7ـ طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع (با ذکر زمینه علمی مربوط)
8 ـ‌ شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت
وجود)
9ـ مدت حمایت

امضاء امضاء
مالک اختراع یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت اختراعات
فرم الف ـ 3
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت اختراع

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت اختراع
مشخصات و سهم مالک / مالکان اختراع
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات مخترع / مخترعان
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
عنوان اختراع
طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع
استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت حمایت
توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکرتاریخ) 
رئیس اداره ثبت اختراعات


فرم ط ـ 1 
2ـ فرم‌های مربوط به ثبت طرح‌های صنعتی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و سال)

مهر و امضاء اداره ثبت اختراعات 

1ـ مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

شخص حقوقی
نام ……………..نوع شخص حقوقی ……………. رشته فعالیت ……………
محل و شماره ثبت …………… تابعیت………….. اقامتگاه
……………….. مرکز
اصلی…………………نشانی…………………….. سایر اطلاعات
……………………………………………………………………………………………………..
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)
ادامه فرم ط ـ 1 

2ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

3ـ مشخصات دریافت‌کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

4ـ مشخصات طراح
اطلاعات تکمیلی در مورد طراح چنانچه خود متقاضی باشد
شغل و رشته فعالیت
مشخصات طراح چنانچه خود متقاضی نباشد
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شغل و رشته فعالیت
سمت متقاضی

5 ـ مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتی


طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی
ذکر کالا / کالاهای مربوط به طرح

6 ‌ـ استثنائات قابل قبول در افشاء طرح صنعتی
افشاء طرح در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین‌المللی €
سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی €

7 ـ ادعای حق تقدم (در صورت وجود)
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی

در صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد، تعیین
اداره‌ای که در آن و کشورهایی که برای آن‌ها، اظهارنامه تسلیم شده است.

8 ‌ـ تقاضای تأخیر در انتشار آگهی ثبت
آیا متقاضی خواهان تأخیر در انتشار آگهی است بلی € خیر €
در صورت پاسخ مثبت تعیین مدت تأخیر به ماه

9ـ این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد:
1ـ مشخصات طرح صنعتی:
پنج نمونه از تصویر گرافیکی یا 
پنج نمونه از طرح ترسیم شده € 
پنج نمونه از تصویر گرافیکی یا پنج نمونه 
از طرح ترسیم شده از تمام جوانب (طرح سه‌بعدی) € 
ارائه ماکت (در صورت درخواست) €
2ـ مدارک مربوط به مندرجات اظهارنامه:
مدارک مثبت هویت متقاضی €
مدارک نمایندگی قانونی € 
مدارک مشخص کننده سمت متقاضی €
مدارک مربوط به افشاء طرح €
ادامه فرم ط ـ 1 

اسناد حق تقدم، که به تأیید اداره مبدأرسیده است €
درخواست عدم ذکر اسم طراح €
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه €
سایر اسناد و مدارک € 

امضاء متقاضی تاریخ


فرم ط ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت طرح صنعتی

1- شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
2- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3- مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
اسم
نشانی
تابعیت
4- مشخصات طراح (در صورتی که متقاضی نباشد)
اسم
نشانی
تابعیت
5- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
6- مشخصات طرح صنعتی
تعریف اجمالی طرح صنعتی، با تعیین اجزاء موضوع استعمال انحصاری

شماره طبقه‌بندی بین‌المللی
اسامی و اوصاف کالاها و طبقات موضوع طرح

7- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
8- مدت اعتبار ثبت

امضاء امضاء
مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی


فرم ط ـ 3
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
ادامه فرم ط ـ 3

مشخصات طرح صنعتی
1- عنوان طرح
2- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
3- کالا / کالاهای مرتبط با طرح
استفاده از حق تقدم
1ـ شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
2ـ کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی 5 سال از تاریخ …… لغایت ……… می‌باشد.
تصویر کامل طرح ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی


فرم ط ـ 4
قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت طرح صنعتی

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی
مشخصات و سهم مالک / مالکان طرح صنعتی
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات طراح / طراحان
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات طرح صنعتی
1- عنوان طرح
2- طبقه‌بندی بین‌المللی طرح
3- کالا / کالاهای مرتبط با طرح
مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی 5 سال از تاریخ …… لغایت …………..می‌باشد.
تصویر کامل طرح ضمیمه می‌باشد.

امضاء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت طرح‌های صنعتی


3ـ فرم‌های مربوط به ثبت علائم

فرم ع ـ 1 قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهارنامه ثبت علامت

(توسط اداره تکمیل می‌شود)
شماره اظهارنامه تاریخ وصول اظهارنامه (ساعت، روز، ماه و
سال)

مهر و امضاء اداره ثبت علائم تجاری
ادامه فرم ع ـ 1

1ـ مشخصات متقاضی / متقاضیان
شخص حقیقی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
تابعیت
کشور محل اقامت
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

شخص حقوقی
نام ……………… .نوع شخص حقوقی …………. رشته فعالیت …………..
محل و شماره ثبت ………….. تابعیت………….. اقامتگاه …………….
مرکز اصلی…………………..نشانی………………………… سایر
اطلاعات
……………………………………………………………………………………………………..
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

2ـ مشخصات نماینده قانونی
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی
شماره تلفن شماره دورنگار نشانی الکترونیکی (ایمیل)

3ـ رشته فعالیت متقاضی / متقاضیان

4ـ مشخصات دریافت‌کننده ابلاغ‌ها در ایران (در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد)
اسم، ذکر شماره ملی
نشانی، ذکر کدپستی

5ـ علامت جمعی
توضیح اجمالی موضوع علامت جمعی

6ـ نمونه علامت
توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین
حروف مشخص که ویژگی علامت محسوب
می‌شوند.


در صورتی که علامت مشتمل بر کلماتی
غیرفارسی باشد
درج آوانویسی و ترجمه آن

ذکر سه بعدی بودن علامت

ذکر رنگ به عنوان صفت مشخصه
یا ویژگی‌ خاص علامت


7ـ کالاها و خدمات، با ذکر طبقه یا طبقات

8 ـ ادعای حق تقدم
نام کشور تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی
شماره اظهارنامه اصلی طبقه‌بندی بین‌المللی کالا و خدمات موضوع علامت
در صورتی که اظهارنامه مقدم، یک اظهارنامه بین‌المللی یامنطقه‌ای باشد، تعیین
اداره‌ای که در آن و کشورهایی که برای آن‌ها اظهارنامه تسلیم شده است.
ادامه فرم ع ـ 1
9- این اظهارنامه مشتمل بر ضمائم زیر می‌باشد
مدارک مثبت هویت €
ده نمونه گرافیکی یا تصویر از علامت در ابعاد 10´10 سانتی متر €
در صورت سه بعدی بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی
یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه تهیه شود €
نسخه‌ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام
صلاحیت‌دار €
مدارک نمایندگی قانونی €
ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط €
اسناد حق تقدم که به تأیید اداره مبدأ رسیده است €
رسید پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه € 
سایر اسناد و مدارک €


امضاء متقاضی یا نماینده قانونی وی تاریخفرم ع ـ 2
مندرجات دفتر مخصوص ثبت علامت

1- شماره و تاریخ ثبت علامت
2- شماره و تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) ثبت اظهارنامه
3- مشخصات مالک / مالکان علامت
اسم
نشانی
تابعیت
4- مشخصات نماینده قانونی
اسم
نشانی
5- مشخصات علامت
اجزاء علامت
فهرست کالاها و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی آن‌ها
نمونه علامت
6- شماره، تاریخ و محل ثبت اظهارنامه یا گواهی‌نامه مبنای حق تقدم (در صورت وجود)
7- مدت اعتبار ثبت علامت

امضاء امضاء
مالک علامت یا نماینده قانونی وی رئیس اداره ثبت علائم تجاری
فرم ع ـ 3 قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالک علامت
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات علامت
1- تعیین اجزاء علامت
2- فهرست کالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها
3- نمونه علامت

استفاده از حق تقدم
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی
کشور محل ثبت اظهارنامه اصلی

مدت اعتبار ثبت علامت 10 سال از تاریخ ………….. لغایت ………………
می‌باشد.
امضاء (با ذکرتاریخ )
رئیس اداره ثبت علائم تجاری

فرم ع ـ 4 قوه‌قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
گواهی‌نامه تمدید ثبت علامت

شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه
شماره و تاریخ ثبت علامت
مشخصات مالک علامت
1- اسم
2- نشانی
3- تابعیت
مشخصات علامت تجاری
1- اجزاء علامت
2- فهرست کالاها و خدمات موضوع علامت و طبقه یا طبقات بین‌المللی آن‌ها
3- نمونه علامت

مدت اعتبار تمدید ثبت علامت 10 سال از تاریخ ………….. لغایت
…………… می‌باشد.
امضاء (با ذکر تاریخ)
رئیس اداره ثبت علائم تجاری


[1] Alcoholic beverages (except beers)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا