آئين نامه معاهده همكاری در ثبت اختراع

جدول محتوا

سازمان جهانی مالکیت فکری چیست؟

(لازم الاجراء از ۱۲ فروردين ۱۳۸۱ (1 آوريل۲۰۰۲))

قسمت الف: مواد مقدماتي

ماده۱)

اصطلاحات اختصاري

۱ـ۱- معناي اصطلاحات اختصاري

الف- كلمه “ معاهده” به معناي معاهده همكاري در ثبت اختراعات است.

ب- كلمات “ فصل” و “ ماده” به فصل يا ماد ه اي مشخص از معاهده دلالت دارد.

ماده۲)

تفسير برخي كلمات

۱ـ۲ – “ متقاضي

در هرجا كه كلمه “ متقاضي” به كار رفته باشد كلمه مذكور همچنين به معناي كارگزار و يا نماينده ديگر متقاضي نيز خواهدبود مگر اينكه صراحتاً از سياق عبارت و يا ماهيت ماده و يا متني كه اين كلمه در آن بكار رفته خلاف آن مستفاد گردد نظير بالاخص موردي كه ماده به محل اقامت و يا تابعيت متقاضي اشاره داشته باشد.

۲ـ۲- “ كارگزار

در هرجا كه كلمه كارگزار به كار رفته باشد، منظور كارگزاري است كه وفق بند۱ ماده۹۰ آئين نامه تعيين شده است مگر اينكه صراحتاً از سياق عبارت و يا ماهيت ماده يا متني كه اين كلمه در آن بكار رفته خلاف آن مستفاد گردد.

۲مكررـ۲ “ نماينده مشترك

در هر جا كه اصطلاح “ نماينده مشترك” به كار رفته باشد منظور يك متقاضي منصوب شده به عنوان نماينده مشترك و يا تلقي شده به عنوان نماينده مشترك وفق بند۲ ماده۹۰ آئين نامه است.

۳ـ۲ -” امضاء

در هر جا كه كلمه امضاء بكار رفته باشد چنانچه قانون ملي مورد اجراء بوسيله اداره دريافت كننده يا مرجع صالح جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي استفاده از مهر را به جاي امضاء الزامي سازد، مقصود از كلمه امضاء براي آن اداره يا مرجع به معناي مهر خواهدبود.

قسمت ب: مواد مربوط به فصل اول معاهده

ماده۳)

تقاضا “فرم”

۱ـ۳ – فرم تقاضا

تقاضا بر روي يك فرم چاپي تنظيم يا بوسيله فرم چاپ شده رايانه اي ارائه خواهدشد.

۲ـ۳ – در دسترس بودن فرم ها :

نسخه هائي از فرم چاپي به وسيله اداره دريافت كننده، يا در صورت تمايل اين اداره به وسيله دفتر بين المللي به صورت رايگان در اختيار متقاضيان قرار خواهدگرفت.

۳ـ۳- فهرست كنترل

الف- تقاضا حاوي فهرستي خواهدبود كه در آن موارد زير مشخص خواهدشد:

1” تعداد كل اوراق تشكيل دهنده اظهارنامه بين المللي و تعداد اوراق مربوط به هر جزء اظهارنامه بين المللي: تقاضا، توصيف “كه به صورت جداگانه تعداد اوراق مربوط به هر بخش از توصيف را براساس فهرست ترتيبي نشان دهد”، ادعاها، نقشه ها، خلاصه؛

2” در مواردي كه اظهارنامه بين المللي تسليمي با وكالت نامه همراه باشد “سندي كه يك كارگزار و يا يك نماينده مشترك را منصوب نمايد” نسخه اي از وكالت نامه كلي، سند حق تقدم، فهرست ترتيبي به صورت فرم رايانه اي قابل خواندن، سند مربوط به پرداخت هزينه ها و يا هر سند ديگر “كه در فهرست كنترل تعيين خواهدشد.”؛

3”  شماره آن شكل از نقشه ها كه متقاضي پيشنهاد مي نمايد بايد به هنگام انتشار خلاصه همراه آن باشد؛ در موارد استثنائي متقاضي مي تواند بيش از يك شكل را پيشنهاد نمايد.

ب- اين فهرست بايد به وسيله متقاضي كامل شود و در صورت عدم انجام آن اداره دريافت كننده باين موضوع اشاره لازم را خواهدنمود. با اين استثناء كه اداره دريافت كننده به شماره مذكور در جزء “۳” شق الف فوق اشاره اي نخواهدداشت.

۴ـ۳- مشخصات

با رعايت بند۳ فوق مشخصات فرم تقاضاي چاپي و تقاضاي ارائه شده به صورت فرم چاپي رايانه اي در دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهندشد.

ماده۴)

تقاضا “محتويات”

۱ـ۴- محتويات اجباري و اختياري؛ امضاء

الف- تقاضا حاوي موارد زير خواهدبود:

1” خواسته،

2” عنوان اختراع،

3” مشخصات مربوط به متقاضي و كارگزار اگر كارگزاري معين شده باشد،

4” تعيين كشورها،

5” مشخصات مربوط به مخترع در موردي كه قانون ملي حداقل يكي از كشورهاي تعيين شده، ارائه نام مخترع را به هنگام تسليم يك اظهارنامه ملي ضروري قلمداد نمايد.

ب- تقاضا، عندالاقتضاء حاوي مراتب زير خواهدبود:

1” يك ادعاي حق تقدم،

2”  ارجاع به هر نوع جستجوي بين المللي يا جستجوي از نوع بين المللي يا جستجوي ديگر قبلي،

3” انتخاب هاي مربوط به انواع خاص حمايت،

4” ذكر اين مطلب كه متقاضي مايل به تحصيل يك ورقه اختراع منطقه اي است،

5” ارجاع به اظهارنامه اصلي و يا اختراع اصلي،

6” انتخاب مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي توسط متقاضي.

ج- تقاضا مي تواند حاوي موارد زير باشد:

1” مشخصات مربوط به مخترع در مورديكه قانون ملي هيچيك از كشورهاي تعيين شده ارائه نام مخترع را در زمان تسليم يك اظهارنامه ملي الزامي نداند،

2” تقاضا از اداره دريافت كننده دائر به تهيه و ارسال سند حق تقدم به دفتر بين المللي در موردي كه اظهارنامه اي كه حق تقدم آن ادعاشده به اداره ملي يا مرجع بين الدولي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شده باشد،

3” اعلاميه ها به نحو مقرر در بند۱۷ ماده۴ آئين نامه.

د- تقاضا بايد امضاء شود.

۲ـ۴ – خواسته

خواسته با مضمون ذيل بوده و ترجيحاً با كلمات زير تنظيم خواهدشد:

اينجانب امضاءكننده زير درخواست مي نمايم كه اين اظهارنامه بين المللي بر طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات مورد رسيدگي قرار گيرد.”

۳ـ۴ – عنوان اختراع

عنوان اختراع بايد كوتاه “ترجيحاً از دو تا هفت كلمه به زبان انگليسي و يا ترجمه شده به زبان انگليسي” و دقيق باشد.

۴ـ۴ – اسامي و نشاني ها

“الف” اسامي اشخاص حقيقي با ذكر نام خانوادگي، نام “نام هائي” كه به آن معروفند درج خواهدشد و نام خانوادگي قبل از نام “نام ها” خواهدآمد.

“ب” اسامي اشخاص حقوقي با ذكر مشخصات كامل و رسمي آنها درج خواهدشد.

“ج” نشاني ها به نحوي درج خواهندشد كه الزامات مرسوم براي تحويل فوري پستي به نشاني هاي درج شده را محقق سازد و در هر مورد شامل كليه واحدهاي اداري مربوطه، ازجمله شماره خانه درصورت وجود خواهدبود. هرگاه قانون ملي كشور تعيين شده ذكر شماره خانه را الزامي نداند، عدم ذكر اين شماره داراي هيچ اثري در آن كشور نخواهدبود به منظور تسهيل ارتباط سريع با متقاضي توصيه مي شود كه هرگونه نشاني چاپ از راه دور، شماره تلفن و نمابر يا اطلاعات درباره ساير وسايل ارتباطي از اين قبيل كه مربوط به متقاضي يا عندالاقتضاء كارگزار و يا نماينده مشترك باشد، درج گردد.

“د” براي هر متقاضي، مخترع يا كارگزار مي توان فقط يك نشاني را درج نمود با اين استثناء كه اگر هيچ كارگزاري منصوب نشده باشد تا نمايندگي متقاضي يا متقاضيان را عهده دار باشد خود متقاضي و يا اگر تعداد متقاضي بيش از يك شخص باشد نماينده مشترك آنها مي تواند علاوه بر هر نشاني ديگر اعلام شده در تقاضا يك نشاني را مشخص نمايد كه به آن نشاني اطلاعيه ها ارسال گردد.

۵ ـ۴ – متقاضي

“الف” نام، نشاني، تابعيت و اقامتگاه متقاضي يا در صورت وجود متقاضيان متعدد، نام، نشاني، تابعيت و اقامتگاه هر يك از آن ها در تقاضا ذكر خواهدشد.

“ب” تابعيت متقاضي بر حسب نام كشوري كه وي تبعه آن است درج خواهدشد.

“ج” اقامتگاه متقاضي برحسب نام كشوري كه وي مقيم آنجا است درج خواهدشد.

“د” براي كشورهاي مختلف تعيين شده مي توان متقاضيان مختلفي را در تقاضا درج نمود. در چنين موردي در تقاضا، متقاضي يا متقاضيان براي هر كشور تعيين شده يا گروه كشورهاي تعيين شده درج خواهندشد.

“ه” در موردي كه مشخصات متقاضي نزد اداره ملي عمل كننده به عنوان اداره دريافت كننده ثبت شده باشد تقاضا مي تواند حاوي شماره و ساير مشخصاتي باشد كه تحت آن تقاضاي متقاضي به ثبت رسيده است.

۶ ـ۴ – مخترع

“الف” در موردي كه جزء “۵” شق “الف” بند۱ ماده۴ اين آئين نامه يا جزء “۱” شق “ج” آن بند مصداق داشته باشد نام و نشاني مخترع يا اگر چند مخترع وجود داشته باشند نام و نشاني هر يك از آن ها در تقاضا ذكر خواهدشد.

“ب” اگر متقاضي مخترع باشد در آن صورت تقاضا به جاي ذكر اطلاعات مقرر به موجب شق “الف”، حاوي اظهاريه اي به اين منظور خواهدبود.

“ج” هرگاه الزامات قوانين ملي كشورهاي تعيين شده يكسان نباشند براي كشورهاي تعيين شده مختلف، اشخاص مختلف را مي توان در تقاضا به عنوان مخترع ذكر نمود. در اينصورت تقاضا حاوي يك اظهاريه جداگانه براي هر كشور تعيين شده يا گروه كشورهائي خواهدبود كه در آن كشور يا گروه كشورها يك شخص بخصوص، يا همان شخص بايد مخترع تلقي گردد يا در آن كشور يا گروه كشورها اشخاص بخصوص يا همان اشخاص بايد به عنوان مخترعين تلقي گردند.

۷ـ۴ – كارگزار

“الف” اگر كارگزاري تعيين شده باشد اين موضوع در تقاضا ذكر و نام و نشاني وي در آن منعكس خواهدشد.

“ب” هرگاه مشخصات كارگزار نزد اداره ملي عمل كننده به عنوان اداره دريافت كننده ثبت شده باشد در تقاضا مي توان شماره و اطلاعات ديگري را كه تحت آن مشخصات كارگزار به ثبت رسيده را ذكر نمود.

۸ ـ۴ – نماينده مشترك

هرگاه نماينده مشتركي منصوب شده باشد اين موضوع بايد در تقاضا ذكر شود.

۹ـ۴ – تعيين كشورها

الف- در موارد زير در تقاضا كشورهاي متعاهد تعيين خواهندشد:

1”  تعيين كشورها به منظور تحصيل ورقه هاي اختراع ملي از طريق ذكر نام هر كشور مربوط؛

2” تعيين كشورها به منظور تحصيل ورقه اختراع منطقه اي با مشخص نمودن اين مطلب كه يك ورقه اختراع منطقه اي براي كليه كشورهاي متعاهد عضو معاهده اختراع منطقه اي مربوطه منظور است يا فقط براي كشورهاي متعاهدي كه نام آن ها ذكر شده است.

ب- در تقاضا همچنين ممكن است ذكر شود كه كليه كشورهائيكه برابر معاهده تعيين آن ها مجاز است غير از موارد مذكور در شق “الف” نيز تعيين گردند مشروط بر اينكه:

۱لااقل يك كشور متعاهد به موجب شق “الف” اين بند تعيين شده باشد، و

۲تقاضا همچنين حاوي اظهاريه اي باشد داير بر اين كه هرگونه تعيين به عمل آمده به موجب اين شق بايد طبق شق “ج” مورد تأييد قرار گيرد و اينكه هر نوع تعيين كشور به ترتيب مذكور در صورتي كه قبل از انقضاء ۱۵ ماه از تاريخ حق تقدم تأييد نشود در پايان مهلت مذكور مسترد شده بوسيله متقاضي تلقي خواهدشد.

ج- تأئيد هر نوع تعيين كشورها كه طبق شق “ب” به عمل آمده است به طرق زير محقق خواهدشد:

۱تسليم اعلاميه كتبي به اداره دريافت كننده حاوي مراتب مذكور در جزءهاي “۱” يا “۲” شق “الف” و

۲پرداخت هزينه تعيين كشور و هزينه تأئيد مذكور در بند۵ ماده ۱۵ آئين نامه به اداره دريافت كننده ظرف مهلت مقرر در جزء “۲” شق “ب” فوق.

۱۰ـ۴ – ادعاي حق تقدم

“الف”هر اعلاميه مذكور در بند “۱” ماده ۸ معاهده “ ادعاي حق تقدم” مي تواند حق تقدم يك يا چند اظهارنامه قبلي تسليم شده در يا براي هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي يا تسليم شده در يا براي هر عضو سازمان جهاني تجارت كه عضو آن كنوانسيون نمي باشد را ادعا نمايد. هر ادعاي حق تقدم با رعايت بند۱ ماده۲۶ مكرر آئين نامه مي تواند در تقاضا ذكر شود؛ اين ادعا شامل اظهاريه اي داير به اينكه حق تقدم اظهارنامه اي كه قبلاً تسليم شده ادعا مي گردد و موارد زير خواهدبود:

۱تاريخ تسليم اظهارنامه قبلي؛

اين تاريخ بايد در طي مدت ۱۲ ماه قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي باشد.

۲شماره اظهارنامه قبلي؛

۳هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه ملي باشد نام كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي يا عضو سازمان جهاني تجارت غير عضو آن كنوانسيون كه در آن كشور اظهارنامه تسليم شده است؛

۴هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه منطقه اي باشد، نام مرجعي كه معاهده اختراع منطقه اي، صلاحيت اعطاي ورقه هاي اختراع منطقه اي را به آن تفويض نموده است؛

۵هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه بين المللي باشد نام اداره دريافت كننده اي كه اظهارنامه مزبور به آن تسليم شده است.

“ب” علاوه بر هر ذكر نام كه به موجب جزء “۴” يا “۵” شق “الف” ضروري است:

۱زماني كه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه منطقه اي يا يك اظهارنامه بين المللي باشد ادعاي حق تقدم مي تواند يك يا چند كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه براي آنها اظهارنامه قبلي تسليم شده است را مشخص نمايد؛

۲هرگاه اظهارنامه قبلي يك اظهارنامه منطقه اي باشد و لااقل يكي از كشورهاي عضو معاهده اختراع منطقه اي در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و سازمان جهاني تجارت عضويت نداشته باشد، در ادعاي حق تقدم حداقل يك كشور عضو آن كنوانسيون يا يك عضو آن سازمان كه براي آن اظهارنامه قبلي تسليم شده مشخص خواهدشد.

“ج” از لحاظ شق هاي “الف” و “ب” اين ماده بند “۶” ماده۲ معاهده اعمال نخواهدشد.

د- اگر در تاريخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹ متن هاي اصلاح شده شق هاي “الف” و “ب” كه از اول ژانويه سال ۲۰۰۰ به اجراء درمي آيند با قانون ملي مورد اجرا به وسيله يك اداره تعيين شده سازگاري نداشته باشند اين شق ها به نحوي كه تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ مجري بوده اند بعد از آن تاريخ نيز در ارتباط با آن اداره تعيين شده تا زمانيكه شق هاي اصلاح شده مذكور با آن قانون سازگاري نداشته باشند موردعمل خواهندبود به شرط اينكه اداره مذكور مراتب را تا ۳۱ اكتبر ۱۹۹۹ به دفتر بين المللي اطلاع دهد دفتر بين المللي اطلاع واصله را فوراً در روزنامه رسمي منتشر خواهدنمود.

۱۱ـ۴ – اشاره به جستجوي قبلي

اگر جستجوي بين المللي يا جستجو از نوع بين المللي براي اظهارنامه اي طبق بند “۵” ماده۱۵ معاهده تقاضا شده باشد يا اگر متقاضي مايل باشد كه مرجع جستجوي بين المللي تمام يا بخشي از گزارش جستجوي بين المللي را بر نتايج يك جستجو غير از جستجوي بين المللي يا جستجو از نوع بين المللي انجام شده بوسيله اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه مرجع جستجوي بين المللي صلاحيتدار براي اظهارنامه بين المللي است مبتني سازد در تقاضا به اين موضوع اشاره خواهدشد. در اين اشاره اظهارنامه اي كه “يا ترجمه آن بر حسب مورد” در ارتباط با آن جستجوي قبلي انجام شده با ذكر نام كشور، تاريخ و شماره يا جستجوي مذكور و عندالاقتضاء با تعيين تاريخ و شماره تقاضا براي چنين جستجوئي مشخص خواهدشد.

۱۲ـ۴ – انتخاب انواع خاص حمايت

الف- اگر متقاضي مايل باشد كه اظهارنامه بين المللي او در هر كشور تعيين شده نه به عنوان يك اظهارنامه براي يك ورقه اختراع بلكه به عنوان اعطاي هر نوع از انواع حمايت تعيين شده در ماده۴۳ معاهده تلقي گردد اين مطلب را در تقاضا ذكر خواهدنمود. از لحاظ اين شق، بند “۲” ماده۲ معاهده اعمال نخواهدشد.

ب- در مورد مقرر در ماده۴۴ معاهده، متقاضي دو نوع حمايت مورد درخواست را ذكر خواهدنمود يا اگر يكي از اين دو نوع حمايت از نظر او اصلي باشد مشخص خواهد كرد كه كدام يك اصلي و كدام يك فرعي است.

۱۳ـ۴ – تعيين اظهارنامه مادر

اگر متقاضي مايل باشد كه اظهارنامه بين المللي او در هر كشور تعيين شده به عنوان يك اظهارنامه براي يك ورقه اختراع يا گواهي تكميل اختراع، گواهي تكميل اختراع مخترع يا گواهي تكميل اشياء مصرفي تلقي گردد، او اظهارنامه مادر يا ورقه اختراعات، مادر، گواهي ورقه اختراع مادر يا گواهي اشياء مصرفي مادر كه به آن ورقه اختراع يا گواهي تكميل اختراع، گواهي تكميل مخترع يا گواهي تكميل اشياء مصرفي مربوط مي شود را تعيين خواهدنمود. از لحاظ اين بند مقررات بند”۲” ماده۲ معاهده اعمال نخواهدشد.

۱۴ـ۴ – استمرار يا استمرار جزئي

اگر متقاضي مايل باشد اظهارنامه بين المللي او در هر كشور تعيين شده به عنوان اظهارنامه اي براي استمرار كامل يا جزئي اظهارنامه قبلي تلقي شود مراتب را به همين نحو در تقاضا ذكر و اظهارنامه مادر مربوط را مشخص خواهدنمود.

.۱۴ مكرر ـ۴ انتخاب مرجع جستجوي بين المللي

اگر دو يا چند مرجع جستجوي بين المللي براي انجام جستجو در ارتباط با اظهارنامه بين المللي صلاحيت داشته باشند، متقاضي بايد در تقاضا مرجع جستجوي بين المللي مورد نظر را تعيين نمايد.

۱۵ـ۴ – امضاء

“الف” با رعايت شق “ب” زير تقاضا بايد توسط متقاضي يا در صورت تعدد متقاضي توسط تمام آنان امضاء شود.

“ب”در مواردي كه دو يا چند متقاضي يك اظهارنامه بين المللي را تسليم نموده باشند كه در آن كشوري تعيين شده باشد كه به موجب قانون ملي آن كشور تسليم اظهارنامه هاي ملي بوسيله مخترع الزامي باشد و در مواردي كه متقاضي آن كشور تعيين شده مخترع بوده ولي از امضاء تقاضا خودداري نمايد يا نتوان او را پس از انجام تلاش هاي مقتضي يافت و يا نتوان به او دسترسي پيدا كرد، اگر تقاضا حداقل توسط يك متقاضي امضاء شود و اظهاريه اي نيز درخصوص توضيح مراتب عدم امضاء توسط مخترع براي متقاعد ساختن اداره دريافت كننده صادر گردد، در آنصورت نيازي به امضاء آن توسط متقاضي مخترع نخواهدبود.

۱۶ـ۴ – آوانويسي يا ترجمه كلمات خاص

“الف” در مواردي كه نام يا نشاني با حروفي غير از حروف الفباي لاتين نوشته شود آن نام يا نشاني با حروف الفباي لاتين نيز يا فقط به صورت آوانويسي يا از طريق ترجمه آن به زبان انگليسي نشان داده خواهندشد. متقاضي تعيين خواهدنمود كه كدام كلمات فقط آوانويسي و كدام كلمات فقط ترجمه شوند.

“ب” نام هر كشور كه با حروفي غير از حروف لاتين نوشته شده باشند به زبان انگليسي نيز درج خواهدشد.

۱۷ـ۴ – اعلاميه هاي مربوط به الزامات ملي مذكور در جزء “۱” تا “۵” شق “الف” بند۱ ماده۵۱ مكرر آئين نامه

تقاضا ممكن است از لحاظ قانون ملي مجري در يك يا چند كشور تعيين شده، حاوي يك يا چند اعلاميه زير بوده كه متن آنها بر طبق دستورالعمل هاي اداري تهيه شده باشد:

۱اعلاميه اي درخصوص تعيين هويت مخترع به نحو مذكور در جزء “۱” شق “الف” بند۱ ماده۵۱ مكرر آئين نامه ؛

۲اعلاميه اي درخصوص استحقاق متقاضي براي تقاضاي يك ورقه اختراع و اعطاي آن از تاريخ تسليم بين المللي به نحو مذكور در جزء “۲” شق “الف” بند۱ ماده۵۱ مكرر آئين نامه ؛

۳اعلاميه اي درخصوص استحقاق متقاضي براي ادعاي حق تقدم اظهارنامه قبلي از تاريخ تسليم بين المللي به نحو مذكور در جزء “۳” شق “الف” بند۱ ماده۵۱ مكرر آئين نامه؛

۴اعلاميه اي درخصوص مخترع بودن به نحو مذكور در جزء “۴” شق “الف” بند۱ ماده۵۱ مكرر كه به نحو مقرر در دستورالعمل هاي اداري امضاء خواهدشد؛

۵اعلاميه اي درخصوص افشاءهاي غيرتبعيض آميز يا استثنائات مربوط به فقدان نوآوري به نحو مذكور در جزء “۵” شق “الف” بند۱ ماده۵۱ مكرر آئين نامه .

۱۸ـ۴ – موضوع اضافي

“الف” تقاضا حاوي هيچ موضوع ديگري غير از موارد مذكور در بند ۱ تا ۱۷ ماده۴ آئين نامه نخواهدبود با اين قيد كه بنا به دستورالعمل هاي اداري مي توان درج هرگونه موضوع اضافي مذكوردر دستورالعمل هاي اداري را در تقاضا مجاز اعلام نمود بدون اينكه جنبه الزامي داشته باشد.

“ب” اگر تقاضا حاوي موضوعي غير از موارد مذكور در بند۱ تا ۱۷ ماده۴ آئين نامه و يا موارد مجاز بر طبق شق “الف” اين ماده به موجب دستورالعمل اداري باشد، اداره دريافت كننده به اعتبار سمت خود موضوع اضافي را حذف خواهدنمود.

ماده 5)

توصيف

۱ـ ۵ – نحوه توصيف

“الف” در توصيف ابتدا بايد عنوان اختراع به نحو مندرج در تقاضا ذكر شود و حاوي مطالب زير باشد:

۱رشته فني كه اختراع به آن مربوط مي شود؛

۲اشاره به سابقه اختراع تا حدود مكشوف بر متقاضي كه مي تواند براي فهم، جستجو و بررسي اختراع مفيد باشد و ترجيحاً ذكر اسنادي كه اين سابقه را منعكس نمايند؛

۳افشاء اختراع ادعائي با كلماتي كه بتوان مشكل فني و راه حل آن را دريافت “حتي اگر به صورت صريح نباشد” و ذكر اثرات مفيد آن در صورت وجود، در مقايسه با سوابق قبلي؛

۴شرح مختصري از شكلها در نقشه ها، در صورت وجود؛

۵ذكر حداقل بهترين روشي كه متقاضي براي اجراي اختراع ادعائي خود آن را در نظر دارد؛ اين كار در عندالاقتضاء با ذكر مثال ها و در صورت وجود نقشه ها با اشاره به آنها صورت خواهدگرفت. در مواردي كه قانون ملي كشور تعيين شده، توصيف بهترين روش را نخواهد و بر طبق آن قانون توصيف هر روش كافي باشد “اعم از اينكه آن روش بهترين روش موردنظر او باشد يا خير” در آنصورت عدم توصيف بهترين روش موردنظر وي داراي هيچ اثري در آن كشور نخواهد بود؛

۶درمواردي كه از توصيف و يا ماهيت اختراع طريقه اي كه بوسيله آن قابليت اختراع براي بهره برداري در صنعت و طريقه اي كه بتوان آن را ساخت و مورد استفاده قرار داد واضح نباشد يا اگر بتوان از اختراع فقط استفاده كرد، طريقه آن استفاده روشن نباشد، تعيين صريح اين روش ها؛ از واژه “ صنعت” مفهوم موسع آن به نحو مندرج در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي منظور است.

“ب” روش و ترتيب مقرر در شق “الف” رعايت خواهدشد مگر در مواردي كه به علت ماهيت اختراع، اتخاذ روش متفاوت و يا ترتيب متفاوت به فهم بهتر و ارائه اقتصادي تر منتج گردد.

“ج” با رعايت مقررات شق “ب” از هر يك از قسمت هاي اشاره شده در شق “الف” ترجيحاً يك عنوان مناسب به نحو پيشنهادي در دستورالعمل هاي اداري درج خواهدشد.

۲ـ ۵ – افشاء ترتيب نوكلئوئيد و يا اسيد آمينه

“الف” در مواردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي افشاء يك يا چند ترتيب اسيدآمينه و يا نوكلئوئيد باشد، توصيف حاوي فهرست ترتيبي طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري خواهدبود و به عنوان بخش مجزا در توصيف بر طبق آن استاندارد ارائه خواهدشد.

“ب”در مواردي كه بخش فهرست ترتيبي توصيف، حاوي هر متن آزادي بر طبق تعريف آمده در استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري باشد، آن متن آزاد نيز در بخش اصلي توصيف و به همان زباني كه توصيف تنظيم شده است درج خواهدشد.

ماده 6)

 ادعاها

۱ـ ۶ – شماره و شماره گذاري ادعاها

“الف” تعداد ادعاها بايد با توجه به ماهيت اختراع ادعاشده معقول باشد.

“ب” اگر ادعاهاي متعددي وجود داشته باشند آن ادعاها بصورت پي درپي با ارقام عربي “۱,۲,۳,..” شماره گذاري خواهندشد.

“ج” درصورت اصلاح ادعاها، روش شماره گذاري تابع دستورالعمل هاي اداري خواهدبود.

۲ـ ۶ – ارجاعات به ساير بخش هاي اظهارنامه بين المللي

“الف” به استثناء مواردي كه مطلقاً ضروري باشد، ادعاها نبايد درباره خصوصيات فني اختراع به ارجاع به توصيف يا نقشه ها تكيه كنند بالاخص ادعاها نبايد به ارجاعاتي نظير “ همانگونه كه در بخش……. توصيف شرح داده شده است” يا “ همانگونه كه در شكل….. نقشه ها نشان داده شده است” تكيه كنند.

“ب” در مواردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي نقشه ها باشد، خصوصيات فني مندرج در ادعاها ترجيحاً با علايم ارجاعي مربوط به اين خصوصيات همراه خواهندبود. اگر از اين علامت هاي ارجاعي استفاده گردد آنها ترجيحاً در داخل پرانتز قرار خواهندگرفت.اگر درج اين نوع علامت هاي ارجاعي بالاخص فهم سريعتر يك ادعا را تسهيل ننمايد نبايد از آن ها استفاده شود. اداره تعيين شده مي تواند علامت هاي ارجاعي را براي اهداف انتشار اظهارنامه توسط خود حذف نمايد.

۳ـ۶ – نحوه ادعا كردن

“الف” تعريف موضوعي كه حمايت از آن مورد نظر است بر حسب خصوصيات فني اختراع خواهدبود.

“ب” عندالاقتضاء ادعاها حاوي مطالب زير خواهندبود:

۱اظهاريه اي حاوي آن دسته از خصوصيات فني اختراع كه براي تعريف موضوع ادعا ضروري مي باشند ولي در مجموع بخشي از سابقه اختراع را تشكيل مي دهند،

۲بخش مشخص كننده كه قبل از آن كلمات “ مشخص شده بصورت” مشخص شده بوسيله “ كه در آن بهبودي شامل….” يا هر كلمات ديگر با اين مضمون آمده باشد كه بصورت مختصر خصوصيات فني كه در مجموع با خصوصيات مذكور در جزء “۱” فوق حمايت از آن موردنظر است را بيان نمايد.

“ج” در مواردي كه قانون ملي كشور تعيين شده روش ادعا كردن به نحو مندرج در شق .”ب” را خواستار نباشد، بر عدم استفاده از آن روش ادعا در آن كشور اثري مترتب نخواهدبود مشروط بر اينكه روش ادعاي بكارگرفته شده در عمل منطبق با قانون ملي آن كشور باشد.

۴ـ۶ – ادعاهاي وابسته

“الف” هر ادعائي كه حاوي كليه خصوصيات يك يا چند ادعاي ديگر باشد “ادعا به صورت وابسته” كه از اين پس “ ادعاي وابسته” ناميده مي شود، بايد درصورت امكان در آغاز به ادعاي ديگر يا ساير ادعاها از طريق ارجاع، اشاره نمايد و سپس خصوصيات اضافي مورد ادعا را بيان كند. هر ادعاي وابسته كه به بيش از يك ادعاي ديگر ارجاع دهد “ادعاي وابسته مركب” باين ادعاها تنها به صورت جايگزين ارجاع خواهد داد. ادعاهاي وابسته مركب را نمي توان به عنوان مبنايي براي هر ادعاي وابسته مركب ديگري بكار برد. در مواردي كه قانون ملي اداره ملي كه به عنوان مرجع جستجوي بين المللي عمل مي نمايد اجازه ندهد ادعاهاي وابسته مركب به روشي متفاوت از آنچه كه در جملات قبل اين شق ذكرشده تدوين شود. در آن صورت عدم استفاده از آن روش ادعا كردن مي تواند به درج مطلبي در گزارش جستجوي بين المللي مطابق با شق “ب” بند “۲” ماده۱۷ معاهده منجر شود. اگر روش ادعا كه در عمل مورد استفاده واقع شده منطبق با قانون ملي يك كشور تعيين شده باشد، عدم استفاده از روش ادعاي مذكور، تأثيري در كشور تعيين شده، كه روش ادعاي عملاً مورداستفاده در آن كشور منطبق با قانون ملي آن كشور بوده است، نخواهد داشت.

“ب”هر ادعاي وابسته آن گونه تلقي خواهدشد كه حاوي كليه محدوديت هاي موجود در ادعائي است كه به آن ارجاع مي دهد يا اگر ادعاي وابسته از نوع مركب باشد دربرگيرنده، كليه محدوديت هاي موجود در ادعاي خاصي خواهدبود كه در ارتباط با آن مورد بررسي قرار مي گيرد.

“ج” كليه ادعاهاي وابسته كه به يك ادعاي قبلي ارجاع مي دهند و كليه ادعاهاي وابسته كه به چند ادعاي قبلي ارجاع مي نمايند در حد امكان و به بهترين نحو عملي ممكن با يكديگر دسته بندي خواهندشد.

۵ ـ ۶ – مدل هاي اشياء مصرفي

هر كشور تعيين شده اي كه در آن اعطاي ورقه ثبت مدل اشياء مصرفي براساس اظهارنامه بين المللي موردنظر باشد مي تواند زماني كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در آن كشور آغازشده به جاي .بند۱ تا ۴ ماده ۶ آئين نامه، قانون ملي خود را درخصوص موضوعات تنظيم شده در بندهاي فوق اعمال نمايد مشروط بر اينكه متقاضي مجاز باشد تا حداقل دو ماه از انقضاء مهلت مندرج در ماده۲۲ معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذكور در قانون ملي منطبق سازد.

ماده ۷)

نقشه ها

۱ـ۷ – نمودارهاي گردش كار و دياگرام ها

نمودارهاي گردش كار و دياگرام ها به عنوان نقشه تلقي خواهندشد.

۲ـ۷ – مهلت

مهلت مندرج در شق “۲” بند “۲” ماده۷ معاهده بايد برحسب شرايط و اوضاع و احوال هر مورد معقول باشد ولي اين مهلت به هيچ وجه نبايد از دو ماه از تاريخ دعوتنامه كتبي كه در آن تسليم نقشه يا نقشه هاي اضافي طبق مقررات مذكور درخواست شده كمتر باشد.

ماده 8)

خلاصه

۱ـ ۸ – محتوا و شكل خلاصه

الف- خلاصه مشتمل بر موارد زير خواهدبود:

۱خلاصه اي از افشاء مندرج در توصيف، ادعاها و هريك از نقشه ها؛ خلاصه نشان دهنده رشته فني كه اختراع به آن مربوط مي شود خواهدبود و به نحوي تدوين خواهدشد كه درك روشن مشكل فني و عصاره راه حل مشكل از طريق اختراع و استفاده يا استفاده هاي اصلي از اختراع را ميسر سازد؛

۲عندالاقتضاء ارائه آن فرمول شيميائي كه در مقايسه با كليه فرمول هاي مندرج در اظهارنامه بين المللي به بهترين نحو اختراع را مشخص نمايد.

“ب” خلاصه تا حدي كه حدود افشاء اجازه مي دهد بايد مختصر باشد “ترجيحاً بين ۵۰ تا ۱۵۰ كلمه اگر به زبان انگليسي باشد، يا اگر به زبان انگليسي ترجمه شده باشد.

“ج” خلاصه حاوي اظهاريه هائي در مورد مزيت ها يا ارزش اختراع ادعائي يا كاربرد مورد پيش بيني آن نخواهدبود.

“د” هر نوع خصوصيت فني عمده كه در خلاصه ذكر شده و در اظهارنامه بين المللي با نقشه نشان داده شده است با يك علامت در داخل پرانتز همراه خواهدبود.

۲ـ ۸ – شكل

“الف” اگر متقاضي نتواند موارد مندرج در جزء “۳” شق “الف” بند۳ ماده۳ آئين نامه را ارائه دهد يا اگر مرجع جستجوي بين المللي تشخيص دهد كه شكل يا اشكالي غير از شكل يا اشكال پيشنهادي متقاضي از ميان كليه شكل هاي مربوط به نقشه ها، بهتر صفات مشخصه اختراع را مشخص مي سازد، آن مرجع با رعايت شق “ب” اين بند شكل يا اشكالي كه بايد به هنگام انتشار نامه به وسيله دفتر بين المللي همراه خلاصه باشد را تعيين خواهدنمود. در اينصورت شكل يا اشكالي كه به طريق مذكور توسط مرجع جستجوي بين المللي مشخص شده اند پيوست خلاصه خواهندبود. در غيراينصورت، با رعايت مفاد شق “ب”، خلاصه با شكل يا شكل هاي پيشنهادي متقاضي همراه خواهدبود.

“ب” اگر مرجع جستجوي بين المللي تشخيص دهد كه هيچ يك از اشكال نقشه ها براي درك خلاصه مفيد نيست مراتب را به همين نحو به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد. در چنين حالتي هنگامي كه خلاصه به وسيله دفتر بين المللي انتشار يابد با هيچ شكلي از نقشه ها همراه نخواهدبود حتي اگر متقاضي طبق جزء “۳” شق “الف” بند۳ ماده۳ آئين نامه پيشنهادي را ارائه داده باشد.

۳ـ ۸ – اصول راهنما در تدوين

خلاصه بايد به طريقي تدوين شود كه بتواند بصورت مؤثري به عنوان ابزاري دقيق براي جستجو در فن خاص كاربرد داشته باشد و علي الخصوص به دانشمند، مهندس يا پژوهشگر كمك نمايد كه بتوانند به نظري درخصوص ضرورت رجوع يا عدم رجوع به خود اظهارنامه بين المللي دست يابند.

ماده ۹)

عبارات و غيره كه نبايد بكار روند

۱ـ ۹ – تعريف

اظهارنامه بين المللي حاوي مطالب زير نخواهدبود:

۱عبارات يا نقشه هاي مغاير با اخلاق حسنه؛

۲عبارات يا نقشه هاي مخل نظم عمومي؛

۳اظهاريه هاي موهن در مورد محصولات يا فرآيندهاي هر شخص خاص غير از متقاضي را بي اعتبار سازد يا به ارزش يا اعتبار اظهارنامه ها يا ورقه هاي اختراع اشخاص مزبور لطمه وارد سازد “صرف مقايسه با اختراعات قبلي في نفسه عمل مشمول موارد فوق تلقي نخواهدشد”؛

۴هر اظهاريه يا مطلبي كه طبق شرايط و مقتضيات نا مربوط يا غيرضروري باشد.

۲ـ ۹ – تشخيص عدم رعايت

اداره دريافت كننده و مرجع جستجوي بين المللي مي توانند عدم رعايت مقررات بند۱ ماده۹ آئين نامه را تشخيص داده و به متقاضي پيشنهاد نمايد كه به صورت داوطلبانه اظهارنامه بين المللي خود را بر آن اساس تصحيح نمايد. اگر اداره دريافت كننده، عدم رعايت موارد فوق را تشخيص دهد، مراتب را به مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد؛ اگر مرجع جستجوي بين المللي متوجه عدم رعايت موارد فوق گردد مراتب را به اداره دريافت كننده و دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد.

۳ـ ۹ – ارجاع بند “۶” ماده۲۱ معاهده

 اظهارات موهن كه در بند “۶” ماده۲۱ معاهده به آنها اشاره شده” داراي همان معناي مذكور در شق “۳” بند ۱ ماده ۹ اين آئين نامه مي باشد.

ماده 10)

 اصطلاحات، علامتها

۱ـ۱۰ – اصطلاحات، علامتها

الف- واحدهاي اوزان و مقادير برحسب سيستم متريك بيان خواهند شد و اگر ابتدائاً برحسب سيستم متفاوتي بيان شده باشند با سيستم متريك نيز بيان خواهند گرديد.

ب- درجه حرارت برحسب درجه سانتيگراد خواهد بود و اگر ابتدائاً از نحوه ديگري استفاده شده باشد، به سانتيگراد نيز ذكر خواهدشد.

ج حذف شده است.

د- براي نشان دادن حرارت، انرژي، نور، صوت و مغناطيس و همچنين فرمول هاي رياضي و واحدهاي الكتريكي، قواعد موردعمل بين المللي رعايت خواهندشد. براي فرمولهاي شيميايي از نمادها، وزن اتمي و فرمول هاي مولكولي كه به صورت معمول بكار مي روند استفاده خواهدشد.

ه- بطوركلي فقط اصطلاحات فني، علامتها و نمادهائي بايد مورداستفاده قرار گيرند كه معمولاً در آن فن به خصوص پذيرفته شده اند.

و- در مواردي كه اظهارنامه بين المللي يا ترجمه آن به زبانهاي چيني، انگليسي يا ژاپني باشد آغاز بخش اعشاري با نقطه مشخص خواهد شد ولي اگر اظهارنامه بين المللي يا ترجمه آن به زباني غير از چيني، انگليسي يا ژاپني باشد با ويرگول مشخص خواهدشد.

۲ـ۱۰ – سازگاري

درسراسر اظهارنامه بين المللي از اصطلاحات و علامتهاي سازگار استفاده خواهدشد.

ماده 11)

الزامات مربوط به شكل اظهارنامه بين المللي و ضمايم آن

۱ـ۱۱ – تعداد نسخه ها

الف- با رعايت مقررات شق “ب”، اظهارنامه بين المللي و هريك از اسناد مذكور در فهرست كنترل “جزء “۲” شق”الف” بند۳ ماده۳ آئين نامه” دريك نسخه تسليم خواهدشد.

ب- هر اداره دريافت كننده مي تواند بخواهد كه اظهارنامه بين المللي و هريك از اسناد ارجاعي در فهرست كنترل “جزء “۲” شق “الف” بند۳ ماده۳ آئين نامه”، به غير از رسيد هزينه هاي پرداختي يا چك پرداخت هزينه ها در دو يا سه نسخه تسليم گردد. در آنصورت مسئوليت احراز برابر بودن نسخه هاي دوم و سوم با نسخه بايگاني به عهده اداره دريافت كننده خواهد بود.

۲ـ۱۱ – قابليت تكثير

الف- كليه اجزاء اظهارنامه بين المللي “يعني تقاضا، توصيف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه” به نحوي ارائه خواهند شد كه قابليت تكثير مستقيم از طريق عكس برداري، فرآيندهاي الكترواستاتيك، فتوافست و ميكروفيلم را به هرتعداد داشته باشند.

ب- كليه اوراق بايستي عاري از چين و چروك و ترك خوردگي و تاخوردگي باشند.

ج- فقط از يك روي هر ورقه بايد استفاده شود.

د- با رعايت شق “د” بند۱۰ ماده۱۱ و شق “ل” بند۱۳ ماده۱۱اين آئين نامه از هر ورقه بصورت عمودي استفاده خواهدشد “يعني دوعرض صفحه در بالا و پائين قرار خواهندگرفت.

۳ـ۱۱ – مواد مورداستفاده

كليه اجزاء اظهارنامه بين المللي برروي كاغذ قابل انعطاف، محكم، سفيد، صاف، غيربراق و بادوام درج خواهد شد.

۴ـ۱۱ – اوراق مجزا و غيره

“الف”هر جزء اظهارنامه بين المللي “تقاضا، توصيف، ادعاها، نقشه ها، خلاصه” از صفحه جديدي آغاز خواهند گرديد.

“ب”كليه اوراق اظهارنامه بين المللي به گونه اي به يكديگر متصل خواهند بود كه براي مراجعه به آنها به آساني قابل تورق باشند و اگر لازم باشد اوراق مزبور براي اهداف تكثير از يكديگر جدا شوند بتوان آنها را به سهولت از يكديگر جدا و مجدداً متصل نمود.

۵ ـ۱۱ – اندازه اوراق

قطع اوراق، كاغذ ۴A  خواهدبود “۷/۲۹ ضربدر ۲۱ سانتيمتر” مع ذلك هر اداره دريافت كننده مي تواند اظهارنامه بين المللي را روي اوراق غير از اين اندازه نيز بپذيرد مشروط بر اينكه نسخه بايگاني ارسال شده به دفتر بين المللي و در صورت درخواست مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي نسخه مخصوص جستجو در قطع كاغذ ۴A  باشد.

۶ ـ۱۱ – حاشيه ها

الف- حداقل حاشيه هاي اوراق حاوي توصيف، اختراع، ادعاها و خلاصه به ترتيب زير خواهد بود:

حاشيه بالا: ۲ سانتيمتر

حاشيه چپ: ۵/۲ سانتيمتر

حاشيه راست: ۲سانتيمتر

حاشيه پائين: ۲سانتيمتر

ب- حداكثر اندازه هائي كه براي حاشيه هاي مقرر در شق “الف” فوق توصيه مي شوند به ترتيب زير مي باشد:

حاشيه بالا: ۴سانتيمتر

حاشيه چپ: ۴سانتيمتر

حاشيه راست: ۳سانتيمتر

حاشيه پائين: ۳سانتيمتر

ج- روي اوراق حاوي نقشه ها، سطح قابل استفاده نبايد بيش از ۲/۲۶ سانتيمتر در ۱۷ سانتيمتر باشد اوراق نبايد حاوي كادر بر دور سطح قابل استفاده يا سطح استفاده شده باشد حداقل حاشيه ها به ترتيب زير خواهند بود:

حاشيه بالا: ۵/۲ سانتيمتر

حاشيه چپ: ۵/۲سانتيمتر

حاشيه راست: ۵/۱سانتيمتر

حاشيه پائين: ۱سانتيمتر

د- حاشيه هاي مذكور در شق هاي “الف” تا “ج” مربوط به كاغذها در قطع ۴A  مي باشند و بنابراين حتي اگر اداره دريافت كننده كاغذهائي با اندازه هاي ديگري را بپذيرد، مع ذلك نسخه بايگاني كه به قطع ۴A  است و همچنين عنداللزوم نسخه ۴A  مخصوص جستجو، داراي حاشيه هاي فوق الذكر خواهند بود.

ه- با رعايت شق “و” و شق “ب” بند ۸ ماده۱۱ آئين نامه حاشيه هاي اظهارنامه بين المللي هنگام ارائه بايد كاملاً سفيد و عاري از هر مطلبي باشد.

و- گوشه چپ حاشيه بالا مي تواند حاوي ذكر مشخصات كلاسه پرونده متقاضي باشد مشروط بر اينكه مشخصات مذكور در فاصله ۵/۱ سانتيمتري بالاي صفحه قرار بگيرد. تعداد حروف اين مشخصات نبايد از حداكثر تعداد تعيين شده در دستورالعمل هاي اداري بيشتر باشد.

۷ـ۱۱ – شماره گذاري اوراق

الف- كليه اوراق اظهارنامه بين المللي بايد بصورت ترتيبي با اعداد عربي “۱,۲,۳,شماره گذاري شوند.

ب- شماره ها بايد در وسط در بالا يا پائين صفحه قرار گيرند و نبايد درون حاشيه باشند.

۸ ـ۱۱ – شماره گذاري سطرها

“الف” قوياً توصيه مي شود كه هر پنج سطر از هر صفحه توصيف و هر صفحه ادعاها شماره گذاري شوند.

“ب” شماره ها بايد در نيمه سمت راست حاشيه سمت چپ قرار گيرند.

۹ـ۱۱ – نوشتن متن

“الف” تقاضا، توصيف، ادعاها و خلاصه بايد تايپ يا چاپ شوند.

“ب”فقط نمادهاي گرافيكي و حروف، فرمول هاي شيميائي يا رياضي، و حروف خاص در زبان هاي ژاپني يا چيني را مي توان در صورت لزوم با دست نوشته يا ترسيم نمود.

“ج” سطور تايپ شده با فاصله ۵/۱ خواهد بود.

“د” كليه موضوع متن بايد با حروفي باشد كه ارتفاع حروف بزرگ آن كمتر از ۲۱% سانتيمتر نباشد و بايد به رنگي تيره و محو نشدني بوده و الزامات مقرر در بند “۲” ماده۱۱ اين .آئين نامه رعايت شده باشد.

“ه” تا آنجايي كه به فاصله تايپ و اندازه حروف مربوط مي شود، در مورد متن هائي كه به زبان هاي چيني يا ژاپني باشند شق “ج” و “د” اعمال نخواهد شد.

۱۰ـ۱۱ – نقشه ها، فرمول و جداول در متن

“الف”تقاضا، توصيف، ادعاها و خلاصه نبايد حاوي نقشه باشند.

“ب” توصيف، ادعاها و خلاصه مي تواند حاوي فرمول هاي شيمي يا رياضي باشند.

“ج” توصيف و خلاصه مي توانند حاوي جدول باشند؛ هر ادعا ممكن است فقط در صورتي كه موضوع ادعا استفاده از جداول را ايجاب كند حاوي جداول باشند.

“د” اگر جداول و فرمول هاي شيمي يا رياضي را نتوان بصورت قابل قبولي در وضعيت عمودي نشان داد مي توان آن ها را از پهلو روي اوراق درج نمود؛ اوراقي كه در آن ها فرمول هاي شيمي يا رياضي يا جداول از پهلو ارائه مي شوند به طريقي خواهندبود كه قسمت فوقاني جدول يا فرمول در سمت چپ ورقه باشد.

۱۱ـ۱۱ – كلمات در نقشه ها

“الف” نقشه ها حاوي نوشته نخواهند بود باستثناي كلمه يا كلماتي كه كاملاً ضروري باشند مانند “ آب” “بخار” “ باز” “ بسته” “ بخشي روي AB” و در مورد مدارهاي برقي و دياگرام هاي قالب شماتيك يا گردش كاري، تعداد قليلي از پاورقي هاي كوتاه براي درك مطلب ضروري باشند.

“ب” هر كلمه اي كه بكار مي رود بايد به طريقي درج شود كه در صورت ترجمه بتوان آن را بدون اينكه تداخلي با خطوط نقشه پيدا كند روي آن چسباند.

۱۲ـ۱۱ – تغييرات و غيره هر ورق بايد در حد معقول فاقد پاك شدگي بوده و از تغييرات و بر رونويسي و بين السطور نويسي عاري باشد. عدم رعايت اين بند در صورتي كه اصالت محتوا را زير سوال نبرد و الزامات مربوط به تكثير خوب اوراق را خدشه دار نسازد مجاز خواهد بود.

۱۳ـ۱۱ – الزامات خاص براي نقشه ها

“الف” نقشه ها با خطوط و هاشورهاي قابل دوام سياه و بقدر كافي پر رنگ و تيره با ضخامت يكنواخت و كاملاً مشخص و فاقد رنگ آميزي خواهند بود.

“ب” مقاطع بايد با هاشورهاي مورب كه مانع از خواندن واضح علايم ارجاعي و خطوط اصلي نباشند نشان داده شوند.

“ج” مقياس نقشه ها و وجه تمايز اجراي گرافيكي آنها بايد به گونه اي باشد كه تكثير فتوگرافيك آنها در حد دو سوم، تشخيص تمامي جزئيات را با مشكل مواجه نسازد.

“د” هرگاه در موارد استثنائي، مقياس در يك نقشه داده شود بصورت گرافيكي نمايش داده خواهدشد.

“ه” كليه شماره ها، حروف و خطوط ارجاعي كه در نقشه ها درج مي شوند ساده و روشن خواهند بود. كروشه ها، دايره ها يا گيومه ها همراه يا شماره و حروف بكار نخواهند رفت.

“و” كليه خطوط نقشه ها معمولاً با استفاده از ابزار نقشه كشي ترسيم خواهندشد.

“ز” هر جزئي از شكل بايد با ساير اجزاء آن تناسب داشته باشد مگر در مواردي كه استفاده از نسبت متفاوت براي وضوح شكل ضروري باشد.

“ح” ارتفاع شماره ها و حروف نبايد كمتر از ۳۲/۰ سانتيمتر باشد براي حروف گذاري نقشه ها از حروف لاتين و اگر متداول باشد از الفباي يوناني استفاده خواهد شد.

“ط” اشكال متعدد را مي توان در همان ورقه نقشه ها درج نمود. هرگاه اشكال بر روي دو يا چند ورق در واقع يك شكل واحد را تشكيل دهند اين اشكال بر روي ورقه هاي متعدد به نحوي مرتب خواهند شد كه بتوان بدون اينكه هيچيك از قسمت هاي شكل هائي كه در اوراق مختلف درج شده است غير قابل رويت گردند شكل كامل را بوجود آورد.

“ي” اشكال مختلف بدون اتلاف فضا، ترجيحاً در يك وضعيت عمودي و بصورت كاملاً مجزا از يكديگر بر روي يك ورقه يا اوراق مرتب خواهند شد اگر اشكال بصورت عمودي مرتب نشوند بصورت از پهلو به نحوي كه قسمت بالائي اشكال در بخش سمت چپ ورقه ظاهر شوند نشان داده خواهندشد.

“ك” اشكال مختلف با شماره هاي غربي “۱,۲,۳,.” متوالي و مستقل از شماره اوراق شماره گذاري خواهند شد.

“ل” علايم ارجاعي كه در توصيف قيد نشده اند در نقشه ها و بالعكس نيز قيد نخواهند شد.

“م” خصوصيات مشابهي كه با علايم ارجاع نشان داده مي شوند در سراسر اظهارنامه بين المللي نيز با همان علايم نشان داده خواهند شد.

“ن” اگر نقشه ها حاوي علايم ارجاع متعدي باشند قوياً توصيه مي گردد كه ورقه جداگانه اي حاوي فهرست كليه علايم ارجاع و خصوصيات مورد ارجاع به آنها ضميمه گردد.

۱۴ـ۱۱ – اسناد بعدي

ماده ۱۰ و بندهاي ۱ الي ۱۳ ماده ۱۱ اين آئين نامه در مورد هر سندي از قبيل صفحات تصحيح شده، ادعاهاي اصلاح شده، ترجمه هاي تسليمي پس از تسليم اظهارنامه بين المللي نيز مرعي خواهدبود.

ماده۱۲)

زبان اظهارنامه بين المللي و ترجمه براي اهداف جستجوي بين المللي

۱ ـ۱۲ – زبان هاي مورد قبول براي تسليم اظهارنامه بين المللي

“الف” اظهارنامه بين المللي به هر زباني كه مورد پذيرش اداره دريافت كننده براي تحقيق اهداف مورد نظر باشد تسليم خواهدشد.

“ب” هر اداره دريافت كننده براي تسليم اظهارنامه بين المللي حداقل يك زبان را كه داراي هر دو خصوصيت زير باشد خواهد پذيرفت:

۱زباني كه مرجع جستجوي بين المللي آن را پذيرفته باشد يا عندالاقتضاء به زباني كه حداقل يكي از مراجع جستجوي بين المللي صلاحيتدار براي انجام جستجوي بين المللي اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به اداره دريافت كننده آن را پذيرفته باشد.

۲جزء يكي از زبان هاي انتشار بين المللي باشد.

“ج” علي رغم شق “الف” فوق تقاضا به زباني تسليم خواهد شد كه طبق آن شق هم مورد پذيرش اداره دريافت كننده و هم يكي از زبان هاي انتشار بين المللي باشد.

“د”علي رغم شق “الف” فوق هر متن مندرج در فهرست ترتيبي بخش توصيف مذكور در شق “الف” بند ۲ ماده ۵ آئين نامه طبق استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري ارائه خواهد شد.

۲ـ۱۲ – زبان تغييرات در اظهارنامه بين المللي

“الف” با رعايت بند ۳ ماده ۴۶، بند ۳ ماده ۵۵ و بند ۹ ماده ۶۶ آئين نامه هر اصلاح در اظهارنامه بين المللي به زباني انجام خواهد شد كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده است.

“ب” تصحيح هرگونه اشتباه مسلم در اظهارنامه بين المللي كه طبق بند ۱ ماده ۹۱ اين آئين نامه انجام شود به زباني خواهد بود كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده است مشروط بر اينكه:

۱در مواردي كه طبق شق “الف” بند ۳ ماده ۱۲، شق “ب” بند ۳ ماده ۴۸، يا شق “الف” بند ۲ ماده ۵۵ آئين نامه ترجمه اظهارنامه بين المللي ضروري باشد، اصلاحات مذكور در جزء “۲” و جزء “۳” شق “ه” بند ۱ ماده ۹۱ آئين نامه بايد به زبان اظهارنامه بين المللي و همچنين به زبان ترجمه آن انجام خواهد شد؛

۲در مواردي كه طبق شق “ج” بند ۳ ثالث ماده ۲۶ آئين نامه ترجمه تقاضا ضروري باشد اصلاحات مذكور در جزء “۱” شق “ه” بند ۱ ماده ۹۱ آئين نامه فقط بايد به زباني تسليم شود كه ترجمه به آن زبان صورت پذيرفته است.

ج- رفع هرگونه نقص در اظهارنامه بين المللي بر طبق ماده ۲۶ آئين نامه به زباني انجام خواهد شد كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده است. رفع هرگونه نقص به موجب ماده 26 آئين نامه در ترجمه اظهارنامه بين المللي كه بر طبق بند ۳ ماده ۱۲ يا شق “الف” بند ۲ ماده ۵۵ آئين نامه ارائه شده يا رفع نقص در ترجمه تقاضاي ارائه شده بر طبق شق “ج” بند ۳ ثالث ماده ۲۶ آئين نامه به زباني انجام خواهد شد كه آن ترجمه به آن زبان صورت گرفته است.

۳ـ۱۲ – ترجمه براي اهداف جستجوي بين المللي

“الف” در موردي كه زباني كه به آن زبان اظهارنامه بين المللي تسليم شده است مورد پذيرش مرجع جستجوي بين المللي كه بايد جستجوي بين المللي را انجام دهد نباشد متقاضي بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي توسط اداره دريافت كننده، ترجمه اظهارنامه بين المللي به زباني كه واجد كليه شرايط زير باشد را به اداره مزبور ارائه نمايد:

۱به زباني باشد كه مورد پذيرش آن مرجع است، و

۲به يكي از زبان هاي انتشار باشد، و

۳به زباني باشد كه طبق شق “الف” بند ۱ ماده ۱۲ آئين نامه مورد پذيرش اداره دريافت كننده باشد مگر اينكه اظهارنامه بين المللي به يكي از زبان هاي انتشار بين المللي، تسليم شده باشد.

“ب” شـق “الف” در مورد تقـاضا و هر بخـش فهرسـت ترتيـبي در توصيف اجراء نخواهدشد.

“ج” در موردي كه تا زمان ارسال اطلاعيه توسط اداره دريافت كننده بر طبق شق “ج” بند .۵ ماده ۲۰ آئين نامه به متقاضي، نامبرده ترجمه مورد نياز موضوع شق “الف” فوق را ارائه ننموده باشد، اداره دريافت كننده ترجيحاً ضمن همان اطلاعيه از متقاضي دعوت خواهدنمود كه:

۱ظرف مهلت مقرر در شق “الف” فوق ترجمه لازم را ارائه نمايد؛

۲در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در شق “الف” ترجمه لازم ارائه نشده باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ دعوتنامه يا دو ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي توسط اداره دريافت كننده هر كدام كه ديرتر منقضي شود، ترجمه مزبور و عندالاقتضاء هزينه ديركرد مذكور در شق “ه” زير را ارائه نمايد.

“د” در مواردي كه طبق شق “ج” فوق اداره دريافت كننده دعوتنامه را براي متقاضي ارسال و متقاضي ظرف مهلت مقرر در جزء “۲” شق “ج” اين بند ترجمه لازم را ارائه نكرده و هرگونه هزينه تأخير تسليم را تأديه ننموده باشد، اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي و اداره دريافت كننده مراتب را به همين نحو اعلام خواهد كرد. هر ترجمه و پرداختي كه اداره دريافت كننده قبل از صدور اعلاميه به موجب جمله قبل و پيش از انقضاي ۱۵ ماه از تاريخ حق تقدم وصول كرده باشد به عنوان ترجمه و هزينه اي تلقي خواهد شد كه قبل از انقضاي آن مهلت وصول شده است.

“ه” تسليم ترجمه پس از انقضاي مهلت مندرج در شق “الف” مي تواند بنا به درخواست اداره دريافت كننده و به نفع آن اداره با پرداخت هزينه ارائه با تأخير برابر با ۵۰ درصد مبلغ اصلي صورت گيرد.

ماده 13)

وحدت اختراع

۱ـ۱۳ – الزام

اظهارنامه بين المللي بايد فقط مربوط به يك اختراع يا گروهي از اختراعات مرتبط به يكديگر به نحوي كه يك مفهوم كلي از اختراع واحد را تشكيل دهند باشد ““ الزام وحدت اختراع

۲ـ۱۳ – شرايطي كه در آن بايد الزام وحدت اختراع رعايت شده محسوب گردد.

هرگاه گروهي از اختراعات در يك اظهارنامه بين المللي واحدي ادعا شود، الزام وحدت اختراع مندرج در بند ۱ ماده ۱۳ آئين نامه فقط زماني رعايت شده تلقي خواهدشد كه يك رابطه فني در بين اختراعات حاوي يك يا چند ويژگي فني خاص مشابه يا متناظر وجود داشته باشد اصلاح “ ويژگي هاي فني خاص” به معناي آن دسته از ويژگي هاي فني خواهدبود كه مبين دست آوردي باشند كه هريك از اختراعات ادعائي در كل به سابقه اختراع مي افزايند.

۳ـ۱۳ – تشخيص وحدت اختراع بدون در نظر گرفتن روش ادعا

تشخيص اينكه گروهي از اختراعات به گونه اي بيكديگر متصل هستند كه يك مفهوم كلي از اختراع واحد را ايجاد مي نمايند بدون توجه به اينكه اختراعها به صورت ادعاهاي جداگانه يا به عنوان شقوق مختلف در يك ادعاي واحد مورد ادعا قرار گرفته اند، انجام خواهدشد.

۴ـ۱۳ – ادعاهاي وابسته

با رعايت بند ۱ ماده ۱۳ آئين نامه درج تعداد معقولي از ادعاهاي وابسته در يك اظهارنامه بين المللي كه اشكال خاص يك اختراع مورد ادعا در يك ادعاي مستقل را ادعا نمايند حتي در مواردي كه ويژگي هاي هر ادعاي وابسته را بتوان في نفسه به عنوان يك اختراع تلقي نمود، مجاز خواهدبود.

۵ ـ۱۳ – مدل هاي اشياء مصرفي

هر كشور تعيين شده اي كه اعطاي ورقه اختراع مدل اشياء مصرفي بر اساس اظهارنامه بين المللي در آن كشور تقاضا شود، مي تواند پس از آغاز رسيدگي به آن اظهارنامه بين المللي، بجاي اجراي مفاد .بندهاي ۱ الي ۴ ماده ۱۳ آئين نامه، از مقررات متناظر قوانين ملي خود در خصوص مدل هاي اشياء مصرفي استفاده كند مشروط براينكه متقاضي مجاز باشد كه حداقل دو ماه پس از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۲ معاهده، اظهارنامه خود را با الزامات مقررات مذكور در قانون ملي تطبيق دهد.

ماده۱۳ مكرر)

اختراعات مربوط به ماده بيولوژيكي

۱ـ۱۳ مكرر ـ تعريف

از لحاظ اين ماده “ ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده” به معناي مشخصات ذكر شده در يك اظهارنامه بين المللي درخصوص توديع ماده بيولوژيكي به يك موسسه امين يا ماده بيولوژيكي توديع شده مي باشد.

۱۳ مكرر ـ ارجاعات “كلي”

هر ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده مشمول اين ماده خواهد بود و اگر چنين ارجاعي به عمل آيد به منزله اين خواهدبود كه الزامات مقرر در قانون ملي هر كشور تعيين شده رعايت شده است.

۱۳ مكرر- ارجاعات: محتويات؛ عدم درج ارجاع يا مشخصات

“الف” ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده متضمن موارد زير خواهدبود:

۱نام و نشاني موسسه امين كه ماده بيولوژيكي به آن توديع شده است؛

۲تاريخ توديع ماده بيولوژيكي به آن موسسه؛

۳شماره اي كه موسسه توديع براي دسترسي به ماده بيولوژيكي توديع شده داده است؛

۴هر موضوع ديگري كه طبق جزء “۱” شق “الف” بند ۷ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه به اطلاع دفتر بين المللي رسيده باشد مشروط بر آنكه الزام ذكر آن موضوع طبق شق “ج” بند ۷ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه حداقل دوماه قبل از تسليم اظهارنامه بين المللي در روزنامه رسمي انتشار يافته باشد.

“ب”عدم درج ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده يا عدم درج اطلاعات بر طبق شق .”الف” فوق در ارجاع به يك ماده بيولوژيكي توديع شده فاقد هرگونه اثر در كشور تعيين شده اي خواهد بود كه قانون ملي آن ذكر آن ارجاعات يا درج آن اطلاعات را در يك اظهارنامه بين المللي الزامي ننموده باشد.

۱۳ مكرر ـ ارجاعات: مهلت ارائه مشخصات

“الف” با رعايت شقوق “ب” و “ج” اگر هريك از مشخصات مندرج در شق “الف” بند۳ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه در ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده در اظهارنامه بين المللي تسليم شده درج نشده باشد ولي ظرف مواعد زير به دفتر بين المللي ارائه شده باشد:

۱اگر اين مشخصات ظرف ۱۶ ماه پس از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي ارائه شده باشد، چنين تلقي خواهد شد كه مشخصات مذكور به موقع به هريك از ادارات تعيين شده ارائه شده اند؛

۲هرگاه پس از انقضاء ۱۶ ماه از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي ارائه شده باشد، اداره تعيين شده چنين تلقي خواهد نمود كه مشخصات مذكور در آخرين روز مهلت مقرر تسليم شده است، مشروط براينكه قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي به اين دفتر واصل شده باشد.

“ب” اگر قانون ملي يك اداره تعيين شده در مورد اظهارنامه هاي ملي چنين مقرر نموده باشد، آن اداره مي تواند بخواهد كه مشخصات مذكور در شق “الف” بند۳ ماده ۱۳ مكرر .آئين نامه قبل از ۱۶ ماه از تاريخ حق تقدم ارائه شود مشروط براينكه دفتر بين المللي به موجب جزء “۲” شق “الف” بند ۷ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه از مراتب مطلع شده و اين الزام را بر طبق شق “ج” .بند۷ ماده ۱۳ مكرر .آئين نامه حداقل دو ماه قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي در روزنامه رسمي انتشار داده باشد.

“ج” هرگاه طبق شق “ب” بند ۲ ماده ۲۱ معاهده متقاضي درخواست نموده باشد كه انتشار زودتر از موعد صورت پذيرد هر اداره تعيين شده مي تواند هرگونه مشخصاتي كه قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي ارائه شده باشد را چنين تلقي نمايد كه به موقع ارائه نشده است.

“د” دفتر بين المللي تاريخ دريافت مشخصات مذكور در شق “الف” را به متقاضي اطلاع خواهدداد.

۱اگر مشخصات مذكور قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي دريافت شده باشند تاريخ آن را ذكر و داده هاي مربوط از مشخصات را در جزوه اي كه طبق ماده ۴۸ آئين نامه انتشار مي بايد درج خواهد نمود؛

۲اگر مشخصات مذكور پس از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي دريافت شده باشند تاريخ دريافت و داده هاي مربوط از مشخصات را به ادارات تعيين شده اطلاع خواهدداد.

5 ـ۱۳ مكرر ـ ارجاعات و اطلاعات براي يك يا چند كشور تعيين شده؛

توديع هاي مختلف براي كشورهاي تعيين شده مختلف؛ توديع به موسسات امين به غير از موسسات اطلاع داده شده.

“الف” ارجاع به ماده بيولوژيكي توديع شده چنين تلقي خواهدشد كه براي كليه كشورهاي تعيين شده، صورت گرفته است مگر اينكه صريحاً فقط براي برخي كشورهاي تعيين شده باشند؛ اين موضوع درباره مشخصات مذكور در ارجاعات نيز صادق خواهدبود.

“ب” براي كشورهاي مختلف تعيين شده مي توان ارجاعات به توديع هاي مختلف ماده بيولوژيكي را به عمل آورد.

“ج” هر اداره تعيين شده مي تواند توديع به موسسه امين به غير از موسساتي كه خود بر طبق شق ”ب” بند ۷ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه اعلام نموده را ناديده بگيرد.

۱۳ مكرر – ارائه نمونه ها

بر طبق مواد ۲۳ و ۴۰ معاهده هيچگونه ارائه نمونه هاي ماده بيولوژيكي توديع شده كه در اظهارنامه بين المللي به آن ارجاع شده نمي تواند مگر با اجازه متقاضي قبل از انقضاء مهلت مقرر كه پس از آن رسيدگي ملي طبق مواد مذكور آغاز مي شود، صورت گيرد.بااينحال هرگاه متقاضي اقدامات مذكور در مواد ۲۲ يا ۳۹ معاهده را پس از انتشار بين المللي ولي قبل از انقضاء مهلت هاي مذكور انجام دهد، ارائه نمونه هاي ماده بيولوژيكي توديع شده به محض انجام اقدامات مذكور مي تواند صورت گيرد. علي رغم مقررات قبلي ارائه نمونه هاي ماده بيولوژيكي توديع شده مي تواند به موجب قانون ملي مورد اجراء در اداره تعيين شده، بلافاصله پس از اينكه انتشار بين المللي به موجب اين قانون داراي تأثيرات يك انتشار ملي اجباري اظهارنامه ملي بررسي نشده گردد، صورت پذيرد.

۱۳ مكرر – الزامات ملي: اطلاعيه و انتشار

“الف”هر اداره ملي مي تواند هرگونه الزام در قانون ملي راجع به امور زير را به دفتر بين المللي اطلاع دهد:

۱هر موضوع مذكور در اطلاعيه علاوه بر موارد مذكور در جزءهاي “۱”، “۲”، “۳” شق “الف” .بند ۳ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه كه لازم است در ارجاعي به ماده بيولوژيكي توديع شده در يك اظهارنامه ملي درج شوند؛

۲لازم است يك يا چند مشخصه مذكور در شق “الف” بند ۳ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه در اظهارنامه ملي همانگونه كه تسليم شده است درج شود يا لازم است كه مشخصات در زمان مقرر در اطلاعيه كه زودتر از ۱۶ ماه از تاريخ حق تقدم است ارائه شوند.

“ب”هر اداره ملي، موسسات اميني را كه قانون ملي اجازه مي دهد مواد بيولوژيكي به منظور انجام تشريفات ثبت اختراعات نزد آن اداره توديع شده يا اگر قانون ملي توديع را مقرر نداشته و يا چنين توديعي را اجازه ندهد مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد.

“ج” دفتر بين المللي الزاماتي را كه طبق شق “الف” و اطلاعاتي كه طبق شق “ب” به آن دفتر اطلاع داده شده را فوراً در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

ماده۱۳ ثالث)

فهرست هاي ترتيب اسيد نوكلئيد و يا اسيد آمينه

۱ـ۱۳ثالث ـ فهرست ترتيبي براي مراجع بين المللي

الف- اگر مرجع جستجوي بين المللي احراز نمايد كه اظهارنامه بين المللي حاوي افشاء يك و يا چند ترتيب اسيد آمينو و يا اسيد نوكلئوئيدهاست ولي:

۱اظهارنامه بين المللي حاوي فهرست ترتيبي منطبق با استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري نيست، آن مرجع مي تواند از متقاضي دعوت بعمل آورد تا ظرف مهلتي كه در دعوتنامه تعيين خواهدشد فهرست ترتيبي كه در آن استاندارد مذكور رعايت شده باشد را ارائه نمايد؛

۲اگر متقاضي قبلاً فهرست ترتيبي به شكلي كه بر طبق استانداردهاي تعيين شده به وسيله دستورالعمل هاي اداري قابل خواندن توسط رايانه را تسليم نكرده باشد، آن مرجع طي دعوتنامه اي از وي خواهد خواست ظرف مهلتي كه در دعوتنامه تعيين مي شود، فهرستي ترتيبي منطبق بر استانداردهاي مذكور را به آن مرجع ارائه نمايد.

“ب” [حذف شده است.]

“ج” چنانچه متقاضي مفاد دعوتنامه مندرج در شق “الف” فوق را ظرف مهلت تعيين شده در دعوتنامه رعايت ننمايد مرجع جستجوي بين المللي در آن حد كه عدم رعايت مذكور سبب شود جستجوي معنادار انجام نشود، ملزم به جستجوي اظهارنامه بين المللي نخواهدبود.

“د” هرگاه مرجع جستجوي بين المللي احراز نمايد كه در توصيف اختراع، مقررات شق .”ب” ۲ .ماده ۵ آئين نامه رعايت نشده است از متقاضي دعوت خواهد نمود كه اصلاحات لازم را ارائه نمايد. در مورد هر نوع اصلاح ارائه شده از جانب متقاضي بند ۴ ماده۲۶ آئين نامه، با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد. مرجع جستجوي بين المللي، اصلاحات مذكور را براي اداره دريافت كننده و درفتر بين المللي ارسال خواهدكرد.

“هـ” در مورد آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي شقوق “الف” و “ج” با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد.

“و”هر فهرست ترتيبي كه در اظهارنامه بين المللي قيد نشده باشد با رعايت ماده ۴۴ معاهده جزء اظهارنامه بين المللي محسوب نخواهد شد.

۲ـ۱۳ثالث ـ فهرست ترتيبي براي اداره تعيين شده

به محض اينكه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در يك اداره تعيين شده آغاز شود شق “الف” بند ۱ ماده ۱۳ ثالث آئين نامه، نسبت به آئين كار آن اداره با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد. هيچ اداره تعيين شده اي از متقاضي نخواهد خواست فهرست ترتيبي به غير از فهرست ترتيبي كه مطابق با استاندارد مقرر در دستورالعمل هاي اداري باشد را ارائه نمايد.

ماده ۱۴)

هزينه ارسال

۱ـ۱۴ – هزينه ارسال

“الف” هر اداره دريافت كننده مي تواند براي دريافت اظهارنامه بين المللي، ارسال نسخه هاي آن به دفتر بين المللي و مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و انجام كليه وظايف ديگر كه بايد بنابر مقام خود به عنوان اداره دريافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بين المللي انجام دهد، از متقاضي بخواهد هزينه اي را به نفغ آن اداره پرداخت نمايد “هزينه ارسال”.

“ب” مبلغ هزينه ارسال، درصورت وجود، توسط اداره دريافت كننده تعيين خواهدشد.

“ج”هزينه ارسال بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ دريافت اظهارنامه قابل اجراء است.

ماده ۱۵)

هزينه بين المللي

۱ـ ۱۵ـ هزينه اصلي و هزينه تعيين

هر اظهارنامه بين المللي مشمول پرداخت هزينه اي به نفع دفتر بين المللي خواهدبود “هزينه بين المللي” كه بوسيله اداره دريافت كننده وصول شده و شامل هزينه هاي زير خواهدبود:

۱هزينه اصلي؛ و

۲هزينه تعيين به تعداد اختراعات ملي و اختراعات منطقه اي، طبق شق “الف” بند ۹ ماده ۴ .آئين نامه خواهدبود به استثناي اينكه هرگاه مفاد ماده ۴۴ معاهده در مورد يك تعيين مصداق داشته باشد، فقط يك هزينه تعيين بايد براي آن پرداخت شود و اينكه جدول هزينه ها مي تواند حداكثر تعداد هزينه هاي تعيين قابل پرداخت را مشخص نمايد.

۲ـ ۱۵ – مبالغ

“الف” مبالغ هزينه اصلي و هزينه تعيين به نحو مقرر در جدول هزينه هاست.

“ب”هزينه اصلي و هزينه تعيين به پول يا يكي از پول هائي كه توسط اداره دريافت كننده مقرر شده است “پول مقرر” قابل پرداخت خواهدبود با اين تفاهم كه وقتي كه اداره دريافت كننده آن را به دفتر بين المللي ارسال نمايد به صورت آزاد قابل تسعير به پول كشور سوئيس باشد. مبالغ هزينه اصلي و هزينه تعيين براي هر اداره دريافت كننده اي كه پرداخت هزينه هاي مذكور را به هر پولي به غير از پول سوئيس مقرر نمايد، توسط مديركل و پس از مشورت با اداره دريافت كننده كشوري كه پول رسمي آن همان پول مقرر است يا طبق شق “ب” بند ۱ ماده ۱۹ آئين نامه براي آن كشور عمل مي نمايد تعيين خواهدشد. مبالغي كه به اين ترتيب تعيين مي شوند با ارقام گرد شده، معادل با مبالغ به پول سوئيس كه در جدول هزينه ها قيد شده اند خواهدبود. مبالغ مذكور را دفتر بين المللي به هر اداره دريافت كننده كه پرداخت هزينه را به پول مقرر تعيين كرده باشد اطلاع داده و مراتب را در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

“ج” هرگاه مبالغ هزينه ها كه در جدول هزينه ها درج شده اند تغيير نمايد، مبالغ متناظر به پول مقرر، از همان تاريخي كه در جدول هزينه هاي اصلاح شده درج مي شوند قابل اعمال خواهندبود.

“د”هرگاه نرخ تسعير پول سوئيس و هر پول مقرر از آخرين نرخ تسعير به كاررفته متفاوت باشد، مديركل، مبالغ جديدي را طبق رهنمودهاي مجمع به پول مقرر تعيين خواهدنمود. مبالغ جديد پس از گذشت دو ماه از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي قابل اعمال خواهندبود مشروط براينكه اداره دريافت كننده مذكور در جمله دوم شق “ب” فوق و مديركل در مورد تاريخي كه در طي مهلت دوماهه مذكور خواهدبود به توافق برسند كه در اينصورت مبالغ مذكور از آن تاريخ قابل اجراء خواهندبود.

۳ـ ۱۵ – [حذف شده است.]

۴ـ ۱۵ – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت.

“الف” هزينه اصلي ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي بايد پرداخت شود. مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در زمان دريافت معتبر است.

“ب” هزينه تعيين ظرف مهلتي به قرار زير پرداخت خواهدشد:

۱يكسال از تاريخ حق تقدم، يا

۲يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي مشروط براينكه اين مهلت يكماهه ديرتر از يكسال از تاريخ حق تقدم منقضي شود.

“ج” هرگاه هزينه تعيين قبل از انقضاء يك ماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شود مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي معتبر است. در مواردي كه مهلت مقرر در جزء “۱” شق “ب” فوق قابل اجرا باشد و هزينه تعيين قبل از انقضاء آن مهلت ولي پس از گذشت يكماه از تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي پرداخت شده باشد، مبلغ قابل پرداخت مبلغي خواهدبود كه در تاريخ پرداخت قابل اعمال است.

۵ ـ ۱۵ – هزينه هاي مقرر در شق “ج” بند ۹ ماده ۴ آئين نامه

“الف” علي رغم شق “ب” بند ۴ ماده ۱۵ آئين نامه ، تأئيديه مقرر در شق “ج” بند ۹ ماده ۴ .آئين نامه ، در مورد هر تعيين صورت گرفته طبق شق “ب” بند ۹ ماده ۴ آئين نامه ، مشمول پرداخت هزينه هاي تعيين به اداره دريافت كننده “به نفع دفتر بين المللي” به تعداد ورقه اختراعات ملي و اختراعات منطقه اي كه متقاضي به موجب تأييد قصد تحصيل آن ها را دارد، به علاوه پرداخت هزينه تأئيد “به نفع اداره دريافت كننده”، برابر با ۵۰ درصد مبلغ هزينه هاي تعيين قابل پرداخت طبق اين شق خواهد بود. اين گونه هزينه ها براي هر تعيين كه به اين ترتيب تأييد شود، قابل پرداخت خواهدبود، حتي اگر حداكثر تعداد هزينه هاي تعيين مندرج در رديف “الف” بند ۲ جدول هزينه ها قبلاً قابل پرداخت شده باشد، يا اگر يك هزينه تعيين در ارتباط با تعيين همان كشور طبق شق .”الف” بند ۹ ماده ۴آئين نامه براي مقصود متفاوت قبلاً قابل پرداخت شده باشد.

“ب”هرگاه وجهي كه متقاضي ظرف مهلت مقرر در جزء “۲” شق “ب” بند ۹ ماده ۴ .آئين نامه پرداخت كرده است براي پوشش هزينه هاي مندرج در شق “الف” فوق كافي نباشد، اداره دريافت كننده وجه پرداختي توسط متقاضي را همانگونه كه خود متقاضي مشخص نموده، يا در غير اينصورت، همانطور كه در دستورالعمل هاي اداري مقرر شده اختصاص خواهدداد.

۶ ـ ۱۵ – استرداد وجوه

اداره دريافت كننده در موارد زير هزينه ي بين المللي را به متقاضي مسترد خواهدكرد:

۱اگر تشخيص بر طبق بند ۱ ماده ۱۱ معاهده منفي باشد،

۲اگر قبل از ارسال نسخه بايگاني به دفتر بين المللي، اظهارنامه بين المللي مسترد شود يا مسترد شده تلقي شود، يا

۳اگر به موجب مقتضيات مربوط به امنيت ملي اظهارنامه بين المللي به عنوان يك اظهارنامه بين المللي تلقي نشود:

ماده ۱۶)

هزينه جستجو

۱ـ۱۶ – حق درخواست هزينه

“الف” هر مرجع جستجوي بين المللي مي تواند مقرر سازد كه جهت انجام جستجوي بين المللي و براي انجام ساير وظايفي كه طبق معاهده و آئين نامه به مراجع جستجوي بين المللي محول شده است، متقاضي هزينه اي را “هزينه جستجو” به آن مرجع و به نفع آن پرداخت نمايد.

“ب” هزينه جستجو توسط اداره دريافت كننده وصول خواهدشد. مبلغ مذكور به پول يا يكي از پول هايي كه توسط اداره دريافت كننده مقرر شده است “پول اداره دريافت كننده” قابل پرداخت خواهدبود. با اين تفاهم كه اگر پول اداره دريافت كننده همان پول و يا يكي از پول هايي نباشد كه هزينه ها بر حسب آن توسط مرجع جستجوي بين المللي تعيين شده است “پول تعيين شده” آن پول بتواند بهنگام انتقال بوسيله اداره دريافت كننده، به مرجع جستجوي بين المللي به طور آزاد قابل تسعير به پول كشوري باشد كه مقر مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي در آن واقع است “پول كشور مقر”. مبلغ هزينه جستجو به پول هر اداره دريافت كننده غير از پول تعيين شده توسط مديركل پس از مشورت با اداره دريافت كننده كشوري كه پول رسمي آن همان پول اداره دريافت كننده مي باشد، يا با اداره دريافت كننده اي كه طبق شق “ب” بند ۱ ماده ۱۹ آئين نامه براي آن كشور عمل مي نمايد تعيين خواهد شد. مبالغي كه به ترتيب مذكور تعيين مي شوند، به صورت ارقام گرد شده، معادل مبلغي خواهدبود كه توسط مرجع جستجوي بين المللي به پول كشور مقر تعيين شده است. اين مبالغ به هر اداره دريافت كننده كه پرداخت آن به پول آن اداره دريافت كننده مقرر شده است اعلام و در روزنامه رسمي منتشر خواهدشد.

“ج”هرگاه مبلغ هزينه جستجو به پول مقر تغيير كند مبالغ متناظر با پول اداره دريافت كننده به غير از پول يا پولهاي تعيين شده، از همان تاريخ تغيير مبلغ به پول كشور مقر، اعمال خواهدشد.

“د” هرگاه نرخ تسعير بين پول مقر و پول هر اداره دريافت كننده به غير از پول يا پول هاي تعيين شده نسبت به آخرين نرخ تسعير اعمال شده تغيير نمايد، مديركل طبق رهنمودهاي مجمع، مبلغ جديد را به پول آن اداره دريافت كننده تعيين خواهدنمود. مبلغ جديد دوماه پس از انتشار در روزنامه رسمي قابل اعمال خواهدبود مشروط براينكه هر اداره دريافت كننده مندرج در جمله سوم .بند “ب” و مديركل درباره تاريخي كه در طي دوماه مذكور خواهدبود به توافق برسند كه دراينصورت مبلغ مذكور از آن تاريخ براي آن اداره قابل پرداخت خواهدبود.

“ه” هرگاه درخصوص پرداخت هزينه جستجو به پول اداره دريافت كننده، غير از پول يا پول هاي تعيين شده، مبلغي كه عملاً توسط مرجع جستجوي بين المللي به پول مقر دريافت شده، كمتر از مبلغي باشد كه مرجع مذكور تعيين نموده است، مابه التفاوت توسط دفتر بين المللي به مرجع جستجوي بين المللي پرداخت خواهدشد و اگر مبلغي كه در عمل دريافت شده نيز بيشتر از مبلغي باشد كه مرجع مذكور تعيين نموده تفاوت مربوطه به دفتر بين المللي متعلق خواهدبود.

“و” درخصوص مهلت پرداخت هزينه جستجو و مبلغ قابل پرداخت، مفاد مقررات شق .”الف” بند ۴ ماده ۱۵ آئين نامه در مورد هزينه اصلي با تغييرات مقتضي اجراء خواهدشد.

۲ـ۱۶ – استرداد وجوه

اداره دريافت كننده در موارد زير هزينه جستجو را به متقاضي مسترد خواهدنمود.

۱اگر تشخيص بر طبق بند “۱” ماده ۱۱ معاهده، منفي باشد،

۲اگر قبل از ارسال نسخه جستجو به مرجع جستجوي بين المللي اظهارنامه بين المللي مسترد شود يا مسترد شود، يا

۳اگر به موجب مقتضيات مربوط به امنيت ملي، اظهارنامه بين المللي به عنوان يك اظهارنامه بين المللي تلقي نشود.

۳ـ۱۶ – استرداد قسمتي از وجوه

هرگاه اظهارنامه بين المللي حق تقدم اظهارنامه بين المللي قبلي كه توسط همان مرجع جستجوي بين المللي، مورد جستجوي بين المللي قرار گرفته را ادعا نمايد، در آنصورت اگر بتوان گزارش جستجوي بين المللي مربوط به اظهارنامه بين المللي مؤخر را جزءاً يا كلاً بر نتايج جستجوي بين المللي انجام شده براي اظهارنامه بين المللي قبلي مبتني ساخت، آن مرجع تا حدود و تحت شرايط مندرج در موافقت نامه موضوع شق “ب” بند “۳” ماده ۱۶ معاهده، هزينه جستجوي پرداختي در رابطه با اظهارنامه بين المللي مؤخر را مسترد خواهدنمود.

ماده ۱۶ مكرر)

تمديد مهلت هاي پرداخت هزينه ها

۱ـ۱۶مكرر ـ دعوت توسط اداره دريافت كننده

“الف” هرگاه اداره دريافت كننده تشخيص دهد، پرداخت هزينه ها طبق شق “ج” بند۱ ماده ۱۴، شق .”الف” بند ۴ ماده ۱۵ و شق “و” بند ۱ ماده ۱۶ آئين نامه به موقع صورت نگرفته است، مبلغ پرداختي براي پوشش دادن هزينه ارسال، هزينه اصلي و هزينه جستجو كافي نيست، از متقاضي دعوت خواهدنمود كه مبلغ لازم براي پوشش دادن به هزينه هاي مذكور و عندالاقتضاء هزينه پرداخت به دليل تأخير موضوع بند ۲ اين ماده را نيز ظرف مهلت يك ماه از تاريخ دعوتنامه پرداخت نمايد.

“ب” هرگاه اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه پرداخت هزينه ها طبق شق “ب” بند ۴ .ماده ۱۵ .آئين نامه به موقع صورت نگرفته است، يا مبلغ پرداختي براي تأمين هزينه هاي تعيين لازم براي پوشش دادن به همه تعيين ها طبق شق “الف” بند ۹ ماده ۴ آئين نامه كافي نباشد، از متقاضي دعوت خواهدكرد كه مبلغ مقرر براي پوشش دادن به آن هزينه ها و عند الاقتضاء هزينه پرداخت با تأخير موضوع بند ۲ اين ماده را نيز ظرف مهلت يكماه از تاريخ دعوتنامه بپردازد. اگر مهلت مقرر بر طبق .جزء “۱” شق “ب” بند ۴ماده۱۵ آئين نامه مصداق داشته باشد، مبلغ قابل پرداخت براي هر تعيين، مبلغي خواهدبود كه در آخرين روز مهلت يك ساله از تاريخ حق تقدم قابل پرداخت است، يا اگر مهلت مقرر در جزء “۲” شق “ب” بند ۴ ماده ۱۵ آئين نامه مصداق داشته باشد، مبلغي خواهدبود كه در تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي قابل پرداخت است.

“ج” هرگاه اداره دريافت كننده طبق شقوق “الف” يا “ب” فوق دعوتنامه اي را براي متقاضي ارسال نموده باشد و متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق مربوطه به طور كامل مبلغ بدهي از جمله، عندالاقتضاء، هزينه پرداخت با تأخير را طبق بند ۲ اين ماده پرداخت نكرده باشد اداره دريافت كننده با رعايت شق “د” زير:

۱هر مبلغ پرداختي وسيله متقاضي را به نحوي كه او معين نموده يا در صورت عدم تعيين از طرف وي به نحو مقرر در دستورالعمل هاي اداري تخصيص خواهدداد،

۲اعلاميه مربوطه بر طبق بند “۳” ماده ۱۴ معاهده را صادر خواهد نمود و

۳بر طبق ماده ۲۹ آئين نامه عمل خواهدنمود.

“د”هر مبلغ پرداختي به اداره دريافت كننده، قبل از اينكه اداره مزبور دعوتنامه موضوع شقوق .”الف” يا “ب” فوق را ارسال نمايد، برحسب مورد به عنوان مبالغي كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق “ج” بند ۱ ماده ۱۴، شق “الف” يا شق “ب” بند ۴ ماده ۱۵ يا شق “و” بند ۱ ماده ۱۶ .آئين نامه پرداخت شده تلقي خواهدشد.

.هـ” هر پرداختي به اداره دريافت كننده قبل از صدور اعلاميه موضوع بند “۳” ماده ۱۴ معاهده به عنوان مبلغي تلقي خواهدشد كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در شق “الف” يا “ب” پرداخت شده است.

۲ـ۱۶ مكرر ـ هزينه پرداخت با تأخير

“الف” پرداخت هزينه ها در پاسخ به دعوتنامه موضوع شق “الف” يا “ب” بند ۱ اين ماده را اداره دريافت كننده مي تواند مشمول پرداخت هزينه پرداخت با تأخير به نفع خود قرار دهد. مبلغ هزينه مذكور به قرار زير خواهدبود:

۱۵۰ درصد مبالغي پرداخت نشده كه در دعوتنامه مشخص شده است، يا

۲اگر مبلغ محاسبه شده طبق جزء “۱” كمتر از هزينه ارسال باشد، مبلغي برابر با هزينه ارسال.

“ب”به هرحال مبلغ هزينه پرداخت با تأخير از مبلغ هزينه اصلي مندرج در شق “الف” رديف ۱ جدول هزينه ها بيشتر نخواهدبود.

ماده ۱۷)

سند حق تقدم

۱ـ۱۷ – الزام به تسليم نسخه اي از اظهارنامه ملي يا بين المللي قبلي

“الف”هرگاه حق تقدم يك اظهارنامه ملي يا بين المللي مقدم بر طبق ماده ۸ معاهده ادعا شود، متقاضي بايد نسخه اي از اظهارنامه مقدم تأئيد شده توسط مرجعي كه به آن تسليم شده است “سند حق تقدم” را در صورتي كه قبلاً همراه با اظهارنامه بين المللي كه در آن ادعاي حق تقدم مطرح شده به اداره دريافت كننده تسليم نشده باشد، با رعايت شق “ب” اين ماده قبل از انقضاء ۱۶ ماه از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي يا اداره دريافت كننده تسليم نمايد، با اين قيد كه هر نسخه از اظهارنامه مقدم مذكور كه دفتر بين المللي پس از انقضاي آن مهلت دريافت مي نمايد، چنين تلقي شود كه در آخرين روز مهلت مذكور به آن دفتر واصل شده است مشروط براينكه اين وصول قبل از تاريخ انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي صورت پذيرفته باشد.

“ب” هرگاه سند حق تقدم توسط اداره دريافت كننده صادر شده باشد، متقاضي مي تواند بجاي ارائه سند حق تقدم، از اداره دريافت كننده درخواست نمايد، كه سند حق تقدم را تهيه و به دفتر بين المللي ارسال نمايد، چنين درخواستي نبايد پس از انقضاء مدت ۱۶ ماه از تاريخ حق تقدم به عمل آيد و اداره دريافت كننده مي تواند آن را مشمول پرداخت هزينه اي قراردهد.

“ج” اگر الزامات مذكور در هيچيك از شقوق “الف” و “ب” فوق رعايت نگردند، هركشور تعيين شده مي تواند، حق تقدم ادعائي را ناديده بگيرد به شرط اينكه هيچ اداره تعيين شده اي قبل از دادن مهلتي به متقاضي براي ارائه سند حق تقدم كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، حق تقدم ادعائي را ناديده نگيرد.

۲ـ۱۷ – در دسترس بودن نسخه ها

“الف” هرگاه متقاضي شق “الف” يا شق “ب” بند۱ماده۱۷ آئين نامه را رعايت كرده باشد، دفتر بين المللي برطبق درخواست خاص اداره تعيين شده فوراً ولي نه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، نسخه اي از سند حق تقدم را در اختيار آن اداره قرار خواهدداد. هيچ اداره تعيين شده اي از شخص متقاضي نخواهد خواست كه رأساً نسخه اي از سند حق تقدم را به آن اداره ارائه كند. قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق ماده۲۲ معاهده از متقاضي درخواست نخواهد شد كه ترجمه اي را به اداره تعيين شده ارائه نمايد.هرگاه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، متقاضي طبق بند “۲” ماده۲۳ معاهده از اداره تعيين شده صريحاً درخواست نمايد، در آن صورت دفتر بين المللي بنا بردرخواست خاص اداره تعيين شده نسخه اي از سند حق تقدم را فوراً پس از دريافت به آن اداره تسليم خواهدنمود.

“ب” دفتر بين المللي قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي سند حق تقدم را در اختيار عموم قرار نخواهدداد.

“ج” هرگاه اظهارنامه بين المللي طبق ماده۲۱ معاهده منتشر شده باشد، دفتر بين المللي نسخه اي از سند حق تقدم را در اختيار هرشخصي كه آن را تقاضا و هزينه هاي مربوطه را پرداخت نمايد، قرار خواهد داد مگر اينكه،

۲ـ۱۷ – قبل از انتشار بين المللي:

۱اظهارنامه بين المللي مسترد شده باشد،

۲حق تقدم ادعا شده مربوطه مسترد گرديده باشد يا طبق شق “ب” بند۲ ماده۲۶ مكرر آئين نامه چنين تقلي شود كه ادعاي حق تقدم صورت نگرفته است.

ماده ۱۸)

متقاضي

۱ـ ۱۸ – اقامتگاه و تابعيت

“الف” با رعايت مفاد شق “ب” و “ج”، تشخيص اين موضوع كه آيا يك متقاضي مقيم يا تبعه كشور متعاهدي است كه مدعي اقامت يا دارا بودن تابعيت آن است، تابع قانون ملي آن كشور بوده و تصميم گيري درباره آن به وسيله اداره دريافت كننده صورت خواهدگرفت.

“ب” در هرصورت،

۱داشتن يك تأسيسات تجاري يا صنعتي مؤثر و واقعي دريك كشور متعاهد به عنوان اقامتگاه در آن كشور تلقي خواهدشد، و

۲شخص حقوقي كه طبق قانون ملي كشور متعاهد تأسيس شده باشد تبعه آن كشور محسوب خواهدشد.

“ج”هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شده باشد، تحت شرايط و اوضاع و احوال مصرح دردستورالعمل هاي اداري، دفتربين المللي از اداره ملي كشور متعاهد ذيربط و يا اداره ملي كه از طرف آن كشور عمل مي نمايد، درخواست خواهد نمود تا درباره موضوع مذكور در شق “الف” فوق تصميم گيري نمايد. دفتربين المللي متقاضي را از اين درخواست مطلع خواهدنمود. متقاضي داراي اين فرصت خواهد بود كه استدلال هاي خود را مستقيماً به اداره ملي تسليم نمايد اداره ملي فوراً در اين خصوص تصميم گيري خواهدنمود.

۲ـ ۱۸- حذف شده است.

۳ـ ۱۸ – دو يا چند متقاضي

در صورت وجود دو يا چند متقاضي، حق تسليم اظهارنامه بين المللي زماني وجود خواهدداشت كه حداقل يكي از آنها طبق ماده۹ معاهده، حق تسليم اظهارنامه بين المللي را داشته باشند.

۴ـ ۱۸ – اطلاعات در خصوص الزامات مربوط به متقاضيان برطبق قانون ملي “الف” و “ب” حذف شده است.

“ج” دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به قوانين ملي مختلف در ارتباط با اين موضوع كه چه كسي “مخترع، قائم مقام مخترع، مالك اختراع يا ساير اشخاص” واجدشرايط براي تسليم يك اظهارنامه ملي است را گاه به گاه انتشار خواهدداد. اين دفتر همراه با اين اطلاعات اطلاعيه اي را نيز انتشار خواهدداد داير براينكه تأثير اظهارنامه بين المللي در هركشور تعيين شده ممكن است منوط باين امر شود كه شخص تعيين شده به عنوان متقاضي در اظهارنامه بين المللي، از نظر آن كشور مشخص باشد كه برطبق قانون ملي آن كشور واجدشرايط براي تسليم اظهارنامه ملي است.

ماده ۱۹)

اداره دريافت كننده صلاحيتدار

۱ـ۱۹ – محل تسليم

“الف”با رعايت مفاد شق “ب”، اظهارنامه بين المللي بنا به اختيار متقاضي به مراجع زير تسليم خواهدشد:

۱اداره ملي يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهد كه متقاضي مقيم آن است،

۲اداره ملي يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهدي كه متقاضي تبعه آن است، يا،

۳دفتر بين المللي، قطع نظر از اينكه متقاضي در چه كشور متعاهدي مقيم بوده يا تابعيت آن را داشته باشد.

“ب” هركشور متعاهد ممكن است با كشور متعاهد ديگر يا هر سازمان بين الدولي توافق نمايد كه اداره ملي كشور يا سازمان اخيرالذكر براي برخي يا كليه مقاصد بجاي اداره ملي كشور مقدم الذكر به عنوان اداره دريافت كننده براي متقاضياني كه مقيم يا تبعه كشور مقدم الذكر هستند اقدام نمايد. علي رغم اين توافق، اداره ملي كشور مقدم الذكر، به عنوان اداره دريافت كننده صلاحيتدار براي مقاصد مذكور در بند “۵” ماده۱۵ معاهده محسوب خواهدشد.

“ج” در ارتباط با هر نوع تصميمي كه برطبق بند”۲” ماده۹ معاهده اتخاذ شود مجمع، اداره ملي يا سازمان بين الدولي، عمل كننده به عنوان اداره دريافت كننده براي اظهارنامه هاي مقيمين يا اتباع كشورهاي تعيين شده توسط مجمع را منصوب خواهدنمود. اين انتصاب مستلزم كسب رضايت قبلي اداره ملي و يا سازمان بين الدولي مذكور است.

۲ـ۱۹ – دو يا چند متقاضي

اگر دو يا چند متقاضي وجود داشته باشد:

۱درصورتي كه اداره ملي كه اظهارنامه بين المللي به آن تسليم شده اداره ملي يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهدي باشد، كه لااقل، يكي از متقاضيان مقيم يا تبعه آن باشند، الزامات بند۱ ماده۱۹ رعايت شده تلقي خواهدشد؛

۲اگر لااقل يكي از متقاضيان مقيم و يا تبعه يك كشور متعاهد باشد اظهارنامه بين المللي، مي تواند برطبق جزء “۳” شق “الف” بند۱ ماده۱۹ آئين نامه، به دفتر بين المللي تسليم شود.

۳ـ۱۹ – انتشار موضوع واگذاري وظايف اداره دريافت كننده

“الف” كشور متعاهدي كه وظايف اداره دريافت كننده را به اداره ملي كشور ديگر يا اداره ملي عمل كننده براي كشور متعاهد ديگر يا به يك سازمان بين الدولي واگذار مي كند، هرگونه توافق مذكور در شق “ب” بند۱ ماده۱۹ آئين نامه را فوراً به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.

“ب”دفتر بين المللي به مجرد وصول اطلاعيه آن را در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

۴ـ۱۹ – ارسال به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده

“الف” هرگاه يك اظهارنامه بين المللي به اداره ملي تسليم شده باشد كه به موجب معاهده به عنوان اداره دريافت كننده عمل مي نمايد ولي

۱اداره ملي به موجب بند۱ ماده۱۹ آئين نامه يا بند۲ ماده۱۹ آئين نامه فاقد صلاحيت براي دريافت اظهارنامه بين المللي باشد، يا

۲آن اظهارنامه بين المللي به زباني نباشد كه به موجب شق “الف” بند۱ ماده۱۲ اين آئين نامه مورد قبول اداره ملي است ولي به زباني باشد كه به موجب ماده مزبور مورد قبول دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده است، يا

۳آن اداره ملي و دفتر بين المللي به هر دليلي غير از دلايل مشخص شده به موجب جزء هاي “۱” و “۲” و با اجازه متقاضي توافق نمايند كه آئين كار موضوع اين ماده اجراء شود،

در آن صورت اظهارنامه بين المللي مزبور با رعايت شق “ب” فوق دريافت شده توسط آن اداره از طرف دفتربين المللي به عنوان اداره دريافت كننده به موجب جزء “۳” شق “الف” بند۱ماده۱۹ آئين نامه ، تلقي خواهدشد.

“ب” هرگاه به موجب شق “الف” فوق يك اظهارنامه بين المللي توسط يك اداره ملي از طرف دفتر بين المللي كه به موجب جزء “۳” شق “الف” بند ۱ ماده ۱۹ آئين نامه، اداره دريافت كننده محسوب مي گردد، وصول شود، آن اداره ملي فوراً اظهارنامه بين المللي را براي دفتربين المللي ارسال خواهند نمود، مگراينكه مقتضيات مربوط به امنيت ملي چنين ارسالي را مانع شود. چنين ارسالي را اداره ملي مي تواند مشمول پرداخت هزينه اي به نفع خود برابر با هزينه ارسالي نمايد كه آن اداره به موجب ماده۱۴ اين آئين نامه دريافت مي نمايد. اظهارنامه بين المللي كه باين ترتيب ارسال مي گردد، تاريخ وصول آن به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده برطبق جزء “۳” شق “الف” بند۱ ماده۱۹ آئين نامه، تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي به وسيله آن اداره ملي تلقي خواهدشد.

“ج” از لحاظ شق “ج” بند۱ماده۱۴ آئين نامه، شق “الف” تا شق “ج” بند۴ ماده۱۵ و شق .”و” بند۱ ماده۱۶ آئين نامه، هرگاه اظهارنامه بين المللي به موجب شق “ب” فوق به دفتر بين المللي ارسال شده باشد، تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي تاريخي محسوب خواهد شد كه در آن تاريخ اظهارنامه بين المللي عملاً توسط دفتر بين المللي وصول شده باشد. از لحاظ اين شق جمله آخر شق .”ب” قابل اعمال نخواهدبود.

ماده ۲0)

دريافت اظهارنامه بين المللي

۱ـ۲۰ – شماره و تاريخ

“الف” پس از دريافت اوراق به عنوان يك اظهارنامه بين المللي، اداره دريافت كننده به گونه غيرقابل محو، تاريخ دريافت عملي را برروي تقاضاي هرنسخه دريافتي و همچنين شماره اظهارنامه بين المللي را برروي هربرگ هر نسخه دريافت درخ خواهد نمود.

“ب” محل مخصوص درج تاريخ يا شماره برروي هربرگ و ساير جزئيات را دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهدنمود.

۲ـ۲۰ – دريافت در تاريخ هاي متفاوت

“الف” در مواردي كه كليه اوراقي كه به عنوان يك اظهارنامه بين المللي ارسال مي شود دريك تاريخ بوسيله اداره دريافت كننده وصول نشود، آن اداره تاريخ درج شده برروي تقاضا را اصلاح خواهد نمود “مع ذلك تاريخ يا تاريخ هاي مندرج قبلي محو و پاك نخواهدشد” به نحوي كه تاريخ دريافت اوراق تكميل كننده اظهارنامه بين المللي را مشخص نمايد مشروط براينكه

۱اگر هيچ دعوتنامه اي برطبق شق “الف” بند”۲” ماده۱۱معاهده براي اصلاح جهت متقاضي ارسال نشده باشد، اوراق مزبور ظرف مدت۳۰ روز از تاريخي كه اوراق براي اولين بار دريافت شده اند وصول شده باشد؛

۲هرگاه دعوتنامه اي برطبق شق”الف” بند”۲” ماده۱۱معاهده براي اصلاح، جهت متقاضي ارسال شده باشد، اوراق مزبور ظرف مهلت قابل اجراء برطبق بند۶ اين ماده واصل شده باشد؛

۳در مورد بند”۲” ماده۱۴معاهده نقشه هائي كه قبلاً وصول نشده اند ظرف مدت۳۰روز از تاريخي كه اوراق ناقص تسليم شده اند دريافت شده باشند؛

۴وصول با تأخير يا عدم وجود هرورقه محتوي خلاصه يا بخشي از آن، في نفسه مستلزم اصلاح تاريخ درج شده برروي تقاضا نباشد.

“ب” اداره دريافت كننده هرورقه دريافتي ديرتر از تاريخ اولين دريافت اوراق را، با ذكر تاريخ وصول آن، مشخص خواهدنمود.

۳ـ۲۰ – اظهارنامه بين المللي اصلاح شده

در مورد مذكور در شق “ب” بند”۲” ماده۱۱معاهده، اداره دريافت كننده تاريخ مندرج در تقاضا را اصلاح خواهدنمود “مع ذلك تاريخ يا تاريخ هاي مندرج قبلي محو و پاك نخواهند شد” به نحوي كه تاريخ دريافت آخرين اصلاح لازم را مشخص نمايد.

۴ـ۲۰ – تصميم برطبق بند”۱” ماده۱۱معاهده

“الف” به محض وصول اوراق به عنوان يك اظهارنامه بين المللي، اداره دريافت كننده در مورد رعايت يا عدم رعايت الزامات بند”۱” ماده۱۱ معاهده در اين اوراق تصميم گيري خواهدنمود.

“ب” از لحاظ جزء “ج” شق “۳” بند۱ماده۱۱معاهده مشخص نمودن نام متقاضي به نحوي كه هويت او را مشخص سازد كافي است، حتي اگر املاي نام وي اشتباه باشد و اسامي دوم بطوركامل درج نشده باشد يا در مورد اشخاص حقوقي ذكر نام به صورت مخفف يا ناقص باشد.

“ج” از لحاظ شق “۲” بند۱ماده۱۱معاهده، كافي است كه قسمتي كه به ظاهر دلالت برتوصيف دارد “به غير از هر قسمت فهرست ترتيبي آن” و قسمتي كه به نظرمي رسد كه دلالت برادعا يا ادعاها دارد، به زبان موردقبول اداره دريافت كننده برطبق شق “الف” بند”۱” ماده۱۲ .آئين نامه باشد.

“د” اگر در تاريخ اول اكتبر سال۱۹۹۷ شق “ج” فوق سازگار با قانون ملي مورد عمل اداره دريافت كننده نباشد شق “ج” در مورد آن اداره دريافت كننده تا زماني كه عدم سازگاري با آن قانون ادامه داشته باشد قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براينكه اداره مذكور دفتربين المللي را تا تاريخ۳۱دسامبر ۱۹۹۷ از اين موضوع مطلع نمايد. اطلاع واصله فوراً توسط دفتربين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

۵ ـ۲۰ – تصميم مثبت

“الف” اگر تصميم برطبق بند”۱” ماده۱۱ معاهده مثبت باشد، اداره دريافت كننده برروي تقاضا نام اداره دريافت كننده و كلمات:

#DEMANDE INTERNATIONALEPCT# يـا #PCT INTERNATIONAL APPLICATION

را ممهور خواهدكرد. اگر زبان رسمي اداره دريافت كننده نه انگليسي و نه فرانسوي باشد كلمات

#DEMANDE INTERNATIONALE# يا #INTERNATIONAL APPLICATION

مي تواند همراه با ترجمه اي از اين كلمات به زبان رسمي اداره دريافت كننده باشد.

“ب” نسخه اي كه تقاضاي آن به اين نحو ممهور باشد نسخه بايگاني آن اظهارنامه بين المللي خواهدبود.

“ج” اداره دريافت كننده فوراً متقاضي اظهارنامه بين المللي را از شماره و تاريخ تسليم بين ‍ المللي اظهارنامه بين المللي مطلع خواهدنمود. و همزمان اداره مذكور نسخه اي از اطلاعيه ارسالي براي متقاضي را براي دفتر بين المللي ارسال خواهدنمود مگر در مواردي كه برطبق شق “الف” .بند۱ماده۲۲ آئين نامه ، نسخه بايگاني را به دفتر مزبور ارسال داشته و يا بطور همزمان اين اقدام را انجام دهد.

۶ ـ۲۰ – دعوت براي اصلاح

“الف”در دعوتنامه اصلاح برطبق بند”۲” ماده۱۱ معاهده، بند”۱” ماده۱۱ معاهده، الزامات مقرر دربند”۱” ماده۱۱معاهده كه به نظر اداره دريافت كننده رعايت نشده باشد، مشخص خواهدشد.

“ب”اداره دريافت كننده، دعوتنامه را فوراً از طريق پست به متقاضي ارسال و مهلتي را كه به تناسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد براي تسليم اصلاحات تعيين خواهدنمود. مهلت مزبور نبايد كمتراز ۱۰روز و بيشتر ازيكماه از تاريخ دعوتنامه باشد. اگر مهلت مذكور پس از انقضاء يكسال از تاريخ تسليم اظهارنامه اي كه حق تقدم آن ادعا شده منقضي شود، اداره دريافت كننده مي تواند توجه متقاضي را به شرايط و اوضاع و احوال مذكور جلب نمايد.

۷ـ۲۰ – تصميم منفي

اگر ظرف مهلت مقرر، اداره دريافت كننده پاسخي را درقبال دعوتنامه ارسالي براي اصلاح دريافت ننمايد، يا اگر اصلاحي كه متقاضي ارائه نموده، الزامات مقرر در بند “۱” ماده۱۱معاهده را رعايت ننموده باشد، اداره دريافت كننده اقدامات زير را به عمل خواهدآورد:

۱فوراً به متقاضي اطلاع خواهد داد كه اظهارنامه او اظهارنامه بين المللي تلقي نمي شود و به آن به عنوان اظهارنامه بين المللي رسيدگي نخواهدشد و دلايل آن را نيز منعكس خواهدنمود،

۲به اطلاع دفتربين المللي خواهدرساند كه شماره مندرج برروي اوراق به عنوان شماره اظهارنامه بين المللي مورد استفاده قرار نخواهدگرفت،

۳اوراق تشكيل دهنده به عنوان اظهارنامه بين المللي و هرمكاتبه مربوط به آن به نحو مقرر دربند”۱” ماده۹۳ آئين نامه را نگاهداري خواهدنمود؛

و

۴بنا به درخواست متقاضي برطبق بند”۱” ماده۲۵ معاهده هرگاه دفتربين المللي به نسخه اي از اوراق مذكور نيازداشته باشد، و خصوصاً آن را درخواست كرده باشد، نسخه اي از آنها را براي دفتربين المللي ارسال خواهدكرد.

۸ ـ۲۰ – اشتباه اداره دريافت كننده

اگر متعاقباً اداره دريافت كننده كشف نمايد، يا براساس پاسخ متقاضي دريابد كه هنگام دريافت اوراق، الزامات مقرر دربند “۱” ماده۱۱معاهده رعايت شده بوده و لذا درصدور دعوتنامه مرتكب اشتباه شده است، برطبق بند۵ ماده۲۰ آئين نامه عمل خواهدنمود.

۹ـ۲۰ – نسخه مصدق براي متقاضي

درقبال پراخت يك هزينه، اداره دريافت كننده بنا به درخواست متقاضي، نسخه هاي مصدقي از اظهارنامه بين المللي تسليم شده و هر اصلاحات انجام شده در آن را به متقاضي ارائه خواهدنمود.

ماده ۲۱)

تهيه نسخ

۱ـ۲۱ – مسؤوليت اداره دريافت كننده

“الف” هرگاه لازم باشد كه اظهارنامه بين المللي دريك نسخه تسليم شود اداره دريافت كننده مسؤول تهيه نسخه اصلي و نسخه جستجوي موردلزوم برطبق بند”۱” ماده۱۲ معاهده خواهد بود.

“ب” هرگاه لازم باشد كه اظهارنامه بين المللي در دو نسخه تسليم شود، اداره دريافت كننده مسؤول تهيه نسخه اصلي خواهدبود.

“ج” اگر اظهارنامه بين المللي به تعداد كمتر از تعداد نسخ مورد لزوم در شق “ب” .بند۱ماده۱۱ آئين نامه تسليم گردد، اداره دريافت كننده مسؤول تهيه فوري نسخ مورد لزوم خواهدبود و حق خواهد داشت براي انجام كار مذكور هزينه اي را تعيين و آن را از متقاضي دريافت نمايد.

ماده ۲۲)

ارسال نسخه بايگاني و ترجمه

۱ـ۲۲ – آئين كار

“الف” اگر تصميم متخذه برطبق بند”۱” ماده۱۱ معاهده مثبت باشد و مقتضيات مربوط به امنيت ملي مانع نباشد كه اظهارنامه بين المللي باين عنوان رسيدگي شود، اداره دريافت كننده نسخه بايگاني را براي دفتر بين المللي ارسال خواهدكرد. چنين ارسالي فوراً پس از دريافت اظهارنامه بين المللي، و اگر بايد براي حفظ امنيت ملي كنترلي صورت گيرد، به محض دريافت گواهي لازم صورت خواهدگرفت. در هر صورت اداره دريافت كننده نسخه بايگاني را به نحوي ارسال خواهدنمود كه قبل از انقضاء سيزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم به دفتر بين المللي واصل شود. اگر ارسال از طريق پست انجام شود اداره دريافت كننده حداكثر۵ روز قبل از انقضاء سيزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم، نسخه بايگاني را پست خواهدنمود.

“ب”اگر دفتر بين المللي نسخه اي از اطلاعيه مقرر در شق “ج” بند۵ ماده۲۰ آئين نامه را دريافت كرده باشد ولي تا زمان انقضاء مدت۱۳ ماه از تاريخ حق تقدم، نسخه بايگاني را در اختيار نداشته باشد، به اداره دريافت كننده يادآوري خواهد نمود كه بايد نسخه بايگاني را فوراً به دفتر بين المللي ارسال نمايد.

“ج” اگر دفتربين المللي نسخه اي از اطلاعيه مقرر در شق”ج” بند۵ ماده۲۰ آئين نامه را دريافت كرده باشد ولي پس از انقضاء مدت۱۴ ماه از تاريخ حق تقدم، نسخه بايگاني را دراختيار نداشته باشد، مراتب را به متقاضي و اداره دريافت كنند اطلاع خواهدداد.

“د” پس از انقضاء ۱۴ ماده از تاريخ حق تقدم، متقاضي مي تواند از اداره دريافت كننده درخواست نمايد، نسخه اي از اظهارنامه بين المللي او را به عنوان نسخه برابر با اظهارنامه بين المللي تسليمي گواهي نمايد. مشاراليه مي تواند نسخه مصدق را به دفتر بين المللي ارسال نمايد.

“هـ” هر نوع گواهي طبق شق “د” به صورت رايگان و بدون دريافت هزينه خواهد بود و درخواست صدور گواهي مزبور فقط مي تواند با استناد به يكي از دلايل زير رد شود:

۱نسخه اي كه گواهي نمودن آن از اداره دريافت كننده درخواست شده، برابر اظهارنامه بين المللي تسليمي نباشد؛

۲مقتضيات امنيت ملي اجازه ندهد اظهارنامه بين المللي به اين عنوان تلقي و رسيدگي شود؛

۳اداره دريافت كننده قبلاً نسخه بايگاني را به دفتر بين المللي ارسال نموده و دفتر مزبور وصول آن را به اداره دريافت كننده اعلام كرده باشد.

“و” تا زماني كه دفتر بين المللي نسخه بايگاني را دريافت نكرده باشد، يا تا زماني كه نسخه بايگاني را دريافت نمايد، نسخه مصدق طبق شق”ه” كه دفتر بين المللي دريافت كرده است به عنوان نسخه بايگاني تلقي خواهد شد.

“ز” اگر تا زمان انقضاء مهلت مقرر در ماده۲۲معاهده متقاضي اقدامات مذكور در آن ماده را انجام داده ولي دفتر بين المللي وصول نسخه بايگاني را به اداره تعيين شده اطلاع نداده باشد، اداره تعيين شده مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد. اگر دفتر بين المللي نسخه بايگاني را در اختيار نداشته باشد فوراً به متقاضي و اداره دريافت كننده اعلام خواهدنمود مگر اينكه مراتب قبلاً طبق شق “ج” به آنان اطلاع داده شده باشد.

“ط” هرگاه اظهارنامه بين المللي بايد به زبان ترجمه موضوع بند۳ ماده۱۲ انتشار بايد آن ترجمه توسط اداره دريافت كننده براي دفتربين المللي همراه با نسخه بايگاني موضوع شق “الف” فوق ارسال خواهدشد يا اگر اداره دريافت كننده قبلاً نسخه بايگاني را طبق آن شق براي دفتربين المللي ارسال نموده باشد متن ترجمه را فوراً پس از دريافت به آن دفتر ارسال خواهدكرد.

۲ـ۲۲ – حذف شده است.

۳ـ۲۲ – مهلت برطبق بند”۳” ماده۱۲ معاهده

مهلت مذكور در بند “۳” ماده۱۲ معاهده سه ماه پس از تاريخي خواهدبود كه دفتر بين المللي اطلاعيه را براي متقاضي طبق شق”ج” يا “ز” بند ۱ماده۲۲ آئين نامه ارسال نموده باشد.

ماده ۲۳)

ارسال نسخه جستجو، ترجمه و فهرست ترتيبي

۱ـ۲۳ – آئين كار

“الف” هرگاه نيازي به ترجمه اظهارنامه بين المللي برطبق شق “الف” بند۳ ماده۱۲ آئين نامه نباشد، اداره دريافت كننده، نسخه جستجو را براي مرجع جستجوي بين المللي حداكثر تا همان روزي كه نسخه بايگاني براي دفتر بين المللي ارسال مي شود، خواهدفرستاد، مگراينكه هزينه جستجو پرداخت نشده باشد، كه در اين صورت پس از پرداخت هزينه جستجو فوراً ارسال خواهدشد.

“ب” هرگاه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي برطبق بند۳ ماده۱۲ آئين نامه ارائه شده باشد، نسخه اي از آن ترجمه و تقاضا كه به همراه يكديگر به موجب بند”۱” ماده۱۲ معاهده، نسخه جستجو تلقي خواهد شد، توسط اداره دريافت كننده براي مرجع جستجوي بين المللي ارسال خواهدشد، مگر اينكه هزينه جستجو پرداخت نشده باشد، كه در اينصورت پس از پرداخت هزينه جستجو نسخه اي از تقاضا و ترجمه مزبور فوراً ارسال خواهد شد.

“ج” هرفهرست ترتيبي به شكل قابل خواندن براي رايانه كه به اداره دريافت كننده ارائه شده باشد، توسط آن اداره براي مرجع جستجوي بين المللي ارسال خواهدشد.

ماده ۲۴)

وصول نسخه بايگاني توسط دفتربين المللي

۱ـ ۲۴ – حذف شده است

۲ـ۲۴ – اطلاعيه وصول نسخه بايگاني

“الف” دفتر بين المللي فوراً مراتب و تاريخ وصول نسخه بايگاني را به:

۱متقاضي،

۲اداره دريافت كننده، و

۳مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي “مگر اينكه مرجع مذكور به دفتر بين المللي اعلام نموده باشد كه مايل به مطلع شدن نمي باشد” اطلاع خواهدداد.

در اطلاعيه مزبور، اظهارنامه بين المللي به وسيله شماره آن، تاريخ تسليم بين المللي و نام متقاضي مشخص خواهدشد و حاوي تاريخ تسليم هر اظهارنامه قبلي كه حق تقدم آن ادعا شده خواهدبود. اطلاعيه ارسالي به متقاضي همچنين حاوي فهرست كشورهاي تعيين شده برطبق شق  “الف” بند۹ .ماده۴ آئين نامه و عندالاقتضاء فهرست كشورهائيكه تعيين آنها برطبق شق “ج” بند۹ ماده۴ آئين نامه تأئيد شده باشد خواهدبود.

“ب” هر اداره تعيين شده اي كه به دفتر بين المللي اعلام نموده باشد كه مايل به وصول اطلاعيه مندرج در شق “الف” فوق قبل از مكاتبه موضوع بند۱ ماده۴۷ آئين نامه مي باشد از همين قرار توسط دفتر بين المللي مطلع خواهد شد.

۱اگر تعيين مربوطه برطبق شق “الف” بند۹ ماده۴ آئين نامه فوراً پس از وصول نسخه بايگاني صورت گرفته باشد؛

۲اگر تعيين مربوطه برطبق شق”ب” بند۹ ماده۴ فوراً پس از مطلع شدن دفتر بين المللي توسط اداره دريافت كننده داير به تأييد تعيين مزبور صورت گرفته باشد.

“ج” اگر نسخه يايگاني پس از انقضاء مهلت تعيين شده در بند۳ ماده۲۲ آئين نامه واصل شود، دفتر بين المللي فوراً مراتب را به اطلاع متقاضي، اداره دريافت كننده و مرجع جستجوي بين المللي خواهدرسانيد.

ماده ۲۵)

وصول نسخه جستجو به وسيله مرجع جستجوي بين المللي

۱ـ ۲۵ – اطلاعيه وصول نسخه جستجو

مرجع جستجوي بين المللي مراتب وصول و تاريخ وصول نسخه جستجو را فوراً به دفتر بين المللي، متقاضي و در صورتيكه مرجع جستجوي بين المللي همان اداره دريافت كننده نباشد، به اداره دريافت كننده اطلاع خواهدداد.

ماده ۲۶)

بررسي و تصحيح برخي از اجراء اظهارنامه بين ‍ المللي به وسيله و درنزد اداره دريافت كننده

۱ـ۲۶ – مهلت بررسي

“الف” اداره دريافت كننده دعوتنامه اي را براي تصحيح مذكور در شق “ب” بند”۱” ماده۱۴ معاهده در اسرع وقت ممكن، ترجيحاً ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول اظهارنامه بين المللي صادرخواهدكرد.

“ب”اگر اداره دريافت كننده دعوتنامه اي را براي تصحيح نقص مذكور در جزء “۴” يا “۳” شق “الف” بند”۱” ماده۱۴معاهده “يعني عدم ذكر عنوان اختراع يا عدم درج خلاصه” صادر نمايد مراتب را به مرجع جستجوي بين المللي اعلام خواهدنمود.

۲ـ۲۶ – مهلت تصحيح

مهلت مذكور در شق “ب” بند”۱” ماده۱۴ معادهده بايد طبق شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در هر مورد به وسيله اداره دريافت كننده تعيين شود. اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت براي تصحيح نخواهدبود. مهلت مزبور را اداره دريافت كننده مي تواند در هرزماني قبل از اينكه تصميمي اتخاذ شود تمديد نمايد.

۳ـ۲۶ – بررسي الزامات شكلي و ضمائم برطبق جزء “۵” شق “الف” بند”۱” ماده۱۴ معاهده

“الف” هرگاه اظهارنامه بين المللي به يك زبان انتشار تسليم شود اداره دريافت كننده مراتب زير را بررسي خواهدنمود:

۱اظهارنامه بين المللي از لحاظ انطباق آن با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده۱۱آئين نامه فقط تا آنجا كه اين انطباق به منظور انتشار بين المللي منطقاً متحدالشكل ضروري باشد؛

۲هرگونه ترجمه ارائه شده برطبق بند۳ ماده۱۲ آئين نامه جهت انطباق، آن با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده۱۱آئين نامه تا آنجا كه اين انطباق به منظور تكثير مطلوب لازم باشد.

“ب” هرگاه اظهارنامه بين المللي به زباني تسليم شود كه زبان انتشار نباشد، اداره دريافت كننده موارد زير را بررسي خواهد نمود:

۱اظهارنامه بين المللي از لحاظ انطباق با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده۱۱ آئين نامه، فقط تا آنجا كه انطباق مزبور به منظور تكثير مطلوب لازم باشد؛

۲هر ترجمه ارائه شده برطبق بند۳ ماده۱۲ آئين نامه و نقشه ها از لحاظ انطباق آنها با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده۱۱ آئين نامه تا آنجا كه انطباق مزبور به منظور انتشار بين المللي منطقاً متحدالشكل، ضروري باشد.

۳مكررـ۲۶ دعوت برطبق شق “ب” بند”۱” ماده۱۴ معاهده براي تصحيح نواقص برطبق ماده۱۱ آئين نامه

هرگاه الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده۱۱ آئين نامه تاحد موردلزوم برطبق بند۳ ماده۲۶ آئين نامه رعايت شده باشد، اداره دريافت كننده ملزم نخواهدبود، كه دعوتنامه موضوع شق “ب” .بند”۱” ماده۱۴ معاهده را براي تصحيح نقص برطبق ماده۱۱ آئين نامه صادر نمايد.

۳ثالث ـ۲۶ دعوت براي تصحيح نواقص برطبق شق “۱” بند “۴” ماده۳معاهده

“الف” هرگاه خلاصه و يا هر متن مربوط به مطلب نقشه ها به زباني تسليم شده باشد كه با زبان توصيف و ادعاها متفاوت باشد، اداره دريافت كننده، مگر در صورت وجود شرايط زير، از متقاضي دعوت خواهدنمود كه ترجمه اي از خلاصه يا متن مربوط به مطلب نقشه ها را به زباني كه اظهارنامه بين المللي بايد به آن زبان انتشار يابد ارائه دهد. شق “الف” بند۱ ماده۲۶، بند۲ و ۳ ماده۲۶، بند۳مكرر ماده۲۶، بند۵ ماده۲۶ و بند۱ ماده۲۹ آئين نامه با تغييرات مقتضي در اين خصوص اعمال خواهندشد. شرايط فوق الاشعار عبارتنداز:

۱اگر ترجمه اظهارنامه بين المللي برطبق شق”الف” بند۳ ماده۱۲ آئين نامه لازم باشد، يا

۲اگر خلاصه و يا متن مربوط به مطلب نقشه ها به زباني باشد كه اظهارنامه بين المللي بايد به آن زبان منتشر شود.

“ب” اگر در تاريخ اول اكتبر ۱۹۹۷، شق “الف” فوق با قانون ملي موردعمل در اداره دريافت كننده سازگار نباشد، مادام كه اين عدم انطباق ادامه داشته باشد، شق “الف” در مورد آن اداره دريافت كننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براينكه اداره دريافت كننده مراتب را قبل از ۳۱دسامبر۱۹۹۷ به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را دفتر بين المللي فوراً در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

“ج” هرگاه تقاضا منطبق با شق”ج” بند۱ ماده۱۲آئين نامه نباشد، اداره دريافت كننده از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ترجمه اي كه در آن، ماده مزبور رعايت شده باشد را تسليم نمايد. ماده۳، شق”الف” بند۱ماده۲۶، بند۲ و ۵ ماده۲۶ و بند۱ ماده۲۹ آئين نامه با تغييرات مقتضي در اين خصوص قابل اعمال خواهندبود.

“د” اگر در تاريخ اول اكتبر سال۱۹۹۷ شق “ج” با قانون ملي موردعمل در اداره دريافت كننده سازگارنباشد، مادام كه اين عدم انطباق ادامه داشته باشد، مفاد شق”ج” در مورد آن اداره دريافت كننده قابل اعمال نخواهدبود، مشروط براينكه اداره دريافت كننده قبل از۳۱دسامبر ۱۹۹۷مراتب را به دفتربين المللي اطلاع داده باشد. اطلاعات واصله را فوراً دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

۴ـ۲۶ – آئين كار

اگر تصحيح ارائه شده به اداره دريافت كننده، داراي چنان ماهيتي باشد كه بتوان آن را از نامه اي به نسخه بايگاني منتقل نموده، به نحوي كه بروضوح و قابليت تكثير مستقيم ورقه اي كه تصحيح مذكور بايد برآن منتقل شود آسيب و خدشه اي وارد نسازد، در آنصورت مي توان تصحيح مزبور را در نامه اي خطاب به آن اداره درج نمود. در غيراينصورت از متقاضي خواسته خواهد شد كه يك ورقه جايگزين حاوي تصميم را همراه با نامه اي كه در آن توجه به تفاوت هاي ميان اين ورقه جايگزين با ورقه قبلي جلب شده باشد تسليم نمايد.

۵ ـ۲۶ – تصميم اداره دريافت كننده

اداره دريافت كننده، تصميم گيري خواهدنمود كه آيا متقاضي تصحيح را ظرف مهلت مقرر در .بند۲ماده۲۶ آئين نامه تسليم نموده است يا خير و درصورتيكه تصحيح درظرف مهلت مقرر تسليم شده باشد آيا اظهارنامه بين المللي كه باين نحو تصحيح شده است مسترد تلقي شده است يا خير” مشروط براينكه هيچ اظهارنامه بين المللي به علت عدم رعايت الزامات مربوط به شكل و ضمايم مذكور درماده۱۱ آئين نامه مسترد تلقي نشده باشد با اين قيد كه اين الزامات درحدي كه براي منظور انتشار بين المللي متحدالشكل معقول است رعايت شده باشد.

۶ ـ۲۶ – نقشه هاي ضميمه نشده

“الف” اگر همچنانكه دربند”۲” ماده۱۴معاهده مقرر شده اظهارنامه بين المللي به نقشه هايي ارجاع دهد كه در واقع ضميمه آن اظهارنامه نيست اداره دريافت كننده مراتب را به همين نحو در اظهارنامه مذكور مشخص خواهد نمود.

“ب”تاريخ دريافت اطلاعيه موضوع بند”۲” ماده۱۴ معاهده توسط متقاضي هيچگونه اثري برمهلت مقرر برطبق جزء “۳” شق “الف” بند۲ ماده۲۰ آئين نامه نخواهد داشت.

ماده ۲۶ مكرر)

تصحيح يا اضافه نمودن ادعاي حق تقدم

۱ـ۲۶مكرر ـ تصحيح يا اضافه نمودن حق تقدم

“الف” متقاضي مي تواند ظرف مهلت ۱۶ماه از تاريخ حق تقدم يا در موردي كه تصحيح يا اضافه نمودن حق تقدم موجب تغيير حق تقدم شود، ظرف مهلت۱۶ماه از تاريخ حق تقدم تغيير يافته، هركدام از اين دو دوره كه زودتر منقضي شود، طي اطلاعيه اي تصحيح يا اضافه نمودن ادعاي حق تقدم را به اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي تسليم نمايد، مشروط براينكه چنين اطلاعيه اي را بتوان تا انقضاء چهارماه از تاريخ تسليم بين المللي ارائه نمود. تصحيح ادعاي حق تقدم مي تواند شامل اضافه نمودن هرگونه اطلاعات مذكور دربند۱۰ ماده۴ آئين نامه باشد.

 “ب” هرگونه اطلاعيه مذكور درشق “الف” كه اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي پس از آن دريافت نمايد كه متقاضي تقاضائي را براي انتشار زودتر از موعد برطبق شق “ب” بند”۲” .ماده۲۱ معاهده تسليم نموده باشد، تسليم شده تلقي نخواهد شد، مگر اينكه آن تقاضا قبل از تكميل مراحل تهيه مقدمات فني مربوط به انتشار بين المللي مسترد گرديده باشد.

“ج” هرگاه تصحيح يا اضافه نمودن ادعاي حق تقدم، در تاريخ حق تقدم تغيير ايجاد نمايد، هرمهلت محاسبه شده از تاريخ حق تقدم قبلي اجرا، كه منقضي نشده باشد، از تاريخ حق تقدم تغيير يافته محاسبه خواهد شد.

۲ـ۲۶ مكررـ دعوت به تصحيح نقايص در ادعاهاي حق تقدم

“الف” هرگاه اداره دريافت كننده و يا درصورت عدم احراز آن اداره، دفتر بين المللي، تشخيص دهد كه درادعاي حق تقدم، الزامات مذكور دربند۱۰ ماده۴ آئين نامه رعايت نشده و يا اينكه هرمطلب ذكرشده در يك ادعاي حق تقدم با مطلب متناظر مذكور در سند حق تقدم منطبق نيست، اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي برحسب مورد، از متقاضي دعوت خواهدنمود كه نسبت به تصحيح ادعاي حق تقدم اقدام نمايد.

“ب” اگر در پاسخ ب يك دعوت به عمل آمده برطبق شق “الف” فوق، متقاضي قبل انقضاء مهلت مقرر در شق “الف” بند۱ ماده۲۶ مكرر آئين نامه، اطلاعيه اي را به منظور رعايت الزامات بند۱۰ .ماده۱۴ آئين نامه داير به تصحيح حق تقدم تسليم ننمايد، از لحاظ آئين كار مندرج در معاهده، آن حق تقدم ادعا نشده تلقي و اداره دريافت كننده و يا دفتر بين المللي برحسب مورد مراتب را اعلام و متقاضي را از اين موضوع مطلع خواهد نمود، مشروط براينكه يك ادعاي حق تقدم، فقط به دليل فقدان شماره اظهارنامه قبلي مذكور در جزء “۲” شق “الف” بند۱۰ ماده۴ آئين نامه، به دليل عدم انطباق ادعاي حق تقدم با مطالب متناظر درج شده در سند حق تقدم، حق تقدم ادعا نشده تلقي نشود.

 “ج” هرگاه اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي اعلاميه اي را برطبق شق “ب” فوق صادر نموده باشند، دفتر بين المللي به درخواست متقاضي و در صورت وصول آن قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي و مشروط به پرداخت هزينه خاص، كه مبلغ آن را دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهد نمود، به همراه اظهارنامه بين المللي اطلاعات مربوط به حق تقدمي كه ادعا نشده تلقي مي گردد را انتشار خواهدداد. هرگاه نسخه اي از جزوه براي مكاتبه مورداستفاده قرارنگيرد يا هرگاه اظهارنامه بين المللي برطبق بند”۳”ماده۶۴ معاده انتشار نيابد نسخه اي از آن تقاضا در مكاتبه موضوع ماده۲۰ معاهده ضميمه خواهدشد.

ماده ۲۶ ثالث)

تصحيح يا اضافه نمودن براعلاميه هاي موضوع بند۱۷ ماده۴ آئين نامه

۱ـ۲۶ ثالث- تصحيح يا اضافه نمودن براعلاميه ها

متقاضي مي تواند تقاضا را تصحيح نموده يا هراعلاميه مذكور در بند۱۷ماده۴ آئين نامه را از طريق اطلاعيه اي ظرف مهلت۱۶ماه از تاريخ حق تقدم كه به دفتر بين المللي تسليم مي شود به تقاضا بيفزايد، مشروط براينكه هراطلاعيه واصله به دفتر بين المللي بعد از انقضاء آن مهلت دريافت شده در آخرين روز آن مهلت تلقي شود با اين قيد كه اطلاعيه مزبور قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي واصل شده باشد.

۲ـ۲۶ ثالث – رسيدگي به اعلاميه ها

“الف” هرگاه اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي احراز نمايند كه هر اعلاميه مذكور در .بند۱۷ماده۴ آئين نامه ، از نظر عبارتي، به نحو مقرر تنظيم نشده يا درمورد اعلاميه اختراع مذكور درشق “۴” بند۱۷ماده۴ آئين نامه ، آن اعلاميه به نحو مقرر امضاء نشده است، اداره دريافت كننده يا دفتربين المللي مي توانند برحسب مورد از متقاضي دعوت به عمل آورند كه نسبت به تصحيح اعلاميه ظرف مهلت ۱۶ماه از تاريخ حق تقدم اقدام نمايد.

“ب” هرگاه دفتر بين المللي هراعلاميه يا تصحيحي را برطبق بند۱ ماده۲۶ ثالث آئين نامه، پس از انقضاء مهلت مذكور دربند۱ماده۲۶ ثالث دريافت نمايد، مراتب را به متقاضي اطلاع داده و برطبق دستورالعمل هاي اداري عمل خواهدكرد.

ماده ۲۷)

عدم پرداخت هزينه ها

۱ـ۲۷ – هزينه ها :

از لحاظ شق “الف” بند”۳” ماده۱۴معاهده عبارت هزينه هاي مقرر درشق””۴” بند “۴” ماده۳ معاهده به معناي هزينه ارسال مذكور در ماده۱۴ آئين نامه”، هزينه اصلي به عنوان بخشي از هزينه بين المللي “شق “۱” بند۱ماده۱۵آئين نامه”، هزينه جستجو “ماده۱۶آئين نامه” و عنداللزوم هزينه پرداخت با تأخير “بند۲ ماده۱۶ مكرر آئين نامه” مي باشد.

”ب” از لحاظ شق “الف” و “ب” بند”۳” ماده۱۴ معاهده “ عبارت هزينه هاي مقرر دربند “۲” .ماده۴معاهده” به معناي هزينه تعيين به عنوان بخشي از هزينه بين المللي “شق “۲” بند۱ ماده ۱۵ آئين نامه “ و عنداللزوم هزينه پرداخت با تأخير “بند۲ماده۱۶ مكرر آئين نامه” مي باشد.

ماده ۲۸)

تذكر نقايص بوسيله دفتربين المللي

۱ـ ۲۸ – تذكر درباره برخي نقايص

“الف” اگر بنظر دفتر بين المللي، اظهارنامه بين المللي حاوي هريك از نقايص مذكور در جزء “۱”، “۲”، يا “۵”، شق “الف” بند “۱” ماده۱۴ معاهده باشد، اين دفتر توجه اداره دريافت كننده را به نقايص جلب خواهد نمود.

“ب”اداره دريافت كننده طبق شق “ب” بند “۱” ماده۱۴ معاهده و ماده۲۶ آئين نامه عمل خواهد نمود مگر اينكه با نظر فوق موافق نباشد.

ماده ۲۹)

اظهارنامه هاي بين المللي يا تعيين هائي كه مسترد تلقي مي شوند.

۱ـ ۲۹ – احراز توسط اداره دريافت كننده

“الف” اگر اداره دريافت كننده برطبق شق “ب” بند “۱” ماده۱۴ معاهده و بند۵ ماده۲۶ آئين نامه “عدم تصحيح برخي نقايص” يا شق “الف” بند”۳” ماده۱۴ معاهده “عدم پرداخت هزينه هاي مقرر به موجب شق “الف” بند۱ماده۲۷ آئين نامه “ يا بند”۴” ماده۱۴ معاهده”احراز بعدي عدم رعايت الزامات مندرج در شق هاي “۱” تا “۳” بند”۱” ماده۱۱ معاهده يا شق “د” بند۳ ماده ۱۲ آئين نامه “عدم ارائه ترجمه لازم يا عندالاقتضاء عدم پرداخت هزينه ارائه با تأخير”، يا جزء “۱” شق “ز” بند۴ ماده۹۲ آئين نامه “عدم ارائه اصل يك سند” اعلام نمايد كه اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي مي گردد، در آن صورت:

۱اداره دريافت كننده “نسخه بايگاني” در صورت عدم ارسال قبلي و هر تصحيح پيشنهادي توسط متقاضي را به دفتربين المللي ارسال خواهد نمود؛

۲اداره دريافت كننده فوراً متقاضي و دفتربين المللي را از اعلاميه فوق مطلع نموده و دفتربين المللي نيز به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعيين شده كه قبلاً از تعيين خود مطلع شده است، اطلاع خواهد داد؛

۳اداره دريافت كننده، نسخه جستجو را طبق ماده۲۳ آئين نامه ارسال نخواهد نمود يا اگر اين نسخه قبلاً ارسال شده باشد اداره مزبور اعلام مذكور را به مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي اطلاع خواهد داد؛

۴دفتربين المللي ملزم نخواهد بود كه مراتب وصول نسخه بايگاني را به متقاضي اعلام نمايد.

“ب” اگر اداره دريافت كننده طبق شق “ب” بند”۳” ماده۱۴ معاهده، “عدم پرداخت هزينه تعيين بر طبق شق “ب” بند۱ماده۲۷ آئين نامه” اعلام نمايد كه تعيين كشور خاصي مسترد تلقي گرديده، اداره دريافت كننده فوراً متقاضي و دفتربين المللي را از اعلام مذكور مطلع خواهد نمود. دفتربين المللي به نوبه خود مراتب را به هر اداره تعيين شده كه قبلاً از تعيين خود مطلع شده باشد اطلاع خواهد داد.

۲ـ ۲۹ – حذف شده است.

۳ـ ۲۹ – جلب توجه اداره دريافت كننده به برخي حقايق

اگر دفتر بين المللي يا مرجع جستجوي بين المللي تشخيص دهند كه اداره دريافت كننده بايد برطبق .بند”۴” ماده۱۴معاهده اعلام تصميم نمايد، توجه اداره دريافت كننده را به حقايق مربوطه جلب خواهند نمود.

۴ـ ۲۹ – اعلام نيت دايربه صدور اعلاميه برطبق بند”۴” ماده۱۴ معاهده

قبل از اينكه اداره دريافت كننده مبادرت به صدور اعلاميه برطبق بند “۴” ماده۱۴ معاهده نمايد، متقاضي را از قصد خود براي صدور چنين اعلاميه اي، با ذكر دلايل مربوطه مطلع خواهدنمود. متقاضي مي تواند چنانچه با اعلام نظر غيرقطعي اداره دريافت كننده مخالف باشد، دلايل عدم موافقت خود را ظرف مدت يكماه از تاريخ اطلاع تسليم نمايد.

ماده ۳۰)

مهلت مقرر برطبق بند”۴” ماده۱۴ معاهده

۱ـ۳۰ – مهلت

مهلت مذكور در بند”۴” ماده۱۴معاهده، چهارماه از تاريخ تسليم بين المللي خواهد بود.

ماده ۳۱)

نسخ لازم بر طبق ماده۱۳ معاهده

۱ـ۳۱ – تقاضا براي نسخ

“الف” تقاضاها بر طبق بند “۱” ماده ۱۳ معاهده، مي تواند مربوط به تمام اظهارنامه هاي بين المللي، برخي از انواع آنها يا اظهارنامه هاي بين المللي منفردي باشد كه در آن ها اداره ملي، كه تقاضا را به عمل مي آورد، تعيين شده باشد. تقاضاها براي تمام يا برخي انواع اين اظهارنامه هاي بين المللي بايسـتي همه ساله از طريق اطلاعيه اي از طرف آن اداره خطاب به دفتر بين المللي، قبل از ۳۰ نوامبر سال قبل از آن، تمديد شوند.

“ب” تقاضاها بر طبق شق “ب” بند “۲” ماده۱۳ معاهده مشروط به پرداخت هزينه تهيه نسخه و پست آن خواهدبود.

۲ـ۳۱ – تهيه نسخ

تهيه نسخ لازم بر طبق ماده۱۳ معاهده بر عهده دفتر بين المللي خواهدبود.

ماده ۳۲)

تسري آثار اظهارنامه بين المللي به برخي كشورهاي جانشين

۱ـ۳۲ – تقاضا براي تسري اظهارنامه بين المللي به دولت جانشين

“الف”آثار هر اظهارنامه بين المللي كه تاريخ تسليم بين المللي آن در مهلت تعيين شده در .بند “ب” مي باشد، به شرط انجام الزامات مقرر در بـند “ج” توسط متـقاضي، مي تـواند به كشور “ كشور جانشين” كه قلمرو آن قبل از استقلال آن كشور، بخشي از قلمرو يك كشور متعاهد “ كشور سلف” بوده، كه پس از استقلال ديگر وجود ندارد، تسري پيداكند، مشروط بر اينكه كشور جانشين از طريق توديع يك اعلاميه استمرار اثر، به مديركل، مبني براينكه معاهده در كشور جانشين اعمال مي گردد، بصورت يك كشور متعاهد درآمده باشد.

“ب” مهلت مقرر در بند “الف” از اولين روز پس از آخرين روز موجوديت كشور سلف آغاز و دوماه پس از تاريخي كه اعلاميه مذكور در بند “الف” بوسيله مديركل به دولت كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي اطلاع داده شود، خاتمه مي يابد. با اينحال هرگاه تاريخ استقلال كشور جانشين زودتر از تاريخ اولين روز پس از آخرين روز موجوديت كشور سلف باشد، كشور جانشين مي تواند اعلام نمايد كه مهلت مذكور از تاريخ استقلال آن آغاز مي گردد؛ چنين اعلاميه اي همراه با اعلاميه مقرر در بند “الف” فوق صادر شده و تاريخ استقلال را مشخص خواهدنمود.

“ج” در خصوص هر اظهارنامه بين المللي كه تاريخ تسليم آن در مهلت قابل اعمال در بند .”ب” است، دفتر بين المللي اطلاعيه اي را براي متقاضي ارسال و به او اطلاع خواهدداد كه مي تواند تقاضائي را براي تسري آثار، با انجام الزامات زير، ظرف سه ماه از تاريخ اطلاعيه به عمل آورد:

۱تسليم تقاضا به دفتر بين المللي داير به تسري آثار؛

۲پرداخت مبلغي به فرانك سوئيس كه با مبلغ هزينه تعيين مقرر در شق “الف” بند۲ ماده ۱۵ آئين نامه به دفتر بين المللي از بابت هزينه تسري آثار.

“د” اين ماده درباره فدراسيون روسيه اعمال نخواهدشد.

۲ـ۳۲ – آثار تسري به كشور جانشين

“الف” هرگاه تقاضاي تسري آثار بر طبق بند۱ ماده۳۲ اين آئين نامه به عمل آيد،

۱كشور جانشين به عنوان كشوري كه در اظهارنامه بين المللي تعيين شده تلقي خواهدشد، و

۲مهلت قابل اعمال در مواد ۲۲ يا بند “۱” ماده ۳۹ معاهده، در مورد آن كشور، تا انقضاء حداقل ۳ماه از تاريخ تقاضاي تسري، تمديد خواهدشد.

“ب” هرگاه در مورد كشور جانشيني كه ملزم به رعايت فصل دوم معاهده است، تقاضاي تسري پس از انقضاء نوزدهميـن ماه از تاريخ حق تقدم به عمل آمده ولي درخواست زودتر از اين تاريخ صورت گرفته باشد و انتخاب بعدي كشور جانشين ظرف سه ماه از تاريخ تقاضاي تسري انجام شده باشد، مهلت قابل اعمال به موجب جزء “۲” شق “الف” فوق حداقل ۳۰ماه پس از تاريخ حق تقدم خواهدبود.

“ج” كشور جانشين مي تواند مهلت هائي كه ديرتر از مهلت هاي مقرر در شق ”۲”  بند ”الف” و بند ”ب” منقضي مي شوند را تعيين نمايد. دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به اينگونه مهلت ها را در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

ماده ۳۳)

سابقه قبلي مربوط در مورد اختراع ادعائي به منظور جستجوي بين المللي

۱ـ۳۳ – سابقه قبلي مربوط در مورد اختراع ادعائي، بمنظور جستجوي بين المللي

“الف” از لحاظ بند “۲” ماده ۱۵ معاهده، سابقه قبلي مربوط در مورد اختراع ادعائي، شامل هر چيزي خواهدبود كه قبلاً در هر كجا از طريق افشاء كتبي “شامل نقشه ها و ساير ترسيمات” در دسترس عموم قرار داده شده و بتواند بر تصميم گيري در مورد اينكه آيا اختراع ادعائي جديد است يا جديد نيست و يا شامل گام ابتكاري مي باشد يا خير “مثلاً آشكار يا ناآشكار بودن” كمك نمايد، مشروط بر اينكه در اختيار عموم قرار گرفتن آن قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي انجام شده باشد.

“ب” در مواردي كه هرگونه افشاء كتبي، ارجاع به افشاء شفاهي، استفاده، نمايش يا هر وسيله ديگري داشته باشد كه از آن طريق محتويات افشاء كتبي در اختيار عموم قرار گرفته و اينگونه در اختيار عموم قرار دادن، در تاريخي قبل از تسليم اظهارنامه بين المللي صورت گرفته شده باشد، گزارش جستجوي بين المللي بطور مستقل اين مطلب و همچنين تاريخ وقوع آن را منعكس خواهدنمود، مشروط براينكه در اختيار عموم قرار دادن افشاء كتبي، در تاريخي كه همان تاريخ تسليم بين المللي است يا پس از آن صورت گرفته باشد.

“ج”هر اظهارنامه بين المللي منتشر شده، يا هر اختراعي كه تاريخ انتشار آن همان تاريخ و يا ديرتر از تاريخ تسليم باشد ولكن تاريخ تسليم آن و يا عندالاقتضاء تاريخ تسليم حق تقدم ادعائي آن زودتر از تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه بين المللي كه مورد جستجو واقع شده باشد و از لحاظ .بند “۲” ماده ۱۵ معاهده، سابقه اختراع ادعائي را تشكيل دهد، در صورتيكه قبل از تاريخ تسليم بين المللي منتشر شده باشد، به طور اخص در گزارش جستجوي بين المللي ذكر خواهدشد.

۲ـ۳۳ – زمينه هاي تحت پوشش در جستجوي بين المللي

“الف” جستجوي بين المـللي شامل تمام زمـينه هاي فني در برگيرنـده مواد مربوط به اختراع بوده و بر مبناي پرونده هاي جستجوي اين زمينه ها انجام خواهدشد.

“ب” در نتيجه نه تنها سابقه اختراع كه در آن اختراع قابل طبقه بندي است، مورد جستجو قرار مي گيرد، بلكه جستجو شامل سوابق مشابه صرفنظر از اينكه كجا طبقه بندي شده مي گردد.

“ج” اين موضوع كه در هر مورد خاص، كدام سوابق اختراع بايد شبيه و همانند تلقي شوند، با توجه به آنچه كه به نظر مي رسد كاركرد اصلي يا موارد استفاده از اختراع باشد، و نه تنها كاركردهاي خاص آن اختراع كه صراحتاً در اظهارنامه بين المللي به آن اشاره شده است مورد بررسي قرار مي گيرد.

“د” جستجوي بين المللي تمام موضوعاتي كه براي كليه يا برخي ويژگي هاي خاص اختراع ادعايي، عموماً به عنوان معادل با موضوع اختراع ادعائي مزبور شناخته مي شوند را در برخواهد گرفت، حتي اگر با جزئيات خود اختراع به نحو توصيف شده در اظهارنامه بين المللي متفاوت باشد.

۳ـ۳۳ – جهت گيري جستجوي بين المللي

“الف” جستجوي بين المللي براساس ادعاها و با توجه مقتضي به توصيف و نقشه ها “در صورت وجود” و با تأكيد خاص بر مفهوم نوآوري كه ادعاها به آن مربوط مي شود انجام خواهدشد.

“ب”تا آنجا كه امكان داشته و معقول باشد، جستجوي بين المللي تمام موضوعي كه ادعاها به آن مربوط مي شود، يا كل موضوعي كه پس از اصلاح قاعدتاً انتظار مي رود بـايد به آن مربوط شود را شامل خواهدبود.

ماده ۳۴)

حداقل اسناد

۱ـ۳۴ تعريف

“الف” تعريف مندرج در بند “۱” و “۲” ماده۲ معاهده درباره اين ماده قابل اعمال نخواهدبود.

“ب” اسناد مذكور در بند “۴” ماده ۱۵ معاهده “حداقل اسناد”، شامل موارد زير خواهدبود:

۱  “ اسناد ورقه اختراع ملي” به نحو مقرر در شق “ج” اين ماده،

۲اظهارنامه هاي بين المللي منتشره در چهارچوب اين معاهده، اظهارنامه هاي منطقه اي منتشره براي اختراعات و گواهي هاي مخترعين و همچنين اختراعات منطقه اي و گواهي هاي مخترعين منطقه اي منتشره،

۳دفتر بين المللي فهرست اوليه موارد منتشره مربوط به مطالب غير مرتبط با اختراع كه مراجع جستجوي بين المللي، در مورد آنها به توافق برسند و تغييرات بعدي آن را انتشار خواهدداد.

“ج” با رعايت شقوق “د” و “ه” “ اسناد ورقه اختراع ملي” به شرح زير خواهندبود:

۱ورقه هاي اختراع صادره در و بعد از سال ۱۹۲۰ توسط فرانسه، اداره ثبت اختراع سابق آلمان، ژاپن، اتحاد شوروي سابق، سوئيس “فقط به زبان هاي فرانسه و آلماني” انگلستان و ايالات متحده آمريكا،

۲ورقه هاي اختراع صادره توسط جمهوري فدرال آلمان و فدراسيون روسيه،

۳اظهارنامه هاي اختراع انتشار يافته در و بعد از سال ۱۹۲۰ در كشورهاي مندرج در جزءهاي “۱” و “۲” فوق در صورت وجود،

۴گواهينامه هاي مخترعين صادره به وسيله اتحاد شوروي سابق،

۵گواهينامه هاي ثبت اختراع اشياء مصرفي صادره توسط فرانسه و اظهارنامه هاي گواهي هاي اختراع اشياء مصرفي انتشار يافته توسط اين دولت،

۶ورقه هاي اختراع و همچنين آن اظهارنامه هاي اختراعي كه در هر كشور ديگري پس از سال ۱۹۲۰ صادر شده اند و به زبان هاي انگليسي، فرانسوي، آلماني يا اسپانيايي هستند و در آن كشورها حق تقدم ادعا نشده است، مشروط براينكه اداره ملي كشور ذينفع، اين اسناد را مرتب كرده و آنها را در اختيار هر مرجع جستجوي بين المللي قراردهد.

“د” هرگاه اظهارنامه اي يك بار مجدداً انتشار يابد نظير

“FOR EXAMPLE, AN OFFENLEGUNGSSCHRIFT AS AN AUSLEGESCHRIFT”

و به عنوان يك يا بيش از يكبار مجدداً منتشر شود، هيچ مرجع جستجوي بين المللي مكلف نخواهدبود كليه متون اسناد را نگهداري كند؛ در نتيجه هر يك از مرجع جستجوي بين المللي مجاز نخواهدبود كه بيش از يك نسخه نگهداري نمايد. بعلاوه، هرگاه اظهارنامه اي به شكل ورقه اختراع يا گواهينامه ثبت اختراع اشياء مصرفي “فرانسه” صادر شود، هيچ مرجع جستجوي بين المللي، مكلف نخواهدبود، هم اظهارنامه و هم ورقه اختراع يا گواهي نامه ثبت اختراع اشياء مصرفي “فرانسه” را در اسناد خود نگهداري كند. در نتيجه چنين مرجعي مجاز خواهدبود كه يا فقط اظهارنامه و يا فقط گواهي ورقه اختراع يا گواهي نامه ثبت اختراع اشياء مصرفي “فرانسه” را نگهداري كند.

“هـ”هر مرجع جستجوي بين المللي كه زبان رسمي آن، يا يكي از زبان هاي رسمي آن، ژاپني، روسي يا اسپانيايي نباشد، مجاز است آن دسته از اسناد اختراعات ژاپن، فدراسيون روسيه و اتحاد شوروي سابق و همچنين آن اسنادي كه به زبان اسپانيائي هستند و خلاصه آن ها به زبان انگليسي عموماً در دسترس نيست را، بسته به مورد، در اسناد خود نگهداري ننمايد. خلاصه ها به زبان انگليسي كه عموماً پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آئين نامه در دسترس قرار مي گيرند، بايد در اسناد اختراعي، كه خلاصه به آن مرتبط است، قبل از انقضاء ۶ ماه از تاريخي كه عموماً در دسترس قرار مي گيرند، گنجانده شوند. در صورتي كه خدمات خلاصه كردن به زبان انگليسي در، زمينه هاي فني كه در آن ها خلاصه هاي انگليسي بصورت عمومي در دسترس قرار مي گرفته اند، مختل شود، مجمع براي از سرگيري فوري خدمات در اين زمينه ها اقدامات مقتضي را به عمل خواهدآورد.

“و” از لحاظ اين ماده اظهارنامه هائي كه فقط براي بررسي عموم در دسترس قرار گرفته، اظهارنامه هاي منتشره تلقي نمي شوند.

ماده ۳۵)

مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي

۱ـ ۳۵ – در موردي كه تنها يك مرجع جستجوي بين المللي داراي صلاحيت است.

هر اداره دريافت كننده بر طبق مفاد موافقتنامه قابل اعمال در شق “ب” بند “۳” ماده “۱۶” معاهده، به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد، كه كدام مرجع جستجوي بين المللي براي جستجو در مورد اظهارنامه بين المللي كه به آن اداره تسليم شده است، داراي صلاحيت است و دفتر بين المللي اين اطلاعات را فوراً منتشر خواهدنمود.

۲ـ ۳۵ – در موردي كه چند مرجع جستجوي بين المللي داراي صلاحيت باشند:

“الف” هر اداره دريافت كننده، مي تواند بر طبق موافقت نامه قابل اعمال مندرج در شق .”ب” .بند “۳” ماده ۱۶ معاهده، مراجع جستجوي بين المللي متعدد را به ترتيب زير تعيين نمايد:

۱با اعلام اينكه كليه مراجع مذكور براي جستجو در مورد اظهارنامه بين المللي كه به آن اداره تسليم شده است، داراي صلاحيت هستند و حق انتخاب را به متقاضي محول نمايد، يا

۲با اعلام يك يا چند مرجع بعنوان مرجعي كه براي جستجو در مورد انواع خاص اظهارنامه هائي كه به آن اداره تسليم شده صلاحيت دارند و اعلام يك يا چند مرجع ديگر كه براي جستجو در مورد انواع ديگر اظهارنامه هائي كه به آن اداره تسليم شده اند صلاحيت دارند، مشروط براينكه در مورد آن دسته از اظهارنامه هاي بين المللي كه مراجع جستـجوي بين المللي متـعدد به عنـوان مراجع صـلاحيتدار اعـلام شده اند، حق انتـخاب به متقاضي واگذار شده باشد.

“ب” هر اداره دريافت كننده كه داراي خصوصيات مقرر در بند “الف” اين ماده باشد، مراتب تعيين مرجع جستجوي بين المللي را فوراً به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد و دفتر بين المللي نيز فوراً اطلاعات مذكور را منتشر خواهدنمود.

۳ـ ۳۵ – در مواردي كه دفتر بين المللي طبق جزء “۳” شق “الف” بند۱ ماده۱۹ آئين نامه اداره دريافت كننده است.

“الف” هرگاه طبق جزء “۳” شق “الف” بند۱ ماده۱۹ آئين نامه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شود، مرجعي صلاحيت جستجوي بين المللي آن اظهارنامه را خواهدداشت كه صلاحيت جستجوي اظهارنامه بين المللي تسليمي به اداره دريافت كننده ذي صلاح به موجب جزء “۱” يا “۲” شق “الف” بند۱، شق “ب” يا شق “ج” ماده ۱۹ آئين نامه يا شق “۱” بند۲ ماده ۱۹ آئين نامه را داشته باشد.

“ب” هرگاه دو يا چند مرجع جستجوي بين المللي طبق بند “الف” اين ماده صلاحيت داشته باشند حق انتخاب به متقاضي واگذار خواهدشد.

“ج” بند ۱ و ۲ ماده ۳۵ آئين نامه در مورد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده بر طبق جزء “۳” شق “الف” بند 1 ماده ۱۹ آئين نامه قابل اعمال نخواهدبود.

ماده ۳۶)

الزامات حداقل، براي مراجع جستجوي بين المللي

۱ـ۳۶ – تعريف الزامات حداقل

حداقل الزامات مندرج در شق “ج” بند۳ ماده ۱۶ معاهده به قرار زير خواهدبود:

۱اداره ملي يا سازمان بين الدولي بايد حداقل داراي ۱۰۰ كارمند تمام وقت باشد كه شرايط فني كافي را براي انجام جستجو داشته باشند؛

۲آن اداره يا سازمان بايد حداقل اسناد مندرج در ماده ۳۴ آئين نامه را كه به نحو مناسب براي اهداف جستجو روي كاغذ، ميكروفيلم مرتب شده يا بر روي رسانه هاي الكترونيكي ذخيره شده اند را دارا باشد، يا به آن ها دسترسي داشته باشد؛

۳آن سازمان يا اداره بايد كاركناني داشته باشد كه بتوانند در زمينه هاي فني لازم جستجو را انجام داده و داراي تسهيلات زباني دست كم براي درك زبان هائي كه اسناد حداقل مندرج در ماده ۳۴ اين آئين نامه به آن زبان ها نوشته يا ترجمه شده اند، باشند.

ماده ۳۷)

فقدان عنوان يا عنوان ناقص

۱ـ۳۷ – فقدان عنوان

اگر اظهارنامه بين المللي فاقد عنوان باشد و اداره دريافت كننده به مرجع جستجوي بين المللي اعلام كرده باشد كه از متقاضي دعوت نموده است تا نقص مذكور را تصحيح نمايد، مرجع جستجوي بين المللي، نسبت به انجام جستجوي بين المللي اقدام خواهدكرد، مگر و تا زمانيكه مرجع مذكور اطلاعيه اي مبني بر اينكه اظهارنامه بين المللي مسترد تلقي مي گردد را دريافت نمايد.

۲ـ۳۷ – تعيين عنوان

اگر اظهارنامه بين المللي فاقد عنوان باشد و مرجع جستجوي بين المللي از اداره دريافت كننده، اطلاعيه اي را مبني براينكه از متقاضي دعوت شده تا عنواني را تسليم نمايد، دريافت ننموده باشد، يا اگر مرجع مذكور تشخيص دهد كه عنوان ارائه شده منطبق بر بند۳ماده۴ آئين نامه نمي باشد، خود عنواني را معين خواهدنمود. اين عنوان به زباني تعيين خواهدشد كه اظهارنامه بين المللي بايد به آن زبان انتشار يابد، يا اگر طبق شق “ب” بند۱ ماده ۲۳ آئين نامه ترجمه اي به زبان ديگر ارسال شده و مرجع جستجوي بين المللي نيز با آن موافق باشد، عنوان به زبان ترجمه تعيين خواهدشد.

ماده ۳۸)

فقدان يا ناقص بودن خلاصه

۱ـ ۳۸ – فقدان خلاصه

اگر اظهارنامه بين المللي حاوي خلاصه نباشد و اداره دريافت كننده به مرجع جستجوي بين المللي اطلاع داده باشد كه از متقاضي دعوت نموده است كه چنين نقصي را رفع نمايد، مرجع جستجوي بين المللي، نسبت به جستجوي بين المللي اقدام خواهدنمود، مگر و تا زماني كه اطلاعيه اي داير براينكه اظهارنامه مزبور مسترد تلقي شده است را دريافت نمايد.

۲ـ ۳۸ – تهيه خلاصه

“الف” اگر اظهارنامه بين المللي حاوي خلاصه اي نباشد و مرجع جستجوي بين المللي اطلاعيه اي را از اداره دريافت كننده داير براينكه از متقاضي دعوت شده است كه خلاصه اي را ارائه نمايد دريافت ننموده باشد يا اگر مرجع مذكور تشخيص دهد كه خلاصه منطبق با ماده۸ آئين نـامه نمي باشد، آن اداره رأساً خلاصه اي را تهيه خواهدنمود. چنين خلاصه اي به زباني تهيه خواهدشد كه به آن زبان اظهارنامه بين المللي بايد انتشار يابد، يا اگر ترجمه ايي به زبان ديگر بر طبق شق “ب” .بند ۱ ماده۲۳ ارسال شده باشد و مرجع جستجوي بين المللي بخواهد به زبان ترجمه مزبور خواهدبود،

“ب” متقاضي مي تواند ظرف مدت يكماه از تاريخ پست گزارش جستجوي بين المللي، نقطه نظرات را درباره خلاصه تهيه شده بوسيله مرجع جستجوي بين المللي تسليم نمايد. هرگاه آن مرجع خلاصه تهيه شده بوسيله خود را اصلاح نمايد، اصلاحيه را به دفتر بين المللي اطلاع خواهدداد.

ماده ۳۹)

موضوع جزء “۱” شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده

۱ـ ۳۹ – تعريف

اگر موضوع اظهارنامه بين المللي و تا آنجا كه به آن مربوط مي شود شامل هر يك از موارد زير باشد، هيچ مرجع جستجوي بين المللي موظف نخواهدبود نسبت به جستجوي آن اقدام نمايد:

۱نظريه هاي علمي و رياضي،

۲گونه هاي مختلف گياهي يا حيواني يا فرآينده هاي اساساً بيولوژيكي براي توليد حيوانات يا گياهان به غير از فرآيندهاي ميكروبيولوژيكي و محصولات اين نوع فرآيندها،

۳طرح ها، قواعد يا روش هاي انجام كسب و كار، انجام عمليات فكري محض يا بازي هاي مختلف،

۴روش هاي معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق درمان يا جراحي و همچنين روش هاي تشخيص طبي،

۵ارائه محض اطلاعات،

۶برنامه هاي رايانه اي تا حدودي كه مرجع جستجوي بين المللي، تجهيزات لازم براي جستجو سابقه قبلي مربوط به اين برنامه ها را در اختيار نداشته باشد.

ماده ۴۰)

عدم رعايت الزام مربوط به وحدت اختراع “جستجوي بين المللي”

۱ـ۴۰ – دعوت به پرداخت

در دعوتنامه مربوط به پرداخت هزينه اضافي مقرر در شق “الف” بند “۳” ماده۱۷ معاهده، دلايل مربوط به عدم رعايت الزام مربوط به وحدت اختراع در اظهارنامه بين المللي ذكر و مبلغي كه بايد پرداخت گردد، مشخص خواهدشد.

۲ـ۴۰ – هزينه هاي اضافي

“الف” مبلغ هزينه هاي اضافي براي جستجو بر طبق شق “الف” بند “۳” ماده ۱۷ معاهده توسط مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي تعيين خواهدشد.

“ب”هزينه اضافي براي جستجو بر طبق شق “الف” بند “۳” ماده ۱۷ معاهده مستقيماً به مرجع جستجوي بين المللي پرداخت خواهدشد.

“ج”هر متقاضي مي تواند، هزينه اضافي را عليرغم اينكه به آن معترض است پرداخت نمايد، به اين معني كه همراه با عمل پرداخت، اظهاريه مستدلي را داير بر اينكه در اظهارنامه بين المللي، الزام وحدت اختراع رعايت شده، يا مبلغ هزينه اضافي درخواستي بيش از حد زياد است، را ارائه دهد. اعتراض مذكور بوسيله هيأت سه نفره يا جلسه خاص ديگري از مرجع جستجوي بين المللي يا هر مرجع صلاحيتدار عاليتر، رسيدگي خواهدشد و تا آنجا كه اعتراض وارد تشخيص داده شود، دستور استرداد كل يا بخشي از هزينه اضافي پرداختي به متقاضي را صادر خواهدنمود. بنا به تقاضاي متقاضي متن اعتراض و تصميم متخذه در قبال آن، همراه با گزارش جستجوي بين المللي به ادارات تعيين شده اطلاع داده خواهد شد. متقاضي نيز ترجمه اي از آن را به همراه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي طبق ماده۲۲ معاهده تسليم خواهد نمود.

“د” هيچكدام از اشخاصي كه تصميم آنان مورد اعتراض قرار گرفته، نبايد در هيأت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع صلاحيتدار عالي تر مذكور در شق “ج” اين ماده عضويت داشته باشند.

“ه” هرگاه متقاضي طبق شق “ج” اين ماده هزينه اضافي را عليرغم اينكه به آن معترض است پرداخت كرده باشد، مرجع جستجوي بين المللي پس از بررسي اوليه توجيهات مربوط به دعوت براي پرداخت هزينه اضافي، مي تواند از متقاضي بخواهد كه هزينه اي را براي رسيدگي به اعتراض پرداخت “هزينه اعتراض” پرداخت نمايد. هزينه اعتراض بايد ظرف يك ماه پس از اينكه نتيجه بررسي به متقاضي اطلاع داده شد، پرداخت شود. اگر هزينه اعتراض به نحو فوق پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقي خواهدشد. در صورتي كه هيئت سه نفره، جلسه خاص مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع صلاحيتدار عاليتر مذكور در شق “ج” اين بند، تشخيص دهد كه اعتراض كاملاً وارد است هزينه اعتراض به متقاضي مسترد خواهدشد.

۳ـ۴۰ – مهلت

مهلت مقرر در شق “الف” بند “۳” ماده ۱۷ معاهده، در هر مورد طبق شرايط و مقتضيات آن مورد، توسط مرجع جستجوي بين المللي تعيين خواهدشد؛

برحسب اينكه نشاني متقاضي در همان كشور يا كشوري متفاوت از محل استقرار مرجع جستجوي بين المللي باشد، مهلت مذكور به ترتيب كمتر از ۱۵ تا ۳۰ روز و بيش از ۴۵ روز از تاريخ دعوت نخواهدبود.

ماده ۴۱)

جستجوي قبلي به غير از جستجوي بين المللي

۱ـ۴۱ – تعهد با استفاده از نتايج؛ استرداد هزينه

اگر در تقاضا به شكل مقرر در بند۱۱ ماده۴ آئين نامه به يك جستجو از نوع جستجوي بين المللي انجام شده بر طبق شرايط مقرر در بند “۵” ماده ۱۵ معاهده يا جستجوئي غير از جستجوي بين المللي يا جستجوي از نوع جستجوي بين المللي اشاره شده باشد، مرجع جستجوي بين المللي، حتي الامكان از نتايج آن جستجو در تهيه گزارش جستجوي بين المللي، درباره اظهارنامه بين المللي استفاده خواهدنمود. اگر كل يا بخشي از گزارش جستجوي بين المللي براساس گزارش مذكور تهيه شده باشد، مرجع جستجوي بين المللي در حدود و شرايط مقرر در موافقت نامه مذكور در شق “ب” .بند “۳” ماده ۱۶ معاهده، يا مكاتبات خطاب به دفتر بين المللي و منتشر شده در روزنامه رسمي توسط آن دفتر، هزينه جستجو را مسترد خواهدنمود.

ماده ۴2)

مهلت جستجوي بين المللي

۱ـ۴۲ – مهلت جستجوي بين المللي

مهلت تهيه گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مندرج در شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده، سه ماه از تاريخ دريافت نسخه جستجو توسط مرجع جستجوي بين المللي، يا ۹ ماه از تاريخ حق تقدم هر كدام كه ديرتر منقضي شود، خواهدبود.

ماده ۴۳)

گزارش جستجوي بين المللي

۱ـ۴۳ – مشخصات

در گزارش جستجوي بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي تهيه كننده گزارش مذكور با ذكر نام آن مرجع و همچنين اظهارنامه بين المللي با ذكر شماره اظهارنامه بين المللي، نام متقاضي و تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي مشخص خواهدشد.

۲ـ۴۳ – تاريخ ها

گزارش جستجوي بين المللي داراي تاريخ بوده و همچنين تاريخ خاتمه واقعي جستجوي بين المللي را منعكس خواهدنمود. اين گزارش همچنين تاريخ تسليم هر اظهارنامه قبلي كه حق تقدم آن ادعا شده و اگر حق تقدم بيش از يك اظهارنامه قبلي ادعا شده باشد، تاريخ تسليم مقدم ترين آنها را منعكس خواهدكرد.

۳ـ۴۳ – طبقه بندي

“الف” گزارش جستجوي بين المللي حاوي طبقه بندي موضوع اختراع، حداقل بر طبق طبقه بندي بين المللي اختراعات خواهدبود.

“ب” اين طبقه بندي توسط مرجع جستجوي بين المللي اعمال خواهدشد.

۴ـ۴۳ – زبان

هر گزارش جستجوي بين المللي و هر نوع اعلاميه صادره بر طبق شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده به زباني خواهدبود كه اظهارنامه بين المللي مربوط به آن بايد به آن زبان انتشار يابد، يا اگر ترجمه اي به زبان ديگر طبق شق “ب” بند “۱” ماده ۲۳ آئين نامه ارسال شده باشد، در صورت موافقت مرجع جستجوي بين المللي، به زبان ترجمه مذكور.

۵ ـ۴۳ – نقل قول ها

“الف” گزارش جستجوي بين المللي حاوي نقل و قول هائي از اسناد خواهدبود كه مرتبط تشخيص داده شده باشند.

“ب” روش شناسايي هر سندي كه نقل شده در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهدشد.

“ج” نقل قول هايي كه ذكر آنها اهميت خاصي دارند به نحو ويژه اي مشخص خواهندشد.

“د” نقل قول هايي كه به همه ادعا مرتبط نيستند، در ارتباط با ادعا يا ادعاهايي كـه به آنها مربوط مي شوند، ذكر خواهندشد.

“ه” اگر تنها بخشهاي خاصي از اسناد نقل شده، داراي اهميت باشند يا اختصاصاً داراي اهميت باشند، آنها مشخص خواهندشد. مثلاً از طريق ذكر صفحه، ستون يا سطرهائي كه متن در آن آمده است. اگر كل سند مهم باشد ولي برخي از عبارات از اهميت ويژه اي برخوردار باشند، اين عبارات مشخص خواهندشد. مگر اينكه اينكار عملي نباشد.

۶ ـ۴۳ – زمينه هاي مورد جستجو

“الف” گزارش جستجوي بين المللي مشخصات طبقات زمينه هاي مورد جستجو را در فهرستي منعكس خواهدنمود. اگر مشخصات مذكور براساس طبقه بندي از غيرطبقه بندي بين المللي اختراعات باشند، مرجع جستجوي بين المللي، طبقه بندي مورد استفاده را منتشر خواهدكرد.

“ب” اگر جستجوي بين المللي، به گواهي ثبت اختراعات، گواهي نامه هاي مخترعين، گواهينامه هاي اختراع اشياء مصرفي، گواهينامه هاي مدل هاي اشياء مصرفي، ورقه اختراع تكميلي يا گواهينامه هاي تكميل اختراع مخترعين، گواهينامه هاي تكميل اشياء مصرفي يا اظهارنامه هاي انتشار يافته براي هر نوع از انواع حمايت، كشورها، مهلت ها يا زبان هائي كه در حداقل اسناد تعيين شده به نحو مذكور در ماده “۳۴” آئين نامه ذكر نشده اند، تسري يابد، گزارش جستجوي بين المللي، در صورت عملي بودن، نوع اسناد، كشورها، مهلت ها و زبان هائي كه جستجو به آنها تسري يافته را منعكس خواهدنمود. از لحاظ اين شق بند “۲” ماده ۲ معاهده قابل اعمال نخواهدبود.

“ج” اگر جستجوي بين المللي براساس پايگاه الكترونيكي بوده و يا به هر نوع پايگاه داده هاي الكترونيكي تسري داده شود، گزارش جستجوي بين المللي مي تواند نام آن پايگاه داده ها را ذكر نمايد و براي مواردي كه براي ديگران مفيد تشخيص داده شود و عملي باشد شرايطي كه جستجو تحت آن به عمل آمده را منعكس خواهدنمود.

۷ـ۴۳ – ملاحظات مربوط به وحدت اختراع

اگر متقاضي هزينه اضافي براي جستجوي بين المللي را پرداخت كرده باشد اين مطلب در گزارش جستجوي بين المللي ذكر خواهدشد. به علاوه، هرگاه جستجوي بين المللي فقط در مورد اختراع اصلي انجام شده باشد يا در مورد كليه اختراعات انجام نشده باشد “شق”الف” بند “۳” ماده۱۷ معاهده”، گزارش جستجوي بين المللي مشخص خواهدنمود كه چه بخش هائي از اظهارنامه بين المللي جستجو شده و چه بخش هائي مورد جستجو قرار نگرفته اند.

۸ ـ۴۳ – شخص مجاز

در گزارش جستجوي بين المللي نام شخص مسئول گزارش در مرجع جستجوي بين المللي ذكر خواهدشد.

۹ـ۴۳ – موضوع اضافي

گزارش جستجوي بين المللي، هيچ مطلبي جزء موارد مشخص شده در شق “ب” و شق “ج” بند۱ .ماده ۳۳ و بند۱ تا بند ۳ ماده ۴۳ و بند ۵ تا بند ۸ ماده ۴۳ و بند ۲ ماده۴۴ آئين نامه و مطالب مندرج در شق “ب” بند “۲”ماده ۱۷ معاهده نخواهدبود با اين قيد كه دستورالعمل هاي اداري مي توانند درج هر مطلب اضافي ديگر مشخص شده در دستورالعمل هاي اداري را در گزارش جستجوي بين المللي اجازه دهند. گزارش جستجوي بين المللي حاوي ابزار عقيده، استدلال و دلايل يا توضيحات نخواهدبود و دستورالعمل هاي اداري نيز درج اين موارد را اجازه نخواهدداد.

۱۰ـ۴۳ – فرم

الزامات مربوط به شكل و ضمايم در مورد فرم گزارش جستجوي بين المللي در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهندشد.

ماده ۴۴)

ارسال گزارش جستجوي بين المللي و غيره

۱ـ۴۴ – نسخه هاي گزارش يا اعلاميه

مرجع جستجوي بين المللي، هم زمان نسخه اي از گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مقرر در شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده را به دفتر بين المللي و نسخه اي از ان را براي متقاضي ارسال خواهدنمود.

۲ـ۴۴ – عنوان يا خلاصه

گزارش جستجوي بين المللي يا اعلام خواهدنمود كه عنوان و خلاصه، به نحو ارسالي توسط متقاضي، مورد تأييد مرجع جستجوي بين المللي است، يا متن عنوان و/يا خلاصه اي كه مرجع جستجوي بين المللي طبق مواد ۳۷و ۳۸ آئين نامه تهيه نموده همراه گزارش مذكور است.

۳ـ۴۴ – نسخه هاي اسناد نقل شده

“الف” تقاضاي مذكور در بند “۳” ماده ۲۰ معاهده مي تواند در هر زمان طي هفت سال از تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي كه گزارش جستجوي بين المللي به آن مربوط مي شود تسليم گردد.

“ب” مرجع جستجوي بين المللي مي تواند درخواست نمايد كه طرفي كه “متقاضي يا اداره تعيين شده” تقاضا را تسليم نموده، هزينه تهيه نسخ و پست آنها را به آن مرجع پرداخت كند. مبلغ هزينه مربوط به تهيه نسخه ها بر طبق موافقت نامه هاي موضوع شق “ب” بند”۳” ماده ۱۶ معاهده منعقده ميان مراجع جستجوي بين المللي و دفتر بين المللي، تعيين خواهدشد.

“ج” حذف شده است.

“د” هر مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي مي تواند وظايف مذكور در شقوق “الف” و “ب” فوق را از طريق كارگزار ديگري كه در قبال اين مرجع مسئوليت دارد انجام دهد.

ماده ۴۵)

ترجمه گزارش جستجوي بين المللي

۱ـ ۴۵ – زبان ها

هرگاه گزارش هاي جستجوي بين المللي و اعلاميه هاي مندرج در شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده، به زبان انگليسي تهيه نشده باشند، به اين زبان ترجمه خواهندشد.

ماده ۴۶)

اصلاح ادعاها نزد دفتر بين المللي

۱ـ۴۶ – مهلت

مهلت مذكور در ماده ۱۹ معاهده دو ماه از تاريخ ارسال گزارش جستجوي بين المللي به دفتر بين المللي و متقاضي توسط مرجع جستجوي بين المللي يا ۱۶ماه از تاريخ حق تقدم، هر كدام كه ديرتر منقضي شود، خواهدبود، با اين قيد كه هرگونه اصلاح بر طبق ماده۱۹ معاهده را كه دفتر بين المللي پس از انقضاء مهلت قابل اعمال و قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي وصول كرده باشد، چنين تلقي شود كه اصلاحات مذكور در آخرين روز مهلت توسط آن دفتر دريافت شده اند.

۲ـ۴۶ – محل تسليم

اصلاحات موضوع ماده ۱۹ معاهده مستقيماً تسليم دفتر بين المللي خواهندشد.

۳ـ۴۶ – زبان اصلاحات

اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زباني كه به آن زبان انتشار يافته تسليم شود، هرگونه اصلاح بر طبق ماده ۱۹ معاهده نيز به زبان انتشار خواهدبود.

۴ـ۴۶ – اظهاريه

“الف” اظهاريه مذكور در بند “۱” ماده ۱۹ معاهده به زباني خواهد بودكه به آن زبان اظهارنامه بين المللي انتشار يافته است و اگر به زبان انگليسي بوده و يا به آن زبان ترجمه شده باشد از ۵۰۰ كلمه تجاوز نخواهدنمود. اظهاريه با يك عنوان و ترجيحاً با استفاده از كلمات “ اظهاريه موضوع بند “۱” ماده ۱۹ “ معاهده” يا معادل آنها به زبان اظهاريه مشخص خواهدشد.

“ب” اظهاريه شامل هيچ نوع مطالب موهني درباره گزارش جستجوي بين المللي و يا مناسبت داشتن نقل و قول هاي آمده در گزارش نخواهدبود. ارجاع به نقل و قول هاي مرتبط به يك ادعاي خاص مندرج در گزاش جستجوي بين المللي، فقط در ارتباط با يك اصلاح مربوط به آن ادعا امكان پذير مي باشد.

۵ ـ۴۶ – شكل اصلاحات

از متقاضي خواسته خواهدشد كه يك ورقه جايگزين را براي هر ورقه ادعا بواسطه يك اصلاح يا اصلاحات بر طبق ماده ۱۹ معاهده كه متفاوت با ورقه اصلي تسليمي باشد ارائه نمايد. در نامه همراه با اوراق جايگزين، توجه نسبت به تفاوت هاي ميان اوراق جايگزين و اوراق اوليه جلب خواهدشد. تا آنجا كه هر اصلاح منجر به ابطال كل ورقه گردد، اصلاحيه مزبور از طريق يك نامه اعلام خواهدشد.

ماده ۴۷)

مكاتبه با ادارات تعيين شده

۱ـ۴۷ – آئين كار

“الف” مكاتبه مذكور در ماده ۲۰ معاهده، توسط دفتر بين المللي صورت خواهدگرفت.

”الف مكرر” دفتر بين المللي در زمان مكاتبه مقرر در ماده۲۰ معاهده، مراتب دريافت و تاريخ دريـافت نسخه بايـگاني و مراتب دريافت و تاريخ دريافت هرگـونه سند مقـدم را به اطلاع هر اداره تعيين شده خواهد رسانيد. اين اطلاعيه به هر اداره تعيين شده اي كه مكاتبه مقرر در ماده ۲۰ معاهده را اسقاط نموده باشد نيز ارسال خواهدشد، مگر اينكه آن اداره تعيين شده، اطلاعيه مربوط به تعيين خود را نيز اسقاط نموده باشد.

”الف ثالث” اطلاعيه موضوع شق “الف مكرر”، شامل هر اعلاميه مذكور در شق “۱” تا “۴” بند ۱۷ .ماده ۴ آئين نامه و هرگونه تصحيح به آن بر طبق بند ۱ ماده ۲۶ ثالث آئين نامه ، كه قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند۱ ماده ۲۶ ثالث به دفتر بين المللي واصل شده باشد، خواهدبود، مشروط بر اينكه اداره تعيين شده به اطلاع دفتر بين المللي رسانده باشد كه قانون ملي قابل اعمال، ارائه اسناد يا شواهد راجع به موضوعي كه اعلاميه مربوط به آن است را الزامي نموده است.

“ب” اين مكاتبه فوراً پس از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي و به هر حال تا آخر نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم، انجام خواهدشد. هر اصلاحيه واصل به دفتر بين المللي ظرف مهلت مقرر در بند ۱ ماده ۴۶ آئين نامه كه در مكاتبه ذكر نشده باشد، فوراً توسط دفتر بين المللي به ادارات تعييـن شده ارسال خواهـدشد و ادارات مذكور مـراتب را به متقاضي اطلاع خواهندداد.

“ج” دفتر بين المللي، اطلاعيه اي حاوي ادارات تعيين شده كه با آن ها مكاتبه انجام شده و تاريخ اين مكاتبه را براي متقاضي ارسال خواهدنمود. اين اطلاعيه در همان روزي كه مكاتبه انجام مي شود ارسال خواهدشد. هر اداره تعيين شده مجزاي از مكاتبه از ارسال و تاريخ پست نمودن اطلاعيه مطلع خواهدشد اطلاعيه توسط كليه ادارات تعيين شده به عنوان دليل قاطع انجام مكاتبه در تاريخ مشخص شده در اطلاعيه قبول خواهدشد.

“د” هر اداره تعيين شده، در صورتيكه لازم باشد، گزارش هاي جستجوي بين المللي و اعلاميه هاي مذكور در شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده و همچنين ترجمه مذكور در بند ۱ .ماده ۴۵ آئين نامه را دريافت خواهدنمود.

“ه”هرگاه هر اداره تعيين شده، الزام مقرر در ماده ۲۰ معاهده را اسقاط نموده باشد، نسخ اسناد كه در صورت عدم اسقاط الزام مزبور، مي بايست به آن اداره ارسال مي گرديد، بنا به درخواست آن اداره يا متقاضي، در تاريخ ارسال اطلاعيه مذكور در شق “ج” فوق، براي متقاضي فرستاده خواهندشد.

۲ـ۴۷ – نسخه ها

“الف” نسخه هاي لازم براي انجام مكاتبه توسط دفتر بين المللي تهيه خواهندشد.

“ب” اين نسخه ها بر روي اوراق به قطع ۴A خواهدبود.

“ج” نسخه هاي جزوه مقرر در ماده ۴۸ آئين نامه مي تواند، براي اهداف مكاتبه مربوط به اظهارنامه بين المللي موضوع ماده ۲۰ معاهده، مورد استفاده قرارگيرند، مگر در حدي كه اداره تعيين شده، خلاف آن را به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد.

۳ـ۴۷ – زبان ها

“الف” اظهارنامه بين المللي ارسالي بر طبق ماده۲۰ معاهده به زباني خواهدبود كه انتشار يافته است.

“ب” هرگاه زباني كه اظهارنامه بين المللي با آن زبان انتشار يافته، با زباني كه با آن زبان، اظهارنامه تسليم شده، متفاوت باشد، دفتر بين المللي، برحسب تقاضاي آن اداره تعيين شده، نسخه اي از آن اظهارنامه را به زباني كه با آن زبان تسليم شده، به اداره مزبور ارائه خواهدنمود.

۴ـ۴۷ – درخواست صريح بر طبق بند “۲” ماده ۲۳ معاهده

هرگاه قبل از اينكه مكاتبات مقرر در ماده ۲۰ معاهده انجام شود، متقاضي طبق بند “۲” ماده ۲۳ معاهده، درخواست صريحي را به يك اداره تعيين شده تسليم نموده باشد، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي يا اداره تعيين شده فوراً مكاتبه مزبور را با آن اداره به عمل خواهدآورد.

ماده ۴۸)

انتشار بين المللي

۱ـ ۴۸ – شكل

“الف” اظهارنامه بين المللي به صورت يك جزوه منتشر خواهدشد.

“ب”مشخصات مربوط به شكل جزوه و روش تكثير، تابع دستورالعمل هاي اداري خواهدبود.

۲ـ ۴۸ – محتويات

“الف”جزوه حاوي موارد زير خواهدبود:

۱يك صفحه روي استاندارد،

۲توصيف،

۳ادعاها،

۴نقشه ها در صورت وجود،

۵با رعايت شق “ز” بند ۲ اين ماده گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مذكور در شق “الف” بند ۲ ماده ۱۷ معاهده. به هر حال لازم نيست انتشار گزارش جستجوي بين المللي در جزوه، كه شامل بخشي از گزارش جستجوي بين المللي است فقط راجع به موضوع مذكور در ماده۴۳ .آئين نامه باشد كه قبلاً در صفحه روي جزوه آمده است،

۶هرگونه اظهاريه تسليمي بر طبق بند “۱” ماده ۱۹ معاهده، مگراينكه دفتر بين المللي احراز نمايد كه اظهاريه با مقررات بند ۴ ماده ۴۶ آئين نامه انطباق ندارد،

۷هرگونه تقاضا براي رفع اشتباه مذكور در سومين جمله شق “و” بند۱ ماده ۹۱ آئين نامه ،

۸داده هاي مرتبط ارائه شده از هر مطلب، در ارتباط با ماده بيولوژيكي توديع شده بر طبق ماده ۱۳ مكرر آئين نامه ، مجزاي از توصيف، همراه با ذكر تاريخي كه در آن تاريخ دفتر بين المللي چنين مطالبي را دريافت كرده است،

۹ هرگونه اطلاعات مربوط به ادعاي حق تقدم كه تشخيص داده شده باشد مطابق شق “ب” بند ۲ ماده ۲۶ مكرر آئين نامه به عمل نيامده و انتشار آن بر طبق شق “ج” بند۲ ماده ۲۶ مكرر آئين نامه تقاضا شده باشد،

10 هر اعلامیه مذكور در شق “۵” بند ۱۷ ماده ۴ آئين نامه و هر تصحيح مربوط به آن طبق بند ۱ ماده ۲۶ ثالث آئين نامه ، كه توسط دفتر بين المللي، قبل از انقضاي مهلت مقرر در بند۱ ماده ۲۶ ثالث دريافت شده باشد.

“ب” با رعايت شق “ج” اين بند در صفحه رو موارد زير درج خواهدشد:

۱داده هاي مقتبس از ورقه تقاضا و داده هاي ديگري كه بوسيله دستورالعمل هاي اداري مقرر شده است،

۲شكل يا اشكال، در صورتي كه اظهارنامه بين المللي حاوي نقشه ها باشد، مگر اينكه شق “ب” بند۲ ماده ۸ آئين نامه مورد داشته باشد،

۳خلاصه؛ اگر خلاصه هم به زبان انگليسي و هم به زبان ديگري باشد، متن انگليسي اول آورده خواهدشد،

۴ذكر اين مطلب كه تقاضا حاوي هر اعلاميه مذكور در بند ۱۷ ماده۴ آئين نامه مي باشد كه دفتر بين المللي قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند ۱ ماده ۲۶ ثالث آئين نامه آن را دريافت كرده است.

“ج” هرگاه اعلاميه اي بر طبق شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده صادر شده باشد صفحه اول رو به طرز مشخصي باين مطلب اشاره خواهدنمود و نيازي به ذكر نقشه يا خلاصه نخواهدبود.

“د”شكل يا اشكال مذكور در جزء “۲” شق “ب” اين بند بر طبق بند۲ ماده۸ آئين نامه انتخاب خواهندشد. تكثير اين شكل يا اشكال بر صفحه رو مي تواند به شكل كوچك شده صورت پذيرد.

“ه”اگر در صفحه رو فضاي كافي براي درج كل خلاصه موضوع جزء “۳” شق “ب” اين بند وجود نداشته باشد، خلاصه مذكور در ظهر صفحه رو درج خواهدشد. اين امر در مورد ترجمه خلاصه نيز در صورتي كه اين ترجمه لازم باشد طبق شق “ج” بند۳ ماده۴۸ آئين نامه انتشار يابد مصداق خواهدداشت.

“و” اگر ادعاها بر طبق ماده ۱۹ معاهده اصلاح شده باشند، انتشار به دو صورت زير مي تواند تحقق يايد: انتشار متن كامل ادعاها، هم به صورت تسليم شده و هم بصورت اصلاح شده، يا انتشار متن كامل ادعاها به صورت تسليمي و مشخص نمودن اصلاحات.هرگونه اظهاريه مذكور در بند “۱” ماده ۱۹ معاهده نيز در انتشار درج خواهدشد، مگر اينكه دفتر بين المللي احراز نمايد كه اظهاريه منطبق بر مقررات بند ۴ ماده ۴۶ آئين نامه نمي باشد. تاريخ وصول ادعاهاي اصلاح شده بوسيله دفتر بين المللي مشخص خواهدشد.

“ز” اگر در زمان تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي، هنوز گزارش جستجوي بين المللي در دسترس نباشد “مثلاً به علت انتشار بر حسب تقاضاي متقاضي به نحو مقرر در شق .”ب” بند “۲” ماده۲۱ و جزء “۱” شق “ج” بند “۳” ماده ۶۴ معاهده جزوه بجاي گزارش جستجوي بين المللي، حاوي اين مطلب خواهدبود كه گزارش مزبور در دسترس نبوده و يا جزوه مجدداً انتشار خواهديافت كه در آنصورت “حاوي گزارش جستجوي بين المللي خواهدبود” يا گزارش جستجوي بين المللي “زماني كه در دسترس قرار گيرد” به صورت جداگانه انتشار خواهديافت.

“ح” اگر در زمان تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي مهلت، اصلاح ادعاها بر طبق .ماده۱۹ معاهده منقضي نشده باشد، در جزوه باين موضوع اشاره خواهدشد و ذكر خواهدگرديد كه اگر ادعاها بر طبق ماده۱۹ معاهده اصلاح شوند در آنصورت فوراً اصلاحيه ها يا جزوه “حاوي ادعاهاي اصلاح شده” مجدداً منتشر خواهدشد، يا اينكه اظهاريه اي كه منعكس كننده تمام اصلاحيه ها باشد، انتشار خواهديافت. در مورد اخير لااقل صفحه رو و ادعاها مجدداً منتشر خواهند شد و اگر اظهاريه اي بر طبق بند “۱” ماده ۱۹معاهده تسليم شده باشد، آن اظهاريه نيز منتشر خواهد شد، مگر اينكه دفتر بين المللي احراز نمايد كه اظهاريه با مقررات بند ۴ ماده ۴۶ آئين نامه انطباق ندارد.

“ط” دستورالعمل هاي اداري، مواردي كه در آنها گزينه هاي مختلف مذكور در شق “ز” و .”ح” مصداق داشته باشد را مشخص خواهد كرد. اين تشخيص به ميزان و پيچيدگي اصلاحات و يا تعداد اظهارنامه بين المللي و عوامل هزينه بستگي خواهد داشت.

۳ـ۴۸- زبان هاي انتشار

“الف”اگر اظهارنامه بين المللي به زبان چيني، انگليسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني، روسي يا اسپانيائي “زبان هاي انتشار” تسليم شده باشد، آن اظهارنامه به زباني كه با آن تسليم شده منتشر خواهد شد.

”الف ـ مكرر” اگر اظهارنامه بين المللي به زباني تسليم شده باشد كه جزء زبان هاي انتشار نيست و ترجمه اي نيز به يكي از زبان هاي انتشار بر طبق بند ۳ ماده ۱۲ آئين نامه ارائه شده باشد، اظهارنامه به زبان آن ترجمه منتشر خواهد شد.

“ب”اگر اظهارنامه بين المللي به زبان تسليم شده باشد كه زبان انتشار نيست و هيچ ترجمه اي از آن به زبان انتشار طبق شق “الف” بند ۳ ماده ۱۲ آئين نامه لازم نباشد، اظهارنامه با ترجمه انگليسي انتشار خواهد يافت. اين ترجمه با مسئوليت مرجع، جستجوي بين المللي تهيه خواهد شد كه موظف خواهد بود آن را به نحوي به موقع آماده كند تا انتشار بين المللي در تاريخ مقرر را امكان پذير سازد يا هرگاه شق “ب” بند “۳” ماده ۶۴ معاهده مصداق داشته باشد، ترجمه به نحوي به موقع آماده شود، كه انجام مكاتبه موضوع ماده۲۰ معاهده، قبل از نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم را ميسر سازد. عليرغم شق “الف” بند ۱ ماده ۱۶ آئين نامه مرجع جستجوي بين المللي مي تواند هزينه اي را براي ترجمه از متقاضي مطالبه نمايد.

مرجع جستجوي بين المللي، فرصتي را در اختيار متقاضي قرار خواهد داد، تا در مورد متن پيش نويس ترجمه، اظهارنظر نمايد. مرجع جستجوي بين المللي مهلت معقولي را برحسب شرايط و اوضاع و احوال مورد، براي اين اظهارنظرها تعيين خواهد نمود. اگر قبل از ارسال ترجمه، زماني براي لحاظ كردن نظرات متقاضي وجود نداشته باشد، يا اگر اختلاف عقيده اي بين متقاضي و مرجع جستجوي بين المللي درباره صحت ترجمه وجود داشته باشد، متقاضي مي تواند نسخه اي از نظرات خود، يا موارد لاينحل را به دفتر بين المللي و هر اداره تعيين شده كه ترجمه براي آن فرستاده شده، ارسال نمايد. دفتر بين المللي بخش هاي مرتبط با اظهارنظرها را همراه با ترجمه انجام شده توسط مرجع جستجوي بين المللي يا متعاقب انتشار ترجمه مزبور انتشار خواهد داد.

“ج” اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زبان انگليسي منتشر شده باشد، در آن صورت، گزارش جستجوي بين المللي، تا آنجا كه بر طبق جزء “۵” شق “الف” بند ۲ ماده ۴۸ آئين نامه منتشر شده باشد، يا اعلاميه مذكور در شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده، عنوان اختراع، خلاصه و هر متن مربوط به شكل يا اشكال همراه با خلاصه، هم به آن زبان و هم به زبان انگليسي انتشار خواهد يافت. ترجمه ها با مسئوليت دفتر بين المللي تهيه خواهند شد.

۴ـ ۴۸ – انتشار زودتر بنا بر تقاضاي متقاضي

“الف” هرگاه متقاضي تقاضاي انتشار بر طبق شق “ب” بند “۲” ماده ۲۱ و جزء “۱” شق .”ج” بند “۳” ماده ۶۴ معاهده را نموده باشد و گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مذكور در شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده، هنوز براي انتشار به همراه اظهارنامه بين المللي، در دسترس نباشد، دفتر بين المللي يك هزينه خاص را براي انتشار وصول خواهد نمود كه مبلغ آن در دستورالعمل هاي اداري معين خواهد شد.

“ب”انتشار به موجب شق “ب” بند “۲” ماده ۲۱ و جزء “۱” شق “ج” بند “۳” ماده ۶۴ معاهده، به وسيله دفتر بين المللي، فوراً پس از اين كه متقاضي آن را خواستار شده باشد و در موردي كه هزينه خاص بر طبق شق “الف” فوق مصداق داشته باشد، پس از دريافت آن هزينه صورت خواهد گرفت.

۵ ـ ۴۸ – اطلاعيه درباره انتشار ملي

هرگاه انتشار اظهارنامه بين المللي به وسيله دفتر بين المللي بر طبق جزء “۲” شق “ج” بند “۳” .ماده ۶۴ معاهده باشد، اداره ملي مربوطه، فوراً پس از به مرحله اجراء در آوردن انتشار ملي مذكور در جزء فوق الذكر، دفتر بين المللي را از اين انتشار ملي مطلع خواهد نمود.

۶ ـ ۴۸ – اعلام برخي مطالب

“الف”اگر اطلاعيه مقرر در جزء “۲” شق “الف” بند ۱ ماده ۲۹ آئين نامه ديرتر از زماني به دفتر بين المللي واصل شود كه بتواند از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، جلوگيري نمايد، دفتر بين المللي فوراً طي اطلاعيه اي در روزنامه رسمي چكيده اطلاعيه مزبور را انتشار خواهد داد.

“ب” [حذف شده است.]

“ج” اگر پس از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي، اظهارنامه بين المللي، تعيين هر كشور تعيين شده، يا ادعاي حق تقدم بر طبق مده ۹۰ مكرر آئين نامه، مسترد شود، اعلاميه استرداد در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

ماده ۴۹)

رونوشت، ترجمه و هزينه موضوع ماده ۲۲ معاهده

۱ـ۴۹ – اطلاعيه

“الف” هر كشور متعاهدي كه بر طبق ماده ۲۲ معاهده خواستار ارائه يك ترجمه يا پرداخت يك هزينه ملي يا هر دو باشد، دفتر بين المللي را از موارد زير مطلع خواهد نمود:

۱زبان هائي كه از آن زبان ها و زباني كه به آن زبان بايد ترجمه صورت پذيرد،

۲مبلغ هزينه ملي.

”الف ـ مكرر” هر كشور متعاهدي كه ارائه نسخه اي از اظهارنامه بين المللي به نحو مقرر در .ماده ۲۲ معاهده را توسط متقاضي خواستار نباشد “حتي اگر ارسال نسخه اظهارنامه بين المللي به وسيله دفتر بين المللي بر طبق ماده ۴۷ آئين نامه تا انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۲ معاهده محقق نشده باشد”، مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.

”الف ـ ثالث” هر كشور متعاهدي كه كشور تعيين شده باشد و بر طبق بند “۲” ماده۲۴ معاهده اثر مقرر در بند “۳” ماده۱۱ معاهده را حتي اگر متقاضي نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را تا قبل از انقضاء مهلت موضوع ماده ۲۲ معاهده ارائه ننموده باشد، حفظ نمايد، مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.

“ب” هر اطلاعيه اي كه طبق شق هاي “الف” “الف ـ مكرر” يا “الف ـ ثالث” توسط دفتر بين المللي دريافت شود، فوراً توسط دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

“ج” اگر الزامات موضوع شق “الف” فوق متعاقباً تغيير نمايد، اين تغييرات به وسيله كشور متعاهد به دفتر بين المللي اطلاع داده خواهد شد و آن دفتر فوراً اطلاعيه را در روزنامه رسمي انتشار خواهد داد. اگر تغيير به اين معنا باشد كه ترجمه بايد به زباني انجام شود كه قبل از تغيير لازم نبود، اين تغيير فقط درخصوص اظهارنامه بين المللي كه ديرتر از دو ماه پس از انتشار اطلاعيه در روزنامه رسمي تسليم شده اند، مؤثر خواهد بود. در غير اين صورت تاريخ مؤثر هر تغيير توسط كشور متعاهد تعيين خواهد شد.

۲ـ ۴۹ – زبان ها

زباني كه به آن زبان ممكن است ترجمه خواسته شود، بايد يك زبان رسمي اداره تعيين شده باشد. اگر تعداد اين نوع زبان ها متعدد باشد و اگر اظهارنامه بين المللي به يكي از آن زبان ها باشد، هيچ ترجمه اي خواسته نخواهد شد. اگر تعداد زبانهاي رسمي متعدد باشد و يك ترجمه بايد ارائه شود، متقاضي مي تواند هر كدام از آن زبان ها را انتخاب نمايد. عليرغم مقررات فوق مذكور در اين بند، اگر زبانهاي رسمي متعدد باشند، ولي قانون ملي استفاده از يكي از اين زبان ها را براي خارجيان مقرر داشته باشد، ترجمه اي به آن زبان مي تواند خواسته شود.

۳ـ ۴۹ – اظهاريه ها بر طبق ماده ۱۹ معاهده، مشخصات بر طبق بند ۴ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه

از لحاظ ماده ۲۲ معاهده و اين ماده هرگونه اظهاريه بر طبق بند “۱” ماده ۱۹ معاهده و هرگونه مشخصات ارائه شده بر طبق بند ۴ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه با رعايت شق “ج” و “ح” بنـد ۵ .ماده ۴۹ آئين نامه ، به عنوان قسمتي از اظهارنامه بين المللي تلقي خواهد شد.

۴ـ۴۹ – استفاده از فرم ملي

از هيچ متقاضي خواسته نخواهد شد كه به هنگام انجام اقدامات مذكور در ماده ۲۲ معاهده از فرم ملي استفاده نمايد.

۵ ـ ۴۹ – محتويات و الزامات شكلي و ضمايم مربوطه به ترجمه

“الف” از لحاظ ماده ۲۲ معاهده، ترجمه اظهارنامه بين المللي حاوي توصيف “با رعايت .”الف مكرر زير”“، ادعاها، هر متن مربوط به مطلب نقشه ها و خلاصه خواهد بود. در صورتيكه اداره تعيين شده بخواهد، ترجمه با رعايت شق “ب” و “ج ـ مكرر” و “ه” اين ماده، همچنين:

۱حاوي تقاضا خواهد بود،

۲اگر ادعا بر طبق ماده ۱۹ معاهده اصلاح شده باشد، حاوي ادعاهاي تسليمي و ادعاهاي اصلاح شده خواهد بود، و

۳با نسخه اي از نقشه ها همراه خواهد بود.

”الف مكرر” هيچ اداره تعيين شده اي از متقاضي نخواهد خواست كه ترجمه اي را از متن مربوط به مطلب مذكور در قسمت فهرست ترتيبي توصيف، اگر آن قسمت فهرست ترتيبي، مطابق با شق “د” بند ۱ ماده ۱۲ آئين نامه بوده و توصيف بر طبق شق “ب” بند ۲ماده ۵ آئين نامه باشد، ارائه دهد.

“ب” هر اداره تعيين شده كه خواستار ارائه ترجمه اي از تقاضا باشد، نسخه هائي از فرم تقاضا را به زبان ترجمه به صورت رايگان، در اختيار متقاضيان قرار خواهد داد. شكل و محتويات فرم تقاضا، به زبان ترجمه با شكل و محتويات تقاضا بر طبق مواد ۳ و ۴اين آئين نامه متفاوت نخواهد بود؛ بالاخص فرم تقاضا به زبان ترجمه خواستار هيچگونه اطلاعاتي كه در تقاضا به نحو تسليم شده مندرج نيست، نخواهد بود. استفاده از فرم تقاضا به زبان ترجمه اختياري خواهد بود.

“ج” هر گاه متقاضي ترجمه اي را از هر اظهاريه موضوع بند “۱” ماده ۱۹ معاهده ارائه نكند، اداره تعيين شده مي تواند چنين اظهاريه اي را ناديده بگيرد.

”ج ـ مكرر” هرگاه اداره تعيين شده بر طبق جزء “۲” شق “الف” اين بند خواستار ترجمه اي از ادعاها، به نحو تسليم شده و ادعاهاي اصلاح شده به صورت توامان باشد، و متقاضي فقط يكي از اين دو ترجمه خواسته شده را به آن اداره ارائه دهد، اداره تعيين شده، مي تواند ادعاهائي كه ترجمه آنها ارائه نشده را ناديده بگيرد و يا از متقاضي دعوت نمايد كه ترجمه ارائه نشده را ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوت نامه مشخص شده باشد، را ارائه دهد. در صورتي كه اداره تعيين شده، تصميم به دعوت از متقاضي براي ارائه ترجمه ارائه نشده بگيرد و ترجمه مزبور ظرف مهلت تعيين شده در دعوتنامه واصل نشود، اداره تعيين شده مي تواند آن ادعاها كه ترجمه آنها را ارائه نشده را ناديده گرفته و يا اظهارنامه بين المللي را مسترد شده تلقي نمايد.

“د” اگر هر نقشه اي حاوي متن مربوط به مطلب باشد، ترجمه آن متن مربوط به مطلب يا به شكل نسخه اي از نقشه اصلي همراه با ترجمه اي، ملصق به متن مربوط به مطلب اصلي، يا به شكل يك نقشه جديد، ارائه خواهد شد.

“ه”هر اداره تعيين شده كه بر طبق شق “الف” اين ماده خواستار ارائه نسخه اي از نقشه ها باشد، مي تواند در صورتي كه متقاضي چنين نسخه اي را ظرف مهلت قابل اجرا بر طبق ماده ۲۲ معاهده ارائه ننموده باشد، از متقاضي دعوت نمايد كه نسخه مزبور را ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعيين خواهد شد، ارائه دهد.

“و” اصطلاحFIGنيازي به ترجمه به هيچ زباني ندارد.

“ز”هرگاه هر نسخه اي از نقشه ها و يا هر نقشه جديد، كه بر طبق شق “ج” يا “ه” اين ماده ارائه شده، با الزامات شكلي و ضمايم مذكور در ماده ۱۱ آئين نامه، مطابقت نداشته باشد، اداره تعيين شده مي تواند، از متقاضي ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعيين شده باشد، دعوت به رفع نقص نمايد.

“ح” هرگاه متقاضي ترجمه اي از خلاصه يا مشخصات ارائه شده بر طبق بند ۴ ماده ۱۳ مكرر آئين نامه را ارائه ننمايد، اداره تعيين شده، از متقاضي دعوت خواهد نمود، كه در صورت لزوم، ترجمه مزبور را ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول بوده و در دعوتنامه تعيين خواهد شد، ارائه نمايد.

“ط” اطلاعات درخصوص هر الزام و رويه ادارات تعيين شده بر طبق جمله دوم شق .”الف” فوق، به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

“ي”هيچ اداره تعيين شده اي نخواهد خواست كه ترجمه اظهارنامه بين المللي با الزامات شكلي و ضمايم، غير از آنهايي كه براي اظهارنامه بين المللي به نحو تسليم شده، مقرر است، مطابقت داشته باشد.

“ك” هرگاه عنواني توسط مرجع جستجوي بين المللي، بر طبق بند ۲ ماده ۳۷ آئين نامه تعيين شده باشد، ترجمه حاوي عنوان به نحو تعيين شده به وسيله آن مرجع خواهد بود.

“ل” اگر در تاريخ ۱۲ ژوئيه ۱۹۹۱ شق “ج ـ مكرر” يا شق “ك” اين ماده، با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده، سازگاري نداشته باشد، شق مربوطه در مورد اداره تعيين شده، تا آن جا كه اين عدم سازگاري با آن قانون ادامه داشته باشد قابليت اجرائي، نخواهد داشت، مشروط بر اين كه اداره مزبور تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ مراتب را به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله، فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

ماده ۵۰)

اختيارات موضوع بند “۳” ماده ۲۲ معاهده

۱ـ۵۰ – اعمال اختيارات

“الف” هر كشور متعاهدي كه مهلتي را كه انقضاء آن ديرتر از مهلت هاي مقرر در بند “۱” يا “۲” ماده ۲۲ معاهده باشد، مجاز قلمداد نمايد، دفتر بين المللي را از مهلت هائي كه به اين ترتيب تعيين شوند، مطلع خواهد نمود.

“ب”هر اطلاعيه اي كه بر طبق شق “الف” فوق، به وسيله دفتر بين المللي وصول گردد، فوراً توسط دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

“ج” اطلاعيه هاي مربوط به كوتاه كردن مهلت تعيين شده قبلي، در مورد اظهارنامه هاي بين المللي كه پس از انقضاء سه ماه از تاريخي كه اطلاعيه به وسيله دفتر بين المللي انتشار يافته، تسليم شده باشد، مؤثر خواهد بود.

“د” اطلاعيه هاي مربوط به طولاني كردن مهلت تعيين شده قبلي از تاريخ انتشار به وسيله دفتر بين المللي در روزنامه رسمي در ارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي معوق تا آن زمان، يا تسليم شده پس از تاريخ انتشار مزبور نافذ بوده يا اگر كشور متعاهد عمل كننده به اطلاعيه مزبور، تاريخ ديرتري را تعيين نمايد، از تاريخ ديرتر مزبور مؤثر خواهد بود.

ماده ۵۱)

بررسي به وسيله ادارات تعيين شده

۱ ـ۵۱ – مهلت براي ارائه تقاضا جهت ارسال نسخه ها

مهلت مذكور در شق “ج” بند “۱” ماده ۲۵ معاهده، دو ماه از تاريخ اطلاعيه ارسالي به متقاضي بر طبق شق “۱” بند ۷ ماده ۲۰، شق “ج” بند ۲ ماده ۲۴، جزء “۲” شق “الف” بند ۱ ماده ۲۹ يا شق .”ب” بند ۱ ماده ۲۹ آئين نامه محاسبه خواهد شد.

۲ـ ۵۱ – نسخه اطلاعيه

هرگاه متقاضي، پس از دريافت يك تصميم منفي بر طبق بند “۱” ماده ۱۱ معاهده، از دفتر بين المللي بر طبق بند “۱” ماده ۲۵ معاهده، تقاضا نمايد كه نسخه هائي از پرونده اظهارنامه بين المللي مورد نظر را براي هر يك از ادارات نامبرده شده كه او براي تعيين آنها اهتمام نموده ارسال دارد، مشاراليه يك نسخه از اطلاعيه مذكور در شق “۱” بند ۷ ماده ۲۰ آئين نامه را به تقاضاي خود ملزم خواهد نمود.

۳ـ ۵۱ – مهلت پرداخت هزينه ملي و ارائه ترجمه

مهلت مورد اشاره در شق “الف” بند “۲” ماده ۲۵ معاهده در همان زمان اختتام مهلت مقرر در بند .۱ ماده ۵۱ آئين نامه منقضي خواهد شد.

ماده ۵۱ مكرر)

برخي الزامات ملي مجاز بر طبق ماده ۲۷ معاهده

۱ـ ۵۱ مكررـ برخي الزامات ملي مجاز

.الف” با رعايت بند ۲ اين ماده، قانون ملي قابل اجراء به وسيله اداره تعيين شده مي تواند، بر طبق .ماده ۲۷ معاهده از متقاضي بخواهد كه بالاخص موارد زير را ارائه دهد:

۱هر سندي كه مربوط به هويت مخترع است،

۲هر سند مربوط به واجد شرايط بودن متقاضي براي درخواست يا اعطاي يك ورقه اختراع،

۳هر سند حاوي هر دليل واجد شرايط بودن متقاضي براي ادعاي حق تقدم يك اظهارنامه قبلي، هرگاه متقاضي، همان شخصي نباشد كه اظهارنامه قبلي را تسليم نموده است، يا هرگاه نام متقاضي از تاريخي كه در آن تاريخ اظهارنامه قبلي تسليم شده، تغيير يافته باشد،

۴هرگاه اظهارنامه بين المللي كشوري را تعيين نمايد كه بر طبق قانون ملي آن، بايد اظهارنامه هاي ملي به وسيله مخترع تسليم شود، هر سند حاوي يك سوگند يا اعلاميه مخترع بودن،

۵هر دليل مربوط به افشاءهاي غيرتبعيضي يا استثنائات به فقدان نوآوري، نظير افشاهاي ناشي از سوء استفاده، افشاها در برخي نمايشگاهها و افشاها به وسيله متقاضي در طي يك دوره خاص.

“ب” قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق بند “۷” ماده ۲۷ معاهده بخواهد كه:

۱يك كارگزار كه حق معرفي متقاضيان نزد آن اداره را دارا بوده و/يا داراي نشاني در كشور تعيين شده براي دريافت اطلاعيه ها باشد، نمايندگي متقاضي را عهده دار شود،

۲كارگزاري كه نمايندگي متقاضي را دارد، در صورت وجود، صحيحاً به وسيله متقاضي منصوب شده باشد.

“ج” قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق بند “۱” ماده ۲۷ معاهده، بخواهد كه اظهارنامه بين المللي، ترجمه آن يا هر سند مربوط به آن در بيش از يك نسخه ارائه شود.

“د”قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق شق “۲” بند “۲” ماده ۲۷ معاهده، بخواهد كه ترجمه اظهارنامه بين المللي ارائه شده به وسيله متقاضي بر طبق ماده ۲۲ معاهده:

۱به وسيله متقاضي يا شخصي كه اظهارنامه بين المللي را ترجمه نموده، طي يك اظهاريه اي داير بر اينكه براساس بهترين اطلاعاتي كه دارد، ترجمه كامل و صحيح است، مورد تأييد قرار گيرد؛

۲فقط هرگاه اداره تعيين شده به صورت معقول درباره دقت ترجمه تشكيك نمايد، به وسيله يك مرجع دولتي يا مترجم قسم خورده تصديق شود.

“هـ” قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، مي تواند بر طبق ماده ۲۷ معاهده از متقاضي بخواهد كه يك ترجمه از سند اولويت حق تقدم را ارائه نمايد، مشروط بر اين كه، اين ترجمه را فقط زماني بتوان درخواست نمود كه اعتبار ادعاي حق تقدم به تعيين اين كه آيا اختراع مربوطه قابل ثبت است يا نه مربوط باشد.

“و”اگر در تاريخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ مقرره مذكور در شق “ه” با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده، سازگار نباشد، آن مقرره در مورد آن اداره، تا زماني كه مقرره مذكور با اين قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر اين كه اداره مذكور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

۵۱ مكرر ـ شرايط و اوضاع و احوال خاص كه در آنها اسناد يا دلايل ممكن است مورد نياز نباشد.

.الف” هرگاه قانون ملي قابل ا جرا، نخواهد كه اظهارنامه هاي ملي به وسيله مخترع تسليم شود، اداره تعيين شده، نمي تواند هيچ سند يا مدركي را در ارتباط با موارد زير بخواهد، مگر اينكه بطور معقول درباره صحت مشخصات يا اعلاميه مربوطه شك نمايد:

۱در ارتباط با هويت مخترع “جزء “۱” شق “الف” بند ۱ ماده ۵۱ مكرر آئين نامه “ چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئين نامه در تقاضا منعكس شده يا چنانچه اعلاميه اي درباره هويت مخترع بر طبق شق “۱” بند ۱۷ ماده ۴ آئين نامه ، در تقاضا منعكس شده يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد؛

۲در ارتباط با واجد شرايط بودن متقاضي از تاريخ تسليم بين المللي براي درخواست اعطاي ورقه اختراع “جزء “۲” شق “الف” بند ۱ ماده ۵۱ مكرر آئين نامه “، چنانچه اعلاميه اي مربوط به آن موضوع بر طبق شق “۲” بند ۱۷ ماده ۴ آئين نامه ، در تقاضا منعكس بوده يا مستقيماً به اداره تعيين شده باشد؛

۳در ارتباط با واجد شرايط بودن متقاضي در تاريخ تسليم بين المللي براي ادعاي حق تقدم يك اظهارنامه قبلي “جزء “۳” شق “الف” بند ۱ ماده ۵۱ مكرر آئين نامه “، چنانچه اعلاميه اي راجع به آن موضوع، بر طبق جزء “۳” بند ۱۷ ماده ۴ آئين نامه، در تقاضا منعكس باشد، يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد.

“ب”هرگاه قانون ملي قابل اجرا بخواهد كه اظهارنامه هاي ملي به وسيله مخترع تسليم شود، اداره تعيين شده نمي تواند هيچ سند يا مدركي در ارتباط با موارد زير را بخواهد مگر اين كه بطور معقول درباره صحت مشخصات يا اعلاميه مربوط شك نمايد:

۱در ارتباط با هويت مخترع “جزء “۱” شق “الف” بند ۱ ماده ۵۱ مكرر آئين نامه “ “غير از سندي حاوي سوگند يا اعلاميه مخترع بودن “جزء “۴” شق “الف” بند ۱ ماده ۵۱ مكرر آئين نامه “ چنانچه مشخصات مربوط به مخترع بر طبق بند ۶ ماده ۴ آئين نامه در تقاضا منعكس باشد؛

۲درباره واجد شرايط بودن متقاضي، از تاريخ تسليم بين المللي، براي ادعاي حق تقدم يك اظهارنامه قبلي “جزء “۳” شق “الف” بند ۱ ماده ۵۱ مكرر آئين نامه “، چنانچه اعلاميه اي درباره موضوع، بر طبق جزء “۳” بند ۱۷ ماده ۴ آئين نامه ، در تقاضا منعكس بوده يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد؛

۳حاوي سوگند يا اعلاميه مخترع بودن باشد “جزء “۴” شق “الف” بند ۱ ماده ۵۱ مكرر آئين نامه “ اگر اعلاميه مخترع بودن بر طبق شق “۴” بند ۱۷ ماده ۴ آئين نامه در تقاضا منعكس باشد يا مستقيماً به اداره تعيين شده تسليم شده باشد.

“ج” اگر در تاريخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۰۰ هر مطلب موضوع شق “الف” اين بند، با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده، سازگار نباشد، شق “الف” در مورد آن اداره، تا زماني كه آن مطلب با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهد شد، مشروط بر اين كه اداره مذكور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

۳ ـ ۵۱ مكرر ـ فرصت رعايت الزامات ملي

“الف”هرگاه هر يك از شرايط مذكور در جزءهاي “۱” تا “۴” شق “الف” و شق هاي “ج” تا “ه” .بند ۱ اين ماده يا هر الزام ديگري از قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده، كه آن اداره مي تواند طبق بند “۱” يا “۲” ماده ۲۷ معاهده اعمال نمايد، قبلاً در طي مدتي كه در آن دوره الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بايستي رعايت شوند، رعايت نشده باشند، اداره تعيين شده از متقاضي دعوت خواهد نمود، تا الزام را ظرف مهلتي كه كمتر از دو ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود، رعايت نمايد. هر اداره تعيين شده مي تواند از متقاضي بخواهد كه هزينه اي را براي رعايت الزامات ملي بر اثر دعوت فوق بپردازد.

“ب” هرگاه هر الزام قانون ملي قابل اجرا به وسيله اداره تعيين شده كه آن اداره مي تواند بر طبق .بند “۶” يا “۷” معاهده اعمال نمايد، قبلاً در طي مدتي كه در آن مدت، الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده بايستي رعايت شوند، رعايت نشده باشند، متقاضي پس از انقضاء آن مدت فرصتي خواهد داشت تا آن الزام را رعايت نمايد.

“ج” اگر در تاريخ ۱۷ مارس سال ۲۰۰۰، شق “الف” اين بند با قانون ملي مورد عمل به وسيله اداره تعيين شده در ارتباط با مهلت مذكور در آن شق سازگار نباشد، شق مزبور در مورد آن اداره، در ارتباط با مهلت مزبور، تا زماني كه آن شق با قانون مزبور سازگار نباشد، اعمال نخواهدشد، مشروط بر اين كه اداره مذكور مراتب را تا ۳۰ نوامبر سال ۲۰۰۰ به دفتر بين المللي اعلام نمايد. اطلاعات واصله فوراً به وسيله دفتر بين المللي، در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

ماده ۵۲)

 اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها نزد ادارات تعيين شده

۱ـ۵۲ – مهلت

“الف” در هر كشور تعيين شده كه در آن رسيدگي يا بررسي بدون تقاضاي خاص آغاز مي شود، متقاضي در صورت تمايل، مي تواند ظرف مدت يك ماه از اجراي الزامات موضوع ماده ۲۲ معاهده، حقوق مقرر در ماده ۲۸ معاهده را اعمال نمايد، مشروط بر اين كه، اگر مكاتبه مقرر در .بند ۱ ماده ۴۷ آئين نامه ، قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا بر طبق ماده ۲۲ معاهده، محقق نشده باشند، وي حقوق مذكور را ديرتر از چهارماه از تاريخ انقضاء مذكور اعمال ننمايد. در هر صورت، اگر قانون ملي آن كشور اجازه دهد، متقاضي مي تواند، حقوق مذكور را در هر زمان ديگري اعمال نمايد.

“ب” در هر اداره تعيين شده اي كه در آن قانون ملي مقرر نمايد كه رسيدگي فقط براساس تقاضاي خاص آغاز شود، مهلتي كه ظرف آن مهلت يا زماني كه در آن، متقاضي مي تواند حقوق مذكور در ماده ۲۸ معاهده را اعمال نمايد، همان خواهد بود كه در قانون ملي براي تسليم اصلاحيه ها درخصوص رسيدگي به اظهارنامه هاي ملي كه بنا به تقاضاي خاص انجام مي شود، مقرر شده است، مشروط بر اين كه مهلت مذكور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال در شق”الف” فوق منقضي نشود، يا زمان مذكور قبل از انقضاء مهلت قابل اجرا به موجب شق”الف” فوق نباشد.

قسمت ج: مواد مربوط به فصل دوم معاهده

ماده ۵۳)

درخواست

۱ـ ۵۳ – فرم

“الف” تقاضا روي فرم چاپي به عمل خواهد آمد يا به صورت فرم چاپي رايانه اي ارائه خواهد شد. مشخصات فرم چاپي و درخواست ارائه شده به صورت فرم چاپي رايانه اي به وسيله دستورالعمل هاي اداري مشخص خواهد شد.

“ب”نسخه هايي از فرمهاي درخواست چاپي به صورت رايگان توسط اداره دريافت كننده يا توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ارائه خواهد شد.

۲ـ ۵۳ – محتوا

“الف” درخواست حاوي مطالب زير خواهد بود:

۱خواسته،

۲مشخصات مربوط به متقاضي و كارگزار در صورت وجود،

۳مشخصات مربوط به اظهارنامه بين المللي كه به آن مربوط مي شود،

۴انتخاب كشورها،

۵عندالانقضاء، اظهاريه اي مربوط به اصلاحيه ها.

“ب” درخواست امضاء خواهد شد.

۳ـ۵۳ – خواسته

خواسته بايد داراي اثر زير بوده و ترجيحاً با اين كلمات و مضمون باشد درخواست طبق ماده ۳۱ معاهده همكاري در ثبت اختراعات: امضاءكننده زير تقاضا مي نمايد كه اظهارنامه بين المللي مشخص شده زير مشمول بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق معاهده همكاري در ثبت اختراعات قرار گيرد.

۴ـ۵۳ – متقاضي

در ارتباط با مشخصات مربوط به متقاضي بندهاي ۴ و ۱۶ ماده ۴ آئين نامه و بند ۵ ماده ۴ آئين نامه ، با تغييرات مقتضي، اعمال خواهد شد. فقط لازم است نام متقاضيان براي كشورهاي منتخب در درخواست درج گردد.

۵ ـ۵۳ – كارگزار يا نماينده مشترك

اگر كارگزار يا نماينده مشتركي منصوب شده باشد، اين مطلب در درخواست مشخص خواهد شد. .بندهاي ۴ و ۱۶ ماده ۴ آئين نامه با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد.

۶ ـ ۵۳ – مشخص كردن اظهارنامه بين المللي

اظهارنامه بين المللي با نام و نشاني متقاضي، عنوان اختراع، تاريخ تسليم بين المللي “اگر براي متقاضي معلوم باشد” و شماره اظهارنامه بين المللي، يا اگر چنين شماره اي براي متقاضي معلوم نباشد، نام اداره دريافت كننده كه در آن اظهارنامه بين المللي تسليم شده، مشخص خواهد شد.

۷ـ ۵۳ – انتخاب كشورها

“الف” در درخواست حداقل يك كشور متعاهد از ميان كشورهاي تعيين شده و ملزم به .فصل ۲ معاهده “كشورهاي واجد شرايط” به عنوان يك كشور انتخاب شده، مشخص خواهد شد.

“ب” انتخاب كشورهاي متعاهد در تقاضا به طريق زير صورت خواهد گرفت:

۱به وسيله مشخص نمودن اين كه تمام كشورهاي واجد شرايط انتخاب شده اند، يا،

۲در مورد كشورهائي كه به منظور تحصيل ورقه هاي اختراع ملي تعيين شده اند، با مشخص نمودن كشورهاي واجد شرايطي كه انتخاب شده اند، و، در مورد كشورهائي كه به منظور تحصيل ورقه اختراع منطقه اي تعيين شده اند، با مشخص نمودن ورقه اختراع منطقه اي مربوطه، با مشخص نمودن تمام كشورهاي واجد شرايط عضو معاهده ثبت اختراع منطقه اي مربوطه اي كه انتخاب شده اند، يا ذكر نام كشورهائي كه كشورهاي مذكور از ميان آنان انتخاب شده اند.

۸ ـ۵۳ – امضاء

“الف” با رعايت شق “ب” زير، درخواست به وسيله متقاضي، يا اگر بيش از يك متقاضي وجود داشته باشد، به وسيله تمام متقاضيان كه تقاضا نموده اند، امضاء خواهد شد.

“ب”هرگاه دو يا چند متقاضي، درخواستي را تسليم كنند كه در آن كشوري انتخاب شده باشد كه قانون ملي آن كشور بخواهد كه اظهارنامه هاي ملي بايد به وسيله مخترع تسليم شود و هرگاه متقاضي براي آن كشور انتخاب شده كه همان مخترع است از امضاي تقاضا خودداري كند، يا نتوان پس از تلاش هاي مقتضي او را يافت يا به او دسترسي پيدا نمود، اگر تقاضا حداقل توسط يك متقاضي امضاء شده باشد، به شرط رعايت يكي از موارد زير لازم نخواهد بود كه تقاضا به وسيله آن متقاضي “متقاضي مربوطه” امضاء شود.

۱ارائه اظهاريه اي حاوي توضيح قانع كننده براي مرجع بررسي مقدماتي داير به عدم امضاء متقاضي مربوطه، يا

۲متقاضي مربوطه تقاضا را امضاء نكرده باشد، اما الزامات شق “ب” بند ۱۵ ماده ۴ آئين نامه رعايت شده باشد.

۹ـ۵۳ – اظهاريه راجع به اصلاحيه ها

“الف” اگر اصلاحيه ها، بر طبق ماده ۱۹ معاهده به عمل آمده باشد، اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها مشخص خواهد نمود كه آيا متقاضي به منظور انجام بررسي مقدماتي بين المللي مايل است كه:

۱آن اصلاحيه ها در نظر گرفته شوند كه در آن صورت نسخه اي از اصلاحات ترجيحاً با درخواست تسليم خواهد شد، يا

۲به وسيله يك اصلاحيه به موجب ماده ۳۴ معاهده باطل شوند.

“ب” اگر هيچ اصلاحيه اي بر طبق ماده ۱۹ معاهده به عمل نيامده باشد و مهلت مربوط به تسليم اين اصلاحيه ها منقضي نشده باشد، اظهاريه مي تواند، حاكي از اين باشد كه متقاضي مايل است كه آغاز بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق شق “د” بند ۱ ماده ۶۹ آئين نامه به تعويق افتد.

“ج” اگر هر اصلاحيه بر طبق ماده ۳۴ معاهده، با درخواست تسليم شود، اظهاريه مراتب را مشخص خواهد نمود.

ماده ۵۴)

متقاضي واجد شرايط براي درخواست

۱ـ۵۴ – اقامت و تابعيت

“الف” با رعايت مقررات شق “ب” اين بند، اقامت يا تابعيت متقاضي از لحاظ بند “۲” .ماده ۳۱ معاهده، بر طبق شق “الف” و “ب” بند ۱ ماده ۱۸ آئين نامه تعيين خواهد شد.

“ب” مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، در شرايط و اوضاع و احوال مشخص شده در دستورالعمل هاي اداري، از اداره دريافت كننده، يا هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده تسليم شده باشد، از اداره ملي يا اداره اي كه از طرف اداره ملي كشور متعاهد مربوط عمل مي كند، تقاضا خواهد نمود كه درباره اين مسئله كه آيا متقاضي مقيم يا تبعه كشور متعاهدي است كه او مدعي است، يك تبعه يا مقيم آن است، تصميم گيري نمايد. مرجع بررسي مقدماتي بين المللي متقاضي را از چنين تقاضائي مطلع خواهد نمود. متقاضي فرصتي خواهد داشت تا استدلال هاي خود را مستقيماً به اداره مربوطه تسليم نمايد. اداره مربوطه به اين مسأله فوراً رسيدگي خواهد نمود.

۲ـ۵۴ – حق تسليم درخواست

حق تسليم درخواست بر طبق بند “۲” ماده ۳۱ معاهده در صورتي وجود خواهد داشت كه متقاضي مطرح كننده درخواست، يا اگر متقاضي دو يا چند نفر باشند، حداقل يكي از آنها مقيم يا تبعه كشور متعاهدي باشند كه ملزم به فصل دوم معاهده است، و اظهارنامه بين المللي به يك اداره دريافت كننده يك كشور متعاهد ملزم به فصل دوم معاهده يا اداره عمل كننده براي كشور متعاهد ملزم به فصل مزبور تسليم شده باشد.

۳ـ۵۴ – اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده.

هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده به موجب جزء “۳” شق .”الف” بند ۱ ماده ۱۹ آئين نامه تسليم شده باشد، از لحاظ شق “الف” بند “۲” ماده ۳۱ معاهده، دفتر بين المللي به عنوان عمل كننده براي كشور متعاهدي كه متقاضي مقيم يا تبعه آن است، تلقي خواهد شد.

۴ـ۵۴ – متقاضي غيرواجد شرايط براي درخواست

اگر متقاضي داراي حق “طرح يك” تقاضا نباشد، يا در مورد وجود دو يا چند متقاضي، اگر هيچكدام از آنها داراي حق تسليم درخواست بر طبق بند ۲ ماده ۵۴ آئين نامه نباشند، درخواست تسليم نشده تلقي خواهد شد.

ماده ۵۵)

زبان ها “بررسي مقدماتي بين المللي”

۱ـ ۵۵ – زبان درخواست

درخواست به زباني خواهد بود كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان است، يا اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زباني كه انتشار يافته تسليم شده باشد، درخواست به زباني خواهد بود كه انتشار اظهارنامه بين المللي به آن زبان صورت گرفته است، مع هذا اگر طبق بند ۲ ماده ۵۵ .آئين نامه ، ترجمه اظهارنامه بين المللي لازم باشد، درخواست به زبان آن ترجمه خواهد بود.

۲ـ۵۵ – ترجمه اظهارنامه بين المللي

“الف” هرگاه هيچ يك از زباني كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان تسليم شده يا زباني كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان منتشر شده، مورد قبول مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه بايد بررسي مقدماتي بين المللي را انجام دهد نباشد، با رعايت شق “ب” اين بند، متقاضي همراه با درخواست، ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي را به زباني ارائه خواهد نمود كه:

۱هم مورد قبول آن مرجع باشد،

۲و هم يك زبان انتشار باشد.

“ب” هرگاه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي به زباني كه در بند “الف” فوق به آن اشاره شد در اجراي شق “ب” بند ۱ ماده ۲۳ آئين نامه به مرجع جستجوي بين المللي ارسال شده باشد و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بخشي از همان اداره ملي يا سازمان بين الدولي باشد، كه مرجع جستجوي بين المللي است، متقاضي ملزم به ارائه ترجمه اي بر طبق شق “الف” فوق نخواهد بود. در چنين موردي بررسي مقدماتي بين المللي براساس ترجمه تسليمي بر طبق شق “ب” بند “۱” ماده ۲۳ آئين نامه صورت خواهد گرفت، مگر اين كه متقاضي ترجمه اي را بر طبق شق “الف” فوق ارائه نمايد.

“ج” اگر الزام موضوع شق “الف” فوق رعايت نشود و شق “ب” فوق صادق نباشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه لازم را ارائه دهد. اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوتنامه نخواهد بود. اين مهلت مي تواند توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي در هر زمان قبل از اين كه تصميمي اتخاذ شده باشد، تمديد گردد.

“د”اگر متقاضي ظرف مهلت مقرره بر طبق بند “ج” فوق دعوت را اجابت نمايد، الزام مزبور رعايت شده تلقي مي گردد. اگر متقاضي چنين نكند، تقاضا تسليم شده تلقي نخواهد شد و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مراتب را از همين قرار اعلام خواهد نمود.

۳ـ۵۵ – ترجمه اصلاحيه ها

“الف” هرگاه بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئين نامه ، ترجمه اظهارنامه بين المللي لازم باشد، هر اصلاحاتي كه در اظهاريه مربوط به اصلاحات موضوع بند ۹ ماده ۵۳ آئين نامه به آن اشاره و متقاضي مايل است كه در بررسي مقدماتي بين المللي در نظر گرفته شوند، و هر اصلاحات موضوع .ماده ۱۹ معاهده كه بايد بر طبق شق “ج” بند ۱ ماده ۶۶ آئين نامه در نظر گرفته شوند، به زبان آن ترجمه خواهد بود. هرگاه اينگونه اصلاحيه ها به زبان ديگري بوده يا تسليم شده باشند، ترجمه آنها نيز ارائه خواهد شد.

“ب”هرگاه ترجمه لازم از يك اصلاح مذكور در شق “الف” فوق ارائه نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف مهلتي كه بر طبق شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، ترجمه مزبور را ارائه نمايد. اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود. اين مهلت مي تواند توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، در هر زمان قبل از اين كه تصميمي اتخاذ شده باشد تمديد گردد.

“ج” اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق “ب” فوق، دعوت را اجابت ننمايد، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي، اصلاحيه در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده ۵۶)

انتخاب هاي متعاقب

۱ـ۵۶ – انتخاب هايي كه بعد از درخواست تسليم شوند.

“الف” انتخاب كشورها، متعاقب تسليم درخواست “انتخاب متعاقب”، به وسيله تسليم اطلاعيه اي به دفتر بين المللي محقق خواهد شد. در اعلاميه مزبور اظهارنامه بين المللي و درخواست مشخص شده و حاوي مشخصات به نحو مذكور در جزء “۲” شق “ب” بند ۷ماده ۵۳ آئين نامه خواهد بود.

“ب” با رعايت شق “ج”، اعلاميه مذكور در شق “الف” فوق براي كشورهاي انتخاب شده مربوطه به وسيله متقاضي امضاء خواهد شد، يا اگر بيش از يك متقاضي براي آن كشورها وجود داشته باشد، توسط همه آنها امضاء خواهد شد.

“ج” هرگاه دو يا چند متقاضي اعلاميه اي مبني بر انتخاب متعاقب كشوري را تسليم نمايند، كه قانون ملي آن بخواهد كه اظهارنامه هاي ملي بايد به وسيله مخترع تسليم شود، و هرگاه متقاضي براي آن كشور منتخب كه همان مخترع است از امضاء اعلاميه امتناع ورزد يا نتوان پس از تلاش مقتضي او را يافت يا به او دسترسي پيدا نمود، احتياجي به امضاي اعلاميه به وسيله آن متقاضي نخواهد بود “متقاضي مربوطه” اگر حداقل به وسيله يك متقاضي امضاء شود و

۱ارائه اظهاريه اي حاوي توضيح قانع كننده براي دفتر بين المللي داير به عدم امضاي متقاضي مربوطه يا،

۲متقاضي مربوط تقاضا را امضاء ننموده باشد ولي الزامات شق “ب” بند ۱۵ ماده ۴ آئين نامه رعايت شده باشد. يا درخواست را امضاء نكرده باشد اما الزامات شق “ب” بند ۸ ماده ۵۳ آئين نامه رعايت شده باشد.

“د” ذكر نام متقاضي براي كشوري كه متعاقباً انتخاب مي شود، به عنوان متقاضي در درخواست ضرورتي ندارد.

“ه” گر اعلاميه اي داير به انتخاب متعاقب پس از انقضاء ۱۹ ماه از تاريخ حق تقدم تسليم گردد، دفتر بين المللي، به متقاضي اطلاع خواهد داد كه آن انتخاب فاقد اثر مقرر در شق .”الف” بند .”۱” ماده ۳۹ معاهده خواهد بود و اقدامات مذكور در ماده ۲۲ معاهده، بايستي درخصوص آن اداره منتخب مربوطه ظرف مهلت قابل اعمال بر طبق ماده ۲۲ معاهده انجام شود.

“و” اگر با وجود شق “الف”، اعلاميه اي داير به انتخاب متعاقب به وسيله متقاضي به جاي تسليم به دفتر بين المللي به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شود. آن مرجع تاريخ وصول را بر روي اعلاميه مشخص نموده و آن را فوراً براي دفتر بين المللي ارسال خواهد نمود. چنين تلقي خواهد شد كه وصول اعلاميه به دفتر بين المللي همان تاريخي است كه فوقاً مشخص شده است.

۲ـ۵۶ – مشخص نمودن اظهارنامه بين المللي

اظهارنامه بين المللي به نحو مقرر در بند ۶ ماده ۵۳ آئين نامه مشخص خواهد شد.

۳ـ۵۶ – مشخص نمودن درخواست

درخواست به وسيله تاريخي كه در آن تاريخ به مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شده و به وسيله نام آن مرجع مشخص خواهد شد.

۴ـ۵۶ – فرم انتخاب هاي متعاقب

اعلاميه داير به انتخاب متعاقب، ترجيحاً با كلمات زير تنظيم خواهد شد:

درخصوص اظهارنامه بين المللي تسليمي به ….. در ….. تحت شماره …. به وسيله …. “متقاضي” “و تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي تسليمي در …. به ….” امضاءكننده زير كشور”هاي” زير را نيز بر طبق ماده ۳۱ معاهده همكاري در ثبت اختراعات انتخاب مي نمايد…..”

۵ ـ۵۶ – زبان براي انتخاب هاي متعاقب

انتخاب متعاقب به همان زبان درخواست خواهد بود.

ماده ۵۷)

هزينه اقدام

۱ـ۵۷ – الزام به پرداخت

هر درخواست براي بررسي مقدماتي بين المللي، مشمول پرداخت هزينه اي به نفع دفتر بين المللي “هزينه اقدام” خواهد بود كه به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه درخواست به آن تسليم شده است، وصول خواهد شد.

۲ـ۵۷ – مبلغ

“الف” مبلغ هزينه اقدام به نحو مقرر در جدول هزينه ها خواهد بود.

“ب” [حذف شده است.]

“ج” هزينه اقدام به پول يا يكي از پول هاي مقرر توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي “پول مقرر” پرداخت خواهد شد. با اين تفاهم كه هنگامي كه توسط آن مرجع به دفتر بين المللي انتقال داده شود، آن پول به راحتي قابل تسعير به پول سوئيس باشد. براي هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه پرداخت هزينه اقدام را به هر پولي غير از پول سوئيس مقرر نمايد، مبلغ هزينه اقدام به هر پول مقرر را مدير كل پس از مشورت با اداره اي كه بر طبق شق “ب” بند ۲ .ماده ۱۵ آئين نامه در ارتباط با آن پول، مشورت صورت مي گيرد، يا در صورتي كه چنين اداره اي وجود نداشته باشد، پس از مشورت با مرجعي كه پرداخت به آن پول را مقرر نموده، تعيين خواهد نمود. مبلغي كه به اين ترتيب تعيين مي شود، به صورت گرد شده، معادل مبلغي به پول سوئيس خواهد بود كه در جدول هزينه ها تعيين شده است. اين مبلغ توسط دفتر بين المللي به هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، كه پرداخت به آن پول مقرر را تجويز نموده، اطلاع داده شده، و در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

“د”هرگاه مبلغ هزينه اقدام كه در جدول هزينه ها مقرر شده، تغيير پيدا كند، مبلغ متناظر به پول هاي مقرر از همان تاريخ درج مبلغ در جدول اصلاح شده هزينه ها اعمال خواهد شد.

“ه”هرگاه نرخ تسعير بين پول سوئيس و هرپول مقرر با آخرين نرخ تسعير اعمال شده متفاوت شود، مديركل مبلغ جديد به پول مقرر را بر طبق رهنمودهاي مجمع تعيين خواهد نمود.

مبلغي كه جديداً تعيين مي شود، پس از دو ماه از انتشار آن در روزنامه رسمي قابل اعمال خواهد بود، با اين قيد كه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ذينفع و مديركل مي توانند درباره تاريخي در آن دو ماه به توافق برسند كه در آن صورت مبلغ مذكور براي آن مرجع از آن تاريخ قابل اعمال خواهد بود.

۳ـ ۵۷ – مهلت پرداخت: مبلغ قابل پرداخت

هزينه اقدام ظرف مدت يك ماه از تاريخي كه در آن تاريخ درخواست تسليم شده پرداخت خواهد شد. مشروط بر اينكه، هرگاه درخواست به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي برطبق بند ۳ ماده ۵۹ .آئين نامه ارسال شده باشد، هزينه اقدام ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول بوسيله آن مرجع پرداخت خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت همان مبلغي خواهد بود كه در تاريخ تسليم يا تاريخ دريافت، برحسب مورد، قابل پرداخت است. از لحاظ دوجمله اخير شق “ه” بند ۳ ماده ۵۹ آئين نامه قابل اجراء نخواهد بود.

۴ـ ۵۷ و ۵ ـ ۵۷ – حذف شده است.

۶ ـ ۵۷ – استرداد

مرجع بررسي مقدماتي بين المللي در موارد زير هزينه اقدام را به متقاضي مسترد خواهد نمود:

۱اگر درخواست قبل از اينكه توسط آن مرجع به دفتر بين المللي ارسال شود مسترد گردد، يا

۲اگر درخواست بر طبق بند ۴ ماده ۵۴ آئين نامه تسليم نشده تلقي گردد.

ماده ۵۸)

هزينه بررسي مقدماتي

۱ـ ۵۸ – حق مطالبه هزينه

“الف” هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مي تواند از متقاضي بخواهد كه به نفع آن مرجع در قبال انجام بررسي مقدماتي بين المللي و همچنين انجام ساير وظايفي كه طبق معاهده و اين آئين نامه به مراجع بررسي مقدماتي بين المللي محول شده، هزينه اي “هزينه بررسي مقدماتي” را پرداخت نمايد.

“ب” مبلغ هزينه بررسي مقدماتي بين المللي، در صورت وجود، توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تعيين خواهد شد. در مورد مهلت پرداخت هزينه بررسي مقدماتي و مبلغ قابل پرداخت، مقررات بند ۳ ماده ۵۷ آئين نامه در خصوص هزينه اقدام با تغييرات مقتضي اجرا خواهد شد.

“ج” هزينه بررسي مقدماتي مستقيماً به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه آن مرجع يك اداره ملي باشد، آن هزينه به پولي كه آن اداره تعيين نموده است، پرداخت خواهد شد، و هرگاه آن مرجع يك سازمان بين الدولي باشد، هزينه مزبور به پول كشور مقر آن سازمان يا هر پول ديگري كه به راحتي قابل تسعير به پول آن كشور باشد، پرداخت خواهد شد.

۲ـ ۵۸ – حذف شده است.

۳ ـ ۵۸ – استرداد

هرگاه چنين تلقي شود كه درخواست تسليم نشده است، مراجع بررسي مقدماتي بين المللي، حدود، در صورت وجود، و شرايط، در صورت وجود، كه به موجب آن ها هرگونه هزينه پرداختي به عنوان هزينه بررسي مقدماتي قابل استرداد است را به دفتر بين المللي اعلام خواهند نمود و دفتر بين المللي فوراً اين اطلاعات را انتشار خواهد داد.

ماده ۵۸ مكرر)

تمديد مهلت هاي پرداخت هزينه ها

۱ـ ۵۸ مكرر ـ دعوت توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

“الف” هرگاه بر طبق بند ۳ ماده ۵۷ و شق “ب” بند ۱ ماده ۵۸ آئين نامه، پرداخت ها مي بايست صورت گيرد اما مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه هيچ هزينه اي به آن پرداخت نشده است، يا اينكه مبلغ پرداختي به آن كافي براي پوشش دادن به هزينه اقدام و هزينه بررسي مقدماتي نمي باشد، آن مرجع از متقاضي دعوت خواهدنمود كه ظرف مهلت يكماه از تاريخ دعوت، مبلغ لازم براي پوشش دادن به آن هزينه ها را، عندالاقتضاء، همراه با هزينه پرداخت با تاخير طبق .بند ۲ ماده ۵۸ مكرر آئين نامه، به آن پرداخت نمايد.

“ب”هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي طبق شق “الف” فوق دعوتنامه اي را ارسال كرده باشد و ظرف مهلت مقرر در آن. شق، متقاضي مبلغ مربوطه را به صورت كامل، شامل، عندالاقتضاء، هزينه پرداخت با تأخير طبق بند ۲ ماده ۵۸ مكرر آئين نامه پرداخت نكرده باشد، با رعايت شق “ج”، درخواست تسليم نشده تلقي خواهد شد و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مراتب را اعلام خواهد نمود.

“ج” هر مبلغ دريافتي بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قبل از اينكه آن مرجع دعوتنامه را بر طبق شق “الف” فوق ارسال نموده باشد، بر حسب مورد، دريافت شده قبل از انقضاء مهلت مقرر در بند ۳ ماده ۵۷ يا شق “ب” بند ۱ ماده ۵۸ آئين نامه ، تلقي خواهد شد.

“د” هر مبلغ دريافتي بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قبل از اينكه آن مرجع بر طبق شق .”ب” فوق اقدام نموده باشد، دريافت شده قبل از انقضاي مهلت مقرر در شق “الف” فوق تلقي خواهد شد.

۲ـ ۵۸ – هزينه پرداخت با تأخير

“الف”پرداخت هزينه ها در پاسخ به يك دعوت بر طبق شق “الف” بند ۱ ماده ۵۸ مكرر .آئين نامه ، ممكن است، بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشمول پرداخت هزينه پرداخت با تاخير به نفع آن مرجع گردد، مبلغ هزينه مزبور به قرار زير خواهد بود:

۱ ۵۰ درصد مبلغ هزينه هاي پرداخت نشده كه در دعوتنامه مشخص شده است، يا

۲اگر مبلغ محاسبه شده بر طبق جزء “۱” فوق كمتر از هزينه اقدام باشد، مبلغي معادل با آن:

“ب”مبلغ هزينه پرداخت با تأخير به هر حال، از دو برابر مبلغ هزينه اقدام بيشتر نخواهد بود.

ماده ۵۹)

مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ ۵۹ – درخواست طبق شق “الف” بند “۲” ماده ۳۱ معاهده

“الف” در مورد درخواست هاي به عمل آمده بر طبق شق “الف” بند “۲” ماده ۳۱ معاهده، هر اداره دريافت كننده يا عمل كننده براي يك كشور متعاهد، كه ملزم به مقررات فصل دوم باشد، بر طبق شرايط موافقتنامه قابل اجراي مذكور در بند “۲” و بند “۳” ماده ۳۲معاهده، به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد كه كدام مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بين المللي، صالح براي بررسي مقدماتي اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده به آن خواهدبود. دفتر بين المللي فوراً اين اطلاعات را انتشار خواهد داد. هرگاه چند مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صلاحيتدار باشند، مقررات بند ۲ ماده ۳۵ .آئين نامه با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد.

“ب”هرگاه اظهارنامه بين المللي بر طبق جزء “۳” شق “الف” بند ۱ ماده ۱۹ آئين نامه و دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده، تسليم شده باشد، شق “ب” و “الف” بند ۳ ماده ۳۵ .آئين نامه با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد. شق “الف” اين ماده در مورد دفتر بين المللي، به عنوان اداره دريافت كننده بر طبق جزء “۳” شق “الف” بند ۱ ماده ۱۹ آئين نامه اعمال نخواهد شد.

۲ـ ۵۹ – درخواست ها طبق شق “ب” بند “۲” ماده ۳۱ معاهده

در مورد درخواست هاي به عمل آمده بر طبق شق “ب” بند “۲” ماده ۳۱ معاهده، به هنگام تعيين مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي براي اظهارنامه هاي بين المللي كه به اداره ملي، كه خود يك مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي است، تسليم شده باشد، مجمع ارجحيت را به آن مرجع خواهد داد و اگر آن اداره ملي يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نباشد، مجمع ارجحيت را به آن مرجع بررسي مقدماتي بين المللي خواهد داد كه اداره مزبور آن را توصيه نموده باشد.

۳ـ ۵۹ – ارسال درخواست به مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي

“الف” اگر درخواست به يك اداره دريافت كننده، يك مرجع جستجوي بين المللي يا يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه صالح براي انجام بررسي مقدماتي بين المللي در مورد اظهارنامه بين المللي نيست، تسليم شده باشد، آن اداره يا مرجع، تاريخ دريافت را روي درخواست درج نموده و درخواست را فوراً به دفتر بين المللي ارسال خواهد نمود، مگر اينكه تصميم بگيرد كه بر طبق شق “و” اين بند عمل نمايد.

“ب” اگر درخواست به دفتر بين المللي تسليم شده باشد، دفتر بين المللي تاريخ دريافت را روي درخواست درج خواهد نمود.

“ج” هرگاه درخواست بر طبق شق “الف” فوق به دفتر بين المللي ارسال شده باشد، يا به آن اداره بر طبق شق “ب” فوق تسليم شده باشد، دفتر بين المللي فوراً:

۱اگر فقط يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صلاحيتدار وجود داشته باشد، تقاضا را به آن مرجع ارسال و مراتب را به متقاضي اطلاع خواهد داد، يا

۲اگر دو يا چند مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صالح باشند، از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ دعوت يا ۱۹ ماه از تاريخ حق تقدم، هركدام كه ديرتر باشد، مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي كه بايد درخواست به آن ارسال شود را مشخص نمايد.

“د” هرگاه مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق جزء “۲” شق “ج” فوق اعلام نمايد، دفتر بين المللي فوراً درخواست را به آن مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي اعلامي از طرف متقاضي ارسال خواهد نمود. هرگاه چنين اعلامي از طرف متقاضي صورت نگرفته باشد درخواست تسليم نشده تلقي و دفتر بين المللي مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.

“ه”هرگاه درخواست به يك مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق بند .”ج” ارسال شده باشد، چنين تلقي خواهد شد كه درخواست مزبور از طرف آن مرجع در تاريخ درج شده روي آن بر طبق شق “الف” يا “ب”، هركدام كه مقتضي باشد، دريافت شده است، و چنين تلقي خواهد شد كه درخواستي كه با اين نحو ارسال گرديده در آن تاريخ بوسيله آن مرجع وصول شده است.

“و” هرگاه يك اداره يا يك مرجع كه درخواست به آن بر طبق شق “الف” فوق تسليم شده، تصميم بگيرد كه درخواست مزبور را مستقيماً به مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي ارسال نمايد، شقوق “ج” الي “ه” با تغييرات مقتضي اعمال خواهد شد.

ماده ۶۰)

 برخي نقايص در درخواست يا انتخاب ها

۱ـ۶۰ – نقايص در درخواست

اگر در درخواست، الزامات تعيين شده در بند ۱ ماده ۵۳، جزء “۱” تا “۴” شق

“الف” بند ۲ .ماده ۵۳، شق “ب” بند ۲ ماده ۵۳، بند ۳ تا بند ۸ ماده ۵۳ و بند ۱ ماده ۵۵ آئين نامه رعايت نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه نقايص را ظرف مهلتي كه بر حسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، رفع نمايد. مهلت اعطائي، كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود. اين مهلت را مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند در هر زمان تا قبل از اينكه تصميمي اتخاذ شود، تمديد نمايد.

“ب” اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق “الف” فوق دعوت را اجابت نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه درخواست در تاريخي كه عملاً تسليم شده، دريافت گرديده است، مشروط بر اينكه درخواستي كه به اين نحو تسليم شده، حداقل حاوي يك انتخاب بوده و شناسائي اظهارنامه بين المللي را ميسر سازد، در غير اينصورت چنين تلقي خواهدشد كه درخواست در تاريخي كه مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي در آن تاريخ رفع نقص را دريافت نموده، واصل شده است.

“ج” با رعايت شق “د” اين بند، اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق “الف” فوق، دعوت را اجابت ننمايد، چنين تلقي خواهد شد كه تقاضا تسليم نشده و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نيز مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.

“د” هرگاه پس از انقضاي مهلت مقرر در شق “الف” فوق، مشخص شود كه امضاي لازم بر طبق بند۸ ماده ۵۸ آئين نامه، يا يك مطلب مقرر در خصوص يك متقاضي براي يك كشور منتخب خاص وجود ندارد، چنين تلقي خواهد شد كه انتخاب آن كشور صورت نگرفته است.

“ه” اگر نقص به وسيله دفتر بين المللي مشاهده شود، آن دفتر توجه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي را به نقص مزبور جلب نموده و آن مرجع سپس بر طبق شقوق “الف” تا “د” فوق اقدام خواهد نمود.

“و” اگر درخواست حاوي اظهاريه اي راجع به اصلاحيه ها نباشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق بند ۱ ماده ۶۶ و شق “الف” يا شق “ب” بند ۱ ماده ۶۹ آئين نامه اقدام خواهد نمود.

“ز” هرگاه اظهاريه راجع به اصلاحيه ها، حاوي مطلبي باشد، داير بر اينكه اصلاحيه ها بر طبق ماده ۳۴ معاهده همراه با درخواست تسليم شده اند [شق “ج” بند۹ ماده۵۳ آئين نامه ] ولي در واقع چنين اصلاحيه هائي تسليم نشده باشند، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي از متقاضي دعوت خواهد نمود كه ظرف يك مهلت كه در دعوتنامه تعيين مي شود، اصلاحيه ها را تسليم نمايد و بر طبق شق “ه” بند ۱ ماده ۶۹ آئين نامه اقدام خواهد نمود.

۲ـ۶۰ – نقايص در انتخاب هاي متعاقب

“الف” اگر در اعلاميه مربوط به يك انتخاب متعاقب، الزامات ماده ۵۶ آئين نامه رعايت نشده باشد، دفتر بين المللي از متقاضي خواهد خواست كه نقايص را در ظرف مهلتي كه بر حسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد رفع نمايد.

اين مهلت كمتر از يك ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود. مهلت مزبور مي تواند قبل از اينكه تصميمي اتخاذ شده باشد، توسط دفتر بين المللي تمديد گردد.

“ب” اگر متقاضي، دعوت را ظرف مهلت مقرر در شق “الف” فوق اجابت نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه اعلاميه در تاريخي كه عملاً تسليم شده دريافت شده است،مشروط بر اينكه اعلاميه اي كه به اين نحو تسليم شده، حداقل حاوي يك انتخاب بوده و شناسائي اظهارنامه بين المللي را ميسر سازد؛ در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه اعلاميه در تاريخي كه مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي در آن تاريخ رفع نقص را دريافت نموده، واصل شده است.

“ج” با رعايت شق “د” اين بند اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در شق “الف” فوق دعوت را اجابت ننمايد، چنين تلقي خواهد شد كه اعلاميه تسليم نشده و دفتر بين المللي مراتب را از همين قرار اعلام خواهد نمود.

“د”هرگاه در خصوص يك متقاضي براي يك كشور خاص انتخاب شده، مشخص شود كه پس از انقضاي مهلت موضوع شق “الف”، امضاي لازم بر طبق شق “ب” و “ج” بند ۱ .ماده ۵۶ آئين نامه يا نام يا نشاني وجود ندارد، چنين تلقي خواهد شد كه انتخاب متعاقب كشور صورت نگرفته است.

ماده ۶۱)

اطلاع درخواست و انتخاب ها

۱ـ۶۱ – اطلاع به دفتر بين المللي و متقاضي

“الف” مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بر روي درخواست، تاريخ دريافت يا عندالاقتضاء، تاريخ مذكور در شق “ب” بند ۱ ماده ۶۰ آئين نامه را مشخص خواهد نمود. مرجع بررسي مقدماتي بين المللي فوراً يا درخواست را براي دفتر بين المللي ارسال و كپي آن را در بايگاني خود ضبط خواهد نمود، يا اينكه كپي آن را براي دفتر بين المللي ارسال، واصل آن را در بايگاني خود نگاهداري مي نمايد.

“ب” مرجع بررسي مقدماتي بين المللي فوراً تاريخ دريافت درخواست را به متقاضي اطلاع خواهد داد. هرگاه درخواست بر طبق بند ۴ ماده ۵۴، شق “د” بند ۲ ماده ۵۵، شق “ب” بند ۱ ماده ۵۸ مكرر يا شق “ج” بند ۱ ماده ۶۰ آئين نامه تسليم نشده، تلقي شده باشد، يا هرگاه يك انتخاب بر طبق شق “د” بند ۱ ماده ۶۰ آئين نامه صورت گرفته تلقي نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مراتب را به متقاضي و دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.

“ج” دفتر بين المللي دريافت و تاريخ دريافت هر اطلاعيه داير به انتخاب متعاقب را فوراً به متقاضي اطلاع خواهد داد. تاريخ مزبور، تاريخ واقعي دريافت بوسيله دفتر بين المللي يا عندالاقتضاء تاريخ مقرر در شق “و” بند ۱ ماده ۵۶ يا شق “ب” بند ۲ ماده ۶۰ آئين نامه خواهد بود. هرگاه اطلاعيه بر طبق شق “ج” بند ۲ ماده ۶۰ اطلاعيه تسليم نشده، تلقي شده باشد يا هرگاه يك انتخاب متعاقب بر طب شق “د” بند ۲ ماده ۶۰ آئين نامه صورت گرفته تلقي نشده باشد، دفتر بين المللي مراتب را به متقاضي اطلاع خواهد داد.

۲ـ۶۱ – اطلاع به ادارات منتخب

“الف” اطلاعيه مقرر در بند “۷” ماده ۳۱ معاهده بوسيله دفتر بين المللي محقق خواهد شد.

“ب” در اطلاعيه، شماره و تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي، نام متقاضي، تاريخ تسليم اظهارنامه اي كه حق تقدم آن ادعا شده “هرگاه حق تقدم ادعا شده باشد” تاريخ دريافت درخواست بوسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ـ و در مورد يك انتخاب متعاقب ـ تاريخ دريافت اطلاعيه داير به تحقق انتخاب متعاقب،مشخص خواهد شد.

“ج” اطلاعيه همراه با مكاتبه مقرر در ماده ۲۰ معاهده به اداره منتخب ارسال خواهد شد. انتخاب هاي محقق شده، پس از اين مكاتبه، فوراً پس از انجام آنها اطلاع داده خواهدشد.

“د”هرگاه قبل از انجام مكاتبه مقرر در ماده ۲۰ معاهده، متقاضي بر طبق بند “۲” ماده ۴۰ معاهده، تقاضاي صريحي را از يك اداره منتخب به عمل آورد، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي يا اداره منتخب، فوراً مكاتبه مزبور را با آن اداره، انجام خواهد داد.

۳ـ۶۱ – اطلاعات براي متقاضي

دفتر بين المللي، متقاضي را كتباً از اطلاعيـه مذكور در بند ۲ ماده ۶۱ آئين نامه و ادارات منتخب اعلام شده بر طبق بند “۷” ماده ۳۱ معاهده مطلع خواهد ساخت.

۴ـ۶۱ – انتشار در روزنامه رسمي

هرگاه درخواستي قبل از انقضاء ۱۹ ماه از تاريخ حق تقدم تسليم شده باشد، دفتر بين المللي، فوراً پس از تسليم درخواست ولي نه قبل از انتشار بين المللي، اظهارنامه بين المللي، اطلاعات مربوط به درخواست و كشورهاي منتخب مربوطه را به نحو مقرر در دستورالعمل هاي اداري، در روزنامه رسمي انتشار خواهد داد.

ماده ۶۲)

نسخه اصلاحيه ها برطبق ماده ۱۹ معاهده براي مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۶۲ – اصلاحات انجام شده قبل از تسليم درخواست

پس از دريافت يك درخواست يا نسخه اي از آن از مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، دفتر بين المللي فوراً نسخه اي از هر اصلاحيه موضوع ماده ۱۹ معاهده و هر اظهاريه مذكور در آن ماده را به آن مرجع ارسال خواهد داشت، مگر اينكه مرجع مزبور اعلام نموده باشد كه قبلا چنين نسخه اي را دريافت كرده است.

۲ـ۶۲ – اصلاحات انجام شده پس از تسليم درخواست

اگر در زمان تسليم هرگونه اصلاحيه موضوع ماده ۱۹ معاهده، درخواستي قبلاً تسليم شده باشد، مرجح است كه متقاضي همزمان با تسليم اصلاحيه ها به دفتر بين المللي، نسخه اي از اين اصلاحيه ها و هرگونه اظهاريه مذكور در آن ماده را نيز به مرجع رسيدگي مقدماتي بين المللي تسليم نمايد. در هر حال دفتر بين المللي فوراً نسخه اي از اين اصلاحيه ها و اظهاريه را به آن مرجع ارسال خواهد نمود.

ماده ۶۳)

حداقل الزامات براي مراجع بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۶۳ – تعريف حداقل الزامات

حداقل الزامات مذكور در بند “۳” ماده ۳۲ معاهده به قرار زير خواهد بود:

۱اداره ملي يا سازمان بين الدولي حداقل بايد داراي ۱۰۰ نفر مستخدم تمام وقت و واجد خصوصيات فني كافي براي انجام بررسي ها باشند؛

۲اداره يا سازمان مذكور بايد حداقل اسناد مذكور در ماده ۳۴ آئين نامه كه به نحو مناسب براي اهداف بررسي منظم شده باشد را به سهولت در دسترس داشته باشد؛

۳اداره يا سازمان مذكور بايد داراي كاركناني باشند كه مي توانند بررسي را در رشته هاي فني مورد نظر، انجام دهند و از لحاظ زبان توانائي لازم را دست كم براي فهم زبان هائي كه حداقل اسناد مذكور در ماده ۳۴ آئين نامه به آن زبان ها نوشته يا ترجمه شده اند دارا باشند.

ماده ۶۴)

سابقه اختراع ادعائي براي بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۶۴ – سابقه اختراع ادعائي

از لحاظ بند “۲” و بند “۳” ماده ۳۳ معاهده، هر چيزي كه در ارتباط با اختراع ادعائي” از طريق افشاء كتبي “شامل نقشه ها و ساير تصاوير” در هرجائي از جهان در دسترس عموم گذارده شده باشد، به عنوان سابقه اختراع ادعائي تلقي خواهد شد، مشروط بر اينكه در دسترس قرار گرفتن مزبور قبل از تاريخ مربوطه محقق شده باشد.

ب- از لحاظ شق “الف” فوق تاريخ مربوطه عبارت خواهد بود از:

۱با رعايت جزء “۲” زير، تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه بين المللي كه تحت بررسي مقدماتي بين المللي است؛

۲هرگاه اظهارنامه بين المللي تحت بررسي مقدماتي بين المللي به صورت معتبري حق تقدم اظهارنامه مقدمي را ادعا نمايد، تاريخ تسليم آن اظهارنامه مقدم.

۲ـ۶۴- افشاهاي غيرمكتوب

در مواردي كه در دسترس عموم قراردادن از طريق افشاء شفاهي، استفاده، نمايش و يا ساير وسايل غيركتبي “افشاء غيركتبي” قبل از تاريخ مربوط به نحو مقرر در شق “ب” بند ۱ ماده ۶۴ آئين نامه صورت گرفته باشد و تاريخ اينگونه افشاء غيركتبي در يك افشاء مكتوبي كه در دسترس عموم قرار گرفته و تاريخ آن همان تاريخ مربوط يا ديرتر از آن باشد، منعكس شود، افشاء غيرمكتوب بخشي از سابقه اختراع ادعائي، از لحاظ بند “۲” و بند “۳” ماده ۳۳ معاهده تلقـي نخواهد شد. مع هذا گزارش بررسي مقدماتي بين المللي توجه را به چنين افشاء غيركتبي به نحو مقرر در بند ۹ ماده ۷۰ آئين نامه جلب خواهدنمود.

۳ـ۶۴ – برخي اسناد منتشر شده

در مواردي كه هر اظهارنامه يا هر اختراع ثبت شده كه اگر قبل از تاريخ مربوطه مذكور در بند ۱ .ماده ۶۴ آئين نامه انتشار مي يافت مي توانست از لحاظ بند “۲” و “۳” ماده ۳۳ معاهده، سابقه اختراع ادعائي تلقي شود، در همان تاريخ مربوطه يا ديرتر از آن انتشار يافته باشد، ولي قبل از تاريخ مربوطه تسليم شده يا حق اولويت يك اظهارنامه قبلي كه قبل از تاريخ مربوطه تسليم شده را ادعا نمايد، چنين اظهارنامه منتشره يا اختراع ثبت شده، بخشي از سابقه اختراع ادعائي از لحاظ بند “۲” و “۳” ماده ۳۳ معاهده تلقي نخواهدشد. مع هذا گزارش بررسي مقدماتي بين المللي توجه را به چنين اظهارنامه يا اختراع ثبت شده به نحو مقرر در بند ۱۰ ماده ۷۰ آئين نامه جلب خواهد نمود.

ماده ۶۵)

گام ابتكاري يا نا آشكار بودن

۱ـ ۶۵ – روش مربوط به سابقه اختراع ادعائي

از لحاظ بند “۳” ماده ۳۳ معاهده، در هر بررسي مقدماتي بين المللي، رابطه هر ادعاي خاص با سابقه اختراع ادعائي بطور كلي در نظر گرفته خواهد شد. بررسي مزبور رابطه ادعا را نه تنها با يكايك اسناد يا بخشي از آنها به صورت جداگانه در نظر مي گيرد، بلكه همچنين رابطه آن را با تركيب هاي اينگونه اسناد يا بخش هاي اسناد، هرگاه چنين تركيب هائي براي شخصي كه در فن مربوط داراي مهارت است واضح و آشكار باشد، نيز در نظر خواهد گرفت.

۲ـ ۶۵ – تاريخ مربوط

از لحـاظ بند “۳” ماده ۳۳ معـاهـده، تاريخ مربوط براي بررسي يك گام ابتكاري “نا آشكار بودن”، تاريخي است كه در بند ۱ ماده ۶۴ آئين نامه مقرر شده است.

ماده ۶۶)

آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ ۶۶ – مبناي بررسي مقدماتي بين المللي

“الف” با رعايت شقوق “ب” تا “د” اين بند، بررسي مقدماتي بين المللي مبتني بر اظهارنامه بين المللي تسليمي خواهد بود.

“ب” متقاضي مي تواند اطلاحيه هائي را طبق ماده ۳۴ معاهده، در زمان تسليم درخواست يا با رعايت بند ۴ مكرر ماده ۶۶ آئين نامه ، تا قبل از تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تسليم نمايد.

“ج” هر اصلاحيه به موجب ماده ۱۹ معاهده كه قبل از تسليم درخواست ارائه شود، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي در نظر گرفته خواهد شد، مگر اينكه بوسيله اصلاحيه بر طبق .ماده ۳۴ معاهده، باطل تلقي شده يا اصلاحيه جايگزين شده باشد.

“د” هر اصلاحيه به موجب ماده ۱۹ معاهده كه بعد از تسليم درخواست ارائه شود و هر اصلاحيه كه به موجب ماده ۳۴ معاهده به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شود، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي، با رعايت بند ۴ مكرر ماده ۶۶ آئين نامه، در نظر گرفته خواهد شد.

“ه” نيازي نيست كه ادعاهاي مربوط به اختراعاتي كه در ارتباط با آن ها هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نشده، موضوع بررسي مقدماتي بين الملل قرار گيرند.

۲ـ ۶۶ – اولين نظريه كتبي مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

“الف” اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

۱تشخيص دهد كه هركدام از وضعيت هاي مذكور در بند “۴” ماده ۳۴ معاهده وجود دارد،

۲تشخيص دهد كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي بايد در خصوص هر ادعايي به علت اينكه ادعاي اختراعي در آن به نظر جديد نمي رسد، شامل گام ابتكاري نيست “به نظر ناآشكار نمي رسد” يا به نظر نمي رسد كه كاربرد صنعتي داشته باشد، منفي باشد،

۳ملاحظه نمايد كه در فرم يا محتواي اظهارنامه بين المللي بر طبق معاهده يا مقررات آئين نامه، برخي نقايص وجود دارد،

۴تشخـيص دهـد كه اصـلاحيه اي فـراتر از افـشاء در اظـهارنامه بيـن المللي تسليمي است،

۵مايل باشد كه نقطه نظرات مربوط به وضوح ادعاها، توصيف و نقشه ها يا اين موضوع كه آيا ادعاها كاملاً به وسيله توصيف تائيد مي شوند يا خير به گزارش بررسي مقدماتي بين المللي منضم باشد،

۶تشخيص دهد كه ادعا مربوط مي شود به اختراعي كه در خصوص آن هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نشده و تصميم گرفته باشد كه بررسي مقدماتي بين المللي در خصوص آن ادعا انجام نشود، يا

۷تشخيص دهد كه فهرست ترتيب نوكلئوتيد و يا اسيد آمينه نحوي كه بتوان يك بررسي مقدماتي بين المللي معناداري را انجام داد در اختيار آن نيست،

در آنصورت مرجع مذكور، مراتب را به متقاضي به صورت كتبي اطلاع خواهد داد. هرگاه قانون ملي اداره ملي عمل كننده به عنوان مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مجاز نداند كه ادعاهاي وابسته مركب، به نحوي متفاوت از آنچه در جملات دوم و سوم شق”الف” بند ۴ ماده ۶ آئين نامه مقرر شده، تدوين شوند، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مي تواند در صورت عدم استفاده از آن روش ادعا كردن، شق “ب” بند “۴” ماده ۳۴ معاهده را اعمال نمايد. در چنين موردي مرجع مزبور مراتب را كتباً به متقاضي اطلاع خواهد داد.

“ب” در اطلاعيه، دلايل نظريه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به طور كامل بيان خواهد شد.

“ج” در اطلاعيه، از متقاضي دعوت به عمل خواهد آمد كه يك پاسخ كتبي را، عندالاقتضاء، همراه با اصلاحيه ها تسليم نمايد.

“د” اطلاعيه، يك مهلتي را براي پاسخ تعيين خواهد نمود. مهلت بر طبق شرايط و اوضاع و احوال معقول خواهد بود. اين مهلت معمولاً دو ماه پس از تاريخ اطلاعيه خواهدبود. در هيچ موردي مهلت مذكور كمتر از يك ماه پس از تاريخ مذكور نخواهد بود. هرگاه گزارش جستجوي بين المللي در همان تاريخ اطلاعيه ارسال شده باشد، اين مهلت حداقل دو ماه پس از تاريخ اطلاعيه خواهد بود. اين مهلت بيش از سه ماه پس از تاريخ مذكور نخواهد بود ولي مي تواند در صورت تقاضاي متقاضي قبل از انقضاي آن تمديد شود.

۳ـ ۶۶ – پاسخ رسمي به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي

“الف” متقاضي مي تواند به دعوت مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مذكور در شق”ج” بند ۲ ماده ۶۶ آئين نامه از طريق ارائه اصلاحيه ها يا ـ اگر او با نظريه آن مرجع مخالف باشد ـ با تسليم استدلال ها، بر حسب مورد، يا به هر دو طريق پاسخ دهد.

“ب”هر پاسخ مستقيماً به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم خواهد شد.

۴ـ ۶۶ – فرصت اضافي براي تسليم اصلاحيه ها يا استدلال ها

“الف” اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي باشد كه، يك يا چند نظريه كتبي ديگر را صادر نمايد مي تواند چنين كند كه در اين صورت بند ۲ و ۳ ماده ۶۶ آئين نامه اعمال خواهد شد.

“ب” بنا به تقاضاي متقاضي، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند يك يا چند فرصت اضافي را در اختيار وي براي تسليم اصلاحيه ها يا استدلال ها قرار دهد.

۴ مكرر ـ۶۶ – بررسي اصلاحيه ها و استدلال ها

اگر اصلاحيه ها يا استدلال ها پس از اينكه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي شروع به تنظيم نظريه يا گزارش بررسي مقدماتي بين المللي نموده باشد، واصل گردد، اين اصلاحيه ها يا استدلال ها لازم نيست كه در نظريه كتبي يا گزارش مزبور ملحوظ گردند.

۵ ـ۶۶ – اصلاحيه

هرنوع تغيير در ادعاها، توصيف يا نقشه ها، ازجمله ابطال ادعاها، حذف عبارات در توصيف، يا حذف نقشه هاي خاص به جز اصلاح اشتباهات فاحش، به عنوان اصلاحيه محسوب خواهد شد.

۶ ـ۶۶ – ارتباطات غير رسمي با متقاضي

مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند در هر زمان از طريق تلفن، كتبي، يا از طريق مصاحبه شخصي با متقاضي ارتباط برقرار نمايد. مرجع مزبور بنا بر تشخيص خود در خصوص اينكه آيا مايل است در صورت تقاضاي متقاضي بيش از يك مصاحبه شخصي با وي داشته باشد يا مايل است به هر مكاتبه غيررسمي كتبي از متقاضي پاسخ دهد، تصميم گيري خواهد نمود.

۷ـ۶۶ – سند حق تقدم

“الف” اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي احتياج به نسخه اي از اظهارنامه داشته باشد كه حق اولويت آن در اظهارنامه بين المللي ادعا شده، دفتر بين المللي، بنا به تقاضا، فوراً نسخه مزبور را در اختيار قرار خواهد داد. اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به علت اينكه متقاضي الزامات .بند “۱” ماده “۱۷” آئين نامه را رعايت ننموده، نسخه مزبور را در اختيار قرار ندهد، گزارش بررسي مقدماتي بين المللي به گونه اي تهيه خواهد شد كه حق تقدم ادعا نشده است.

“ب” اگر اظهارنامه اي كه حق تقدم آن در اظهارنامه بين المللي ادعا شده به زباني غير از زبان يا يكي از زبان هاي مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، تنظيم شده باشد، آن مرجع مي تواند در صورتي كه اعتبار ادعاي حق تقدم براي تنظيم نظريه مذكور در بند “۱”ماده۳۳ معاهده موضوعيت داشته باشد، از متقاضي دعوت نمايد كه ظرف دو ماه از تاريخ دعوت، ترجمه اي به آن زبان يا يكي از زبان ها را تسليم نمايد. اگر ظرف مهلت مذكور ترجمه اي ارائه نشود، گزايش بررسي مقدماتي بين الملللي مي تواند به گونه اي تهيه شود كه حق تقدم ادعا نشده است.

۸ ـ۶۶ – شكل اصلاحيه ها

“الف” با رعايت شق “ب” اين بند، از متقاضي خواسته خواهد شد، كه براي هر ورقه از اظهارنامه بين المللي كه به علت يك اصلاحيه با ورقه تسليمي قبلي متفاوت مي شود، يك ورقه جايگزين را تسليم نمايد. در نامه اي كه به همراه اوراق جايگزين تسليم مي شود، توجه به تفاوت هاي بين اوراق جايگزين شده و اوراق جايگزين جلب و ترجيحاً دلايل اصلاحيه شرح داده خواهد شد.

“ب” هرگاه اصلاحيه از حذف عبارات يا تغييرات يا اضافات جزئي تشكيل شده باشد، ورقه جايگزين مذكور در شق “الف” اين بند، مي تواند نسخه اي از ورقه مربوطه در اظهارنامه بين المللي حاوي تغييرات يا اضافات باشد، مشروط بر اينكه به واضح بودن و امكان تكثير مستقيم آن ورقه لطمه اي وارد نيايد. تا آنجا كه هر اصلاحيه اي به بطلان كل ورقه منجر شود، آن اصلاحيه طي نامه اي كه ترجيحاً دلايل اصلاحيه را نيز توضيح دهد، ارسال خواهد شد.

۹ـ۶۶ – زبان اصلاحيه ها

“الف”با رعايت شقوق “ب” و “ج” اين بند، اگر اظهارنامه بين المللي به زباني غير از زباني كه به آن زبان انتشار يافته، تسليم شده باشد، هر اصلاحيه و هر نامه مذكور در بند ۸ ماده ۶۶ به زبان انتشار تسليم خواهد شد.

“ب”اگر بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئين نامه، بررسي مقدماتي بين المللي بر اساس ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي صورت گرفته باشد، هر اصلاحيه و هم چنين نامه مذكور در شق “الف” فوق، به آن زبان ترجمه، تسليم خواهد شد.

“ج” با رعايت بند ۳ ماده ۵۵ آئين نامه، اگر يك اصلاحيه يا نامه به زبان مقرر در شق .”الف” يا “ب” فوق تسليم نشود، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، اگر با توجه به مهلت تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي عملي باشد، از متقاضي دعوت خواهد نمود كه اصلاحيه يا نامه را به زبان مقرر، ظرف مهلتي كه بر حسب شرايط و اوضاع و احوال معقول باشد، در اختيار قرار دهد.

“د” اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر در بند “ج” فوق، دعوت مربوط به ارائه يك اصلاحيه را به زبان مقرر اجابت ننمايد، اصلاحيه در بررسي مقدماتي بين المللي در نظر گرفته نخواهد شد. اگر متقاضي، ظرف مهلت مقرر در شق “ج” فوق، دعوت مربوط به ارائه نامه مذكور در شق “الف” فوق به زبان مقرر را اجابت ننمايد، از لحاظ بررسي مقدماتي بين المللي، در نظر گرفتن اصلاحيه ضروري نخواهد بود.

ماده ۶۷)

موضوع طبق جزء “۱” شق “الف” بند “۴” ماده ۳۴ معاهده

۱ـ۶۷ – تعريف

از هيچ مرجع بررسي مقدماتي بين المللي خواسته نخواهد شد كه بررسي مقدماتي بين المللي را درباره اظهارنامه بين المللي انجام دهد اگر موضوع آن و تا آنجا كه به آن مربوط مي شود، يكي از موارد زير باشد:

۱نظريه هاي علمي و رياضي،

۲گونه هاي نباتي يا حيواني يا فرايندهاي اساساً بيولوژيكي براي توليد نباتات و حيوانات، غير از فرايندهاي ميكروبيولوژيكي و محصولات اين فرآيندها،

۳طرحها، قواعد يا روشهاي انجام كسب و كار، فعاليت هاي فكري محض يا انجام بازي ها،

۴روش هاي معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق جراحي يا درمان و هم چنين روش هاي تشخيص طبي،

۵ارائه محض اطلاعات،

۶برنامه هاي رايانه اي تا آنجا كه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مجهز براي انجام بررسي مقدماتي بين المللي براي اينگونه برنامه ها نباشد.

ماده ۶۸)

فقدان اصل وحدت اختراع “بررسي مقدماتي بين المللي”

۱ـ ۶۸ – عدم دعوت براي محدودسازي يا پرداخت

هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه الزام وحدت اختراع رعايت نشده و تصميم بگيرد كه از متقاضي دعوت ننمايد كه ادعاها را محدود نمايد، يا هزينه هاي اضافي را بپردازد، آن مرجع با رعايت شق “ب” بند “۴” ماده ۳۴ معاهده و شق “هـ” بند۱ ماده ۶۶ آئين نامه در ارتباط با كليه اظهارنامه بين المللي، بررسي مقدماتي را آغاز خواهد نمود، ولي در اظهارنظر كتبي و در گزارش بررسي مقدماتي بين المللي، اعلام خواهد نمود كه تشخيص مي دهد كه الزام وحدت اختراع تحقق نيافته، و دلايل آن را مشخص خواهد ساخت.

۲ـ ۶۸ – دعوت براي محدودسازي يا پرداخت

هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه الزام وحدت اختراع رعايت نشده و تصميم بگيرد كه از متقاضي دعوت كند كه، بنظر خود، ادعاها را محدود كند، يا هزينه هاي اضافي را پرداخت نمايد، آن مرجع لااقل يك امكان محدودسازي كه بنظرش، مطابق با الزام قابل اعمال خواهد بود، را مشخص و مبلغ هزينه هاي اضافي و دلايلي كه بر طبق آن تشخيص داده شده كه اظهارنامه بين المللي الزام وحدت اختراع را رعايت ننموده معلوم خواهد نمود. مرجع به طور هم زمان با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال مورد، مهلتي را براي اجابت دعوت تعيين خواهد نمود؛ اين مدت كمتر از يكماه و بيشتر از دو ماه از تاريخ دعوت نخواهد بود.

۳ـ ۶۸ – هزينه هاي اضافي

“الف” مبلغ هزينه اضافي براي بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق شق “الف” بند “۳” ماده۳۴ معاهده، به وسيله مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي تعيين خواهدشد.

“ب”مبلغ هزينه اضافي براي بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق شق “الف” بند “۳” ماده ۳۴ معاهده، مستقيماً به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قابل پرداخت خواهد بود.

“ج”هر متقاضي مي تواند ضمن اعتراض، هزينه اضافي را، همراه با يك اظهاريه مستدل، داير بر اينكه در اظهارنامه بين المللي الزام وحدت اختراع رعايت شده، يا اينكه مبلغ هزينه اضافي درخواستي بسيار زياد است، پرداخت كند. اين اعتراض به وسيله يك هيئت سه نفره يا جلسه خاص مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يا هر مرجع صلاحيتدار عاليتر مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه تا آنجا كه تشخيص دهد اعتراض موجه است، دستور به استرداد كل يا قسمتي از هزينه اضافي به متقاضي خواهد داد. بنا به تقاضاي متقاضي متن اعتراض و تصميم متخده در قبال آن به نحو توامان، به صورت ضميمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي، به ادارات منتخب ارسال خواهد شد.

“د” هيئت سه نفره، جلسه خاص يا مرجع عاليتر صلاحيتدار مذكور در شق “ج” فوق، نبايد از هر شخصي كه تصميم مورد اعتراض را اتخاذ نموده تشكيل شود.

“هـ” هرگاه طبق بند “ج”، متقاضي هزينه اضافي را همراه با اعتراض پرداخت نموده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند پس از يك بررسي اوليه درباره موجه بودن دعوت به پرداخت هزينه اضافي، از متقاضي بخواهد كه هزينه اي را براي بررسي اعتراض “هزينه اعتراض” پرداخت نمايد. هزينه اعتراض ظرف مدت يكماه از تاريخ اطلاع نتايج بررسي به متقاضي، پرداخت خواهد شد. اگر هزينه اعتراض باين نحو پرداخت نشود، اعتراض مسترد شده تلقي خواهد شد. هرگاه هيئت سه نفره، جلسه خاص يا مرجع عاليتر مذكـور در بند “ج” فوق تشخيص دهد كه اعتراض كاملاً موجه است، هزينه اعتراض به متقاضي مسترد خواهد شد.

۴ـ ۶۸ – روش در مورد محدودسازي ناكافي ادعاها

اگر متقاضي ادعاها را محدود نمايد ولي كافي براي رعايت الزام وحدت اختراع نباشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به نحو مقرر در شق “ج” بند “۳” ماده ۳۴ معاهده اقدام خواهد نمود.

۵ ـ ۶۸ – اختراع اصلي

از لحاظ شق “ج” بند “۳” ماده ۳۴ معاهده، در صورت وجود شك و ترديد درباره اينكه كدام اختراع اصلي است، اختراعي كه اول در ادعاها ذكر شده به عنوان اختراع اصلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۹)

آغاز و مهلت بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ ۶۹ – آغاز بررسي مقدماتي بين المللي

“الف” با رعايت شقوق “ب” تا “ه” اين بند، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، زماني كه، درخواست و يكي از اين دو مورد يعني گزارش جستجوي بين المللي يا اعلاميه مربوط به اعلام مرجع جستجوي بين المللي برطبق شق “الف” بند “۲” ماده “۱۷” معاهده، داير بر اينكه هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نخواهد شد را بصورت توأمان در اختيار داشته باشد، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز خواهد نمود.

“ب” اگر مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي، بخشي از همان اداره ملي يا سازمان بين الدولي به عنوان مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي باشد، بررسي مقدماتي بين الملي مي تواند، اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مايل باشد و با رعايت شق “د”اين بند، همزمان با جستجوي بين المللي آغاز شود.

“ج” هرگاه اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها، حاوي مطلبي باشد دال بر اينكه، اصلاحيه ها بر طبق ماده ۱۹ معاهده بايد در نظر گرفته شوند “جزء “۱” شق “الف” بند ۹ ماده۵۳ آئين نامه”، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از دريافت نسخه اي از اصلاحيه هاي مربوطه، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز نخواهد نمود.

“د” هرگاه اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها حاوي مطلبي باشد كه آغاز بررسي مقدماتي بين المللي بايد به حالت تعليق درآيد “شق “ب” بند ۹ ماده ۵۳ آئين نامه “ مرجع بررسي مقدماتي بين المللي قبل از:

۱دريافت نسخه اي از هر اصلاحيه به عمل آمده بر طبق ماده ۱۹ معاهده،

۲دريافت اعلاميه از متقاضي داير بر اينكه او مايل نيست اصلاحاتي را بر طبق ۱۹ معاهده انجام دهد، يا،

۳منقضي شدن ۲۰ ماه از تاريخ حق تقدم، هركدام كه زودتر باشد، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز نخواهد نمود.

“ه” هرگاه اظهاريه مربوط به اصلاحيه ها، حاوي مطلبي باشد كه اصلاحيه ها برطبق ماده۳۴ معاهده همراه با درخواست تسليم شده اند “شق”ج” بند۹ ماده۵۳ آئين نامه “، اما در واقع چنين اصلاحيه هائي تسليم نشده باشد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از دريافت اصلاحيه ها يا قبل از انقضاء مهلت تعيين شده در دعوتنامه مذكور در شق “ز” بند۱ ماده۶۰ آئين نامه ، هركدام كه زودتر باشد، بررسي مقدماتي بين المللي را آغاز نخواهدنمود.

۲ـ ۶۹ – مهلت براي بررسي مقدماتي بين المللي

مهلت براي تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي هركدام كه ديرتر منقضي شوند به شرح زير خواهدبود:

۱۲۸ ماه از تاريخ حق تقدم، يا

۲هشت ماه از تاريخ پرداخت هزينه هاي مذكور در بند ۱ ماده۵۷ و شق “الف” بند۱ ماده۵۸ آئين نامه يا

۳هشت ماه از تاريخ دريافت ترجمه ارائه شده برطبق بند۲ ماده ۵۵ آئين نامه ، توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي.

ماده ۷0)

گزارش بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۷۰ – تعريف

از لحاظ اين ماده گزارش به معناي گزارش بررسي مقدماتي بين المللي خواهدبود.

۲ـ۷۰ – مبناي گزارش

“الف” اگر ادعاها اصلاح شده باشند، گزارش براساس ادعاهاي اصلاح شده صادر خواهد شد.

“ب” اگر برطبق شق “ب” يا “الف” بند۷ ماده۶۶ آئين نامه، گزارش به گونه اي تنظيم شده باشد كه حق تقدمي ادعا نشده بوده است، گزارش مراتب را اعلام خواهدنمود.

“ج” اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه اصلاحيه اي فراتر ازافشاء در اظهارنامه بين المللي تسليمي است، گزارش به گونه اي تهيه خواهدشدكه چنين اصلاحيه اي ارائه نشده است و در گزارش مراتب اعلام خواهدشد. گزارش هم چنين دلايل اينكه چرا مرجع تشخيص مي دهد كه اصلاحيه فراتر از افشاء مذكور است، بيان خواهدشد.

“د” هرگاه ادعاها مربوط به اختراعاتي شود كه درخصوص آن هيچ گزارش جستجوي بين المللي تهيه نشده و درنتيجه موضوع بررسي مقدماتي بين المللي نبوده، در گزارش بررسي مقدماتي بين المللي مراتب اعلام خواهدشد.

۳ـ۷۰ – مشخصات

در گزارش، مشخصات مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه آن را تهيه نموده، ازطريق ذكر نام آن مرجع و اظهارنامه بين المللي باذكر شماره اظهارنامه بين المللي، نام متقاضي و تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي، مشخص خواهدشد.

۴ـ۷۰ – تاريخ ها

در گزارش تاريخ هاي زير ذكر خواهندشد:

۱تاريخي كه در آن تاريخ درخواست تسليم شده است، و

۲تاريخ گزارش؛ يعني تاريخي كه در آن تاريخ گزارش كامل شده است.

۵ ـ۷۰ – طبقه بندي

“الف” اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي با طبقه بندي داده شده برطبق بند۳ ماده۴۳ آئين نامه موافق باشد، همان طبقه بندي در گزارش تكرار خواهدشد.

“ب” در غيراينصورت، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، طبقه بندي كه تشخيص مي دهد حداقل برطبق طبقه بندي بين المللي اختراع صحيح است را درگزارش ذكر خواهدنمود.

۶ ـ۷۰ – اظهاريه بر طبق بند “۲” ماده۳۵ معاهده

“الف” اظهاريه مذكور در بند “۲” ماده ۳۵ معاهده متشكل خواهدبود از كلمات “ آري” يا “ نه” يا معادل آن ها در زباني كه گزارش به آن زبان تهيه شده يا علامت مناسبي كه در دستورالعمل هاي اداري مقرر شده است و در صورت وجود، نقل و قول ها، توضيحات و مشاهدات مذكور در جمله آخر بند “۲” ماده ۳۵ معاهده.

“ب” اگر هر يك از سه ضابطه مذكور در بند “۲” ماده ۳۵ معاهده “يعني جديد بودن، گام ابتكاري “ناآشكار بودن”، كاربرد صنعتي داشتن” رعايت نشده باشد، اظهاريه منفي خواهدبود. اگر در چنين حالتي هر يك از اين ضابطه ها به تنهايي رعايت شده باشد، گزارش، ضابطه ياضوابطي را كه باين نحو رعايت شده، مشخص خواهدنمود.

۷ـ۷۰ – نقل قول ها برطبق بند”۲” ماده ۳۵ معاهده

“الف” اسنادي كه براي حمايت از اظهاريه هاي صادره طبق بند “۲” ماده۳۵ معاهده مرتبط تشخيص داده شوند، اعم از اينكه نام آنها درگزارش جستجوي بين المللي نقل شده يا نشده باشد، در گزارش ذكر خواهدشد. اسناد مذكور درگزارش جستجوي بين المللي تنها هنگامي لازم است در گزارش درج شوند كه ازنظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مرتبط تلقي گردند.

“ب” مقررات شق “ب” و “ه” بند۵ ماده۴۳ آئين نامه درمورد گزارش نيز اعمال خواهدشد.

۸ ـ۷۰ – توضيحات برطبق بند “۲” ماده۳۵ معاهده

در مواردي كه مي بايد توضيحات مذكور در بند “۲” ماده ۳۵ معاهده داده شود يا خير و شكل اين توضيحات، دستورالعمل هاي اداري حاوي رهنمودهائي خواهدبود. رهنمودهاي مذكور براساس اصول زير خواهندبود:

۱هرگاه اظهاريه مربوط به هرادعا منفي باشد، توضيحات ارائه خواهدشد،

۲هرگاه اظهاريه مثبت باشد توضيحات ارائه خواهدشد، مگر اينكه دليل نقل و قول هرسند براساس مراجعه به سند ذكر شده به آساني قابل تصور باشد،

۳به طور كلي اگر مورد مقرر در جمله آخر شق “ب” بند۶ ماده۷۰ آئين نامه مصداق داشته باشد، توضيحات ارائه خواهدشد.

۹ـ۷۰ – افشاءهاي غيركتبي

هر افشاء غيركتبي مورد اشاره در گزارش، حسب بند۲ ماده ۶۴ آئين نامه، با ذكر نوع، تاريخي كه در آن تاريخ افشاء كتبي كه به افشاء غيركتبي اشاره مي نمايد در دسترس عموم قرارگرفته و تاريخي كه افشاء غيركتبي براي عموم صورت گرفته، انجام خواهدشد.

۱۰ ـ۷۰ – اسناد منتشره خاص

هر اظهارنامه انتشاريافته، يا هراختراع مورد اشاره درگزارش حسب بند۳ ماده۶۴ آئين نامه، به همان ترتيب ذكر خواهدشد و همراه خواهدبود با ذكري از تاريخ انتشار آن، تاريخ تسليم آن و تاريخ حق تقدم ادعائي آن “در صورت وجود” درخصوص تاريخ حق تقدم هريك از اين اسناد، درگزارش ممكن است اعلام شود كه نظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي چنين تاريخي بصورت معتبر ادعا نشده است.

۱۱ـ۷۰ – ذكر اصلاحيه ها

اگر اصلاحيه نزد مرجع بررسي مقدماتي بين المللي به عمل آمده باشد، مراتب مزبور درگزارش اعلام خواهدشد. هرگاه، هراصلاحيه اي به بطلان كامل يك ورقه منجر شده باشد، اين واقعيت نيز در گزارش مشخص خواهدشد.

۱۲ـ۷۰ – ذكر نقايص خاص و ساير موضوعات

اگر به هنگام تهيه گزارش، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تشخيص دهد كه:

۱اظهارنامه بين المللي، حاوي هريك از نقايص مذكور در جزء “۳” شق “الف” بند۲ ماده۶۶ .آئين نامه است، آن مرجع اين نظر را همراه با دلايل آن درگزارش درج خواهدنمود؛

۲اظهارنامه بين المللي خواهان هر يك از مشاهدات مندرج در جزء “۵” شق “الف” بند۲ ماده۶۶ .آئين نامه است، آن مرجع مي تواند اين نظر را درگزارش درج نمايد و اگر مبادرت به چنين اقدامي نمايد، آن مرجع همچنين دلايل چنين نظريه اي را در گزارش ذكر خواهدنمود،

۳در صورتي كه هر يك از وضعيت هاي مذكور در بند “۴” ماده۳۴ معاهده مصداق داشته باشد، آن مرجع اين نظر و دلايل آن را در گزارش بيان خواهدنمود؛

۴فهرست ترتيب نوكلئوتيد و يا اسيدآمينه در دسترس آن قرارندارد به نحوي كه انجام بررسي مقدماتي بين المللي معنادار را نتوان انجام داد، آن مرجع مراتب را از همين قرار در گزارش خواهدآورد.

۱۳ـ۷۰ – توضيحات درخصوص وحدت اختراع

اگر متقاضي براي بررسي مقدماتي بين المللي هزينه هاي اضافي را پرداخت نمايد، يا اگر اظهارنامه بين المللي يا بررسي مقدماتي به موجب بند”۳” ماده۳۴ معاهده، محدود شده باشد، مراتب به همين نحو درگزارش اعلام خواهدشد. به علاوه هرگاه بررسي مقدماتي بين المللي درباره ادعاهاي محدود شده [شق “الف” بند “۳” ماده ۳۴ معاهده يا فقط درباره اختراع اصلي شق “ج” بند”۳” .ماده۳۴ معاهده] انجام شده باشد، گزارش مشخص خواهدنمود كه چه قسمت هايي از اظهارنامه بين المللي، موضوع بررسي مقدماتي بوده يا نبوده است. هرگاه مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تصميم گرفته باشد كه از متقاضي دعوت ننمايد كه ادعاها را محدودنمايد يا هزينه هاي اضافي را پرداخت كند، گزارش حاوي مطلب مقرر در بند۱ ماده۶۸ آئين نامه خواهدبود.

۱۴ـ۷۰ – كارمند داراي اختيار

در گزارش نام مأمور مرجع بررسي مقدماتي بين المللي كه مسئول گزارش است، ذكر خواهدشد.

۱۵ـ۷۰ – فرم

الزامات مربوط به شكل و ضمايم راجع به فرم گزارش در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهدشد.

۱۶ـ۷۰ – ضمايم گزارش

هر ورقه جايگزين بر طبق شق “الف” يا “ب” بند۸ ماده۶۶ آئين نامه ، هرورقه جايگزين حاوي اصلاحيه ها بر طبق ماده۱۹ معاهده و هر ورقه جايگزين حاوي اصلاحات، اشتباهات فاحش مجاز بر طبق جزء “۳” شق “ه” بند۱ ماده۹۱ آئين نامه ، اگر بوسيله اوراق جايگزين بعدي يا اصلاحيه هاي منتهي به ابطال تمام اوراق به موجب شق”ب” بند۸ ماده۶۶ آئين نامه باطل نشده باشند، به گزارش ضميمه خواهندشد. اصلاحيه هاي موضوع ماده ۱۹ معاهده كه از طريق اصلاحيه طبق ماده ۳۴ معاهده لغو شده باشند و نامه هاي موضوع بند ۸ ماده ۶۶ آئين نامه منضم نخواهدشد.

۱۷ـ۷۰ – زبان هاي گزارش و ضمايم

گزارش و هر ضميمه آن، به زبان انتشار اظهارنامه بين المللي مربوط به آنها، يا، آگر بررسي مقدماتي بين المللي بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئين نامه براساس ترجمه اظهارنامه بين المللي انجام شده باشد، به آن زبان ترجمه خواهدبود.

ماده ۷1)

ارسال گزارش بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۷۱ – دريافت كنندگان

مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يك نسخه از گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و ضمايم آن، را در صورت وجود، براي دفتر بين المللي و در همان روز يك نسخه را براي متقاضي ارسال خواهدنمود.

۲ـ۷۱ – نسخه هايي از اسناد كه نقل قول شده اند.

“الف” تقاضا برطبق بند “۴” ماده۳۶ معاهده مي تواند در هرزمان، ظرف هفت روز از تاريخ تسليم بين المللي كه گزارش به آن مربوط است، ارائه شود.

“ب” مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند بخواهد كه طرف ارائه كننده تقاضا “متقاضي يا اداره منتخب”، هزينه مربوط به تهيه و ارسال با پست نسخه ها را به آن بپردازند. ميزان هزينه هاي تهيه نسخه ها در موافقت نامه هاي مذكور در بند “۲” ماده ۳۲معاهده بين مراجع بررسي مقدماتي بين المللي و دفتر بين المللي مقرر خواهدشد.

“ج” [حذف شده است]

“د” هرمرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند از طريق كارگزار ديگري كه در قبال آن مرجع مسؤول است، وظايف مذكور در شق هاي “الف” و “ب” فوق را انجام دهد.

ماده ۷۲)

ترجمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۷۲ – زبان ها

“الف”هركشور منتخب مي تواند بخواهد كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي كه به هر زبان ديگري غيراز زبان رسمي و يا يكي از زبان هاي رسمي اداره ملي آن، تهيه شده است، به زبان انگليسي ترجمه شود.

“ب” چنين الزامي به دفتر بين المللي اطلاع داده خواهدشد و آن دفتر مراتب را فوراً در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

۲ـ۷۲ – نسخه ترجمه براي متقاضي

دفتر بين المللي نسخه اي از ترجمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي مذكور در شق “الف” بند ۱ .ماده۷۲ آئين نامه را هم زمان براي اداره يا ادارات منتخب ذي نفع و متقاضي ارسال خواهدنمود.

۳ـ۷۲ – ملاحظات درباره ترجمه

متقاضي مي تواند ملاحظات خود را به صورت كتبي درباره آنچه كه به نظر او، اشتباهات ترجمه اي در ترجمه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي است، تنظيم و نسخه اي از آن ملاحظات را به هريك از ادارات منتخب ذي نفع و نسخه اي از آن را به دفتر بين المللي ارسال نمايد.

ماده ۷۳)

ارسال گزارش بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۷۳ – تهيه نسخه ها

دفتر بين المللي نسخه هايي از اسناد كه بايد بر طبق شق “الف” بند “۳” ماده ۳۶ معاهده ارسال شوند را تهيه خواهدنمود.

۲ـ۷۳ – مهلت ارسال

ارسال مقرر در شق “الف” بند “۳” ماده ۳۶ معاهده در اسرع وقت ممكن ولي نه زودتر از ارسال مقرر در ماده۲ معاهده اجرا خواهدشد.

ماده ۷۴)

ترجمه هاي ضمايم گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و ارسال آنها

۱ـ۷۴ – محتويات ترجمه و مهلت ارسال آن ها

“الف”هرگاه اداره منتخب، برطبق بند “۱” ماده۳۹ معاهده، ارائه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي را خواستار شود، متقاضي ظرف مهلت قابل اعمال برطبق بند”۱” ماده۳۹، ترجمه اي از هرورق جايگزين مندرج در بند۱۶ ماده۷۰ آئين نامه را كه منضم به گزارش بررسي مقدماتي بين المللي است، ارسال خواهدنمود، مگر اينكه چنين ورقه اي به زبان ترجمه مقرر براي اظهارنامه بين المللي باشد. همين مهلت در مورديكه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي بايد به اداره منتخب به دليل اعلاميه صادره برطبق جزء “۱”شق “الف” بند “۲” ماده۶۴ معاهده، ظرف مهلت مقرر در ماده۲۲ معاهده، ارائه شود، نيز اعمال خواهدشد.

“ب”هرگاه ارائه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي موضوع بند “۱” ماده۳۹ معاهده را اداره منتخب ضروري نداند، اين اداره مي تواند از متقاضي بخواهد كه ظرف مهلت قابل اعمال به موجب .ماده مزبور، در صورتي كه هر ورق جايگزين مذكور در بند ۱۶ماده۷۰ آئين نامه كه منضم به گزارش بررسي مقدماتي بين المللي است به زباني نباشد كه اظهارنامه بين المللي به آن زبان انتشاريافته، ترجمه اي از آن را به آن زبان ارائه نمايد.

ماده ۷۵)

 [حذف شده است]

ماده ۷۶)

نسخة ترجمه و هزينه برطبق بند”۱” ماده ۳۹ معاهده؛ ترجمه سند حق تقدم

۱ـ۷۶، ۲ـ۷۶ و۳ـ۷۶ – [حذف شده است]

۴ـ ۷۶ – مهلت ترجمه سند حق تقدم

از متقاضي خواسته نخواهدشد كه ترجمه اي را از سند حق تقدم قبل از انقضاء مهلت مقرر برطبق .ماده۳۹ معاهده به هيچ اداره منتخب ارائه نمايد.

۵ ـ۷۶ – اعمال شق “ز” بند۱ ماده ۲۲ و ماده۴۹ و ماده ۵۱ مكرر آئين نامه، شق”ز” بند۱ .ماده۲۲، ماده۴۹ و ماده۵۱ مكرر آئين نامه، اعمال خواهدشد، مشروط براينكه:

۱هر ارجاعي در مقررات فوق به اداره تعيين شده يا كشور تعيين شده به ترتيب به عنوان ارجاع به اداره منتخب يا كشور منتخب تلقي گردد.

۲هرگونه ارجاع در مقررات فوق به ماده۲۲ يا بند”۲” ماده۲۴ معاهده به ترتيب به عنوان ارجاع به بند “۱” ماده ۳۹ يا بند “۳” ماده ۳۹ معاهده تلقي شود.

۳عبارت “ اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي” در شق “ج” بند۱ ماده ۴۹ آئين نامه جايگزين عبارت “ تقاضاي تسليمي” شوند.

۴از لحاظ بند “۱” ماده ۳۹ معاهده، هرگاه يك گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تهيه شده باشد، ترجمه اي از هراصلاحيه مقرر در ماده ۱۹ معاهده، فقط زماني خواسته خواهدشد، كه آن اصلاحيه به گزارش منضم باشد.

۶ ـ۷۶ – مقررات مربوط به دوره انتقالي

اگر در تاريخ دوازدهم ژوئيه سال ۱۹۹۱ شق “۴” بند۵ ماده ۷۶ آئين نامه با قانون ملي مورد عمل بوسيله اداره منتخب در ارتباط با ادعاهاي اصلاح شده به موجب ماده ۱۹ معاهده، سازگار نباشد، تا زماني كه شق”۴” بند ۵ ماده ۷۶ آئين نامه با آن قانون سازگار نباشد، بند مذكور در مورد اداره منتخب اعمال نخواهدشد، مشروط براينكه اداره مزبور قبل از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ مراتب را به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد. اطلاعات دريافتي فوراً بوسيله دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهديافت.

ماده ۷۷)

اختيار موضوع شق “ب” بند “۱” ماده ۳۹ معاهده

۱ـ۷۷ – اعمال اختيار

“الف” هركشور متعاهدي كه مهلتي را اجازه دهد كه انقضاء آن ديرتر از مهلت مقرر در شق “الف” بند “۱” ماده ۳۹ معاهده باشد، دفتر بين المللي را از مهلت تعيين شده مزبور مطلع خواهدنمود.

“ب”هر اطلاعيه دريافتي بوسيله دفتر بين المللي به موجب شق “الف” فوق فوراً به وسيله آن دفتر در روزنامه رسمي انتشار خواهديافت.

“ج” اطلاعيه هاي مربوط به كاهش مهلت هاي تعيين شده قبلي در ارتباط با درخواست هاي تسليمي پس از انقضاء سه ماه از تاريخي كه در آن تاريخ اطلاعيه بوسيله دفتر بين المللي انتشاريافته، مؤثر خواهدبود.

“د” اطلاعيه هاي مربوط به افزايش مهلت هاي تعيين شده قبلي، پس از انتشار آن ها توسط دفتر بين المللي در روزنامه رسمي، درخصوص درخواست هاي رسيدگي نشده يا ارائه شده پس از تاريخ انتشار يا، اگر كشور متعاهد صادر كننده اطلاعيه تاريخ ديرتري را تعيين نمايد، از تاريخ اخير مؤثر خواهدبود.

ماده ۷۸)

اصلاحيه ادعاها، توصيف و نقشه ها نزد ادارات تعيين شده

۱ـ ۷۸ – مهلت، در موردي كه انتخاب قبل از انقضاء ۱۹ ماه از تاريخ حق تقدم محقق شود.

“الف” هرگاه انتخاب هركشور متعاهدي قبل از انقضاء ۱۹ ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد، متقاضي در صورتيكه تمايل داشته باشد، حقوق مقرر در ماده ۴۱ معاهده در خصوص اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها نزد اداره منتخب مربوطه را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ اجراي الزامات موضوع شق “الف” بند “۱” ماده۳۹معاهده اعمال خواهدنمود، مشروط براينكه، اگر ارسال گزارش بررسي مقدماتي بين المللي، موضوع بند “۱” ماده ۳۶ معاهده، تا قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق ماده ۳۹ معاهده صورت نگرفته باشد، متقاضي حقوق مزبور را ديرتر از چهارماه پس از انقضاء تاريخ مزبور اعمال ننمايد. در هر دو صورت متقاضي مي تواند حقوق مزبور را در هر زمان ديگري كه قانون ملي كشور مزبور مجاز دانسته باشد، اعمال نمايد.

“ب” در هركشور منتخبي كه قانون ملي، آغاز بررسي را منوط به تقاضاي خاص نمايد، قانون ملي مي تواند، هرگاه انتخاب هركشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد، مقرر نمايد كه مهلتي كه ظرف آن يا زماني كه در آن زمان، متقاضي مي تواند حقوق موضوع ماده ۴۱ معاهده را اعمال نمايد، همان باشد كه قانون ملي در مورد بررسي اظهارنامه هاي ملي، برمبناي تقاضاي خاص مقرر مي نمايد، مشروط بر اينكه چنين مهلتي قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق “الف” فوق منقضي نشود و يا زمان مزبور قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال برطبق شق “الف” مزبور نباشد.

۲ـ ۷۸ – مهلت، درموردي كه، انتخاب پس از انقضاء ۱۹ ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد.

هرگاه انتخاب هركشور متعاهد، پس از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد، و متقاضي مايل باشد، طبق ماده۴۱ معاهده، اصلاحيه هايي را انجام دهد، مهلت انجام اصلاحيه هاي مقرر در ماده ۲۸ معاهده اعمال خواهدشد.

۳ـ ۷۸ – مدل هاي اشياء مصرفي

مقررات بند۵ ماده۶ و بند۵ ماده۱۳ آئين نامه با تغييرات مقتضي، نزد ادارات منتخب اجراء خواهدشد. اگر انتخاب قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم انجام شده باشد، به جاي ارجاع به مهلت قابل اعمال برطبق ماده۲۲ معاهده، به مهلت قابل اعمال برطبق ماده۳۹ معاهده ارجاع خواهدشد.

قسمت د ـ مواد مربوط به فصل سوم معاهده

ماده ۷۹)

تقويم

۱ـ ۷۹ – ذكر تاريخ ها

متقاضيان، ادارات ملي، ادارات دريافت كننده، مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي و دفتر بين المللي، از لحاظ معاهده و آئين نامه، هر تاريخي را بر حسب تاريخ مسيحي و تقويم ميلادي، يا، اگر آنها تاريخ ها و تقويم هاي ديگر را بكار برند، تمامي تاريخ ها براساس تاريخ مسيحي و تقويم ميلادي نيز ذكر خواهدشد.

ماده ۸۰)

محاسبه مهلت ها

۱ـ۸۰ – مدت هاي ذكرشده برحسب سال

هرگاه يك مدت بصورت يكسال يا تعداد مشخصي از سال ها ذكر شده باشد، محاسبه از روز بعد از حدوث واقعه مربوطه آغاز شده و دوره در سال بعد مربوطه در ماهي كه داراي همان نام ماه و در روزي كه داراي همان عدد ماه و روز وقوع واقعه است پايان خواهديافت، مشروط براينكه، اگر ماه مربوطه سال بعد، داراي روزي با همان عدد نباشد، دوره آخرين روز آن ماه خاتمه خواهديافت.

۲ـ۸۰ – دوره هايي كه با ماه بيان شده اند

هرگاه يك دوره بصورت يك ماه يا تعداد مشخصي از ماه ها بيان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزيكه در آن روز، واقعه مربوطه اتفاق افتاده است، آغاز و دوره در ماه بعدي مربوطه در روزيكه داراي همان عدد روزي است كه در آن واقعه مربوطه اتفاق افتاده خاتمه مي يابد، با اين قيد كه اگر ماه مربوطه بعدي داراي روزي با همان عدد نباشد دوره در آخرين روز آن ماه خاتمه خواهديافت.

۳ـ۸۰ – دوره هايي كه به روز بيان شده اند.

هرگاه دوره بصورت تعداد مشخصي از روزها بيان شده باشد، محاسبه از روز بعد از روزي كه واقعه مربوطه اتفاق افتاده آغاز و دوره در روزي كه آخرين روز شمارش است، خاتمه خواهديافت.

۴ـ۸۰ – تاريخ هاي محلي

“الف”تاريخي كه به عنوان تاريخ آغاز محاسبه هر دوره در نظر گرفته مي شود، تاريخي خواهدبود كه در منطقه اي كه واقعه رخ داده است، حاكم است.

“ب” تاريخي كه در آن هر دوره اي خاتمه مي يابد، تاريخي خواهدبود كه در منطقه اي كه اسناد لازم بايد تسليم شوند يا هزينه لازم بايد پرداخت شود، حاكم است.

۵ ـ۸۰ – انقضاء در يك روز غيركاري

اگر انقضاء هر دوره كه طي آن سند يا هزينه اي بايستي به يك اداره ملي يا سازمان بين الدولي واصل شود، روزي باشد كه درآن روز اداره يا سازمان مذكور به روي عموم از لحاظ انجام امور رسمي باز نباشد، يا در آن روز پست عادي در منطقه اي كه اداره يا سازمان مزبور در آن واقع است، توزيع نمي شود دوره در روز بعدي كه در آن روز هيچكدام از دو حالت فوق وجود نداشته باشد، منقضي خواهدشد.

۶ ـ۸۰ – تاريخ اسناد

هرگاه دوره اي از روز تاريخ يك سند يا نامه صادره از يك اداره ملي يا سازمان بين الدولي آغاز شود، هرطرف ذي نفع مي تواند اثبات نمايد كه سند يا نامه مزبور در تاريخي مؤخر بر تاريخ مذكور پست شده است، در اينصورت از لحاظ محاسبه دوره، تاريخي كه سند يا نامه مزبور عملاً پست شده اند، به عنوان تاريخ آغاز دوره در نظرگرفته خواهدشد. بدون توجه به تاريخ پست نمودن سند يا نامه، چنانچه متقاضي به اداره ملي يا سازمان بين الدولي دليلي را ارائه نمايد كه اداره ملي يا سازمان بين الدولي را متقاعدسازد كه سند يا نامه را پس از هفت روز از تاريخ درج شده برروي آنها دريافت نموده، اداره ملي يا سازمان بين الدولي تاريخ آغاز دوره مربوطه را از تاريخ سند يا نامه و تاريخ انقضاء آن را ديرتر با اضافه نمودن تعداد روزي كه برابر است با تعداد روزهايي كه سند يا نامه پس از هفت روز از تاريخ ذكر شده بر روي آن دريافت شده، محاسبه خواهدنمود.

۷ـ۸۰ – پايان روزكاري

“الف” مهلتي كه خاتمه آن روز معيني باشد، در لحظه اي از آن روز خاتمه خواهديافت كه اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه سند بايد به آن تسليم يا هزينه به آن پرداخت گردد، فعاليت خود را در آن روز خاتمه داده باشد.

“ب”هر سازمان يا اداره مي تواند، مفاد بند “الف” فوق را تا نيمه شب روز مربوطه تمديد نمايد.

ماده ۸۱)

تغيير مهلت هاي تعيين شده در معاهده

۱ـ۸۱ – پيشنهاد

“الف” هركشور متعاهد، يا مديركل مي تواند، تغييري را بر طبق بند “۲” ماده ۴۷ معاهده پيشنهاد نمايد.

“ب” پيشنهادات يك كشور متعاهد به مديركل ارائه خواهدشد.

۲ـ۸۱ – تصميم مجمع

“الف”هرگاه پيشنهاد به مجمع ارائه شود، متن آن به وسيله مديركل، حداقل دو ماه قبل از آن اجلاس مجمع كه دستور كار آن شامل پيشنهاد است، براي تمام كشورهاي متعاهد ارسال خواهدشد.

“ب” در طي مباحثات مربوط به پيشنهاد در مجمع، پيشنهاد مي تواند اصلاح شده يا مشمول اصلاحات پيشنهادي بعدي قرارگيرد.

“ج”اگر هيچيك از كشورهاي متعاهد حاضر در مجمع، به هنگام رأي گيري برعليه پيشنهاد رأي ندهد، پيشنهاد مزبور تصويب شده تلقي خواهدشد.

۳ـ۸۱ – رأي مكاتبه اي

“الف”هرگاه رأي گيري مكاتبه اي انتخاب شود، پيشنهاد به صورت مكتوب، توسط مديركل، خطاب به كشورهاي متعاهد ارسال و از آنها دعوت به عمل خواهدآمد كه رأي خود را به صورت مكتوب بيان دارند.

“ب”مهلتي كه طي آن پاسخ حاوي رأي مكتوب بايد به دفتر بين المللي واصل شود، در دعوتنامه معين خواهدشد. اين مهلت كمتر از سه ماه از تاريخ دعوت نخواهدبود.

“ج”پاسخ ها بايد مثبت يا منفي باشند. پيشنهادات براي اصلاحات، يا ملاحظات صرف به عنوان رأي تلقي نخواهندشد.

“د” اگر هيچيك از كشورهاي متعاهد با اصلاحيه مخالفت ننمايند و اگر حداقل نيمي از كشورهاي متعاهد، تأئيد يا ممتنع يا بي تفاوت را اعلام نمايند، پيشنهاد تصويب شده تلقي مي گردد.

ماده ۸۲)

بي نظمي در خدمات پستي

۱ـ ۸۲ – تأخير يا مفقودشدن در پست

“الف”هرطرف ذينفع مي تواند دليلي را ارائه نمايد كه سند يا نامه اي را پنج روز قبل از انقضاء مهلت، از طريق پست ارسال نموده است. باستثناي مواردي كه پست زميني معمولاً ظرف دو روز از تاريخ پست به مقصد مي رسد يا هرگاه هيچ هيچگونه خدمات پستي هوائي در دسترس نباشد، چنين دليلي را تنها مي توان زماني ارائه نمود كه پست از طريق پست هوايي ارسال شده باشد. در هرصورت، دليل تنها در صورتي قابل ارائه خواهدبود كه پست از نوع سفارشي بوده و توسط مقامات اداره پست ثبت شده باشد.

“ب” اگر برطبق شق “الف” فوق، پست، يك سند يا نامه، به طرز متقاعد كننده اي براي اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه مخاطب است اثبات شود، تأخير در وصول موجه خواهدبود، يا اگر سند يا نامه در پست مفقودشود، جايگزين سازي آن بايك نسخه جديد مجاز خواهدبود، مشروط براينكه طرف ذي نفع بتواند اداره يا سازمان مزبور را با دليل متقاعد سازد كه سند يا نامه پيشنهادي، براي جايگزيني، برابر با سند يا نامه مفقوده است.

“ج” در موارد مقرر در شق “ب” فوق،دليل پست نمودن ظرف مهلت مقرر، و، هرگاه سند يا نامه مفقود شده باشد، سند يا نامه جايگزين و هم چنين دليل مربوط به برابري آن با نامه يا سند مفقوده، ظرف يك ماه پس از تاريخي كه طرف ذينفع تأخير يا فقدان آن را ملاحظه مي نمايد، يا با سعي و كوشش مقتضي مي توانسته ملاحظه نمايد تسليم خواهدشد و درهيچ موردي ديرتر از شش ماه پس از انقضاء مهلت قابل اعمال در هرمورد تسليم نخواهدشد.

“د”هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد كه بدين گونه عمل خواهدنمود كه هرگاه خدمات تحويل ديگري غير از مقامات پستي براي پست يك سند يا نامه به كار گرفته شود، مقررات شق “الف” تا “ج” فوق همانند اينكه خدمات تحويل توسط مقامات پستي انجام شده است، اعمال خواهدشد. در چنين حالتي جمله آخر شق “الف” اعمال نخواهدشد ولي دليل فقط زماني مي تواند ارائه شود كه جزئيات پست نمودن به وسيله ارائه دهنده خدمات تحويل هنگام پست ثبت شده باشد. اطلاعيه مي تواند شامل اين مطلب باشد كه اطلاعيه فقط در مورد محموله هاي پستي كه از خدمات تحويل معين يا خدمات تحويل كه منطبق برضوابط مشخص شده هستند استفاده كرده اند، اعمال خواهدشد. دفتر بين المللي اطلاعاتي را كه باين ترتيب دريافت شده است در روزنامه رسمي انتشار خواهدداد.

“ه”هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي مي تواند طبق شق “د” فوق اقدام نمايد:

۱حتي اگر، در صورت اقتضاء، خدمات تحويلي مورد استفاده، جزء خدماتي نباشد كه در اطلاعيه مربوطه مندرج در شق “د” فوق مشخص شده است، يا ضوابط مشخص شده در اطلاعيه مزبور را رعايت ننمايد، يا

۲حتي اگر آن اداره يا سازمان بر طبق شق “د” فوق اطلاعيه اي را به دفتر بين المللي ارسال ننموده باشد.

۲ـ۸۲ – قطع خدمات پستي

“الف” هر طرف ذي نفع مي تواند دليلي را ارائه نمايد كه در هر يك از ده روز مقدم بر روز انقضاء مهلت در منطقه اي كه وي مقيم است يا محل كسب و پيشه او در آنجا واقع است يا در آنجا سكونت دارد، خدمات پستي به دليل جنگ، انقلاب، بي نظمي هاي داخلي، اعتصاب، بلاياي طبيعي يا دلايل مشابه ديگر، خدمات پستي قطع شده است.

“ب” اگر چنين شرايط و اوضاع و احوالي بصورت متقاعدكننده اي براي اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه مخاطب است اثبات شود، تأخير در وصول موجه خواهدبود، مشروط براينكه طرف ذي نفع اداره يا سازمان مذكور را متقاعد سازد كه او پست را ظرف مدت پنج روز پس از سرگيري خدمات پستي انجام داده است. مقررات شق “ج” بند ۱ ماده۸۲ آئين نامه ، با تغييرات مقتضي، اجرا، خواهدشد.

ماده ۸۲  مكرر)

موجه شناختن تأخيرها در رعايت برخي مهلت ها بوسيله كشور تعيين شده يا منتخب

۱ـ۸۲ مكرر ـ معناي مهلت در بند “۲” ماده۴۸ معاهده

ارجاع به “ هرمهلت” در بند”۲” ماده ۴۸ معاهده به معناي ارجاع به مهلت هاي زير خواهدبود:

۱هرمهلت تعيين شده درمعاهده يا اين آئين نامه؛

۲هرمهلت تعيين شده بوسيله اداره دريافت كننده، مرجع جستجوي بين المللي، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يا دفتر بين المللي يا قابل اعمال بوسيله اداره دريافت كننده برطبق قانون ملي آن؛

۳هرمهلت تعيين شده بوسيله اداره تعيين شده يا منتخب يا در قانون ملي قابل اعمال اين ادارات براي اجراي هر اقدام بوسيله متقاضي نزد آن اداره.

۲ـ۸۲ مكرر ـ برقراري مجدد حقوق و ساير مقررات كه بند”۲” ماده ۴۸ معاهده در مورد آن ها قابل اعمال است.

مقررات قانون ملي كه در بند “۲” ماده ۴۸ معاهده راجع به موجه بودن هرگونه تأخير در رعايت هرمهلت بوسيله كشور تعيين شده يا منتخب به آنها ارجاع شده، مقرراتي هستند كه برقراري مجدد حقوق، اعاده، بازگرداندن به وضع سابق، رسيدگي هاي بيشتر را عليرغم عدم رعايت يك مهلت، مقرر مي دارند و هر مقرره ديگر كه تمديد مهلت ها يا شناختن تأخيرات در رعايت مهلت ها را مقرر مي دارند.

ماده ۸۲ ثالث)

رفع اشتباهاتي كه اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي مرتكب شده اند

۱ـ۸۲ ثالث ـ اشتباهات مربوط به تاريخ تسليم بين المللي و ادعاي حق تقدم

اگر متقاضي به نحو متقاعدكننده اي براي اداره منتخب يا اداره تعيين شده ثابت نمايد كه تاريخ تسليم بين المللي به علت اشتباه انجام شده توسط اداره دريافت كننده صحيح نمي باشد، يا بوسيله اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي به صورت اشتباه چنين تلقي شده باشد كه ادعاي حق تقدم به عمل نيامده و اگر اشتباه از نوع اشتباهي باشد، كه اگر بوسيله خود اداره تعيين شده يا اداره منتخب انجام مي گرديد، آن اداره اشتباه مزبور را بر طبق قانون ملي يا رويه ملي رفع مي نمود، در آنصورت اداره مزبور آن اشتباه را رفع و چنين تلقي خواهدنمود كه اظهارنامه بين المللي داراي تاريخ تسليم بين المللي اصلاح شده بوده يا ادعاي حق تقدم به عمل آمده است.

ماده ۸۳)

حق اقدام نزد مراجع بين المللي

۱ـ۸۳ – دليل حق

دفتر بين المللي، مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي، مي توانند ارائه دليل حق اقدام مذكور در ماده ۴۹ معاهده را خواستار شوند.

۸۳۱مكرر- هرگاه دفتر بين المللي اداره دريافت كننده باشد.

“الف”هر شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا اداره عمل كننده براي يك كشور متعاهدي باشد كه متقاضي، يا در صورت وجود دو يا چند متقاضي، هركدام از متقاضيان، مقيم يا تبعه آن كشور باشند، داراي حق اقدام نزد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بين المللي برطبق جزء “۳” شق “الف” بند ۱ ماده ۱۹ آئين نامه خواهدبود.

“ب” هر شخص داراي حق اقدام نزد دفتر بين المللي در سمت اداره دريافت كننده، در ارتباط با يك اظهارنامه بين المللي، داراي حق اقدام درباره آن اظهارنامه نزد دفتر بين المللي در هر سمت ديگر، و نزد مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي و مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي خواهدبود.

۲ـ۸۳ – اطلاع

“الف” اداره ملي يا سازمان بين الدولي، كه شخص ذينفع مدعي است كه داراي حق اقدام نزد آن است، به محض تقاضا، دفتر بين المللي، مرجع صلاحيتدار جستجوي بين المللي، يا مرجع صلاحيتدار بررسي مقدماتي بين المللي را درباره اينكه شخص مزبور داراي حق اقدام نزد آن است، مطلع خواهدنمود.

“ب”اين اطلاع برحسب مورد بوسيله دفتر بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي لازم الاتباع خواهدبود.

قسمت۵ ـ مواد مربوط به فصل ۵ معاهده

ماده ۸۴)

هزينه هاي هيأت هاي نمايندگي

۱ـ۸۴ – هزينه ها بوسيله دولت ها تقبل مي شوند

هزينه هاي هر هيأت نمايندگي مشاركت كننده در هر ارگان ايجاد شده بوسيله يا برطبق معاهده، بوسيله دولتي كه آن هيأت را منصوب نموده، پرداخت خواهدشد.

ماده ۸۵)

عدل حصول حدنصاب در مجمع

۱ـ ۸۵ – رأي بوسيله مكاتبه

در مورد مقرر در شق “ب” بند”۵” ماده۵۳ معاهده، دفتر بين المللي تصميمات مجمع “غير از تصميمات مربوط به آئين كار خود مجمع” را براي كشورهاي متعاهدي كه در آن نماينده نداشته اند، ارسال و از آنها خواهدخواست كه به صورت مكتوب رأي يا نظر ممتنع خود را ظرف يك مهلت سه ماهه از تاريخ ارسال بيان دارند.

اگر، در تاريخ انقضاء آن مدت، تعداد كشورهاي متعاهدي كه به نحو فوق رأي يا نظر ممتنع خود را اعلام نموده اند، به تعداد كشورهاي متعاهد غايب براي حصول حدنصاب در جلسه بالغ شود، چنين تصميماتي داراي اثر خواهند شد، مشروط براينكه اكثريت لازم نيز در عين حال بدست آمده باشد.

ماده ۸۶)

روزنامه رسمي

۱ـ۸۶ – محتويات و فرم

“الف”روزنامه رسمي مذكور در بند”۴” ماده۵۵ معاهده، حاوي موارد زير خواهدبود:

۱براي هر اظهارنامه بين المللي منتشره، اطلاعات مشخص شده بوسيله دستورالعمل هاي اداري، متخذه از صفحه روي جزوه منتشره برطبق ماده۴۸ آئين نامه، نقشه ظاهر در همان صفحه رو “درصورت وجود” و خلاصه،

۲جدول تمام هزينه هاي قابل پرداخت به ادارات دريافت كننده، دفتر بين المللي و مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي،

۳اعلاميه ها كه انتشار آن ها برطبق معاهده و اين آئين نامه ضروري است.

۴اگر و تا آنجا كه توسط ادارات تعيين شده يا منتخب به دفتر بين المللي ارائه شده باشد، اطلاعات مربوط به اين موضوع كه آيا الزامات مقرر در ماده ۲۲ و ۳۹ معاهده در ارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي كه تعيين كننده يا انتخاب كننده اداره مربوطه مي باشند رعايت شده است يا خير”

۵هرگونه اطلاعات مفيد ديگر مشخص شده بوسيله دستورالعمل هاي اداري، مشروط براينكه دسترسي به اين اطلاعات برطبق معاهده يا اين آئين نامه ممنوع نشده باشد.

“ب” اطلاعات مذكور در شق “الف” فوق به دو صورت زير در دسترس قرار خواهدگرفت:

۱به صورت روزنامه رسمي به شكل كاغذي، حاوي اطلاعات مشخص شده بوسيله دستورالعمل هاي اداري متخذه از صفحه روي جزوه منتشره برطبق ماده ۴۸ آئين نامه “اطلاعات كتابشناسي” و موضوعات مورد اشاره در جزء “۲” تا “۵” شق “الف” فوق؛

۲به صورت روزنامه رسمي به شكل الكترونيك، حاوي اطلاعات كتابشناسي، نقشه ظاهر در صفحه روي مذكور “در صورت وجود” و خلاصه.

۲ـ۸۶ – زبان ها؛ دسترسي به روزنامه رسمي

“الف” روزنامه رسمي به شكل كاغذي به دو زبان “انگليسي و فرانسه” چاپ و منتشر خواهدشد. اين روزنامه همچنين به هرزبان ديگري چاپ خواهدشد، مشروط براينكه اطمينان حاصل شود كه هزينه انتشار را فروش يا كمك هاي مالي تأمين خواهدنمود.

“ب” مجمع مي تواند انتشار روزنامه رسمي را به زبان هايي غير از زبان هاي مذكور در شق .”الف” فوق دستور دهد.

“ج” روزنامه رسمي به شكل الكترونيك مذكور در جزء “۲” شق “ب” بند۱ ماده ۸۶ .آئين نامه به طور هم زمان به زبان انگليسي و فرانسه به هر طريق و وسيله الكترونيك، مشخص شده در دستورالعمل هاي اداري، قابل دسترسي خواهد بود. ترجمه ها به زبان انگليسي و فرانسه بوسيله دفتر بين المللي تضمين خواهدشد.

دفتر بين المللي تضمين خواهدنمود كه قابل دسترسي بودن روزنامه رسمي به شكل الكترونيك در تاريخ انتشار جزوه حاوي اظهارنامه بين المللي يا در اسرع وقت ممكن پس از آن، محقق گردد.

۳ـ۸۶ – فاصله انتشار

فاصله انتشار روزنامه رسمي بوسيله مديركل تعيين خواهدشد.

۴ـ۸۶ – فروش

آبونمان و ساير قيمت هاي فروش روزنامه رسمي بوسيله مديركل تعيين خواهدشد.

۵ ـ۸۶ – .عنوان

عنوان روزنامه رسمي بوسيله مديركل تعيين خواهدشد.

۶ ـ۸۶ – جزئيات بيشتر

جزئيات بيشتر راجع به روزنامه رسمي مي تواند در دستورالعمل هاي اداري مقررشود.

ماده ۸۷)

نسخ انتشارات

مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي

۱ـ۸۷ – هرمرجع جستجو يا بررسي مقدماتي بين المللي داراي اين حق خواهدبود كه بصورت رايگان دو نسخه از هر اظهارنامه بين المللي منتشره، روزنامه رسمي و هر انتشارات ديگر مورد علاقه، منتشره بوسيله دفتر بين المللي در ارتباط با معاهده يا اين آئين نامه را دريافت نمايند.

۲ـ۸۷ – ادارات ملي

“الف” هر اداره ملي داراي اين حق خواهدبود كه بصورت رايگان يك نسخه از هر اظهارنامه بين المللي منتشره، روزنامه رسمي و هر انتشارات ديگر مورد علاقه، منتشره به وسيله دفتر بين المللي در ارتباط با معاهده يا اين آئين نامه را دريافت نمايد.

“ب” انتشارات مذكور در شق “الف” بنا به تقاضاي خاص ارسال خواهدشد. اگر هر يك از انتشارات به بيش از يك زبان در دسترس باشد، در تقاضا زبان يا زبان هاي مطلوب كه انتشار به آن صورت گرفته مشخص خواهدشد.

ماده ۸۸)

اصلاح آئين نامه

۱ـ ۸۸ – الزام اتفاق آراء

اصلاح مواد زير از آئين نامه مستلزم اين خواهدبود كه هيچ كشور داراي حق در مجمع، به اصلاحيه پيشنهادي رأي منفي ندهد.

۱بند ۱ ماده ۱۴ “هزينه ارسال”

۲ [حذف شده است]

۳بند ۳ ماده ۲۲ “مهلت بر طبق بند “۳” ماده ۱۲ معاهده”

۴ماده ۳۳ “سابقه اختراع ادعائي مربوطه براي جستجوي بين المللي”

۵ماده ۶۴ “سابقه اختراع ادعائي براي بررسي مقدماتي بين المللي”

۶ماده ۸۱ “تغيير مهلت تعيين شده در معاهده”

۷بند حاضر “يعني بند ۱ ماده ۸۸ آئين نامه”

۲ـ ۸۸ – [حذف شده است]

۳ـ ۸۸ – الزام مربوط به عدم مخالفت بوسيله كشورهاي خاص

اصلاح مواد زير از آئين نامه مستلزم اين است كه هيچ كشور مذكور در جزء “۲” شق “الف” بند “۳” .ماده ۵۸ معاهده و داراي حق رأي در مجمع به اصلاحيه پيشنهادي رأي منفي ندهد:

۱ماده ۳۴ “حداقل اسناد”

۲ماده ۳۹ “موضوع بر طبق جزء “۱” شق “الف” بند “۲” ماده ۱۷ معاهده”

۳ماده ۶۷ “موضوع بر طبق جزء “۱” شق “الف” بند “۴” ماده ۳۴ معاهده”

۴بند حاضر “يعني بند ۳ ماده ۸۸ آئين نامه”.

۴ـ ۸۸ – آئين كار

هر پيشنهاد براي اصلاح يك مقرره مذكور در بند ۱ ماده ۸۸ يا بند ۳ ماده ۸۸ آئين نامه، اگر پيشنهاد بايد در مجمع مورد تصميم گيري قرار گيرد، حداقل دو ماه قبل از افتتاح اجلاس مجمع كه براي اخذ تصميم درباره آن پيشنهاد فراخوانده مي شود، براي كليه كشورهاي متعاهد ارسال خواهد شد.

ماده ۸۹)

دستورالعمل هاي اداري

۱ـ ۸۹ – دامنه مشمول

“الف”دستورالعمل هاي اداري حاوي مقررات در موارد زير خواهد بود:

۱راجع به موضوعاتي كه در ارتباط با آن اين آئين نامه صراحتاً اشاره به چنين دستورالعمل هايي دارد،

۲راجع به هرگونه جزئيات در ارتباط با اجراي مقررات اين آئين نامه.

“ب” دستورالعمل هاي اداري معارض با مقررات معاهده، آئين نامه، يا هر موافقت نامه منعقده بوسيله دفتر بين المللي يا يك مرجع جستجوي بين المللي يا يك مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نخواهد بود.

۲ـ ۸۹ – منبع

“الف” دستورالعمل هاي اداري بوسيله مديركل، پس از مشورت با ادارات دريافت كننده و مراجع جستجو و بررسي مقدماتي بين المللي، تنظيم و اعلام خواهد شد.

“ب” آنها مي توانند بوسيله مديركل، پس از مشورت با ادارات يا مراجعي كه داراي نفع مستقيم در تغيير پيشنهادي هستند، تغيير يابند.

“ج” مجمع مي تواند از مدير كل دعوت نمايد كه دستورالعمل هاي اداري را تغيير دهد و مدير كل به همين ترتيب اقدام خواهد نمود.

۳ـ ۸۸ – انتشار و لازم الاجراء شدن

“الف” دستورالعمل هاي اداري و هر تغيير مربوط به آن در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت.

“ب” در هر انتشار تاريخي كه در آن تاريخ مقررات منتشره جنبه اجرائي پيدا مي كنند مشخص خواهد شد. تاريخ ها مي توانند در مورد مقررات مختلف با يكديگر اختلاف داشته باشند، مشروط بر اينكه هيچ مقرره اي قبل از انتشار آن در روزنامه رسمي قابل اجراء اعلام نشده باشد.

قسمت و ـ مواد مربوط به فصول متعدد معاهده

ماده ۸۹  مكرر)

تسليم، رسيدگي و ارسال اظهارنامه هاي بين المللي و ساير اسناد به شكل الكترونيك يا با وسايل الكترونيك

۱ـ ۸۹ مكرر ـ اظهارنامه هاي بين المللي

“الف” با رعايت شقوق “ب” تا “ه”، اظهارنامه هاي بين المللي مي توانند بر طبق دستورالعمل هاي اداري، به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك تسليم و رسيدگي شوند، مشروط بر اينكه هر اداره دريافت كننده، تسليم اظهارنامه هاي بين المللي را روي كاغذ مجاز بداند.

“ب”با رعايت هر مقررات خاص دستورالعمل هاي اداري، اين آئين نامه با تغييرات مقتضي نسبت به اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك اجراء خواهد شد.

“ج” دستورالعمل هاي اداري، مقررات و الزامات در ارتباط با تسليم و رسيدگي اظهارنامه هاي بين المللي كه كلاً يا جزئاً به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيكي تسليم شده اند را تعيين خواهد نمود. از جمله اين مقررات و الزامات و نه بصورت احصائي مي توان به مقررات و الزامات در ارتباط با اعلام وصول، آئين كارهاي مربوط به اعطاي يك تاريخ تسليم بين المللي، الزامات شكلي و ضمائم و نتايج عدم رعايت آن الزامات، امضاي اسناد، وسايل تعيين اصالت اسناد و هويت طرف هاي مكاتبه كننده با ادارات و مراجع و عملكرد ماده ۱۲ معاهده در ارتباط با نسخه اصلي، نسخه بايگاني و نسخه جستجو اشاره نمود. اين دستورالعمل ها همچنين مي توانند حاوي مقررات و الزامات مختلف در ارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده به زبان هاي مختلف باشد.

“د”هيچ اداره ملي يا سازمان بين الدولي، ملزم به دريافت يا رسيدگي اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك نخواهد بود. مگر اينكه به دفتر بين المللي اطلاع داده باشد كه در رعايت مقررات قابل اعمال در دستورالعمل هاي اداري، آمادگي دريافت يا رسيدگي به نحو مذكور را دارد، دفتر بين المللي اطلاعاتي را كه به اين نحو از آن مطلع شده در روزنامه رسمي انتشار خواهد داد.

“ه” هيچ اداره دريافت كننده اي كه اطلاعيه اي را به موجب شق “د” فوق به دفتر بين المللي داده است، نمي تواند رسيدگي به يك اظهارنامه بين المللي تسليمي به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك كه در آن الزامات قابل اعمال بر طبق دستورالعمل هاي اداري، رعايت شده باشد را رد نمايد.

۲ـ ۸۹ مكرر ـ ساير اسناد

بند ۱ ماده ۸۹ مكرر با تغييرات مقتضي در مورد ساير اسناد و مكاتبات مربوط به اظهارنامه هاي بين المللي اجرا خواهد شد.

۳ـ ۸۹ مكرر ـ ارسال بين ادارات

هرگاه معاهده، اين آئين نامه يا دستورالعمل هاي اداري مقرر سازد كه اسناد، اطلاعيه ها، مكاتبات، يا انتقال ها بوسيله يك اداره ملي يا سازمان بين الدولي براي ديگري ارسال شود، چنين ارسالي مي تواند در صورت توافق بين ارسال كننده و دريافت كننده به شكل الكترونيك يا به وسايل الكترونيك محقق شود.

ماده ۸۹ ثالث)

نسخه هاي اسناد به شكل الكترونيك كه بر روي كاغذ تسليم شده اند

1 ثالث ـ ۸۹ نسخه هاي اسناد به شكل الكترونيك كه بر روي كاغذ تسليم شده اند.

هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي مي تواند مقرر نمايد كه هرگاه يك اظهارنامه بين المللي يا سند ديگر مربوط به اظهارنامه بين المللي روي كاغذ تسليم شده باشد، نسخه اي از آن مي تواند بر طبق دستورالعمل هاي اداري، بوسيله متقاضي به شكل الكترونيك ارائه شود.

ماده ۹۰)

كارگزاران و نمايندگان مشترك

۱ـ۹۰ – انتصاب به عنوان كارگزار

“الف”شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي، كه به آن اداره، اظهارنامه بين المللي تسليم شده است باشد، يا هرگاه اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي تسليم شده باشد، آن شخص داراي حق اقدام در خصوص اظهارنامه بين المللي نزد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده باشد، او مي تواند بوسيله متقاضي به سمت كارگزار او براي عهده داري نمايندگي وي نزد اداره دريافت كننده، دفتر بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي منصوب گردد.

“ب” شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا سازمان بين الدولي است كه به عنوان مرجع جستجوي بين المللي عمل مي نمايد، مي ‍ تواند به وسيله متقاضي به عنوان كارگزار او براي عهده داري نمايندگي وي اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.

“ج” شخصي كه داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا سازمان بين الدولي است كه به عنوان مرجع بررسي مقدماتي بين الدولي عمل مي نمايد، مي تواند بوسيله متقاضي به عنوان كارگزار خود براي عهده داري نمايندگي وي اختصاصاً در نزد آن مرجع منصوب گردد.

“د” اگر به نحو ديگري در سند انتصاب كارگزار مقرر نشده باشد كارگزار منصوب شده بر طبق شق “الف” فوق مي تواند تعداد يك يا چند نفر از كارگزار فرعي را براي عهده داري نمايندگي متقاضي، به عنوان كارگزار متقاضي در موارد زير منصوب نمايد:

۱نزد اداره دريافت كننده، دفتر بين المللي، مرجع جستجوي بين المللي و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشروط بر اينكه هر شخصي كه به اين ترتيب به عنوان كارگزار فرعي منصوب مي گردد، بر حسب مورد، داراي حق اقدام نزد اداره ملي كه اظهارنامه بين المللي به آن تسليم شده يا حق اقدام نزد دفتر بين المللي به عنوان اداره دريافت كننده در ارتباط با اظهارنامه بين المللي باشد؛

۲بصورت خاص نزد مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشروط بر اينكه هر شخصي كه به اين ترتيب به عنوان كارگزار فرعي انتخاب مي شود، بر حسب مورد، داراي حق اقدام نزد اداره ملي يا سازمان بين الدولي كه به عنوان مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي عمل مي نمايد، باشد.

۲ـ۹۰ – نماينده مشترك

“الف” هرگاه دو يا چند متقاضي وجود داشته باشد و متقاضيان بر طبق شق “الف” بند ۱ .ماده ۹۰ آئين نامه يك كارگزار كه نمايندگي همه آنها را داشته باشد “كارگزار مشترك” منصوب ننموده باشند، يكي از متقاضيان كه داراي حق تسليم اظهارنامه بين المللي بر طبق ماده ۹۰ معاهده است، مي تواند، به وسيله متقاضيان ديگر، به عنوان نماينده مشترك آنها منصوب گردد.

“ب” هرگاه دو يا چند متقاضي وجود داشته باشد و همه متقاضيان يك كارگزار مشترك بر طبق شق “الف” بند ۱ ماده ۹۰ آئين نامه، يا يك نماينده مشترك بر طبق شق “الف” اين بند را منصوب ننموده باشند، متقاضي كه نام او در تقاضا به عنوان اولين نام واجد شرايط بر طبق بند ۱ .ماده ۱۹ آئين نامه براي تسليم اظهارنامه بين المللي به اداره دريافت كننده آمده، به عنوان نماينده مشترك همه متقاضيان تلقي خواهد شد.

۳ـ۹۰ – آثار اقدامات كارگزاران و نمايندگان مشترك يا اقدامات در ارتباط با آن ها

“الف” هر اقدام كارگزار يا در ارتباط با او، داراي اثر يك اقدام متقاضي يا در ارتباط با متقاضي يا متقاضيان مربوطه است.

“ب” اگر دو يا چند كارگزار نمايندگي همان متقاضي يا متقاضيان را عهده دار باشند، هر اقدام مربوط به هر كدام از اين كارگزاران يا در ارتباط با آنها داراي اثر يك اقدام متقاضي يا متقاضيان مذكور يا در ارتباط با آنها خواهد بود.

“ج” با رعايت جمله دوم شق “الف” بند ۵ ماده ۹۰ مكرر آئين نامه، هر اقدام يك نماينده مشترك يا در ارتباط با او يا كارگزار او، داراي اثر يك اقدام همه متقاضيان يا در ارتباط با آنها خواهد بود.

۴ـ۹۰ – نحوه انتصاب كارگزار يا نماينده مشترك

“الف” انتصاب يك كارگزار با امضاي تقاضا، درخواست يا يك وكالت نامه جداگانه توسط متقاضي محقق خواهد شد. هرگاه دو يا چند متقاضي وجود داشته باشند، انتصاب يك كارگزار مشترك، يا نماينده مشترك با امضاي تقاضا، درخواست يا يك وكالت نامه جداگانه توسط هر متقاضي بنا به انتخاب وي محقق خواهد شد.

“ب”با رعايت بند ۵ ماده ۹۰ آئين نامه ، وكالتنامه جداگانه به يكي از دو اداره دريافت كننده يا دفتر بين المللي تسليم خواهد شد، مشروط بر اينكه هرگاه وكالتنامه، كارگزاري را بر طبق شق .”ب”، “ج” يا جز “۲” شق “د” بند ۱ ماده ۹۰ آئين نامه منصوب نمايد، بر حسب مورد، به مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم گردد.

“ج” اگر وكالتنامه جداگانه امضاء نشده باشد يا وكالتنامه جداگانه درخواستي مفقود شده باشد، يا اگر ذكر نام يا نشاني شخص منصوب شده، با بند ۴ ماده ۴ آئين نامه مطابقت نداشته باشد، چنين تلقي خواهد شد كه وكالتنامه وجود ندارد، مگر اينكه رفع نقص گردد.

۵ ـ۹۰ – وكالتنامه كلي

“الف” انتصاب يك كارگزار در ارتباط با يك اظهارنامه بين المللي خاص مي تواند با اشاره در تقاضا درخواست يا يادداشت جداگانه به يك وكالت نامه جداگانه موجود كه آن كارگزار را براي عهده دار شدن نمايندگي متقاضي در ارتباط با هر اظهارنامه بين المللي كه ممكن است به وسيله آن متقاضي تسليم شود، منصوب نموده، “يعني وكالت نامه كلي” محقق شود، مشروط بر اينكه:

۱وكالتنامه كلي به موجب شق “ب” اين بند توديع شده باشد، و

۲نسخه اي از آن بر حسب مورد به تقاضا، درخواست، يا يادداشت جداگانه به وكالت نامه ملصق شده باشد. نسخه مزبور لازم نيست امضاء شود.

“ب” وكالتنامه كلي نزد اداره دريافت كننده توديع خواهد شد، مشروط بر اينكه هرگاه وكالتنامه مزبور كارگزاري را بر طبق شق “ب”، “ج” يا جزء “۲” شق “د” بند ۱ ماده ۹۰ آئين نامه منصوب نمايد، بر حسب مورد، نزد مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي توديع گردد.

۶ ـ۹۰ – لغو و انصراف

“الف” هر انتصاب يك كارگزار يا نماينده مشترك مي تواند بوسيله اشخاصي كه انتصاب را به عمل آورده اند يا به وسيله قائم مقام آنان لغو گردد، كه در آن صورت هر انتصاب كارگزار فرعي بر طبق شق “د” بند ۱ ماده ۹۰ آئين نامه به وسيله كارگزار لغو شده تلقي خواهد شد. هر انتصاب كارگزار فرعي بر طبق شق “د” بند ۱ ماده ۹۰ آئين نامه نيز مي تواند به وسيله متقاضي مربوطه لغو شود.

“ب” انتصاب يك كارگزار بر طبق شق “الف” بند ۱ ماده ۹۰ آئين نامه داراي اثر لغو هر انتصاب قبلي كارگزاري است كه بر طبق آن ماده منصوب شده است، مگر آنكه خلاف آن ذكر شده باشد.

“ج” انتصاب يك نماينده مشترك داراي اثر لغو هر انتصاب قبلي يك نماينده مشترك است مگر اينكه خلاف آن ذكر شده باشد.

“د” يك كارگزار يا نماينده مشترك مي تواند بوسيله يك اطلاعيه امضاء شده به وسيله او از انتصاب خود انصراف حاصل نمايد.

“ه” شقوق “ب” و “ج” بند ۴ ماده ۹۰ آئين نامه با تغييرات مقتضي در مورد سندي كه حاوي يك لغو يا انصراف بر طبق اين ماده باشد، اجرا خواهد شد.

ماده ۹۰ مكرر)

استرداد

۱ـ۹۰ مكرر ـ استرداد اظهارنامه بين المللي

“الف” متقاضي مي تواند در هر زمان تا قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاريخ حق تقدم، اظهارنامه بين المللي را مسترد نمايد.

.ب” استرداد با وصول اعلاميه متقاضي خطاب به دفتر بين المللي، اداره دريافت كننده، به انتخاب متقاضي، يا هرگاه بند “۱” ماده ۳۹ معاهده مصداق داشته باشد، به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي محقق خواهد شد.

“ج”اگر اعلاميه استرداد ارسالي به وسيله متقاضي يا ارسالي به وسيله اداره دريافت كننده، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي به دفتر بين المللي واصل شود، هيچ انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي محقق نخواهد شد.

۲ـ۹۰ مكرر ـ استرداد تعيين ها

“الف” متقاضي مي تواند تعيين هر كشور تعيين شده را در هر زماني قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاريخ حق تقدم، مسترد نمايد. استرداد تعيين يك كشور كه انتخاب شده است، متضمن استرداد انتخاب متناظر بر طبق بند ۴ ماده ۹۰ مكرر آئين نامه خواهد بود.

“ب” هرگاه كشوري به منظور تحصيل يك ورقه اختراع ملي و يك ورقه اختراع منطقه اي تعيين شده باشد، استرداد تعيين كشور فقط به معناي استرداد تعيين براي هدف تحصيل ورقه اختراع ملي تلقي خواهد شد، به استثناي موردي كه خلاف آن ذكر شده باشد.

“ج” استرداد تعيين هاي تمام كشورهاي تعيين شده به معناي استرداد اظهارنامه بين المللي بر طبق بند ۱ ماده ۹۰ مكرر تلقي خواهد شد.

“د” استرداد با وصول يك اطلاعيه ارسالي متقاضي، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بين المللي، اداره دريافت كننده يا هرگاه بند ۱ ماده ۳۹ معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، محقق خواهد شد.

“ه” اگر اطلاعيه استرداد ارسالي به وسيله متقاضي يا ارسال شده به وسيله اداره دريافت كننده، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي به دفتر بين المللي واصل شود، هيچ انتشار بين المللي در مورد تعيين، محقق نخواهد شد.

۳ـ۹۰ مكرر ـ استرداد ادعاهاي حق تقدم

“الف” متقاضي مي تواند يك ادعاي حق تقدم را كه براساس بند “۱” ماده ۸ معاهده در اظهارنامه بين المللي به عمل آورده، در هر زماني قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاريخ حق تقدم مسترد نمايد.

“ب” هرگاه اظهارنامه بين المللي حاوي بيش از يك ادعاي حق تقدم باشد، متقاضي مي تواند، حقوق مقرر در شق “الف” فوق را در ارتباط با يك يا چند يا تمام ادعاهاي حق تقدم اعمال نمايد.

“ج” استرداد، با وصول يك اطلاعيه ارسالي متقاضي، به انتخاب خود، خطاب به دفتر بين المللي، اداره دريافت كننده يا هرگاه بند ۱ ماده ۳۹ معاهده مصداق داشته باشد، خطاب به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، محقق خواهد شد.

“د” هرگاه استرداد ادعاي حـق تـقدم، در تـاريخ حق تقدم تغيير ايجاد نمايد، هر مهلتـي كه از تاريخ اصلي حق تقدم محاسبـه شده و هنـوز منقـضي نـشده باشد، با رعايت شـق “ه” از تاريخ حـق تقدم كه در نتيجه آن تغيير بوجود آمده است، محاسبه خواهد شد.

.هـ” در مورد مهلت مذكور در شق “الف” بند “۲” ماده ۲۱ معاهده، اگر اطلاعيه استرداد ارسالي به وسيله متقاضي يا ارسال شده، به وسيله اداره دريافت كننده يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي پس از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي به دفتر بين المللي واصل شود، مع هذا دفتر بين المللي مي تواند براساس مهلت مذكور به نحو محاسبه شده از تاريخ حق تقدم اصلي، نسبت به انتشار بين المللي اقدام نمايد.

۴ـ۹۰ مكرر ـ استرداد درخواست يا انتخاب ها

.الف” متقاضي مي تواند درخواست يا هر انتخاب يا كليه انتخاب ها را در هر زمان تا قبل از انقضاء ۳۰ ماه از تاريخ حق تقدم مسترد نمايد.

ب- استرداد، با وصول اطلاعيه متقاضي خطاب به دفتر بين المللي محقق خواهد شد.

ج- اگر اطلاعيه استرداد به وسيله متقاضي به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تسليم شده باشد، آن مرجع تاريخ وصول را بر روي اطلاعيه درج و آن را فوراً به دفتر بين المللي ارسال خواهد نمود. چنين تلقي خواهد شد كه اطلاعيه در تاريخ درج شده بر روي آن به دفتر بين المللي ارسال شده است.

۵ ـ۹۰ مكرر ـ امضاء

“الف” هر اطلاعيه استرداد مذكور در بند ۱ تا بند ۴ ماده ۹۰ آئين نامه، با رعايت شق “ب” اين بند، به وسيله متقاضي امضاء خواهد شد. هرگاه يكي از متقاضيان بر طبق شق “ب” بند ۲ ماده .۹۰ .آئين نامه ، نماينده مشترك تلقي شده باشد، اطلاعيه مذكور با رعايت شق “ب” اين بند مستلزم .امضاء توسط كليه متقاضيان خواهد بود.

“ب” هرگاه دو يا چند متقاضي يك اظهارنامه بين المللي را تسليم نمايند كه در آن كشوري تعيين شده باشد كه قانون ملي آن مقرر نموده باشد كه اظهارنامه هاي ملي بايد به وسيله مخترع تسليم شوند و هرگاه يك متقاضي براي آن كشور تعيين شده كه يك مخترع است.را نتوان يافت يا به او پس از تلاش هاي لازم دست يافت، مقتضي نخواهد بود كه اطلاعيه استرداد مذكور در بند ۱ تا ۴ .ماده ۹۰ مكرر آئين نامه ، به وسيله آن متقاضي “متقاضي مربوطه” امضاء شود، مشروط بر اينكه حداقل به وسيله يك متقاضي امضاء شود،

و

۱اظهاريه قانع كننده اي بر حسب مورد براي اداره دريافت كننده، دفتر بين المللي، يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي درباره توضيح علت فقدان امضاء متقاضي مربوطه ارائه مي گردد، يا

۲در مورد اطلاعيه استرداد مذكور در شق “ب” بند ۱ و شق “د” بند ۲ و شق “ج” بند ۳ ماده ۹۰ مكرر آئين نامه ، متقاضي مربوطه تقاضا را امضاء نكرده باشد، ولي الزامات شق “ب” بند ۱۵ ماده ۴ آئين نامه رعايت شده باشد، يا

۳در مورد اطلاعيه استرداد مذكور در شق “ب” بند ۴ ماده ۹۰ مكرر آئين نامه ، متقاضي مربوطه درخواست را امضاء نكرده باشد ولي الزامات مذكور در شق “ب” بند ۸ ماده ۵۳ آئين نامه رعايت شده باشد، يا انتخاب متعاقب مربوطه را امضاء نكرده باشد ولي الزامات شق “ج” بند ۱ ماده ۵۶ آئين نامه رعايت شده باشد.

۶ ـ۹۰ مكرر ـ اثر استرداد

“الف”هرگاه بررسي يا رسيدگي اظهارنامه بين المللي بر طبق بند “۲” ماده ۲۳ يا بند “۲” ماده ۴۰ معاهده قبلاً شروع شده باشد، استرداد اظهارنامه بين المللي، هرگونه تعيين، هرگونه ادعاي حق تقدم به موجب ماده ۹۰ مكرر آئين نامه ، داراي هيچ اثري بر درخواست يا هرگونه انتخاب در هيچ اداره تعيين شده يا منتخب نخواهد بود.

“ب” هرگاه اظهارنامه بين المللي بر طبق بند ۱ ماده ۹۰ مكرر مسترد شود، رسيدگي بين المللي اظهارنامه بين المللي متوقف خواهد شد.

“ج” هرگاه درخواست يا كليه انتخاب ها بر طبق بند ۴ ماده ۹۰ مكرر آئين نامه ، مسترد شوند، رسيدگي به اظهارنامه بين المللي به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي متوقف خواهد شد.

۷ ـ۹۰ مكرر ـ اختيارات بر طبق شق “ب” بند “۴” ماده ۳۷ معاهده

“الف” هر كشور متعاهدي كه قانون ملي آن، آنچه كه در قسمت دوم شق “ب” بند “۴” ماده۳۷ معاهده توصيف شده را مقرر نمايد، مراتب را كتباً به دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد.

“ب” اطلاعيه مذكور در شق “الف” اين بند، فوراً به وسيله دفتر بين المللي در روزنامه رسمي انتشار خواهد يافت و در مورد اظهارنامه هاي بين المللي كه ديرتر از يك ماه از تاريخ انتشار آن تسليم شده باشند، مؤثر خواهد بود.

ماده ۹۱)

اشتباهات فاحش در اسناد

۱ـ۹۱ – رفع اشتباه

“الف” با رعايت شقوق “ب” تا “ز رابع” اين بند، اشتباهات فاحش در اظهارنامه بين المللي يا اوراق ديگر تسليمي به وسيله متقاضي مي تواند رفع شود.

“ب” اشتباهاتي كه علت آن اين واقعيت باشد كه چيزي غير از آنچه كه بطور آشكار مورد نظر بوده در اظهارنامه بين المللي يا ورقه ديگر نوشته شده، اشتباهات فاحش تلقي خواهند شد. خود رفع اشتباه نيز بايد آشكار باشد به اين معنا كه هر كس بتواند فوراً درك نمايد كه هيچ چيز ديگري غير از آنچه به عنوان رفع اشتباه پيشنهاد شده، منظور نظر نبوده است.

“ج” حذف كل عناصر يا اوراق اظهارنامه بين المللي، حتي اگر به وضوح ناشي از بي توجهي براي مثال، در مرحله نسخه برداري يا مرتب نمودن اوراق باشد، قابل رفع نخواهد بود.

“د” رفع اشتباه مي تواند براساس تقاضاي متقاضي به عمل آيد. مرجعي كه آن چيزي را كه بنظر مي رسد اشتباه فاحش است كشف نموده باشد، مي تواند از متقاضي دعوت نمايد كه تقاضايي را كه براي رفع اشتباه به نحو مقرر در شقوق “هـ” تا “ز رابع” اين بند ارائه نمايد. بند ۴ ماده ۲۶ .آئين نامه با تغييرات مقتضي، در مورد نحوه تقاضا براي رفع اشتباه اعمال خواهد شد.

“ه” هيچ گونه رفع اشتباهي مگر با اجازه صريح مراجع زير صورت نخواهد گرفت:

۱اداره دريافت كننده چنانچه اشتباه در تقاضا باشد،

۲مرجع جستجوي بين المللي چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بين المللي غير از تقاضا يا هر ورقه تسليمي به آن مرجع باشد،

۳مرجع بررسي مقدماتي بين المللي چنانچه اشتباه در هر قسمت اظهارنامه بين المللي غير از تقاضا يا هر ورقه تسليمي به آن مرجع باشد،

۴دفتر بين المللي چنانچه اشتباه در هر ورقه تسليمي به دفتر بين المللي، غير از اظهارنامه بين المللي يا تصحيحات يا اصلاحيه ها به آن اظهارنامه باشد.

“و” هر مرجعي كه هر رفع اشتباه را اجازه داده يا رد نمايد، فوراً متقاضي را از اجازه يا رد و در صورت رد از دلايل رد مطلع خواهد نمود. مرجعي كه يك رفع اشتباه را اجازه دهد، مراتب را فوراً به اطلاع دفتر بين المللي خواهد رسانيد. هرگاه اجازه رفع اشتباه رد شود، دفتر بين المللي، بر اساس تقاضاي متقاضي، تا قبل از زمان مربوط بر طبق شقوق “ز مكرر”، “ز ثالث” يا “ز رابع” اين بند و با رعايت پرداخت يك هزينه خاص كه مبلغ آن در دستورالعمل هاي اداري تعيين خواهد شد، تقاضاي رفع اشتباه را همراه با اظهارنامه بين المللي انتشار خواهد داد. نسخه اي از تقاضاي رفع اشتباه جزء مكاتبه موضوع ماده ۲۰ معاهده، در موردي كه، نسخه اي از جزوه براي آن مكاتبه استفاده نشود يا هرگاه اظهارنامه بين المللي بر طبق بند “۳” ماده ۶۴ معاهده انتشار نيابد، خواهد آمد.

“ز” اجازه براي رفع اشتباه مذكور در شق “هـ” اين بند با رعايت شقوق “ز مكرر”، “ز ثالث” و “ز رابع” اين بند مؤثر خواهد بود:

۱هرگاه اجازه مزبور به وسيله اداره دريافت كننده يا به وسيله مرجع جستجوي بين المللي داده شده باشد، چنانچه اطلاعيه آن به دفتر بين المللي قبل از انقضاء ۱۷ ماه از تاريخ حق تقدم به آن دفتر واصل شده باشد؛

۲هرگاه اجازه مزبور به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي داده شده باشد؛

۳هرگاه اجازه مزبور به وسيله دفتر بين المللي داده شده باشد، چنانچه آن اجازه قبل از انقضاء ۱۷ ماه از تاريخ حق تقدم داده شده باشد.

“ز مكرر” اگر اطلاعيه موضوع جزء “۱” شق “ز” اين بند پس از انقضاي ۱۷ ماه از تاريخ حق تقدم ولي قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي، به دفتر بين المللي واصل شود، يا اگر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء “۳” شق “ز” اين بند را دفتر بين المللي پس از انقضاء ۱۷ ماه از تاريخ حق تقدم ولي قبل از تكميل مقدمات فني انتشار بين المللي اجازه دهد، اجازه مؤثر بوده و رفع اشتباه در انتشار مزبور خواهد آمد.

“ز ثالث” هرگاه متقاضي از دفتر بين المللي خواسته باشد كه اظهارنامه بين المللي او را قبل از انقضاء ۱۸ ماه از تاريخ حق تقدم انتشار دهد، براي تحقق اين خواسته بايد هر اطلاعيه صادره بر طبق جزء “۱” شق “ز” اين بند تا قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي، به دفتر بين المللي واصل و دفتر بين المللي هر رفع اشتباه انجام شده بر طبق جزء “۳” شق “ز” اين بند را تا قبل از تكميل مقدمات فني براي انتشار بين المللي اجازه داده باشد.

“ز رابع” هرگاه اظهارنامه بين المللي در اجراي بند “۳” ماده ۶۴ معاهده، منتشر نشده باشد، براي محقق شدن اجازه براي رفع اشتباه، هرگونه اطلاعيه صادره بر طبق جزء “۱” شق “ز” اين بند به دفتر بين المللي، و هرگونه رفع اشتباه به عمل آمده بر طبق جزء”۳” بند “ز” اين ماده توسط آن دفتر، نبايستي ديرتر از زمان مكاتبه مربوط به اظهارنامه بين المللي موضوع ماده ۲۰ معاهده باشد.

ماده ۹۲)

مكاتبه

۱ـ۹۲ – نياز به نامه و امضاء

“الف” هر ورقه اي كه بوسيله متقاضي در جريان آئين كار بين المللي مقرر در معاهده و اين آئين نامه به غير از خود اظهارنامه بين المللي تسليم شود، اگر آن ورقه بصورت يك نامه نباشد، بايد همراه با نامه اي باشد كه اظهارنامه بين المللي كه به آن مربوط است را مشخص نمايد. نامه به وسيله متقاضي امضاء خواهد شد.

“ب” اگر الزامات مقرر در جزء “الف” اين بند رعايت نشود، متقاضي از عدم رعايت مطلع و از او دعوت خواهد شد كه ظرف يك مهلت تعيين شده در دعوتنامه نسبت به جبران نقيصه اقدام نمايد. مهلتي كه به اين ترتيب تعيين مي شود بر حسب شرايط و اوضاع و احوال، معقول خواهد بود؛ حتي اگر مهلتي كه به اين ترتيب تعيين مي شود ديرتر از مهلت ارائه ورقه منقضي شود “يا حتي اگر زمان اخيرالذكر قبلاً منقضي شده باشد”، مهلت مزبور نبايستي كمتر از ۱۰ روز و بيشتر از يك ماه از تاريخ پست دعوتنامه باشد. اگر نقيصه ظرف مهلت تعيين شده در دعوتنامه جبران شود، نقيصه مزبور، كان لم يكن تلقي، خواهد شد. در غير اينصورت به متقاضي اطلاع داده خواهد شد كه ورقه ناديده گرفته شده است.

“ج”هرگاه عدم رعايت الزامات مقرر در شق “الف” اين بند از نظر دور بماند و ورقه در .آئين كار بين المللي در نظر گرفته شود، در آن صورت عدم رعايت ناديده گرفته خواهد شد.

۲ـ۹۲ – زبان ها

“الف” با رعايت بند ۱ ماده ۵۵ و بند ۹ ماده ۶۶ آئين نامه و شق “ب” اين بند، هر نامه يا سند تسليمي متقاضي به مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، به همان زبان اظهارنامه بين المللي مربوطه خواهد بود، مع هذا هرگاه ترجمه اي از اظهارنامه بين المللي بر طبق شق “ب” بند ۱ ماده ۲۳ آئين نامه ارسال يا بر طبق بند ۲ ماده ۵۵ آئين نامه ارائه شده باشد، از زباني كه در متن ترجمه بكار رفته استفاده خواهد شد.

“ب” هر نامه از سوي متقاضي به مرجع جستجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مي تواند به زباني غير از زبان اظهارنامه بين المللي باشد، مشروط بر اينكه مرجع مذكور اجازه استفاده از چنين زباني را داده باشد.

“ج” [حذف شده است]

“د”هر نامه اي از سوي متقاضي به دفتر بين المللي، به زبان انگليسي يا فرانسه خواهد بود.

“ه” هر نامه يا اطلاعيه از دفتر بين المللي به متقاضي يا به هر اداره ملي به زبان انگليسي يا فرانسه خواهد بود.

۳ـ۹۲ – ارسال پستي توسط ادارات ملي و سازمان هاي بين الدولي

هر نامه يا سند ناشي از، يا ارسالي بوسيله، يك اداره ملي يا يك سازمان بين الدولي كه حاكي از يك رخ داد باشد كه از تاريخ آن رخ داد هر مهلتي به موجب معاهده يا اين آئين نامه آغاز شده و ادامه يابد، آن سند يا نامه بوسيله پست هوايي ارسال خواهد شد، با اين قيد كه در مواردي كه پست زميني معمولاً ظرف دو روز از تاريخ پست به مقصد واصل مي شود، يا هر گاه خدمات پستي هوايي در دسترس نباشد، مي توان از پست زميني بجاي پست هوايي استفاده نمود.

۴ـ۹۲ – استفاده از تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر و غيره

“الف” سندي كه اظهارنامه بين المللي را تشكيل مي دهد و يا هر سند يا مكاتبه پس از آن كه به آن مربوط باشد، علي رغم مفاد بند ۱۴ ماده ۱۱ و شق “الف” بند ۱ ماده ۹۲ آئين نامه ، ولي با رعايت شق “ح” اين بند، تا آنجا كه عملي باشد، مي تواند بوسيله تلگراف، چاپ از راه دور، دستگاه نمابر، يا وسايل مشابه ارسال ديگر، كه منجر به تسليم يك سند مكتوب يا چاپي مي شود، ارسال گردد.

“ب”امضاء ظاهر بر روي يك سند ارسالي بوسيله دستگاه نمابر، از لحاظ اين معاهده و اين آئين نامه به عنوان امضاء صحيح شناخته خواهد شد.

“ج” هرگاه متقاضي تلاش نموده باشد كه سندي را به هر يك از وسايل مذكور در شق .”الف” اين بند ارسال نمايد ولي قسمتي يا كل سند دريافتي ناخوانا باشد يا قسمتي از سند دريافت نشده باشد، تا آن حد كه سند ناخوانا باشد، يا كوشش ارسال محقق نشده باشد، سند دريافت نشده تلقي خواهد شد. اداره ملي يا سازمان بين الدولي فوراً مراتب را به متقاضي اطلاع خواهد داد.

“د” هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي مي تواند بخواهد كه اصل هر سند ارسالي بوسيله هر يك از وسايل مذكور در شق “الف” اين بند و يك نامه همراه آن كه مشخص كننده ارسال قبلي باشد ظرف مهلت ۱۴ روز از تاريخ ارسال، ارائه شود، مشروط بر اينكه اين الزام به دفتر بين المللي اطلاع داده شده و دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمي انتشار داده باشد. اطلاعيه مشخص خواهد نمود كه آيا اين الزام به تمام يا فقط به انواع خاص اسناد مربوط مي شود.

“هـ” هرگاه متقاضي اصل سند به نحو مقرر در شق “د” اين بند را ارائه نكند، اداره ملي يا سازمان بين الدولي مربوطه مي تواند، بسته به نوع سند ارسالي و با توجه به ماده ۱۱ و بند ۳ .ماده ۲۶ اين آئين نامه :

۱الزام موضوع شق “د” اين بند را اسقاط نمايد، يا

۲ از متقاضي دعوت نمايد كه ظرف مهلتي كه برحسب شرايط و اوضاع معقول بوده و در دعوتنامه تعيين مي شود، اصل ارسالي را ارائه نمايد، مشروط بر اينكه هرگاه سند ارسالي حاوي نقايصي بوده يا نشان دهد كه سند اصلي حاوي نقايصي است كه در ارتباط با آن اداره ملي يا سازمان بين الدولي ممكن است دعوتنامه اي براي تصحيح صادر نمايد، آن اداره يا سازمان مي تواند چنين دعوتنامه اي را اضافه بر، يا بجاي اقدام بر طبق جزء “۱” يا “۲” صادر نمايد.

“و” هرگاه ارائه اصل يك سند بر طبق شق “د” اين بند ضروري نباشد ولي اداره ملي يا سازمان بين الدولي دريافت اصل سند مذكور را ضروري تشخيص دهد، آن اداره مي تواند دعوتنامه اي به نحو مقرر در جزء “۲” شق “ه” اين بند را صادر نمايد.

“ز” اگر متقاضي دعوت موضوع جزء “۲” شق “ه” يا “و” اين بند را اجابت ننمايد:

۱هرگاه سند مربوطه، اظهارنامه بين المللي باشد، آن اظهارنامه مسترد شده تلقي و اداره ملي مراتب را اعلام خواهد نمود؛

۲هرگاه سند مربوطه سندي متعاقب بر اظهارنامه بين المللي باشد، چنين تلقي خواهد شد كه سند تسليم نشده است.

“ح”هيچ اداره ملي يا سازمان بين الدولي ملزم نخواهد بود كه هر سند تسليمي از طريق يكي از وسايل مذكور در شق “الف” اين بند را وصول نمايد، مگر اينكه دفتر بين المللي را مطلع نموده باشد كه آماده است تا چنين سندي را با آن طريق دريافت نمايد و دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به آن را در روزنامه رسمي منتشر ساخته باشد.

ماده ۹۲ مكرر)

ثبت تغييرات برخي مطالب در تقاضا يا درخواست

۱ـ۹۲ مكرر ـ ثبت تغييرات بوسيله دفتر بين المللي

“الف” دفتر بين المللي، بنا به تقاضاي متقاضي يا اداره دريافت كننده، تغييرات در مطالب زير در تقاضا يا درخواست را ثبت خواهد نمود:

۱شخص، نام، اقامت، تابعيت يا نشاني متقاضي،

۲شخص، نام يا نشاني كارگزار، نماينده مشترك يا مخترع.

“ب” دفتر بين المللي تغيير مورد تقاضا را اگر تقاضا براي ثبت پس از انقضاء مهلت هاي زير به آن واصل شود ثبت نخواهد نمود:

۱مهلت مذكور در بند “۱” ماده ۲۲ معاهده، هرگاه بند “۱” ماده ۳۹ معاهده در ارتباط با هر دولت متعاهد قابل اعمال نباشد؛

۲مهلت مذكور در شق “الف” بند “۱” ماده ۳۹ معاهده، هرگاه بند “۱” ماده ۳۹ معاهده حداقل در مورد يك كشور متعاهد قابل اعمال باشد.

ماده ۹۳)

نگاهداري سوابق و پرونده ها

۱ـ۹۳ – اداره دريافت كننده

هر اداره دريافت كننده سوابق مربوط به هر اظهارنامه بين المللي يا اظهارنامه به عنوان اظهارنامه بين المللي، از جمله نسخه اصلي را براي حداقل ۱۰ سال از تاريخ تسليم بين المللي، يا هرگاه هيچ تاريخ تسليم بين المللي داده نشده باشد، از تاريخ وصول نگاهداري خواهد نمود.

۲ـ ۹۳ – دفتر بين المللي

“الف” دفتر بين المللي پرونده، ازجمله نسخه بايگاني، اظهارنامه بين المللي را براي حداقل .۳۰ سال از تاريخ دريافت نسخه بايگاني نگاهداري خواهد نمود.

“ب” سوابق اصلي دفتر بين المللي، براي مدت نامحدود نگاهداري مي شود.

۳ـ ۹۳ – مراجع جسنجو و بررسي مقدماتي بين المللي

هر مرجع جستجوي بين المللي و هر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، پرونده هر اظهارنامه بين المللي را كه دريافت مي دارد، حداقل براي ۱۰ سال از تاريخ تسليم بين المللي نگاهداري مي نمايد.

۴ـ ۹۳ – تكثيرها

از لحاظ اين ماده، سوابق، نسخه ها و پرونده ها را مي توان به صورت فيلم “فتوگرافيك”، الكترونيك، يا ساير روشهاي تكثير نگاهداري نمود، مشروط بر اينكه تكثيرها بنحوي باشد كه تعهدات مربوط به حفظ سوابق، نسخه ها و پرونده ها بر طبق بند ۱ ماده ۹۳ تا بند۳ ماده ۹۳ .آئين نامه رعايت شوند.

ماده ۹۴)

دسترسي به پرونده ها

۱ـ۹۴ – دسترسي به پرونده نگاهداري شده توسط دفتر بين المللي

“الف” بنا به تقاضاي متقاضي يا هر شخص مجاز از طرف متقاضي، دفتر بين المللي مشروط به پرداخت هزينه خدمات، نسخه هائي از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.

“ب” دفتر بين المللي بنا به تقاضاي هر شخص و نه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي و با رعايت ماده ۳۸ معاهده و مشروط به پرداخت هزينه خدمات، نسخه هائي از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.

۲ـ۹۴ – دسترسي به پرونده نگاهداري شده توسط مرجع بررسي مقدماتي بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي يا هر شخص مجاز از طرف متقاضي، يا، زماني كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تهيه شده باشد، بنا به تقاضاي هر اداره منتخب، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي، مشروط به پرداخت هزينه خدمات، نسخه هائي از هر سند موجود در پرونده خود را ارائه خواهد داد.

۳ـ۹۴ – دسترسي به پرونده نگاهداري شده بوسيله اداره منتخب

اگر قانون ملي قابل اعمال توسط هر اداره منتخب، دسترسي اشخاص ثالث به پرونده اظهارنامه ملي را مجاز بداند، آن اداره مي تواند دسترسي به هر سند مربوط به اظهارنامه بين المللي، ازجمله هر سند مربوط به بررسي مقدماتي بين المللي موجود در پرونده خود را تا همان حدي كه در قانون ملي براي دسترسي به پرونده اظهارنامه ملي مقرر است ولي، نه قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي، اجازه دهد.

ارائه نسخه هائي از اسناد مي تواند مشروط به پرداخت هزينه خدمات شود.

ماده ۹۵)

در دسترس بودن ترجمه ها

۱ـ۹۵ – ارائه نسخه هاي ترجمه

“الف” بنا به تقاضاي دفتر بين المللي، هر اداره تعيين شده يا منتخب نسخه اي از ترجمه اظهارنامه بين المللي ارائه شده به وسيله متقاضي به آن اداره را در اختيار آن دفتر قرار خواهد داد.

“ب” دفتر بين المللي مي تواند، بنا به تقاضا و مشروط به پرداخت هزينه، نسخه هائي از ترجمه هاي دريافتي به موجب شق “الف” بند۱ فوق را در اختيار هرشخص قرار دهد.

ماده 96)

جدول هزينه ها

۱ـ۹۶ – جدول هزينه هاي منضم به آئين نامه

مبلغ هزينه هاي مذكور در مواد ۱۵ و ۵۷ آئين نامه به صورت پول سوئيس خواهدبود.

آنها در جدول هزينه ها كه منضم به اين آئين نامه است و جزء لاينفك آن بشمار مي رود مشخص خواهدشد.

جدول هزينه ها

1- هزينه اصلي: (شق (الف) بند ۲ ماده ۱۵ آئين نامه) الف) اگر اظهار نامه بين المللي حاوي بيش از ۳۰ ورق نباشد. ب) اگر اظهارنامه بين المللي حاوي بیش از ۳۰ورق باشد.  ۶۵۰ فرانك سوئيس   ۶۵۰ فرانك سوئيس با اضافه ۱۵ فرانك سوئيس براي هر ورق مازاد بر ۳۰ ورق
۲– هزينه تعيين: (شق (الف) بند ۲ ماده ۱۵ آئين نامه) الف) براي تعيين هاي انجام شده بر طبق شق (الف) (بند ۹ ماده ۴ آئين نامه) ب) براي تعيين هاي انجام شده بر طبق شق (ب) ( بند۹ ماده ۴ آئين نامه) و مورد تأييد بر طبق شق (ج) (بند ۹ ماده ۴ آئين نامه)  ۱۴0 فرانك سوئيس براي تعيين به شرطي كه هر گونه تعيين بيش از ۵ مورد طبق شق (الف) بند ۹ ماده 4 آئين نامه مستلزم پرداخت هزينه تعيين نباشد. ۱۴۰ فرانك سوئيس براي تعيين
3-  هزينه اقدام: شق (الف) بند ۲ ماده۵۷ آئين نامه۲۳۳ فرانك سوئيس

تخفيف ها

۴ـ اگر اظهارنامه بين المللي بر طبق و در حد مقرر در دستورالعمل هاي اداري، روي كاغذ، هـمراه با يك نسـخه به صورت الكترونيك تسليـم شده باشـد، كـل مبلغ هزينـه هاي قابل پـرداخت موضـوع موارد ۱ و ۲ “الـف” به مقدار ۲۰۰ فرانك سوئيس كاهش مي يابد.

۵ ـ بـراي اظـهارنامه هـاي بيـن المللي تسليـمي توسـط يك متقاضي كه شخص حقيـقي بوده و تـبعه و مقـيم كشـوري باشـد كه درآمـد ملي سرانه آن “بر طبق ميانگين ارقام درآمد ملي سرانه مورداستفاده سازمان ملل متحد براي تعيين سهميه آن كشور در بودجه سال هاي ۱۹۹۵، ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ آن سازمان” كمـتر از ۳۰۰۰ دلار آمريكا باشد، كليه هزينه هاي قابل پرداخت “هرجا كه مورد 4 فوق قابل اعمال باشد به صورت هزينه هاي كاهش يافته بر طبق اين مورد” به ميزان ۷۵ درصد تخفيف مي يابد؛ اگر متقاضيان متعدد باشند

هركدام از آنها بايد ضابطه هاي فوق را رعايت نمايند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا